herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXI/04 z XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 13 grudnia 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr XXI/04 z XXI Sesji R

Protokół Nr XXI/04
z XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 13 grudnia 2004 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 900 – 1310

         Obrady XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 900 Przewodniczący Rady Gminy P.Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy - wójta, jego z-cę, skarbnika gminy – zaproszonych gości /w tym Przewodniczącą Rady Powiatu w Gryfinie P.L.Piętę / oraz pozostałe osoby. Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było w tym czasie 13 radnych / spóźnił się radny Mielnicki. Ogółem w sesji brało udział 14 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 25.10.2004 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do  obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2005 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na  rok 2005.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od  nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso na rok 2005.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  na rok 2005.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu  i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. 13. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków  zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano  produkcji rolnej.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok  2005.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r./ dot. zwiększenia  dochodów i wydatków o kwotę 19.746 zł./
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r./ dot.  zmniejszenia w dziale 710 i 757 o kwotę 62.000 zł oraz zwiększenia wydatków w dziale: 600, 700, 851, 854, 921 na ogólną kwotę 62.000 zł/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę St. Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagradzania  zasadniczego w I kategorii zaszeregowania wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej  na okres powyżej 3 lat.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 23. Zapytania sołtysów.
 24. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 25. Wolne wnioski. 26 .Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnioskował Wójt Gminy P. M.Woś.
Dotyczyła ona wprowadzenia:
- projektu uchwały w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy St. Czarnowo.
W uzasadnieniu Wójt wyjaśnił, że ta sprawa wynikła w ostatnim czasie / już po odbytych posiedzeniach komisji /. Otrzymał informację o możliwości rozpoczęcia rozmów na temat sprzedaży naszej sieci gazowej wybudowanej w latach 1994 – 2002./ wcześniej wysłał pismo do zakładu gazowniczego w tej sprawie/.
Dlatego też prosił Wójt, żeby do porządku obrad tę uchwałę wnieść celem jej wspólnego przedyskutowania. W przypadku akceptacji tej sprawy przez radę zostaną przeprowadzone negocjacje / wspólnie radni i pracownicy urzędu / z Wielkopolską Spółką Gazowniczą.
Przewodniczący rady proponował wprowadzenie tej uchwały jako pkt 23 w porządku / kolejne punkty otrzymają dalsze numery i poddał to do przegłosowania;
- za wprowadzeniem takiej zmiany w porządku głosowało 13 radnych / 1 radny był nieobecny w czasie głosowania/.
Wniosek Wójta został przyjęty.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 25.10.2004 r.

Do protokołu z dnia 25.10.2004 r. / dostarczonego radnym do zapoznania jeszcze przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag; - za jego przyjęciem głosowało 13 radnych / 1 radny był nieobecny w czasie głosowania/ Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 13.12.2004 r.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.

Informacje z pracy rady w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady P.K.Mendak, który m.in. stwierdził, ze w tym okresie odbyły się:
- posiedzenia komisji stałych / każda komisja odbyła po jednym posiedzeniu /,
- oraz odbyło się jedno posiedzenie wspólne wszystkich komisji w dniu 8.12.2004 r.
Tematem tych posiedzeń była analiza stawek podatków oraz budżetu gminy na 2005 r.
Uczestniczył w zebraniach wiejskich, które odbyły się w m-cu listopadzie br. we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
W dniach 5 – 7 grudnia br. brał udział w samorządowym forum zorganizowanym przez Senatora Zychowicza w Międzyzdrojach.
Przewodniczący rady odczytał pismo, które wpłynęło do Rady Gminy St. Czarnowo w dniu 1.12. 2004 r. z Okręgowego Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie informujące o tym, ze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał rolnikowi P. Mieczysławowi Dudzińskiemu odznakę honorową „zasłużony dla rolnictwa ”. Następnie wręczył wspólnie z Wójtem odznaczenie wraz z legitymacją życząc dalszych sukcesów w rolnictwie / P.Dudziński podziękował za odznaczenie i życzenia/.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt P.M.Woś, który stwierdził m.in.;
- odbyły się zebrania mieszkańcami we wszystkich sołectwach na terenie gminy. Zebrania był różne co do frekwencji i co do poruszanych problemów. W większości były to spotkania konstruktywne, miłe, również zdarzały się pretensje zarówno do władz gminnych jak i do rady. Zgłaszano m.in. takie problemy jak: brakujące lampy, kanalizacja, wywóz śmieci – jak to ma miejsce w m. Glinna, gdzie sami mieszkańcy muszą zadbać o te sprawy. Gmina tam dostarcza ciepło, ogrzewanie, a PUWIS dostarcza zimną wodę, natomiast cała administracja jest zawieszona jakby w próżni. Wójt już po raz kolejny wyjaśnił, ze gmina nie będzie podpisywała umowy z PUK Gryfino na wywóz śmieci w Glinnej. Jest to w gestii właściciela. Tutaj musi być utworzona wspólnota mieszkaniowa, lecz dla większości mieszkańców jest to niezrozumiale. Największą frekwencję w stosunku do mieszkańców wykazało sołectwo Nieznań, natomiast najmniejszą miało sołectwo Kołbacz w dniu 17.11.04 r ./ zwołane na wniosek Wójta/. Obecnych tam było ok. 30 mieszkańców na tak dużą miejscowość. Tutaj zebranie opuścił sołtys stwierdzając , ze to on zwołał to zebranie i ma prawo je odwołać. Wójt stwierdził, ze takie zachowanie sołtysa martwi go biorąc pod uwagę również to, iż ponownie sołtys tam zwołał zebranie na dzień 7.12.04 r. bez uzgodnienia z nim. Prawdopodobnie przyszło na to zebranie 15 osób. Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysa P.Kowalczyka, żeby zweryfikował swoje działania. - jeśli chodzi o lampy, to w tej chwili jest zrobione to co zostało przejęte międzyczasie na mienie gminne w systemie oświetlenia ulic. Do dnia jutrzejszego ma to być wszystko wykonane. Natomiast dodatkowe punkty świetlne będą zakładane do końca marca 2005 r. / wg podpisanej umowy, do której został Wójt upoważniony przez radę/. Corocznie będą wszystkie potrzeby i możliwości w tym zakresie weryfikowane. Wszystkie zgłoszone wnioski, które spłyną do końca grudnia 2004 r. zostaną w miesiącu styczniu 2005 r. przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Oświetlenia Ulic w Szczecinie i będą urzeczywistniane. Wójt ma nadzieje, że te wnioski będą zasadne i wszystkie zostaną przyjęte do realizacji. - zmieniła się koncepcja systemu gospodarki ściekowej a mianowicie; miejscowość Binowo została wyjęta z wniosku funduszu spójności i będzie robiona na zasadzie Kołowa tj. Kołowo z Binowem razem / zmiana jest z uwagi na wysoki koszt przesyłu z Binowa do Kartna/. Możliwe jest to, że ta inwestycja będzie szybciej niż cała pozostała inwestycja. Mieści się to w Woj. Fund. Ochr.Środ. i G.W. w Szczecinie. Wójt ma nadzieje , ze to już jest ostatnia zmiana w tym zakresie. - dokonano wycinki drzew w St. Czarnowie / przy boisku / i będą podobne prace w Żelisławcu. Jest wszystko uzgodnione z zarządem parków krajobrazowych. Z tej wycinki będą nie tylko gałęzie, ale sprzedano już surowiec tartaczny, papierówkę itp. Zostaną zakończone prace porządkowe a także zostanie zrobiona przed wiosną płyta boiska, którą uszkodzono i będą nasadzone drzewa. - został podpisany akt notarialny na sprzedaż działki w Dębinie znajdującej się pod wybudowanym kościołem / uchwała była już dawno podjęta przez radę w tej sprawie, - uczestniczył w walnym zgromadzeniu Euroregionu Pomerania, - w Przelewicach odbyła się konferencja na temat zadrzewień, - odbyło się spotkanie z ENEA w Maciejowie, natomiast w Łagowie rozmawiano na temat energii odnawialnej. - w Bierzwniku rozmawiano na temat tworzenia szlaku cysterskiego. W miesiącu czerwcu 2005 r. w tej sprawie ma być zorganizowana konferencja, gdzie udział nasz będzie kosztował ok. 2.500 zł. Ma być tam 80 osób / przedstawiciele samorządu plus bracia zakonni - cystersi z Marianowa, - uczestniczył /jako obserwator/ w konkursie wiedzy o szczecińskim parku krajobrazowym . Miejsca naszych dzieci klasyfikowały się od 9 – 12 na 19 dzieci z naszej szkoły. Było to trochę gorzej niż w roku ubiegłym / zajęto wówczas I miejsce/. - brał udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, - w spotkaniu na temat schroniska dla psów i kotów na terenie powiatu. Nie jest jeszcze opracowana koncepcja takiego schroniska, natomiast zapoznano się tam z informacją Doktora Weterynarii z Hamburga, prezesa zwierzęcego telefonu zaufania oraz prezesa towarzystwa nad zwierzętami. Wójt dodał iż przewodnicząca rady powiatu była współorganizatorem tego spotkania, - zostało zawiązane stowarzyszenie miłośników ziemi Starego Czarnowa. Jest powołany komitet organizacyjny, który ma za zadanie spowodować rejestrację tego stowarzyszenia. Został wybrany zarząd, komisja rewizyjna. Brało w tym spotkaniu 21 osób. Jest to inicjatywa wspólna mieszkańców, by stowarzyszenie mogło uczestniczyć w życiu gminy, inspirować działania, wspierać je a w razie możliwości na swoje konto absorbować środki, które w inny sposób nie mogą być przekazane. Dalej Wójt przedstawił składy osobowe komitetu, zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia i tak:
*w skład komitetu założycielskiego weszli: Adrabiński B, Łysik A. ks. St. Suzynowicz, *w skład zarządu weszli : Adrabiński B. / jako prezes/, Mendak K. / przewodniczący rady /, ks. Sowa A. Niżańska B. *w skład komisji rewizyjnej weszli: Grzywiński W./radny/, Cyrankowska B.oraz Bryła I. - Wójt poinformował, ze w wyniku naszych działań projektowych odnośnie przebudowy GOK w St.Czarnowie wyszedł problem. Okazało się , ze jest to budowa na gruncie rolnym. Jest konflikt z sąsiadami , którzy uważają , ze mają prawo do korzystania z drogi znajdującej się pomiędzy murem budynkiem GOK a ich posesją. Stawiają tam maszyny , rozbite samochody i mają do gminy pretensję. W wyniku wizji lokalnej okazuje się, ze prawdopodobnie oni przyłączeni są ze swoimi ściekami komunalnymi do naszej burzuwki, która została wykonana bardzo źle. Zrobiła się tam wokół tej studzienki duża wyrwa, którą należało jak najszybciej odkryć i zrobić. Dużą winą powstania wyrwy była woda spuszczana z samochodu strażackiego. Ponadto okazało się, ze została tam wpuszczona rura kamionka i jeśli nie zostanie ona uprzątnięta to zostanie przekopany zostanie odcinek do granicy gminnej działki i zostanie ona odcięta. Taką Wójt podjął decyzję. Ci mieszkańcy nie reagują ani na pisma, prośby ani próby rozmowy. - Wójt uważał, że w związku z powyższym jak również z uwagi na finanse przebudowa GOK może się trochę odwlec / co najmniej o dwa lata/ i podjął decyzję o remoncie toalet w budynku urzędu / o potrzebie tego remontu już wcześniej wspominał radnym, środki na ten cel pozostały/. Umowa jeszcze nie została podpisana, natomiast koncepcja takiej przebudowy już jest. - został zorganizowany wyjazd do laguny, - zorganizowano Dzień Seniora w Starym Czarnowie dla wszystkich seniorów z terenu gminy. Impreza się udała przy dużej frekwencji. Wystąpiło kilka zespołów min. zespół teatralny ze Szczecina, zespół „ Wełtynianki”, zespół taneczny ze Szkoły w Kołbaczu, - nasze Panie z KGW z Glinnej brały udział na forum międzynarodowym w Galaxy, gdzie odbywały się tam imprezy z okazji „ Mikołaja”

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy p.A.Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 listopada 2004 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XV/102/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2004r. budżet gminy przedstawiał się następująco:
- po stronie dochodów - 5.965.730 zł
- po stronie wydatków - 5.725.730 zł

Po wprowadzeniu zmian do dnia 30.11.04 r. przez Radę Gminy St.Czarnowo pięcioma uchwałami oraz wprowadzonych zmian przez Wójta Gminy czternastoma zarządzeniami - plan budżetu kształtuje się następująco:
-po stronie dochodów - 6.705.258 zł
-po stronie wydatków - 6.465.258 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 30.11.2004 r. przedstawiono w załącznikach Nr 1 i 2
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 240.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dochody budżetowe w okresie 11 miesięcy tj. od stycznia do listopada br. zostały zrealizowane w 88,50%. Oznacza to, że z kwoty 6.705.258 zł zaplanowanej na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 5.933.915 zł.
Najwięcej, bo aż 36,91% otrzymanych dochodów gmina uzyskała z subwencji i jest to kwota 2.190.096 zł.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasiliły budżet kwotą 1.829.834 zł co stanowi 30,84% dochodów, natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 639.386 zł co stanowi 10.78 % dochodów.
Z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 588.774 zł. tj. 9,92%.
Ważną pozycję w całości dochodów gminy stanowią również wpływy z realizacji zadań własnych tj. 9,61%.
Jeśli chodzi o wydatki, to w ciągu jedenastu miesięcy 2004 r. zamknęły się w kwocie 5.212.356 zł, co stanowi 80.62 % planu ogółem. Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport tj. 42,70% ogółu wydatków, na administrację publiczną przeznaczonych zostało 22,86 % ogółu wydatków, na opiekę społeczną 17,67% ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca listopada 2004 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 721.559 zł i jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłaty zobowiązań pożyczkowych.

Zobowiązania kredytowe wynosiły na 01.01.2004 r. na kwotę 960.000 zł tj:
- 920.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
- 40.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 28/02 .
Zostały te zobowiązania zmniejszone o trzy wpłaty tj. *w dniu 27.04.04 r. - dokonano spłaty raty pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 140.000 zł , *w dniu 29.09.04 r. dokonano spłaty raty pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 40.000 zł, *w dniu 29.11.04 r. dokonano spłaty pożyczki w kwocie 140.000 zł.
Stan zadłużenia gminy na dzień 30.11.2004 r. wynosił kwotę 640.000 zł.
Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów ogółem wyniósł w końcu listopada br. 9,54 %, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów otrzymanych do końca listopada br. wynosi 10,78 %.
Stan na rachunku bankowego na dzień 30.11.2004 r. wynosił 283.140,66 zł, natomiast 500.000 zł zostało przelane na rachunek terminowej lokaty bankowej w B.S Chojna oddział St.Czarnowo.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.09.2004 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Skarbnik poinformowała , ze w załączeniu do w/w informacji finansowej radni otrzymali analizę finansową na lata 2001 – 2004. Można tam zauważyć jak kształtowała się struktura dochodów i wydatków oraz długu na koniec danego roku w tych latach.
Analiza finansowa stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie radni zgłaszali następujące sprawy:

Radny Gorczyca zapytał:
- czy Wójt prowadził rozmowy na temat ceny wody w Żelewie.

Radny Kałucki zapytał o następujące sprawy:
- czy wnioski dot. oświetlenia mają być składane na piśmie / tak odpowiedział Wójt/.
- czy były prowadzone rozmowy na temat sprzedaży hydroforni w Kołbaczu dla ZWiK i ewentualnego przejęcia sieci wodociągowej w Żelewie. Chodzi o to, żeby tę sieć również obsługiwały wodociągi po ewentualnym jej przejęciu.

Radna Cioch przypomniała, ze w statucie sołectw jest taki punkt dot. powiadamiania radnych o terminie zebrania wiejskiego/ nie wiedziała o takim zebraniu w Kołbaczu , o którym Wójt wspominał/. Stwierdził, ze po ostatnim zebraniu są takie odgłosy „ co wy tam robicie”, są do nas pretensje. Nie miał kto tym ludziom wytłumaczyć, jak nasza praca wygląda pomimo, ze w tym zebraniu uczestniczyli radni: Róg, Chudak, Kotylak. Sołtys robi dla radnych „dywersję”. Uważała, że należałoby sołtysa z Kołbacza przywołać do porządku, gdyż po następnym takim wybryku osobiście wniesie wniosek na piśmie o odwołanie z funkcji sołtysa. Mimo tego, ze ma wiele osiągnięć, z dziećmi współpracuje / choć często w sposób niewłaściwy /, ale tak dłużej nie może być, gdyż ani ona ani inni radni nie potrafią ludziom wytłumaczyć tego. Radna zwróciła uwagę, że często przychodzą na te zebrania osoby po wpływem alkoholu / przekonała się na wspólnym zebraniu w którym uczestniczyła / i najczęściej te sprawy rozgrywają się później pod kioskiem z piwem. Uważała, że radni /rada/ mają dużo osiągnięć, dużo do pokazania, powiedzenia , natomiast sołtys z Kołbacza wiele rzeczy osiągniętych przez radnych przypisuje sobie. Dlatego też prosiła Wójta o wyciągnięcie wniosków w stosunku do sołtysa.

Radny Grzywiński wnosił o:
- informację odnośnie zmiany koncepcji kanalizacji dot. Kołowa, Binowa.
Czyja to była koncepcja „ nasza czy WFOŚ ” gdyż do końca nie rozumie , kto sprawuje pieczę nad tym. Czy odgórnie nam to narzucają, czy będą to finansować, nadzorować itp.

Radna Małecka zapytała:
- czy została już odebrana ul. Sloneczna w St. Czarnowie.

Radny Smykla poruszył sprawę:
- oświetlenia w Dębinie / za kościołem oraz na osiedlu/. Czy zostanie ono przejęte przez gminę, gdyż często jest tam z tym problem.

Wójt odpowiedział, ze tego gmina nie będzie robić, oświetlenie jest własnością Instytutu w Kołbaczu i wszystkiego gmina za nich nie będzie załatwiała.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2005 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa,  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowaną przez Wójta cenę skupu żyta na 2005 r. tj. 30 zł za 1 q żyta oraz 5 % wynagrodzenia za inkaso od pobranych wpłat / opinie pozytywne z wszystkich posiedzeń komisji/.
Stanowiska komisji w poszczególnych sprawach z zakresu sesji stanowią załączniki: nr 6, 7, 8, 9.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2005 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso / projekt stanowi zał. nr 10 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośni i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/149/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną przez Wójta stawki podatku od posiadania psa na 2005 r. tj. 10 zł oraz 30 % wynagrodzenia za inkaso od pobranych wpłat / opinie pozytywne z wszystkich posiedzeń komisji/.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 / projekt stanowi zał. nr 12 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/150/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso na rok 2005.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowały proponowane przez Wójta stawki podatku od nieruchomości na 2005 r. za wyjątkiem stawki dot. gruntów pozostałych – tutaj proponuje się stawkę 0,15 zł
/ opinia komisji była nie jednogłośna/. Do tej propozycji przychyliły się dwie komisje tj. komisja budżetu i komisja rolnictwa, które to na swoich posiedzeniach przychyliły się w całości do propozycji Wójta. Wszystkie komisje pozytywnie zaakceptowały 5 % wynagrodzenia za inkaso od pobranych wpłat oraz zasady zwolnień określone w § 2 uchwały

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso na rok 2005 projekt stanowi zał. nr 14 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/151/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane przez Wójta stawki podatku od środków transportowych zarówno w projekcie uchwały jak i w zał. nr 1, 2, 3 do uchwały /po skorygowaniu niektórych błędów rachunkowych/.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 / projekt stanowi zał. nr 16 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/152/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości,rolnym i leśnym.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane wzory formularzy podmiotu i przedmiotu opodatkowania.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. /projekt stanowi zał. nr 18 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania :
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/153/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na którychzaprzestano produkcji rolnej.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany tryb i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej /projekt stanowi zał. nr 20 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/154/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 r.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady na wspólnym posiedzeniu komisji przychyliły się do propozycji komisji budżetu tj.
- za handel płodami i produktami rolnymi – stawka 2 zł,
-za handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi – stawka 9 zł
Natomiast wcześniej na swoich posiedzeniach 3 komisje zaakceptowały proponowaną opłatę targową przez Wójta tj. 10 zł i 30 % wynagrodzenia inkaso/.

Dyskusja.
Skarbnik Gminy – P.A.Baran prosiła o wprowadzenie ewentualnej zmiany do przedłożonego radnym projektu uchwały, która mówi o zwolnieniu rolników z terenu gminy z tej opłaty, handlujących swoimi płodami rolnymi. Jest taki przepis i proponuje wprowadzić go jako ust. 2 w § 1. Ci rolnicy byli by zwolnieni z opłaty 10 zł, natomiast pozostałe osoby, rolnicy spoza terenu gminy będą te opłatę uiszczać.
Taka jest propozycja Wójta
Radni w dyskusji przychylili się do tej propozycji.

Radny Kałucki proponował, żeby obniżyć stawkę za handel płodami rolnymi z 10 zł na 5 zł, gdyż może to doprowadzić do tego, ze z obcych gmin zostanie zlikwidowany handel płodami rolnymi w naszej gminie.

Radna Cioch poparła propozycję radnego Kałuckiego proponując, by za płody rolne ustalić stawkę 5 zł / rolnicy z terenu gminy są z tej opłaty zwolnienie/, natomiast za handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi pozostawić 10 zł.

Radny Róg uważał, ze wszystkie osoby prowadzące handel w sklepach w Kołbaczu muszą płacić duże podatki, ZUS itp. a osoby przyjezdne handlujące np. jajkami czy innymi płodami rolnymi nic nie będą płacić / radna Cioch stwierdziła, że rolnicy także płacą składki ubezpieczeniowe, podatki które też są wysokie i nie można tak podchodzić do sprawy. Rolnicy nie mają wysokich dochodów i dlatego podtrzymuje swoje stanowisko/.

Wójt przychylił się do wprowadzenia do swojego wniosku proponowanej poprawki przez radną Cioch tj. 10 zł za sprzedaż artykułami przemysłowymi i spożywczymi oraz 5 zł za sprzedaż płodów rolnych / zwolnieni są rolnicy z terenu gminy sprzedający swoje płody rolne/.
Ustalono, że takie opłaty będą pobierane na terenie całej gminy.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2005 r.
/ po wprowadzeniu w/w zmiany/ /projekt stanowi zał. nr 22 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania :
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach.
Jest to uchwała nr XXI/155/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2005.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2005 r. - po wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu proponowanych na posiedzeniach poszczególnych komisji oraz na wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Również komisje pozytywnie opiniowały proponowany projekt uchwały budżetowej po wprowadzeniu zmiany zapisu w § 12 pkt 1 projektu uchwały.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak przed odczytaniem projektu uchwały odczytał opinię Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2005r. Gminy Stare Czarnowo. Opinia jest pozytywna i stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2005 r./projekt stanowi zał. nr 25 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach..
Jest to uchwała nr XXI/156/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 26 do protokołu.

Po uchwaleniu budżetu gminy Wójt P.M.Woś podziękował radnym za uchwalenie budżetu, który stanowi najważniejszy dokument dla gminy. Uważał, ze jest on optymistyczny dla naszej gminy. Wspólnie ze skarbnikiem gminy będzie konsultował z radą wszelkie wydatki z nim związane.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r./ dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 19.746 zł./

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany budżetu gminy na 2004 r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 19.746 w proponowanych działach.

Dyskusja.
Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła proponowane zmiany: stwierdziła m.in. ze chodzi tutaj o zwiększenie dochodów:

 • w dz. 751 o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do rady, które odbędą się w dniu 16.01.05r
 • w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych, gabinety profilaktyczne / pieniądze z M.Fin./,
 • w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 9.170 zł. na uzupełnienie dochodów gminy związane z poniesieniem wydatków w 2004r. na oświetlenie uliczne,
 • w dz. 852 o kwotę 4.800 zł na dożywianie dzieci i młodzieży / środki z ARSP/,
 • w dz. 951 o kwotę 900 zł na zakup nowych wydawnictw dla biblioteki w St.Czarnowie / środki z M.Kult./.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak
odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r./ projekt stanowi zał. nr 27 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXI/157/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 28 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r./ dot.  zmniejszenia w dziale 710 i 757 o kwotę 62.000 zł oraz zwiększenia wydatków w dziale: 600, 700, 851, 854, 921 na ogólną kwotę 62.000 zł/.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany budżetu gminy na 2004 r. dot. zmniejszenia wydatków i o kwotę 62.00 zł w proponowanych działach.

Dyskusja.
Skarbnik Gminy P.A.Baran
omówiła proponowane zmiany: stwierdziła m.in. ze proponuje się tutaj dokonanie zmian w tych działach , gdzie nie zostały wykorzystane środki - są przesunięcia do działów, w których zabrakło tych środków w ramach uchwalonego budżetu. Dot. to dz. 710 i 752 / spłacony został wcześniej kredyty i koszty obsługi się zmniejszyły i są z tego tytułu oszczędności/ .Te niewykorzystane środki są z tych dwóch działów i zostały przeniesione na zwiększenie wydatków w dz. 600 / remonty dróg/, dz. 700 / zakup opału dla kotłowni w Glinnej /, dz. 851 / oddajemy G.K.R.P.A., gdyż ich wydatki były większe niż zaplanowano /, dz. 854 / na wynagrodzenia dla opiekunek świetlic – zabrakło środków/, dz. 921 / na wynagrodzenia dla bibliotekarek , były zwiększenie etatu z ? na całe etaty/.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak
odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r./ projekt stanowi zał. nr 29 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych / 1 radny nieobecny w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXI/158/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 30 do protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Starym Czarnowo.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany regulamin wynagrodzenia nauczycieli.

Dyskusja.
Skarbnik Gminy P.A.Baran
wyjaśniła, ze są głosy w Urzędzie Wojewódzkim, ze takie uchwały mogą być przez nich odrzucone, unieważnione z uwagi na to, ze ustawa – karta nauczyciela daje upoważnienie radzie gminy do uchwalenia takich regulaminów dopiero z dniem 1.01.2005 r. W związku z tym Wojewoda stoi na stanowisku, ze nie mogą być te uchwały podjęte przed momentem , kiedy radzie te uprawnienia zostały przyznane. Jednak jest pismo opublikowane przez Ministerstwa Edukacji i Sportu, w którym wyrażono opinię, ze w okresie przejściowym można było te regulaminy uchwalić z mocą obowiązującą od 1.01.05 r. i Wojewoda nie ma podstaw do unieważnienia takiej uchwały podjętej przed tym dniem. Skarbnik uważała jednak, ze stanowisko Ministerstwa nie jest obowiązującym prawem i należy mieć świadomość, ze ta uchwała zostanie nam odrzucona.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Starym Czarnowo/ projekt stanowi zał. nr 31 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych / 2 radnych nieobecnych w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1.01.2005 r./
Jest to uchwała nr XXI/159/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 32 do protokołu.
Jest opinia pozytywna ZNP.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego  wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Dyskusja -brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak  odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania / projekt stanowi zał. nr 33 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych / 2 radnych nieobecnych w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1.01.2005 r./
Jest to uchwała nr XXI/160/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 34 do protokołu.
Jest pozytywna opinia w tej sprawie ZNP.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego  wynagradzania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników  nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu jako podstawy do wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami a zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych tj. kwotę 600 zł i 4 zł jako wartość 1 punktu.

Dyskusja -brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak  odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego
wynagradzania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo / projekt stanowi zał. nr 35 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych / 2 radnych nieobecnych w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta i wchodzi w życie od 1.01.2005 r.
Jest to uchwała nr XXI/161/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 36 do protokołu.
Jest pozytywna opinia w tej sprawie ZNP.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego  wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzeń w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu jako podstawy do wynagrodzenia pracowników zatrudnionymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie tj. kwotę 600 zł i 6 zł jako wartość 1 punktu.

Dyskusja -brak
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak  odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego  wynagradzania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie / projekt stanowi zał. nr 37 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych / 2 radnych nieobecnych w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXI/162/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 38 do protokołu.

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze  bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady wyraziły zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości nr 28/5 powyżej 3 lat.

Dyskusja.
Radna Cioch
zwróciła uwagę, że na posiedzeniu komisji był przedstawiony radnym inny projekt uchwały w tej sprawie. Dlaczego w dniu dzisiejszy jest zmieniony w części okresu dzierżawy /proponowano wcześniej na okres 15 lat a obecnie powyżej 3 lat./. Czy to tak wynika z przepisu.

Wójt wyjaśnił, ze uchwała musi tak brzmieć, jest to zgodne z opinia prawną , natomiast umowa zostanie zawarta na okres 15 lat.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat / projekt wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 38 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych / 2 radnych nieobecnych w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXI/163/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem zał. nr 39 do protokołu.

Ad. 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia  wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Wójt wyjaśnił, ze jest to uchwała , która została w dniu dzisiejszym wprowadzona do porządku obrad sesji. Ta sprawa związana z szybką reakcją / na nasz wniosek / o sprzedaży sieci gazowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Wójt wcześniej sygnalizował  radnym sprawę sprzedaży tej sieci. Uważał, że tą siecią powinna się zajmować powołana do tych spraw firma. Jej sprzedaż na pewno wpłynie z korzyścią dla gminy i dla mieszkańców, gdyż będzie można ją dalej rozbudować Umowa , która została podpisana z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie jest dla gminy nie korzystna . Za eksploatację otrzymuje urząd kwotę ponad 800 zł w ciągu roku.
Są to bardzo małe pieniądze porównując ich do wydatków związanych z tą siecią  ponad 2 miliony zł / kredyt był brany i nawet nie można części umorzyć itp./ Wójt uważał, że im szybciej tę siec sprzedamy , tym szybciej będą korzyści dla gminy. W tej chwili nie jest wstanie powiedzieć jaką cenę zaproponują , na pewno będziemy wspólnie z tą firma negocjować. Wartość księgowa tej sieci wynosi 2.762.000 zł. W związku z powyższym Wójt prosił radę o podjecie tej uchwały, która zapoczątkuje rozmowy na temat sprzedaży sieci gazowej.

Radny Kotylak uważał, ze ta uchwała powinna mówić o podjęciu rozmów w tej sprawie. Ponadto nie powinna być wprowadzana w dniu sesji, gdyż nie ma możliwości jej szczegółowego przeanalizowania, radni nie mogą się wypowiedzieć.

Wójt wyjaśnił, ze podjęcie proponowanej uchwały niczego nie przesądza. To jest tylko możliwość podjęcia dyskusji. I te dyskusje, rozmowy będzie przeprowadzał wyznaczony zespół „ i o powołanie takiego zespołu wśród radnych wnosi …”. Nie zgodzi się na negocjacje jednoosobowo. Natomiast uchwała musi być konkretna o sprzedaży w drodze bezprzetargowej, bo taki jest zapis w umowie użyczenia. Na pewno nie odzyska się wszystkich środków poniesionych przez gminę, jest to niemożliwe.
Jeśli chodzi o wprowadzenie tej sprawy na sesje , to zależy tylko od rady. Rada to przegłosowała i ta sprawa została wprowadzona do porządku. Wójt poinformował, ze wcześniej nie mógł przedstawić tej sprawy , gdyż informację o chęci rozmów w sprawie kupna otrzymał tuz przed sesją tj. w miniony czwartek. Jeśli nie przedstawią korzystnych warunków dla nas, wówczas nie będzie sprzedaży i uchwała nie będzie skonsumowana.

Radny Róg przypomniał radnym, ze w ubiegłej kadencji rady również próbowała sprzedać te sieć i nie doszło do tej sprzedaży. Pomimo prowadzonych rozmów z dwoma kontrahentami nie doszło do jej sprzedaży.

Radna Cioch stwierdziła, ze cały czas dąży się do sprzedaży tej sieci, takie były nasze założenia. Również dąży się do zbycia sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Chodzi o to, żeby te sprawy nie były na „garnuszku” gminy. Radna uważała, że gmina nie ma uprawnień na prowadzenie takich zadań i cały czas to ciąży. Są takie sytuacje i pewne możliwości / jak Wójt wspomniał / , ze należy jak najszybciej zasygnalizować daną sprawę, podobnie może być z kanalizacją. Gdyby były to wydatki, to zrozumiałaby radnego Kotylaka, bądź nic wcześniej nie byłoby mówione na ten temat. Jednak ta sprawa sprzedaży sieci była dawno sygnalizowana przez Wójta i radni to popierali, podobnie jest z kanalizacją. Radna uważała, ze należy z tej okazji skorzystać i jak najszybciej podjąć tę uchwałę, by Wójt rozpoczął prowadzenie rozmów w tej sprawie.

Radny Zacharski uważał, ze podczas prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży sieci gazowej powinno się ustalić stawkę niższą niż w Szczecinie  / jest ta cena regulowana poinformował Wójt/.

Przewodniczący Rady P.Mendak wyjaśnił, ze w miniony czwartek otrzymał zaraz informację od Wójta, Skarbnika Gminy o otrzymaniu propozycji podjęcia rozmów na temat sprzedaży sieci gazowej. Uważał, że sprzedaż tej sieci na pewno spowoduje rozbudowę jej, społeczeństwo może się przyłączać. Nie należy mówić dzisiaj o pieniądzach, gdyż to wszystko będzie wiadome podczas prowadzonych negocjacji. Przypomniał, że pierwsza kwota , którą proponował ZWiK za działki była o wiele mniejsza co uzyskano później.

Radny Grzywiński stwierdził, że wiadomym jest, że kupujący chciałby jak najtaniej kupić a sprzedający jak najdrożej sprzedać. Dlatego należy tę sprawę spokojnie skalkulować. Zapytał czy była podobna sytuacja w innych gminach / Wójt poinformował, że Gmina Pyrzycach sprzedawała siec gazową i Burmistrz jest z tego zadowolony jak mu wiadomo./. Radny uważał, że warto byłoby się zorientować jak tam wyglądała ta sprawa, gdyż kierunek jest dobry. Proponował upoważnić Wójta do powołania komisji d/ s negocjacji w sprawie sprzedaży sieci gazowej.

Radny Kałucki uważał, ze ta sprawa nie jest żadnym zaskoczeniem dla kogoś, kto się tym interesował. Były w tym zakresie naciski na Wójta. Ewentualnie może być zaskoczeniem to, ze się tak szybko to odbyło. Zapytał co będzie z niedokończonymi przyłączami do posesji, które miały być a ich jeszcze nie ma. Jak ta sprawa będzie wyglądała później. Należałoby to brać pod uwagę w negocjacjach.

Wójt wyjaśnił, że to są autentycznie śladowe ilości. Spotyka się z takimi sytuacjami, ze ktoś chce szybko wpłacać, żeby mu przyłączyć przyłącze. Ci wszyscy, którzy mają wpłacone pieniądze na przyłącza będą je miały. Dotyczy to wszystkich niezależnie , czy są to osoby prawne czy fizyczne. Jest kilka przypadków do zrealizowania.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy Stare Czarnowo / projekt wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 40 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych / 2 radnych nieobecnych w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXI/164/04 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem zał. nr 41 do protokołu.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu Wójt przedstawił przybyłych na sesję przedstawicieli Zakładu Energetycznego – Oświetlenie Ulic Sp. z .o. o w Szczecinie w osobach : P.M. Lis. P. Konopelko, Drozd, którzy przedstawili informację na temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Modernizacja oświetlenia została zakończona zgodnie z zawartą umową.

Prezes P. M. Lis podziękował za zaproszenie i w imieniu wszystkich pracowników Zakładu Energetycznego Szczecin Oświetlenia Ulic pogratulował Radzie i Wójtowi za podjęcie dobrej decyzji na temat modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu oszczędnościowego. Stwierdził, ze ta decyzja rady była podstawą do tego, by Wójt mógł podpisać umowę z nimi , dzięki której mogli rozpocząć a następnie zakończyć modernizację oświetlenia drogowego w Gminie Stare Czarnowo. Poinformował, że w minioną sobotę zakończono wymianę oświetlenia i dzięki temu ma nadzieje, że to co wspólnie z władzami gminy zrobiono będzie na drogach jaśniej , bezpieczniej. Pogratulował dobrej decyzji całej radzie, dziękując za poparcie a Wójtowi Gminy oraz współpracownikom podziękował za zaangażowanie w pracy nad modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy życząc dalszej współpracy i dużo sukcesów w pracy zawodowej / złożył podziękowanie Wójtowi na piśmie a dodatkowo wręczono w prezencie świecąca sztuczną choinkę/.

P.Konopelko – zca Prezesa poinformował o wykonanych pracach w zakresie modernizacji tego oświetlenia. M.in. stwierdził, ze prace były wykonywane zgodnie z zawartą umową. Rozpoczęły się one pod koniec listopada br., natomiast zostały zakończone w sobotę w dniu 11.12.2004 r. po założeniu ostatnich lamp w Kołbaczu. Także zostało to zrobione w dość szybkim terminie. Dokonał wspólnie ze swoimi współpracownikami przeglądu tego oświetlenia, podczas którego rozmawiał ze społeczeństwem na ten temat. Zdania są podzielone; niektórym osobom się nie podoba, gdyż świecą lampy na żółto, inni że nie wszystkie miejsca są oświetlone itp. Stwierdził, ze zgodnie z umowa wszystkie uzgodnienia zostały wykonane, które polegały na wymianie punktu w punkt. Dodatkowo w Starym Czarnowie wysunięto oprawy ponad jezdne czyli zostały zamontowane dodatkowe, nowe wysięgi. Uważał, że mogą pojawić się pewne niedoróbki i dlatego prosił o zgłaszanie tego do nich za pośrednictwem gminy, by w miarę szybko to naprawić.
Również prezentem są 3 świecące choinki na tym oświetleniu tj. przy wjeździe do urzędu, przy kościele w Kołbaczu oraz w Binowie. Binowie. P.Konopelko stwierdził, że takie oświetlenie w ramach programu oszczędnościowego wykonano pierwsze na tutejszym terenie. Myśli, ze to co zostało zrobione w krótkim czasie przyniesie efekt finansowy dla gminy. Zawarta umowa / rozpisana na kilka lat/ ma funkcjonować na takiej zasadzie, że nie powoduje wzrostu kosztów dla gminy.

W dyskusji poruszano sprawę dodatkowych punktów / radny Kałucki o uzupełnienie 1 słupa oświetleniowego w Kołbaczu - złożył wniosek na piśmie. Sołtys P. Hoduń o skierowanie lampy w stronę lasu i podziękowała za oświetlenie w Żelewie /. P.Konopelko wyjaśnił, że zamontowanie dodatkowych punktów zależne jest od decyzji tutejszych władz, ile będzie przeznaczonych środków finansowych, oni są otwarci do rozmów w tej sprawie i chętnie to wykonają za pośrednictwem urzędu. Muszą być zgłoszone wnioski określające szczegółowo, dokładnie miejsce /można naszkicować to/, w którym ma być założone to oświetlenie. Wykonują to pracownicy wg danego im zlecenia. Stwierdzil, że Kołbaczu niepotrzebnie została wymieniona lampa / przed mostem po prawej stronie -przy posesji/, gdyż brakuje tam zasilania.

Wójt stwierdził, że jest potrzeba zamontowania dodatkowych punktów oświetleniowych . dlatego związku z tym przypomniał, że należy składać do tutejszego urzędu wnioski / na piśmie/ w tej sprawie do dnia 31.12.2004r. i będą one rozpatrywane do realizacji w 2005 r. Natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane do realizacji w 2006 r.

Ad. 24 Zapytania sołtysów.

W tym punkcie porządku zapytania i wnioski przedstawili n/w sołtysi:

Sołtys Sołectwa Glinna P.Zaremba zapytała:

 • czy muszą składać ponowny wniosek o lampę w Glinnej, jeśli złożyli takie zapotrzebowanie do budżetu. Chodzi tutaj o dodatkową lampę w kierunku P. Stütza.
  / W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że jeśli nie było tam określonego miejsca zamontowania lampy - to należy złożyć nowy wniosek na piśmie w tej sprawie/
 • sołtys prosiła, by następnym razem na Lagunę pojechały dzieci z Glinnej (zaraz po dzieciach z Kołbacza).

Sołtys Sołectwa Nieznań P.Jaskólska wnioskowała o:

 • słupki do siatkówki. Obecnie nie ma mrozu i mogą to zrobić, gdyż młodzież chce już pograć w piłkę.
 • wycięcie topoli,
 • kosz,
 • nową tablicę ogłoszeniową.

Sołtys Sołectwa Kartno P.Golec zapytał:

 • czy w budżecie gminy na 2005 r. są środki na świetlicę w Kartnie,
 • czy były podjęte działania odnośnie drogi obok P.Sztejman (utrudnia przejazd tą drogą).

Ad. 25 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane wnioski i zapytania radnych i sołtysów odpowiadał Wójt Gminy P.M.Woś i tak:

- cena wody w Żelewie (zgłaszał radny Gorczyca ) Wójt poinformował, że w Żelewie jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o wodę i ścieki. Jest tam jeden system tj. kanalizacja i woda. Będzie wkrótce z Prezesem PUWIS rozmawiał i zasygnalizuje ten problem. PUWIS od lat dopłacado kanalizacji, a trochę zarabiają na wodzie. Umowa jest podpisana z nimi na 25 lat i trudno z tego wybrnąć.

- sprzedaż hydroforni, sieć wodociągowa w Kołbaczu (zgłaszał radny Kałucki) Jest propozycja ze strony ZWiK kupna tej hydroforni . Jednak to jest obiekt, który ma służyć całej gminie i dopóki sprawa ta nie będzie całkowicie jasna, to Wójt nie zaproponuje jej do sprzedaży.
Radny Kałucki uważał, że ZWiK sprzedaje wodę i nadal będzie to robił i na pewno by się z tego nie wycofali.

- sprawa dywersji sołtysa z Kołbacza (zgłaszała radna P.Cioch .) Wójt stwierdził, że ma duże pretensje do sołtysa z Kołbacza. Zwrócił mu uwagę, że jeśli nadal tak będzie działał, to będzie musiał skorzystać ze swych uprawnień. Nie może być tak, że sołtys największej miejscowości buntuje mieszkańców mówiąc im, że rada, wójt nic nie robią dla Kołbacza. Wójt wnosił,by sołtys P. Kowalczyk zweryfikował swoje poglądy i swoje wypowiedzi na temat rady, wójta itp. Uważał, że zachowanie sołtysa w dniu 17.11 br. było na takim poziomie, że nie wypada mówić . Następnie zwołuje on kolejne zebranie wiejskie, bez uzgodnień z radą sołecką, z wójtem. Wójt zarzucił sołtysowi wiele błędów, które popełnił (wiedzą o tym wszyscy) podczas organizowania dyskotek , innych imprez, również bez pozwolenia zostaje wybudowana samowolnie budowla tzw. hacjenda” , za którą teraz będzie odpowiadał. A obecnie występuje po pozwolenie – po fakcie. Na pewno nie uzyska takiego pozwolenia.
Radna Cioch zwróciła uwagę , że sołtys podczas zebrania nagrywał na taśmie całe zdarzenie (tak poinformował ją radny Chudak). Chodzi tutaj o wykorzystanie tej taśmy. Czy może tę taśmę udostępnić radzie.
Sołtys P.Kowalczyk stwierdził, że może tę taśmę udostępnić i nie ma zamiaru jej wykorzystać publicznie.

- koncepcja kanalizacji (zgłaszał radny Grzywiński .). Wójt stwierdził , że koncepcja kanalizacji to proces twórczy. Odbywa się cały czas opracowanie studium wykonalności i wymogi funduszu spójności są takie, które ograniczają możliwość zastosowania koncepcji pierwszej. Ilość osób na 1 km kanalizacji została obniżona do 70 osób (było wcześniej 100) i też się nie mieściliśmy w tej granicy. Dlatego trzeba było z tego systemu wyjąć Binowo i dopiero się zmieścimy. Ciągle jest to weryfikowane. Gmina Kozienice całkowicie wyszła z tego systemu a będą robieni z tego systemu co u nas: Binowo, Kolowo, Kolorówko.

- droga Sloneczna w Starym Czarnowie / zgłaszała radna Małecka/ Droga ta została już zakończona, odebrana protokólarnie. Jest na to gwarancja. Środki finansowe jeszcze nie przyszły z Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie formalności, dokumenty już zostały skompletowane i przesłane do nich i na pewno obiecane pieniądze w tym roku wpłynął. Wójt uważał, że winą użytkowników tej drogi jest to, ze w niektórych miejscach jest ona już podziurawiona.

- dzieci na basen / zgłaszała sołtys Zaremba/. Wg informacji Wójta możliwy będzie wyjazd dzieci z Glinnej i Dobrpola / po dzieciach z Kołbacza/

- słupki, topola, kosz, tablica w Nieznaniu / zgłaszała sołtys Jaskólska/. Tutaj Wójt prosił o indywidualne spotkanie sołtysa z nim w tych sprawach.

- świetlica, droga w Kartnie / zgłaszał sołtys Golec/. Również Wójt prosił o indywidualny kontakt sołtysa z nim w tych sprawach / również zgłaszanej wcześniej kałuży/.

Ad. 26. Wolne wnioski.

W tym punkcie zgłaszano następujące sprawy:

Sołtys Sołectwa Kołbacz P.P Kowalczyk ustosunkował się do wcześniej zgłaszanej sprawy odnośnie swojej osoby jako sołtysa . Uważał , że niepotrzebnie zaistniały sprzeczki, zaiskrzenia. Na pewno nie miał na myśli rady gminy i wójta , ze nic nie robią. Chodziło mu tylko i wyłącznie o radę sołecką. Odnośnie tej ‘ hacjendy’ to zostanie ona rozebrana nie będzie tam żadnej budowy. Intencje miał całkowicie inne. Stwierdził, że jest osobą publiczną i też w jego kierunku idą różne oszczerstwa i dlatego powinien się bronić. Kołbacz jest największym skupiskiem młodzieży i powinno się tutaj wiele dziać. Chce wiele zrobić dla tej miejscowości, bo mieszkańcy go wybrali na sołtysa . Oświadczył, że wyciągnie na pewno z tego wszystkiego wnioski, będzie starał się działać wolniej, rozważniej, wcześniej to przemyśli, przedyskutuje z wójtem, radą gminy a szczególnie z radnymi tej miejscowości. Będzie się starał, żeby ta współpraca z radnymi była inna, dotychczas się ona nie układała. Na zakończenie swojej wypowiedzi sołtys P.Kowalczyk przeprosił radę gminy , wójta „jeśli obraził…” i obiecał, że wyciągnie z tego wnioski, również z zebrań.
Radny Róg podziękował Wójtowi / w imieniu dzieci z Kołbacza i nauczycieli/ za wyjazd do laguny.
Radny Mielnicki wnioskował o podjęcie pewnych działań odnośnie świetlicy w Dobropolu. Szczególnie chodzi o dach budynku, który przecieka. Osobiście zalał ten dach lepikiem, jednak to nic nie dało. Podziękował za dotychczasowe prace remontowe w tej świetlicy / Wójt prosił radnego o kontakt indywidualny w tej sprawie/.

Ad. 27 Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1310.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:12