herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVI/130/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XVI/130/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 50/2 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dobropole.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 50/2 o powierzchni 0,1000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobropole, która posiada urządzoną księgę wieczystą KW 39494 17/97 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych. W rejestrze gruntów posiadają symbol użytku „B”. 
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/57/86 z dnia 08.09.1986 r. dla obrębu Dobropole, który utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku, oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Starym Czarnowie Nr IV/31/2002 dnia 31.12.2002 r. działka nr 50/2 oznaczona jest symbolem B4 UI – istniejąca remiza strażacka – do adaptacji. 
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest niezagospodarowana, budynek niezabezpieczony ulega powolnej degradacji, o czym świadczą powybijane okna wyrwane drzwi i ramy okienne. 
W miejscowości Dobropole od wieku lat nie funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a budynek strażnicy przestał spełniać swoją podstawową funkcję, dlatego też należy przeznaczyć tę działkę do sprzedaży.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2008 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2008 09:41