herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVI/128/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

UCHWAŁA NR XVI/128/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 10.030 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.030 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 10.030 zł
  § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.030 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 227.030 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.030 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 10.030 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.030 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 217.000 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 217.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 217.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 217.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 217.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Do dochodów Gminy wprowadza się kwotę 10.030 zł na mocy Umowy Dotacji nr 14/08/EE-EE/D zawartej w dniu 20 marca 2008 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Zespołem Szkół w Kołbaczu na dofinansowanie zadania: Projekt ekologiczny „Bez wody nie ma życia”. Środki finansowe pozyskane z Funduszu zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz  nagród konkursowych.  Gmina Stare Czarnowo znalazła się na liście gmin, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania budowy boiska sportowego w Starym Czarnowie w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012.” Aby móc skorzystać z dofinansowania gmina musi zabezpieczyć w swoim budżecie środki stanowiące wkład własny do projektu. Wkład własny wyniesie około 450.000 zł. W budżecie Gminy zaplanowano środki na budowę boisk w wysokości 233.000 zł. Istnieje również możliwość skorzystania z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zakupu sprzętu sportowego w ramach środków z programu: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej”. Dofinansowaniu podlegać może zakup sprzętu sportowego do sali sportowej w Kołbaczu, m.in. drabinki, siatki, kosze. Dofinansowaniu podlegałoby 50% kosztów projektu szacowanego na 40.000 zł. W związku z powyższym, aby zapewnić środki na wkład własny Gminy w dofinansowywane projekty przeniesiono planowane wydatki z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 926 – Kultura fizyczna i sport.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2008 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2008 09:34