herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVI/129/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo.

UCHWAŁA NR XVI/129/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880 ),
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/251/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/180/98 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 czerwca 1998 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, przyjętym Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w Binowie, zwaną w dalszej części „zmianą planu”.
 2. Zmiana planu obejmuje teren części działek o nr ewidencyjnych: 67, 68, 93, 95, 96 w obrębie geodezyjnym Binowo, o powierzchni 2,747 ha, którego granice oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.
 3. Integralnymi częściami zmiany planu są następujące załączniki do uchwały:
  1. załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu;
  2. załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, świadczący o zgodności rozwiązań zmiany planu ze studium;
  3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
  4. załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
 4. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie sposobu zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania wydzielonych obszarów pola golfowego, które ze względu na swoje funkcje wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z poborem i gromadzeniem wody.

Rozdział 1
Zasady konstrukcji zmiany planu

§ 2.

 1. Obszar objęty zmianą planu stanowi 1 teren elementarny określony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 6a US-RZ, na którym lokalizowane będą obiekty i urządzenia związane z poborem wody.
 2. Ustalenia sformułowane zostały na poziomie ogólnym, dotyczącym zasad zaopatrzenia w wodę do nawadniania pola golfowego oraz szczegółowym, ustalonym dla wyznaczonego niniejszą zmianą planu terenu elementarnego.
 3. Rysunek zmiany planu, sporządzony w skali 1:1000, obejmuje wydzielony teren elementarny 6a US-RZ, zawierający zakres lokalizacji inwestycji związanych z nawadnianiem wydzielonych obszarów pola golfowego.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 3. Dla obszaru pola golfowego ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę do nawodnień:

 1. budowa studni głębinowej niezależnego systemu nawadniania;
 2. nawadnianie z istniejących i projektowanych zbiorników powierzchniowych:
  1. z istniejącego zbiornika wodnego, po jego częściowej adaptacji na zbiornik retencyjny, zasilanego poprzez dopływ wód infiltracyjnych, wód z drenażu, wód opadowych i spływów powierzchniowych,
  2. z istniejących i projektowanych oczek wodnych zasilanych przez wody opadowe, spływy powierzchniowe i z projektowanej studni głębinowej;
 3. nawadnianie alternatywne z ujęcia wód powierzchniowych jeziora Kizika, na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 4. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 6a US-RZ, o powierzchni 2,747 ha, obowiązują następujące ustalenia:

1. przeznaczenie terenu a) tereny sportowo-rekreacyjne - naturalne pole golfowe,

b)

uzupełniająca funkcja rolnicza - użytki zielone dla ekstensywnej hodowli owiec, uprawy rolne;

2. kształtowanie zabudowy  i zagospodarowanie terenu a)

zakaz zabudowy, z wyjątkiem urządzeń i obiektów zaopatrzenia w wodę do nawodnień,

b)

powierzchnia urządzeń pola golfowego do 35% powierzchni terenu,

c)

konieczne wkomponowanie urządzeń pola golfowego w krajobraz, z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu,

d)

na terenach określonych powyżej jako powierzchnie urządzeń pola golfowego dopuszcza się zmiany naturalnego ukształtowania terenu wynikające z budowy koniecznych zbiorników wodnych,

e)

istniejące ujęcie wód powierzchniowych z jez. Kizika, obejmujące czerpnię i pompownię – do zachowania,

f )

w rejonach oznaczonych na rysunku zmiany planu projektowana lokalizacja oczek wodnych o funkcji: ozdobnej, przeszkód terenowych i dopuszczalnej retencyjnej,

g)

w rejonie oznaczonym na rysunku zmiany planu projektowane ujęcie wód głębinowych, obejmujące studnię i pompownię;

3.

zasady podziału terenu

 

zakaz podziału;

4. ustalenia w zakresie ochrony środowiska a) obowiązuje pozostawienie w stanie naturalnym strefy brzegowej jeziora Kizika,

b)

obowiązuje stosowanie rodzimych gatunków traw, z wyjątkiem obszarów „tee” i „green”,

c)

obowiązuje ograniczone stosowanie herbicydów i nawozów, stosowanie nawozów trudnorozpuszczalnych (o przedłużonym działaniu) lub nawożenie dolistne;

5.

ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków   część terenu (patrz rysunek zmiany planu) objęta strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji służby konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje:

- współdziałanie z właściwym organem ds. ochrony zabytków w przypadku prowadzenia prac ziemnych,

- przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków;

6.

ustalenia komunikacyjne

 

dostęp do terenu z drogi publicznej przez teren pola golfowego poza obszarem niniejszego opracowania;

7.

ustalenia w zakresie           infrastruktury technicznej

 

przebieg istniejących i projektowanych sieci wodociągowych systemu nawadniania - przewody magistralne, przyłącza, rurociągi nawadniające wyposażone w zraszacze.

Rozdział 4
Ustalenia końcowe

§ 5. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/180/98 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego z 1998 r. Nr 16, poz. 106), określone w § 3 ust. 6 - w części dotyczącej terenu objętego niniejszą uchwałą oraz § 5 ust. 1 pkt 1b.

§ 6. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 7. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2008 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-05-2008 09:40