herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/2/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Stare Czarnowo oraz zmian w składzie Komisji ds. dofinansowania dokształcania nauczycieli.

ZARZĄDZENIE  Nr II/2/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Stare Czarnowo oraz zmian w składzie Komisji ds. dofinansowania dokształcania nauczycieli.

Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46 poz. 430 ) oraz regulaminu dofinansowania zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr I/4/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2003 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się na każdy semestr w 2008 r. maksymalną kwotę 500 złotych dofinansowania do czesnego.

§ 2. Przyjmuje się plan dofinansowania specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W zarządzeniu Nr I/4/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2003 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

Powołuje Komisje ds. dofinansowania dokształcania nauczycieli w składzie:

 • Marzena Grzywińska – przewodniczący
 • Stanisław Nowak - zastępca przewodniczącego
 • Ewa Pietruszka – członek
 • Renata Wolna – członek
 • Małgorzata Dąbrowska - członek

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik nr 1

PLAN DOFINANSOWANIA SPECJALNOŚCI i FORM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK 2008 W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU

Uwzględniając :

 1. Program Rozwoju Zespołu Szkół w Kołbaczu
 2. Rozwój zawodowy nauczycieli
 3. Potrzeby kadrowe
 4. Wnioski z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Ustalono priorytety w zakresie doskonalenia nauczycieli:

 • Uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego, wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
 • Pozyskanie kwalifikacji przez nauczycieli nauczania zintegrowanego do nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz pełnych kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum;
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie nadzoru pedagogicznego, pracy wychowawcy klasy, prowadzenia mediacji;
 • Kształcenie umiejętności nauczyciela stażysty i kontraktowego w zakresie planowania własnej pracy;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie wychowania patriotycznego i regionalnego;
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie świadczeń socjalnych dla uczniów;
 • Pozyskanie umiejętności w przygotowaniu wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych;
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych.
 • Zdobycie przez wszystkich nauczycieli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • Kształcenie umiejętności oceniania kształtującego.

Formy kształcenia:

 • Studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe oraz podyplomowe.
 • Krótkie formy dokształcania nauczycieli (kursy, konferencje metodyczne, warsztaty, szkolenia).
 • Szkolenia Rady Pedagogicznej

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2008 przeznacza się kwotę 15400 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-03-2008 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2008 08:02