herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XIII/07
z XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 14 grudnia 2007 r. w godz. od 1200- 1530
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, radnego sejmiku województwa P. Piotr Paczkowskiego, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nie brała udziału w sesji radna Rusinek J.), co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji ( porządek taki wraz z projektami uchwał i zawiadomieniem o terminie sesji otrzymali radni przed sesją), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XIII sesji i stwierdzenie quorum ( dokonano już otwarcie obrad sesji i stwierdzenia quorum)
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy tj. z dn. 29.10.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. – druk nr 1/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. - druk nr 10/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo – druk nr 2/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo –druk nr 3/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania – druk nr 4/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości – druk nr 5/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – druk nr 6/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 8/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – druk nr 9/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa ” – druk nr 7/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego ”- druk nr 11/XII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego ” – druk nr 12/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika ” – druk nr 13/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – druk Nr 14/XIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Stanowisko Rady Gminy dotyczące zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin ( dot. mieszkańców ul. Pyrzyckiej, Topolowej oraz osady Sosnówko).
  1. dyskusja,
  2. wypracowanie stanowiska
 21. Zapytania sołtysów.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do powyższego porządku nie wniesiono żadnych zmian - stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy tj. z dnia 29. 10. 2007 r.

Do protokołu z dnia 29.10.2007 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń ( protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania );
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 14.12.2007 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • na wstępie chcę poinformować o reprezentowaniu naszej gminy przez przedsiębiorcę P. Zbigniewa Skrzypę w kategorii przedsiębiorczość do nominowania do przyznania statuetki „Bociana”. Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w dniu 9 listopada 2007 r. ). Statuetki nie otrzymał, lecz był nominowany do wyróżnienia.

 • w dniu 10.11.2007 r. uczestniczyłem w uroczystej mszy w Kościele Parafialnym w Starym Czarnowie związanej z obchodami święta niepodległości. Dzieci i młodzież szkolna z Zespołu Szkól w Kołbaczu zaprezentowała tam swoje występy, a następnie odbyło się spotkanie z uczestnikami w świetlicy. Podobna uroczysta msza odbyła się z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej w Kościele w Kołbaczu w dniu 11.11.2007 r. Chce podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół w Kołbaczu za przygotowanie tej uroczystości.

 • uczestniczyłem w kilku rozmowach i spotkaniach na temat uregulowania granic między Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin; m.in. w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w dniu 14.11.2007 r., gdzie przedstawiałem koncepcję regulacji granic a następnie na spotkaniu już z udziałem radnych i Prezydenta Miasta Szczecina na gruncie i omówieniu tej sprawy w szkole. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 28.11.2007 r. w Urzędzie Miejskim w Szczecinie z udziałem przewodniczących stałych komisji naszej rady. Właśnie w tym dniu padła propozycja Prezydenta Miasta na temat przyłączenia Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasta Szczecin - co odbija się to głośnym echem w mediach., wszelkich środkach masowego przekazu, które kontaktowały się ze mną, moim z-cą. przewodniczącym rady. Są artykuły w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, programy radiowe, telewizyjne. Dzisiaj również spodziewaliśmy się wizyty redaktorów, gdyż myśleli, że będzie u nas na sesji Prezydent Miasta Szczecina. Jednak po upewnieniu się, że nie będzie Prezydenta, dlatego nie dotarli. W gazecie wyborczej nawet był artykuł pod nazwa „ Prezydent Miasta Szczecin na sesji Rady Gminy w Starym Czarnowie” Okazało się, że to był wymysł redaktora, który sobie to wymyślił, nie zostało to potwierdzone. W porządku dzisiejszej sesji w ogóle nie ma takiego punktu.

 • chcę również przypomnieć, o zrealizowanym przez redaktorkę programie dot. naszej gminy, wizytówki - odnośnie obory w Dębinie (poproszę Prezesa Instytutu, by zechciał nas oprowadzić po tej oborze). W tym programie również wystąpiła P. St. Kopczyńska - sołtys Kołbacza, jako artystka ludowa, Miał być tam również Radny Dudziński – jako rolnik gospodarstwa z Kartna, lecz nie zdążył dojechał. Ma być jeszcze dalszy ciąg tego programu.

 • pojawiła się propozycja postawienia kilku wiatraków. U nas na postawienie takich wiatraków mogą być przeznaczone tereny w Żelisławcu czy Kartnie. Zostały już złożone wnioski w tej sprawie o wydanie warunków zabudowy od osób prywatnych.

 • jest koncepcja programowo przestrzenna ZWiK dot. dostawy wody pitnej dla Gmin: Gryfino, Kobylanki, Stare Czarnowo. Odbędzie się jeszcze spotkanie z Wójtem Gminy Kobylanka i Burmistrzem Gryfina. Koncepcja ta będzie podstawą do tego, by zacząć projektowanie. Z gotowym projektem i wnioskiem wystąpimy wspólnie o współfinansowanie z pieniędzy unii europejskiej. Jest duża szansa, bo są już trzy gminy. I etap, to opracowanie koncepcji.

 • usiłowaliśmy doprowadzić do wykupu sieci gazowniczej. Byli specjaliści, daliśmy potrzebne informacje. Firma, która była zainteresowana tą sprawą w początkowej fazie stwierdza, że jedyną firmą która mogłaby kupić te siec jest Wielkopolski Operator Sieci Dystrybucyjnej, gdyż nie mogliby sprzedawać drożej gazu niż dotychczasowy dystrybutor. Także dalej będzie rozmawiać o sprzedaży sieci z nimi.

 • chce przedstawić analizę wydanych decyzji o warunków zabudowy i pozwoleń na budowę za okres ostatnich 2 lat i tak; w 2006 r. było wydanych 49 decyzji o warunkach zabudowy i 15 pozwoleń na budowę, natomiast w 2007 r. – wydano 51 decyzji i 24 pozwolenia. Także w każdej wsi ruszyły budowy i coś się dzieje na terenie gminy. Jest coraz więcej inwestorów. Widać już jak działa plan miejscowy Binowa. Gorzej jest z planem w Kołowie. Jest w ciągły kontakcie z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią w Warszawie, który obiecał, że nasze wnioski dot. zmiany przeznaczenia gruntów znajdują się już u odpowiedniego ministra do akceptacji ( jednak do dzisiaj nie ma jeszcze powołanego kierownictwa ministerstwa, dlatego te wnioski tak długo tam leżą). Chce poinformować także sołtysów, że plan miejscowy miejscowości Kołowo jest juz gotowy, jedynie czekamy na decyzje o przekształceniu 11 ha gruntów rolnych. Jest to wszystko związane również z dokumentacją kanalizacji ściekowej.

 • w najbliższy poniedziałek będziemy ze Skarbnikiem Gminy w Warszawie celem podpisania umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu na kwotę 1,5 miliona zł (w tym; w 2007 r. będzie przeznaczona kwota 50.000 zł, w 2008 r. – kwota 200.000 zł i w 2009 r. - 1.250.000 zł ).

 • uczestniczyłem w rozmowach z Nadleśnictwem Klinisko odnośnie sprawy uporządkowania pasa lasu między brzegiem jeziora a gruntami prywatnymi Żelewie. Jest tam sprawa nie uregulowana.

 • brałem udział w spotkaniu z Burmistrzem i Przewodniczący Rady w Gryfinie na temat dowozu dzieci z Binowa, Żelisławca i Kartna. Tam oświadczyłem, że nasza rady nie jest skłonna do zmiany obwodu szkolnego na terenie gminy. Burmistrz stara się o środków na dowóz dzieci z terenu naszej gminy. Chce powiedzieć, że nasz autobus szkolny dowozi także część dzieci z Żelisławca do Zespołu Szkół w Kołbaczu i mógłby pozostałe dzieci również zabierać. Również uczęszcza dziecko z Binowa.

 • uczestniczyłem w spotkaniu z Burmistrzem Gminy Löcknitz i Dyrektorem Pomeranii ma temat budowy przedszkola. W Gminie Löcknitz chcą budować nowe przedszkole z uwagi na to, że przybyło tam bardzo dużo młodych rodzin z Polski, zwiększyła się ilość dzieci. Aby zdobyć środki na ten cel z funduszy Euroregionu Pomerania trzeba mieć współfinansowanie albo wspólne wykonawstwo czy obsadę personalną. Także tam będzie budowane nowe przedszkole, natomiast nasza gmina włączy się z wnioskiem na 2009 r. na modernizację naszego przedszkola. Będzie to wspólna inicjatywa obu gmin.

 • jest możliwy do zrealizowania projekt drogi przez Kołbacz – Dębinę może Komorówkę i wyjazd koło „Bawoła”. Byłaby to taka pętla, która by rozładowała sytuację w przypadku pewnych zdarzeń na drodze nr 3. Jeśli chodzi o drogę do Komorówki, to została już ona przygotowana o osuszenia (przekopano przekopany dwa rowy, woda przenika do nieużytków i wkrótce będzie ona remontowana.

 • uczestniczyłem w spotkaniu grupy roboczej Polsko – Niemieckiej z udziałem całego powiatu i naszych sąsiadów z Niemiec. Złożyliśmy propozycje projektów, które dotyczyły m.in.: przystani kajakowej Kołbaczu, kontynuacji pokazów potraw regionalnych ( degustacje, które odbywają się u nas corocznie), szkolenia dla rolników, właścicieli gruntów na temat energii odnawialnej, współfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu, stworzenie tzw. ” domu przyjaźni ” Polsko – Niemieckich w Glinnej, domu spotkań. Może udałoby się nam zbudować porządny obiekt, który jednocześnie służyłby jako świetlica. W tych sprawach są już złożone wspólne wnioski do realizacji.

 • brałem udział w spotkaniu w Gminie Bielice z Prezesem Wodociągów Zachodniopomorskich. W przypadku realizacji programu z przed wielu lat Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie ktoś w przyszłości musiałby te wszystkie obiekty, sieci kanalizacyjne eksploatować i MPK z Pyrzyc nie bardzo się widzi w tej roli Natomiast Wodociągi Zachodniopomorskie, gdzie 100% udziału ma marszałek wojewódzki myśli, że to rozwiązanie będzie lepsze. Prezes to potwierdza, że to jest możliwe.

 • brałem udział także w obradach rady społeczno - naukowej dot. kompleksu promocyjnego,

 • odbyła się w starostwie odprawa na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Chcą ten problem w powiecie rozwiązać, gdyż opracowane dotychczas programy nie były zrealizowane. Gmina sama nie może w to wistować, ponieważ są pewne wymogi – musi być ponad 100 tys. mieszkańców.

 • podpisałem umowę przeniesienia z P.Iwaszko w Kołowie, co ma służyć w części jako zbiornik wody śniegowej.

 • prowadziłem rozmowy z zarządem dróg powiatowych odnośnie róg na naszym terenie. Efektem tego było załatanie dziur na niektórych drogach.

 • przystąpiliśmy do realizacji postulatu dot. założenia dodatkowych pkt oświetleniowych na terenie gminy.

 • w dniu 29.11.2007 r. odbył się w świetlicy w starym Czarnowie uroczystość związana z „Dniem Seniora” dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Impreza się udała, był poczęstunek, występy dzieci, wszyscy się ładnie bawili. Przy tej okazji zostały wręczone dla 14 rodziców medale, którzy mieli 3 bądź więcej synów w wojsku. To było wiązane z rozpropagowanymi wcześniej ankietami wśród mieszkańców. Wręczał te medale szef WKU Gryfino.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 września 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr III/12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. budżet gminy na rok 2007 przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów - 8.826.208 zł
w tym; dotacje celowe 1.201.600 zł
Po stronie wydatków - 10.426.208 zł
w tym; zadania zlecone 1.201.600 zł

Po wprowadzonych zmianach 10 uchwałami Rady Gminy oraz 25 zarządzeniami Wójta na dzień 30.11.2007 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 9.640.181,30 zł
Po stronie wydatków - 11.240.181,30 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.500.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.

Dochody budżetowe w okresie od stycznia do końca listopada 2007 r. zostały zrealizowane w 86,78 % tj. do kasy wpłynęło 8.365.906,94 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 30,97 %, wpływy z subwencji z budżetu państwa stanowią 27,91 %,
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - to 15,46 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 8.516.187,93 zł, co stanowi 75,77 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie i  kulturę fizyczną i sport – 29,18 % ogółu wydatków, na administrację publiczną 19,92 % na opiekę społeczną 15,14 % ogółu wydatków. Spory  udział w wydatkach gminy ma również kultura fizyczna i sport tj. 17,04 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca listopada 2007 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 150.280,99 zł. Stanowi to deficyt budżetu sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Na dzień 30.11.2007 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych - wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 30.11.2007 r. widnieje kwota w wysokości 275.975,58 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.300.000 zł.

Dyskusja - brak
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.11.2007 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Dobrzański;

 • o przedstawienie radzie pisma, które zostało wysłane do Instytutu Zootechniki w sprawie przejęcia świetlicy w Dębinie na mienie gminy (nie otrzymał kserokopii pisma),

 • mieszkańcy nie chcą, by Wójt wycinał drzewa (topole) w Dębinie( pytają się co Wójt che od tych drzew),

 • nie otrzymał odpowiedzi na swój wniosek, w którym wnioskowało przedstawienie przez Wójta rozmów z urzędem marszałkowskim odnośnie wjazdu autobusów do Dębiny. Jak ta sprawa wygląda?.

Radny Kałucki;

 • czy gmina przeprowadza kontrole posesji odnośnie posiadania kubłów i zawartych umów z firmami na wywóz śmieci. W budżecie mamy przeznaczone środki na likwidację nielegalnego wysypiska w Starym Czarnowie i jeżeli takich umów mieszkańcy nie posiadają, to jest prawdopodobieństwo wywożenia tych śmieci do lasów

 • druga sprawa to most w Kołbaczu. Wiem, że Wójt już interweniował w tej sprawie w zarządzie dróg wojewódzkich. Most na dzisiaj jest dobry, lecz z miesiąca na miesiąc przyczółki asfaltowe ulegają niszczeniu ; szczególnie podczas przejazdu tam tirów, gdzie jest duży hałas i wstrząsy w okolicznych domach. Należy ten most na bieżąco kontrolować.

 • uzupełnić pobocze za mostem ( brakuje tam kawałka asfaltu przy poboczu), była już ta sprawa zgłaszana,

 • o wycięcie topoli ( przy boisku wspólnoty mieszkaniowej i garażach przy rzece oraz przed Żelewem po lewej stronie drogi ). Drzewa te są bardzo stare i stwarzają niebezpieczeństwo.

Radny Róg;

- czy Wójt i Skarbnik przewidują na 2008 r. rozbudowę sal lekcyjnych w szkole w Kołbaczu. Uważa, że jest taka potrzeba i konieczność ( nie był do końca na wspólnym posiedzeniu komisji i dlatego pyta o te sprawę).
- prosi o wsparcie radnych odnośnie tzw. placu targowego, który znajduje się w centrum miejscowości i przynosi nam wstyd i kompromitację. Teren nie jest naszą własnością, lecz jest bardzo zaniedbany i należy go uporządkować niezależnie czyj on jest. Są zgłaszane w tej sprawie wnioski radnych. Wiem z informacji, że sołtys zbiera pieniądze od osób tam handlujących, bo jest taki przepis, procedura. Jak Wójt planuje tę sprawę rozwiązać?.

Radna Froncala;

 • czy spółka Drogmal zlokalizowana na ul. Szkolnej w St.Czarnowie płaci gminie podatek od nieruchomości ? ( są różne komentarze na temat

 • czy Wójt podejmował jakieś działania (wystosował pismo bądź nakaz) odnośnie rozbiórki rozwalającej się stodoły ( na przeciw siedziby gminy) przez współwłaścicieli ?

Radna Marczewska;

 • czy są jakieś plany odnośnie zagospodarowania budynku po byłej straży pożarnej w Dobropolu? ( obiekt niszczeje).

 • o naprawienie drogi bocznej, którą nie można przejść ( dziury i kałuże). Nasypać chociaż tam tłucznia.

 • na ul. bocznej nie pali się jedna lampa i należałoby ją naprawić ( na wysokości mojej posesji i P.Mielnickiej).

Radny Żerebecki;

 • czyją własnością jest Dom Dziecka w Binowie? (Wójt – jest to własność prywatna ).

 • w ramach możliwość załatać dziury na ul. A. Jagiellonki w Kołbaczu ( robią się coraz większe dziury i nie można przejechać ).

Radna Cymerman;

 • w budynku przedszkola w Kołbaczu znajduje się tzw. patio, które nie jest wykorzystane. O tej sprawie już wczesnej wspominaliśmy. Powinniśmy się zastanowić nad zagospodarowaniem tego. Na pewno wymagałoby to dużych nakładów pieniężnych, niemniej należy się zastanowić czy nie wykorzystać tego, zaadaptować na jeden oddział przedszkolny. W środku tych pomieszczeń znajduje się studnia i można to zagospodarować.

Radny Piątkowski;

 • chce tutaj zwrócić uwagę na drogę biegnąca przez Żelewo. Ktoś nieudolnie chciał zasypać dziury na tej drodze, lecz to nie załatwiło sprawy, gdyż nadal są dziury, kałuże, są problemy z wymijaniem się pojazdów. Nie mówi już co się dzieje z drogą gmina biegnąca od lasu i od strony działem mieszkańców. Droga jest dziurawa, zrobił się tam wąwóz.

 • co z oświetleniem przy drodze przeciwpożarowej w kierunku jeziora. Czy planuje się tam oświetlenie, tam mieszka rodzina. Chciałby uzyskać informację, czy jest tam planowane oświetlenie? ( wcześniej te sprawę poruszał).

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2008 r.

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z treścią trzech dwóch uchwał Składu Orzekającego RIO w Szczecinie tj.

 • uchwała nr CLXXXIX/518/2007 z dna 10.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2008 r.

 • uchwała nr CLXXXIX/519/2007 10.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Stare Czarnowo.

 • uchwała nr CXCVII/597/2007/2007 z dna 13.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2008 r.

Opinie w powyższych uchwałach są pozytywne.

Odczytane powyżej uchwały stanowią kolejno załącznik nr 6, 7, 8 do niniejszego protokołu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie j/w stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Dyskusja;

Radny Grzywiński zaproponował, by wcześniej przejść do dyskusji nad budżetem a później do przedstawienia stanowisk komisji. Niektórzy radni mają wątpliwości, które nie zostały dokładnie wyjaśnione, nie zostały ujęte również w zapisie stanowiska komisji, które otrzymaliśmy. Chodzi tutaj o to, czy to co mówiliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji zostało uwzględnione w budżecie m.in. dot. inwestycji - dokończenie remontu stadionu sportowego w Kołbaczu. Tutaj większość radnych wnioskowała, że są za dokończenie remontu stadionu, ale po uzyskaniu środków zewnętrznych. By nie było tak, że wydamy na to kilkaset tysięcy złotych z naszego budżetu. Dlatego chce usłyszeć od Wójta, czy zostało to uwzględnione, zaakceptowane co wnioskowano na wspólnym posiedzeniu komisji dot. tej inwestycji.. Poza tym ma propozycję, by przy dalszych kolejnych w porządku projektach uchwał najpierw wprowadzić jako a) dyskusję a następnie jako b) stanowiska komisji. By nie dyskutować już po przedstawionych stanowiska komisji co praktycznie zostało już zatwierdzone.

Wójt wyjaśnił m.in. - na wspólnym posiedzeniu komisji szczegółowo omówiliśmy ten temat. Mówiliśmy jakie są zasady finansowania, jak można składać wniosek i wyraźnie powiedziałem, że jeśli nie będzie gdzie złożyć wniosku, nie będzie skąd uzyskać pieniędzy na dofinansowanie modernizacji stadionu w Kołbaczu, to za nasze pieniądze nie będziemy tego robić. Tak powiedziałem na komisji, wszyscy byli tego świadkami. Może dzisiaj potwierdzić swoje stanowisko i je utrzymuje Czy Pan radny może mi dać jakiś przykład, że to co publicznie czy prywatnie powiedziałem, tego nie dotrzymałem?

Radny Grzywiński stwierdził, że słowo mówione a pisane to są dwie różne rzeczy. Pamięć ludzka jest krótka i ulotna. Natomiast to o co pyta, to nie jest tylko moje zapytanie, lecz większości radnych, które zadaje Wójtowi w ich imieniu. Jeśli Wójt w ten sposób informuje publicznie, jest to zapisane, to jest dobrze, można przestawić swoje stanowisko. Chce jednak powiedzieć, że wszystkie inwestycje prowadzimy z funduszy własnych, dlatego wynikła na ten temat burzliwa dyskusja. Wcześniej była inicjatywa budowy sali sportowej i obecnie Wójt i Skarbnik jada do W-wy celem podpisania umowy. Jestem zadowolony, kierunek jest prawidłowy.

Radna Cioch stwierdziła m.in. jest mi przykro, że radni z Kołbacza nie popierają mojego stanowiska odnośnie dokończenia remontu stadionu w Kołbaczu. W zadaniach inwestycyjnych jest nie tylko stadion, lecz m.in. sieć kanalizacyjna, drogi itp. co działa na takiej samej zasadzie jak ta inwestycja. Zawsze jest tak, by uzyskać dofinansowanie, musimy mieć wykazane w budżecie, że mamy własne środki i jest tam wykazana kwota 500 tyś. zł na budowę dróg. Dlatego to samo pytanie mogłabym zadać Wójtowi, czy ta budowa dróg będzie prowadzona z własnych środków, czy zewnętrznych. Odpowiedź znam, gdyż wiem, że wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane muszą być po to, by otrzymać dofinansowane. Dlatego proszę radnych z Kołbacza o poparcie w tej sprawie (planowała zrobić wspólne spotkanie w Kołbaczu m.in. w tej sprawie),gdyż myśli, że poza nią nikt o ten stadion nie walczy. Nawet gdy Wójt nie zdobędzie środków zewnętrznych na dokończenie tego stadionu, to ten stadion należy zakończyć. Zostało tam wydanych tyle pieniędzy, tyle ich zaangażowano, że te 200 tyś. zł środków zaplanowanych nie stanowi takiego wielkiego problemu. A tutaj radni ze Starego Czarnowa są przeciwni. To samo jest z dokończeniem budowy byłego GOK, należało go dokończyć. Dlatego nie może się zgodzić z Wójtem, że jeśli nie uzyska środków zewnętrznych, to nie będzie dokończony remont stadionu. Uważam, że należy się starać o środki, lecz nie jest to warunek, że jak ich nie zdobędziemy, to nie dokończymy tego stadionu. Nie ma tutaj poparcia wśród radnych z Kołbacza ani u radnego Kałuckiego, Roga, którzy uzależniają to od środków zewnętrznych.

Radny Róg (zwrócił się do radnej Cioch) m.in. stwierdził; że nigdy nie powiedział, że na stadion nie ma pieniędzy, również na wspólnym posiedzeniu go nie było podczas takiej dyskusji. Jest za sportem, za dokończeniem tego stadionu. Proszę nie wymawiać mojego nazwiska, że popiera radnych Starego Czarnowa, że jest przeciwny. Tutaj nie chodzi o te 400 tyś. zł, lecz był wcześniej taki sygnał, że radni ze Starego Czarnowa upomnieli się m.in. o świetlicę w Glinnej. To nie znaczy, że radni z Kołbacza nie są za dokończenie stadionu. Jest to nieprawdą. Chodziło o to, ile będzie środków zewnętrznych. Pamięta, jak radna ze Starego Czarnowa zapytała, czy nie można by było trochę tych środków wziąć i przeznaczyć część dla Starego Czarnowa i gminy.

Radny Kałucki m.in. stwierdził; chce sprostować wypowiedź radnej Cioch, gdyż widzi, że tutaj się mówi pod publikę. Na posiedzeniu komisji temat ten wspólnie omówiliśmy, każdy pamięta co mówił ( są protokoły z posiedzeń). Jeżeli chodzi o stadion, to podjęliśmy wspólnie decyzję o jego remoncie i jest on robiony. Jest logiczne, że należy zdobywać na to środki zewnętrzne. Wójt wyraźnie na posiedzeniu komisji określił się, że będzie te środki zdobywał i dzisiaj to potwierdził. Dajemy za przykład inne gminy, które w jakimś procencie inwestycje wykonują. Gdybyśmy np. to robili z własnych środków, to te 70 - 80 % budżetu byłoby naszych środków własnych a reszta ze środków zewnętrznych. A powinno być odwrotne. Jestem za tym, żeby o te pieniądze zewnętrzne się starć. I nic by się nie stało, gdyby ta inwestycja nie była zakończona w 2008 r. gdybyśmy tych środków zewnętrznych nie uzyskali, ponieważ obiecuje się, że do 2013 r. pieniądze z unii będą i w 2009 r. ten stadion mógłby być zakończony. A wykładając 200 tyś. zł o rok wcześniej, to uważam, że jest nie celowe. Mam nadzieję, że Wójt zdobędzie środki zewnętrzne i tę inwestycję skończymy. Nie jestem za zatrzymaniem inwestycji i za nie wydawaniem tych pieniędzy. Pieniądze są zabezpieczone w budżecie w przypadku, gdyby pojawiły się pieniądze zewnętrzne ( radna Cioch rozumie z wypowiedzi radnego, że jeśli Wójt nie uzyska środków zewnętrznych, to w roku 2008 ten stadion nie powinien być zakończony?.). Dalej radny informuje – że nic by się nie stało, gdyby był ten stadion został zakończony w 2009 r. Z własnych pieniędzy tego stadionu by nie kończył, czekałby do 2009 r. na pieniądze z unii, bo tak obiecują, prawdopodobnie mają być. Chyba że będą pieniądze zewnętrzne.

Radny Grzywiński zwrócił uwagę radnej Cioch apelując, by nie cenzurowała wypowiedzi innych radnych, gdyż nie jest do tego upoważniona. By wypowiadała się w swoim imieniu. Dlatego prosi przewodniczącego Rady, żeby pilnował takich spraw, wcześniej już zwracał na to uwagę.

Radna Froncala wyjaśniła, że komisja rolnictwa całkowicie popiera wątpliwości radnego Grzywińskiego w kwestii dokończenia remontu stadionu. Budżet był analizowany dokładnie, dlatego wnioskowano o wyjaśnienie tej sprawy przez Wójta.. Obecnie, po szczegółowym wyjaśnieniu komisja będzie głosowała za takim budżetem na 2008 r. Ponadto komisja zgadza się z wypowiedzą radnych odnośnie nie wypowiadania się radnej Cioch w imieniu innych radnych, lecz w swoim imieniu.

Radny Dobrzański zaproponował, by z zaplanowanych 200.000 zł przeznaczyć 20.000 zł na uporządkowanie placu targowego w Kołbaczu na zrobienie tzw. ryneczku ( placu targowego).

Wójt w odpowiedzi poinformował, że nie będziemy tego ryneczka remontować z gminnych pieniędzy.

Skarbnik poinformowała jakie są różnice pomiędzy projektem budżetu a. budżetem – wprowadzone po odbytych komisjach (propozycje zmian proponowane przez komisję budżetu zostały pozytywnie zaakceptowane przez pozostałe komisje ) i tak;

 • zmniejszono wydatki w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 5.000 zł ( dot. Fagusa),

 • zwiększono dochody w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 6.000 zł ( dot. czynsze od mieszkańców ),

 • uzyskaną kwotą 11.000 zł zwiększono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 ( dot. szkoły podstawowej )– zakup usług remontowych.

Ponadto przeniesiono wydatki ze składek społecznych i fundusz plac na odpowiedni rozdział.
W projekcie uchwały budżetowej dokonano zmiany zapisu w § 3 ( w wersji jaką otrzymali dzisiaj radni). Jest to zgodne z opinią RIO.

Przewodniczący Rady podziękował za tak burzliwą dyskusją nad budżetem. Uważał, że dyskusja była na przyzwoitym poziomie, nikt nikomu nie ubliżał. Takie sytuację są dopuszczalne., wszyscy sobie powiedzieli, to co mieli do powiedzenia.
Następnie poprosił o przedstawienie stanowisk przez poszczególne komisje.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna,, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. - po szczegółowym wyjaśnieniu przez Wójta.

Stanowiska komisji stanowią załączniki nr 10, 11, 12, 13 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. i tak;
- za uchwałą głosowało 13 radnych,
- przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /85/ 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. m.in. dot. ona zwiększenia dochodów o kwotę 1.747 zł zwiększenia wydatków o kwotę 33.747 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 32.000 zł.

Dyskusja – brak.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany budżetu na 2007 r.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu );
- za uchwałą głosowało 13 radnych,
1 radny był nieobecny w czasie głosowania
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /86 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy m.in. wyjaśnił, że zmieniła się ustawa w tej sprawie i musimy podjąć nową uchwałę.

Dyskusja – brak.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu );
- za uchwałą głosowało 13 radnych,
1 radny był nieobecny w czasie głosowania
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /87/ 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Dyskusja;
Radna Cymerman /przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych )wyjaśniła, że proponowany regulamin był wcześniej konsultowany przez rade pedagogiczną związek nauczycielstwa polskiego, dyrektora, również konsultowano go z komisja oświaty - komisja nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego zaakceptowanie.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany regulamin.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu );
- za uchwałą głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIII /88 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Dyskusja;

Radna Cymerman /przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych )wyjaśniła, że ten regulamin podobnie jak poprzedni regulamin był również konsultowany j/w i komisja oświaty nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego zaakceptowanie.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany regulamin.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania (projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu );
- za uchwałą głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIII /89 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości ( z propozycją opłaty adiacenckiej 15 %- jak wypracowano na wspólnym posiedzeniu komisji).

Dyskusja;

Radna Froncala poinformowała, że na posiedzeniach komisji była burzliwa dyskusja na ten temat, gdyż jest to kolejny podatek dla mieszkańców. Jednak jest ustawa, która nas do tego zobowiązuje. W wyniku dyskusji komisja rolnictwa proponuje stawkę opłaty w wys. 15 %.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości z proponowana stawka opłaty w wys. 15 % (projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu );
- za uchwałą głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIII /90 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Dyskusja;

Radna Froncala proponuje, by w tej sprawie głosować indywidualnie, ponieważ w jej komisji rolnictwa są podzielone zdania odnośnie wysokości tej opłaty. Jednak większość radnych proponuje stawkę 20 %.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że propozycja Wójta wcześniejsza była 25 % tej opłaty, lecz w wyniku dyskusji na wspólnym posiedzeniu Wójt przychylił się do 20 % i to już jest stawka ostateczna i taką będziemy głosować ( radny Róg uważał, że tutaj coś jest nie tak. Jeśli ktoś proponuje a tu żąda się konsekwencji głosowania)

Radny Kałucki stwierdził, że to Rada powinna ustalać stawki. Jednak tutaj jest trochę inna sytuacja, ponieważ Wójt zaproponował wcześniej stawkę tej opłaty 50%, później na posiedzeniu wspólnym komisji wynegocjowano stawkę 20 % i ta stawka stanęła ostatecznie. Gdybyśmy musieli głosować stawkę 50 %, to pewnie by ta uchwała nie przeszła, bo również uważał, że jest za wysoka.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji była zaproponowana stawka 25 % a w dniu dzisiejszym proponuje komisja rolnictwa stawkę 20 % i Wójt się do niech przychyla.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z wnioskowana dzisiaj stawką opłaty w wys. 20% (projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu );
- za uchwałą głosowało 13 radnych,
- wstrzymał się 1 radny
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /91 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – wiąże się to ze zmianą siedziby Urzędu Gminy; w tym OPS.

Dyskusja – brak.
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany statutu OPS w St.Czarnowie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu);
- za uchwałą głosowało 13 radnych,
1 radna nieobecna w czasie głosowania
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIII /92/ 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - wiąże się to ze zmianą siedziby biblioteki.

Dyskusja – brak.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w St.Czarnowie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu);
- za uchwałą głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIII /93/ 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa ”.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa ”.
Wyjaśnił, że ten projekt uchwały został wprowadzony ponownie już po naszych poprawkach do rozporządzenia wojewody. Został wprowadzony do uchwały nasz dodatkowy zapis ( ustalono to na wspólnym posiedzeniu komisji ) w którym m.in. zwraca się uwagę na konieczność uwzględnienia w projekcie rozporządzenia likwidacji energetycznej linii napowietrznej 15 KV, położonej przy drodze nr 120 na pasie o szerokości ok. 5-6 m. Zdecydowanie poprawi to warunki bytowe awiofauny oraz umożliwi poszerzenie drogi nr 120 bez ingerencji w istniejący ekosystem.

Dyskusja;

Radny Grzywiński wnioskował, by Wójt powiedział kilka słów na temat rezerwatów, które znajdują się na naszym terenie. Wcześniej była burzliwa dyskusja na temat utworzenia rezerwatu Osetno – Rada nie wyraziła pozytywnej opinii w tej sprawie.

Wójt na wstępie poinformował, że na pewno sprawa utworzenia rezerwatu Osetno wróci pod obrady sesji. Jeżeli będzie negatywna opinia nadal Rady, to Wojewoda i tak ma prawo utworzyć taki rezerwat. Nasze zastrzeżenia w opiniach mogą później skutkować np. przy wyrządzaniu szkód przez zwierzynę, kto będzie za to płacił.
Następnie omówił szczegółowo położenie 5 rezerwatów przyrody na terenie gminy m.in. Trawiasta Buczyna, Źródliskowa Buczyna, Buczynowe Wąwozy, Kołowskie Parowy, Bukowe Zdroje. Również poinformował o zakazach jakie obowiązują w rezerwatach.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa ” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu);
- za pozytywną opinią głosowało; 13 radnych,
- przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /94 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego ”.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego” Wyjaśnił, że ten rezerwat znajduje się mniej więcej między posesją P.Kuklą a Ogrodem Dendrologicznym w Glinnej wzdłuż środku lasu i wzdłuż drogi do Binowa.

Dyskusja – brak;
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego ” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu); - za pozytywną opinią głosowało 13 radnych,
- przeciw glosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /95 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego ”.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego ”.
Omówił położenie rezerwatu.

Dyskusja – brak;
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego ” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu); - za pozytywna opinią głosowało 13 radnych,
- przeciw glosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr XIII /96 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika ”.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika ”.
Tutaj proponuje o wyrażenie negatywnej opinii, z uwagi na to, że w zapisach tego rezerwatu zabrania nam się inferencji a nawet remontu przebiegającej tam drogi.

Dyskusja – brak;
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu); - za pozytywna opinia głosowało - „O” radnych ( nie głosował żaden radny)
- za negatywną opinią głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie z opinią negatywną.
Jest to uchwała Nr XIII /97 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyskusja;

Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy jeszcze szczegółowo nie zna tej sprawy, tak jak powiedział na wspólnym posiedzeniu komisji. Chce powiedzieć, że na spotkaniu w dniu 06.12.2007 r. spotkali się aktywiści w Łobzie w sprawie utworzenia takiego stowarzyszenia, które obejmować ma całe województwo zachodniopomorskie. Województwo jest podzielone na kilka obszarów i nasza gmina winna przystąpić do stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW –Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przystępując do tego stowarzyszenie ma być możliwość dostępu do projektów wiejski na ok. 600.000 zł do roku 2013 r. Podejmując uchwałę w tej sprawie, to tylko wyrażenie woli. Muszą być uchwały, by takie stowarzyszenie mogło powstać, będzie opracowany statut. Nie może powiedzieć, jaka będzie z tego tytułu składka członkowska,ale myśli, że w granicach 0,50 zł od mieszkańca. Odbędzie się spotkanie, na które zostanie wydelegowany pracownik i wówczas będziemy mieli więcej informacji na ten temat. Dlatego proszę o podjęcie tej uchwały.

Radny Dobrzański dowiedział się od radnego sejmiku, że Gmina Widuchowa jest w jakimś stowarzyszeniu i ma już uzyskać fundusze zewnętrzne. Jak byśmy przystąpili do tego stowarzyszenia, to może uzyskamy również fundusze. Szkoda, że już nie ma na sesji P.Paczkowskiego, może by nam coś na ten temat powiedział.

Wójt poinformował, że Gmina Widuchowa podjęła już uchwałę w tej sprawie. Prawdopodobnie jest to samo stowarzyszenie. Nawet projekt uchwały mamy przesłany od nich. Do obszaru tego stowarzyszenia należą gminy powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie uchwały, który otrzymali radni jest mylnie wpisana Gmina Widuchowa, powinno być Stare Czarnowo. Wnosił o dokonanie poprawki.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu);
- za uchwałą głosowało 13 radnych,
1 radny był nieobecny w czasie głosowania..
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIII /98 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 Stanowisko Rady Gminy dotyczące zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin ( dot. mieszkańców ul. Pyrzyckiej, Topolowej oraz osady Sosnówko).

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem Stanowiska Rady Gminy dotyczącego zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin – stanowisko upoważniało Wójta do podjęcia działań odnośnie uregulowania grani Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasta Szczecin ( dot. mieszkańców zamieszkujących północne obrzeża Gminy St. Czarnowo – obręb ewidencyjny Smerdnica Las - ul. Topolowej, Pyrzyckie, Sosnówka).

Dyskusja;

Wójt wyjaśnił, że podczas reformy administracji ( w 1974 r.) popełniono błąd w magistracie szczecińskim, gdyż zameldowano mieszkańców (dot. Mazurkowa, Sosnówka, ul. Topolowej itp.), którzy terytorialnie zamieszkują w granicach administracyjnych naszej gminy. Był to ewidentny ich błąd. Ci mieszkańcy cały czas mieli świadomość, że mieszkają w Szczecinie, są ich mieszkańcami. Doszło do tego, że my musieliśmy się o nich upomnieć, natomiast oni nie chcą do nas należeć. Składają protest. Teraz trudno ich na siłę zmuszać, by stali się mieszkańcami naszej gminy. Dotyczy to 108 osób i trzeba im pomóc, by mogli się oficjalnie zameldować na terenie Szczecina. Jeśli chodzi o majątek naszej gminy, to mamy tam 2 obiekty mieszkalne, komunalne przekazane przez nadleśnictwo. Pozostałe to obiekty komunalne Szczecina, prywatne własności zakupione na mocy ustawo o nadleśnictwie. Chcemy w zamian, by Miasto Szczecin przekazało nam część gospodarstwa agroturystycznego - stawy rybne, własność prywatna. Oczywiści po wyrażeniu zgody przez ich w właściciela (deklarację wstępną wyrażał). Chodzi szczególnie o to, żeby uregulować sprawy meldunkowe i bytowe tych mieszkańców.

Radny Róg dodał, że radni spotkali się z Prezydentem Szczecina jak i tymi mieszkańcami, którzy chcą należeć do Miasta Szczecina. Miasto Szczecin cały czas korzystał i korzysta z naszych podatków. Należy się dla nas jakaś rekompensata od Szczecina. Myśli tutaj o tych stawach.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytane Stanowiska Rady Gminy dotyczącego zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin (projekt stanowiska stanowi załącznik nr 41 do protokołu);
- za takim stanowiskiem głosowało 12 radnych,
- wstrzymał się od glosowania 1 radny
1 radny był nieobecny w czasie głosowania..
Uchwała została podjęta.
Jest to stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo a dnia 14 grudnia 2002007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Żelewo H. Świętek;

 • popiera radnego z Żelewa odnośnie drogi oraz oświetlenia.
  Chciałby wiedzcie, kiedy będzie remontowana droga w Żelewie przez zarząd dróg powiatowych.

 • podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za dofinansowanie do zakupu samochodu OSP. Za wykonane już prace w świetlicy ( remont się jeszcze odbywa).

Sołtys Sołectwa Dębina U. Kozber;

 • o wycięcie drzewa (topoli ) przy trafostacji
  Wystające gałęzie podczas wiatrów zrywają linie, nie ma światła.

Sołtys Sołectwa Kołbacza St. Kopczyńska;

 • popiera tutaj radnych z Kołbacza jak; P.Cymerman, Roga).

 • chce podziękować w imieniu młodzieży za umożliwienie jej skorzystania z pomocy psychologa. Odbył się cykl spotkań dot. m.in. agresji, przemocy, uzależnień itp. Odbyło się takich spotkań około 20 i są planowane dalsze od stycznia 2008 r.

 • również chce podziękować Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dużą pomoc.

Ad. 22 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów odpowiedzi udzielał Wójt Gminy Marek Woś i tak;

 • świetlica, drzewa, autobus (zgłaszał radny Dobrzański);
  Wójt nie rozumie skąd się wzięła taka nieufność do niego. Informował wcześniej, że zostało wysłane pismo do Instytutu Zootechniki, lecz radny żąda jego odczytanie. W związku z tym zapozna z treścią pisma z dnia 21.01.2007 r. jakie zostało przesłane w sprawie przekazania świetlicy w Dębinie na mienie gminy ( Wójt zapoznał z treścią pisma j/w). W innym piśmie z dnia 21.10.2007 r. kierowanym do Instytuty w innych sprawach również przypominamy o ustosunkowaniu się w sprawie tej świetlicy. Chce powiedzieć, że nie tylko o to zwracamy się do Instytutu, również o działki w Żelewie pod ewentualne budownictwo (teren oczyszczalni w Żelewie jest nadal własnością Instytutu), o działki czy terenu pod budowę świetlicy w Glinnej (Wójt zapoznał z treścią pisma dot. odkupienia terenu) o działki w Kołbaczu przy torach kolejowych, działek w St.Czarnowie w stroną obwodnicy, nad J.Będgoszcz. Uregulowana została sprawa ujęcia wody w Żelisławcu, sprawa oczyszczalni ścieków w Kartnie itp. Może te wszystkie pisma radnemu odczytać, jeśli mi nie wierzy. Nie otrzymał jeszcze dopowiedzi na pismo z dnia 31.10.2007 r. natomiast jest odpowiedź Instytutu odnośnie sprzedaży odcinka drogi od posesji P.Cybulskiego w stronę do ulicy przy blokach( tutaj musi być opinia rady naukowej, która miała przewidziane spotkanie w miesiącu październiku br.). Załatwiono już kilka spraw m.in. przejęliśmy 2 mieszkania przy ul. Warcisława, budynek przy sali gimnastycznej, budynek byłej szkoły, mieszkania w Nieznaniu, budynek przedszkola, działki przy stadionie itp. W trakcie załatwiania jest sprawa przejęcia Domu Konwersów, ośrodka zdrowia, terenu, na który aktualnie jest zlokalizowane boisko do piłki siatkowej i plac zabaw dla dzieci. Także staram się w różny sposób przypominać pismami o tych sprawach, nie zaniedbuję tego, a w wielu sprawach Instytut musi mieć pozytywną opinię rady naukowej. Chodzi o to również, by nie było tak, jak stało się w Starym Czarnowie – sprzedano działkę z częścią boiska przy byłej szkole. Wszystkie dokumenty w przedstawianych sprawach są dobrze prowadzone przez pracownika ds. gospodarki nieruchomościami, także wszystko jest do sprawdzenia.  Sprawa wycinki topole – rzeczywiście byłem na drodze do Komorówki sprawdzić, jak wygląda tam przepust i jechałem przez Dębinę. Na pewno nie sprawdzałem tych topoli. Są one własnością Instytutu i to on może z nimi zrobić, co chce. Może zwrócić się do gminy o wydanie zezwolenia na ich wycinkę i może taką zgodę otrzymać. Do takich prac muszą być uprawnione osoby, nie może wycinać ich osoba nieuprawniona. To zagraża bezpieczeństwu. Jeśli chodzi o autobus z urzędu marszałkowskiego, to nie rozumie radnego o co tutaj chodzi. Proszę o dokładne sprecyzowanie tego. To co możliwe załatwia z Panią sołtys. Czekam na propozycję Paan –Bus, który ma od 01.01.2008 r. złożyć wniosek do urzędu marszałkowskiego. Nie ma obowiązku gmina czy Wójt organizować takie przejazdy.

 • kubły, most, topole ( zgłaszał radny Kałucki);
  Odbywają się kontrole w terenie, również są sprawdzane sprawy związane z pojemnikami na śmieci. Było już kilka kontroli w których m.in. uczestniczą pracownicy urzędu (Ślęzak, Modzelewski )i te sprawy są realizowane. Jeśli chodzi o most, to był on już sprawdzany i należy faktycznie się często mu przyglądać  O topoli przed Żelewem wie, to będzie załatwiona sprawa, natomiast przy garażach w Kołbaczu należy sprawdzić czyja to jest własność, teren, sprawdzimy to.

 • sale lekcyjne, plac targowy ( zgłaszał radny Róg);
  Jeśli chodzi o rozbudowę sali lekcyjnych, to nie da się tego rozbudować. Należy przeanalizować adaptację poddasza. Na wspólnym posiedzeniu komisji (radnego nie było wówczas) przedstawiał, jak wygląda liczba dzieci 5-6 letnich w roku szkolnym 2008 /2009. Także nie ma przypadku, by była potrzeba tworzenia dodatkowego oddziału, gdyż w jednej grupie byłoby 28 dzieci a w drugiej 29 dzieci ( radny Róg wyjaśnił, że nie chodzi mi o liczebność dzieci, lecz dodatkowe zajęcia z j. angielskiego i niemieckiego i o te dzieci 5 letnie). Wójt dalej informuje; rozporządzenie ministra w tej sprawie ukazało się niedawno i będziemy to analizować. Jednak mamy jeszcze czas do 1.09.2008 r. i jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Jeśli chodzi o ten ryneczek, to nie jest własnością gminy i gmina tego nie będzie robiła. Był tam specjalista, który określił, jakie byłyby koszty remontu. To nie jest mały koszt. Gdyby to robił instytut, spółdzielnia i może my, to owszem. A co by powiedzieli na to właściciele sklepów, którzy chcą, by im umorzyć podatki?. Natomiast wizytówką Kołbacza dla mnie przynajmniej jest stadion ( radny Róg stwierdził, to w takim razie niech gmina,Wójt da radzie sołeckiej i mi radnemu zezwolenie, zgodę na jego remont, to my wspólnie z radą młodzieży zrobimy ten ryneczek społecznie. Gmina natomiast zapłaci symbolicznie za jedną wywrotkę żwiru). To nie jest grunt gminy i nie może wydać takiego zezwolenia, nie ma takiego prawa. Załatwiajcie to bezpośrednio z właścicielem gruntu ( radny Grzywiński proponował, żeby w tej sprawie porozmawiać z P.Skrzypą i sprawa będzie załatwiona). Wójt dziwi się postawą niektórych radnych, by zabrać część pieniędzy ze stadionu i przeznaczyć na ten ryneczek.

 • patio ( zgłaszała radna Cymerman;
  O tym patio myśmy już wiedzieli, dyskutowali wcześniej, bo już od 2004 r. Jest planowane do zagospodarowania, jak będzie modernizować przedszkole.

 • podatek, stodoła ( zgłaszała radna Froncala);
  Na pewno spółka Drogmal nie ma żadnego zwolnienia z płacenia podatku i musi płacić. Jeśli chodzi o stodołę naprzeciw siedziby urzędu, jest nakaz rozbiórki jej jeszcze z sprzed 10 laty. Będziemy tę sprawę ponaglać. W Dobropolu była podobna stodoła, które już się rozwaliła pod wpływem wiatru.

 • budynek OSP, droga, lampa ( zgłaszała radna Marczewska);
  Musimy sprawdzić, czyją własnością jest budynek, który użytkowała OSP.
  O drodze bocznej pamiętam, będzie robiona. Natomiast o lamach należy zgłaszać na bieżąco, zrobimy tę lampę.

 • dom dziecka, dziury ( zgłaszał radny Żerebecki);
  Teren domu dziecka był wcześniej własnością starostwa a obecnie jest to własność prywatna. Osoba ta złożyła wniosek o wydanie zezwolenia o warunki zabudowy i będzie tam inwestował.
  Ulicę A. Jagiellonki postaramy się trochę połatać.

 • droga, oświetlenie ( zgłaszał radny Piątkowski);
  Wspólnie z przedstawicielem zarządu dróg powiatowy P.Skryckim był na drogach powiatowych na naszym terenie m.in. w Żelewie. Tam były wysypane wcześniej 2 wywrotki, P.Skrycki był oburzony takim zrobieniem drogi i miał na to zareagować. Również byli na drodze między Kołowem a lasem, w Żelisławcu, gdzie pokazałem dziury już po remoncie.
  Jeśli chodzi o oświetlenie przy drodze to musi sprawdzić, czy to było robione (tam zamieszkują Państwo Chreptowiczowie - poinformował radny).

 • topole ( zgłaszała sołtys Kozber);
  Wójt sprawdzi w terenie to drzewo, spotka się z sołtysem w tej sprawie.

Ad. 23 Wolne wnioski.

Radny Dudziński poinformował, że podczas przeglądu dróg na terenie gminy komisja rolnictwa stwierdziła, że są zarośnięte pobocza dróg polnych. Dlatego składa wniosek, by Wójt zorganizował grupę ludzi, którzy by dokonali wycinki tych krzaków przy tych drogach. Sołtys czy radny z danej miejscowości wskazywali by te drogi.
- zauważył, że na dzisiejszej sesji uczestniczył radny sejmiku P.Paczkowski, którego już nie ma. Szkoda, bo radni na pewno chcieliby go zapytać o niektóre sprawy. Chciałby się dowiedzieć, w jakiej sprawie tutaj uczestniczył.?

Przewodniczący Rady poinformował, że zapytał P.Paczkowskiego –radnego sejmiku, czy chce zabrać głos, lecz poinformował go, że chce tylko posłuchać obrad sesji.

Ad. 24 Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1530.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-02-2008 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2008 08:40