herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XV/08
z XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 28 marca 2008 r. w godz. od 1200- 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów, zaproszone osoby oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nie brała udziału w sesji radna Rusinek Joanna – nieobecność usprawiedliwiona), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2 a lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 3.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji ( porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał- stanowi to załącznik nr 4 );
porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy tj. z dn. 08.02.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. - druk nr 1/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 2/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo” - druk 4/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębina” - druk nr 5/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie” – druk nr 6/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Glinna” – druk nr 7/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” – druk nr 8/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołbacz” - druk nr 9/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołowo” – druk nr 10/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Komorówko” - druk nr 11/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Nieznań” - druk nr 12/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Czarnowo” – druk nr 13/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelewo” – druk nr 14/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” - druk nr 15/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin (regulacja granic) – druk nr 16/XV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 23. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2007 - druk nr 17/XV,
  • dyskusja.
 24. Informacja o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007,
  • dyskusja
 25. Sprawozdania z działalności sołtysów w roku 2007.
 26. Zapytania sołtysów.
 27. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do powyższego porządku nie wniesiono żadnych zmian , został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy tj. z dnia 08.02.2008 r.

Do protokołu z dnia 08.02.2008 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń ( protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania );
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu tj. z dnia 08.02.2008 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Przewodniczący Rady K. Mendak zapoznał z pismami , które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym a mianowicie:
- pismo z dnia 21.02.2008 r. i z dnia 27.02.2008 r.( daty wpływu) P.A.Ptaka
dot. sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej. W załączeniu kserokopie  dokumentów.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że te pisma wpłynęły po sesji lutowej br. ( w tym jedno pismo minęło się z naszą wysłaną odpowiedzią z załączoną uchwałą Rady z dnia 08.02.2008 r. – gdzie uznano tę sprawę za bezzasadną. Rani znają tę sprawę, Gmina nie może tej działki sprzedać bezprzetargowo. Jest to dalsza korespondencja w tej sprawie. Rada wydała stanowisko a dalsze kompetencje należą do Wójta zgodnie z procedurą i przepisami.
- pismo z dnia 26.02.2008 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie informujące o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie i roboty budowlane w przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielonych w 2007 r. ( dot. obiektu - baldachim ambony w kościele parafialnym w Kołbaczu),
- pismo z dnia 18.02.2008 r.( data wpływu) z Telekomunikacji Polskiej dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców Kołowa. Informują m.in. że w tej chwili , że względów technicznych nie planuje się w roku 2008 rozbudowy sieci do tej miejscowości. Proponują tutaj udział gminy w ramach projektu BBE oraz TP w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej na rozwój Internetu.
Pismo to zostało przekazane do wiadomości sołtysa miejscowości Kołowo.
Odczytane pisma stanowią zał. nr 6, 7, 8, 9 do niniejszego protokołu.

Następnie zostały odczytane protokoły z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym i tak;

Przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych D.Cymerman zapoznała z treściami dwóch protokołów z posiedzeń wyjazdowych komisji tj. z dnia 14.02 i 22.02.2008 r. z przeprowadzonych przeglądów świetlic i bibliotek na terenie gminy raz realizacja zgłaszanych wniosków przez komisje w 2007 r.
Komisja wypracowała wnioski do wykonania w tym zakresie.

Odczytane protokoły stanowią zał. nr 10 i 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Grzywiński zapoznał z treścią protokołu z posiedzenia komisji z dnia 20.02.2008 r. dot. analizy wydatków budżetu za m-c styczeń b r. oraz umorzenia podatków w 2007 r.
Tutaj komisja zwróciła uwagę na koszt ogrzewania budynków Urzędu Gminy (były i obecny budynek) wnioskując o obniżenie temperatury w obiekcie zamkniętym.
Protokół stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska B.Froncala zapoznała z treścią protokołu z posiedzenia wyjazdowego komisji z dnia 25.03.2008 r. Tutaj zobowiązano Wójta do przeprowadzenia kontroli Spółki DROGMAN i przedstawienia wyników kontroli..
Komisja zapoznała się w terenie z proponowanym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo. W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami tej miejscowości wypracowano wniosek o uwzględnienie w planie miejscowym działek rolników, których wnioski nie zostały wprowadzone i dopiero podjąć głosowanie nad projektem uchwały w tej sprawie.
Protokół stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji budżetu i rozwoju gospodarczego B.Cioch zapoznała z treścią protokołu z posiedzenia z dnia 26.03.2008 r. dot. analizy wykonania budżetu gminy za 2007 r. wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla komisji rewizyjnej, ustalenie kandydata do komisji rewizyjnej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi. Ponadto rozważano sprawę wyłonienia kandydata z komisji do składu komisji rewizyjnej. Nikt z członków komisji nie zgłosił swojej kandydatury. Komisja wypracowała wnioski. .
Protokół stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie  międzysesyjnym

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • w dniu 08.02.2008 r.  (zaraz po sesji lutowej) uczestniczyłem w konwencie Wójtów i Burmistrzów dot. m.in. naszej gminy, zmiany kryteriów oceny wniosków finansowanych z regionalnego programu operacyjnego oraz w sprawie boisk.
 • brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami PUWIS w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej m.in. w Binowie,
 • odbyło się spotkanie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i wynikiem tego były spowodowane rozmowy z Urzędzie Marszałkowskim z marszałkiem i jego pracownikami na temat finansowania wniosku z regionalnego programu operacyjnego dot. kanalizacji .
 • w dniu 20.02.2008 r. po raz pierwszy miało miejsce w naszej gminie inauguracja obsługi interesantów przez przedstawicieli PUWIS. Przyjmowano interesantów z terenu naszej gminy. Będą takie spotkania raz w miesiącu.
 • podpisałem akt notarialny na sprzedaż mieszkania w Glinnej,
 • spotkałem się z szefostwem zakładu ELTE, który sponsoruje nasz klub sportowy Fagus,
 • spotkałem się kilka razy z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w sprawie opiniowania naszego wniosku w sprawie wycinki drzew przy drogach ; Komorówko – Giżyń, Binowo – Kołowo. Wnioski zostały złożone jako właściciele ze względu na bezpieczeństwo i ewentualne prace remontowe drogi,
 • brałem udział w komisjach Rady Powiatu i sesji Rady w sprawie zaopiniowania odłączenia fragmentu terenu naszej gminy i przyłączenia do Gminy Miasto Szczecin. Wyrażono pozytywne opinię,
 • odbyło się spotkanie z Rada Nadzorczej SKR w sprawie ewentualnego nawiązania do współpracy, wspomożenia kółek rolniczych i gospodarki komunalnej. Z przeprowadzonych rozmów i analizy wynika, że takie inicjatywy nie mogą mieć miejsce u nas,
 • uczestniczyłem w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie akcji „ boisko w każdej gminie”. Z pierwszych informacji wynikało, że nie zostaliśmy uwzględnieni w tym programie. Jednak po naszych interwencjach , działaniach zostaliśmy do tego programu wpisani.
 • w dnia 03.03 – 07.03.2008 r. odbyły się zebrania wiejskie na terenie gminy dot. m.in. zatwierdzenia planów odnowy poszczególnych miejscowości. W dniu dzisiejszym Rada będzie te plany zatwierdzać uchwałami,
 • korzystałem z 2 tygodniowego urlopu od dnia 08.03.2008 r.
 • w wielki piątek ( przed świętami) miałem powód i okazję, by odwiedzić redakcje Kuriera. Wystosowałem sprostowanie . Mam nadzieję, że to się wkrótce ukaże. W szczegółach nie będę tego komentować, bo na pewno wszyscy wiedza o co chodzi.
 • brałem udział na inauguracyjnym meczu Fagusa w Kołbaczu ( juniorzy wygrali 12 : 0, a seniorzy 2:1,
 • odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, gdzie uchwaliło budżet oraz została zamówiona ekspertyza studium wykonalności. W 70% będzie to finansował WFOSiGW a pozostałe ZG Zlewni J.Miedwie.
 • odbyła się kontrola w zakresie działalności OSP na terenie gminy przeprowadzona przez Komendę Powiatową Straży Pożarną w Gryfinie (Wójt zapoznał z protokołem z kontroli). Kontrola wypadła dobrze zauważono dużą dbałość o sprzęt i zaangażowanie naszych działaczy , strażaków, jednostek OSP St.Czarnowo, Kołbacz, Żelisławiec, Żelewo. OSP Stare Czarnowo jest wyposażone w sprzęt komputerowy – komputery, laptopy, rzutnik instalacje komputerowe, termos itp. Nasze OSP posiadają wysoki poziom pogotowia bojowego( OSP Żelisławiec jest wyłączone z tego). Cieszy mnie taki stan rzeczy.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 29.02.2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r.
Do dnia dzisiejszego budżet nie został zmieniony ani uchwałami Rady Gminy czy zarządzeniami Wójta Gminy; przedstawia się następująco;

Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 29.02.08 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 19,16 %. Do kasy gminy wpłynęła kwota 1.714.612,55 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z subwencji z budżetu państwa tj. 665.624,50 zł co stanowi 38,82 %, wpływy z podatków i opłat lokalnych kwota 496.204,73 zł co stanowi 28,94 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowi 9,94% dochodów.
Uzyskaliśmy także kwotę 179.042,81 zł jako środki uzyskane z innych źródeł , a w szczególności dofinansowanie budowy sali sportowej w Kołbaczu ze środków FRKF stanowi to 10,44 % zł.
Wydatki w ciągu dwóch miesięcy zamknęły się w kwocie 1.286.412,43 zł co stanowi 10,53% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, co stanowi 30,70%, na administrację publiczną , co stanowi 18,94%, na kulturę fizyczną i sport, co stanowi 17,63%, ogółu wydatków, na pomoc społeczną, co stanowi 17,02%.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 428.200,12 zł, stanowi to nadwyżkę budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Gmina na dzień 29.02.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych w związku z czym wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 29.02.08 r. widnieje kwota w wysokości 333.777,89 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.150.000 zł, z czego 350.000 zł znajduje się na rachunku GFOŚ.

Skarbnik dodatkowy wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali nową tabele jako załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu - z uwagi na wynikły błąd, który stwierdzono po komisji budżetu. Został ten załącznik przesłany do RIO i dla radnych.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokółu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Róg zapoznał z treścią wniosku grupy radnych dot. odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. W uzasadnieniu podano m.in. że przewodniczący Rady swoją działalnością spowodował znaczne obniżenie autorytetu Rady. Swoim autokratycznym sposobem przewodniczenia obradom doprowadził raczej do większego podziału w Radzie niż do jednoczenia w interesie gminy. Wnioskowano o wprowadzenie tego wniosku do porządku obrad najbliższej sesji Rady.
W podpisie nazwiska radnych.
Wniosek radych przedłożył na ręce przewodniczącego Rady.
Wniosek stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Radny Żerebecki zgłosił n/w sprawy;

 • zwrócić się do zarządy dróg powiatowych w sprawie postawienia znaku zakazu postoju, parkowania pojazdów ciężarowych, autobusów itp. na parkingu przy kościele,
 • zmienić drogowskaz przy drodze do m. Dębina ( jest napis Dębino),
 • na skrzyżowaniu dróg w kierunku Kołbacza ustawić znak E – 4. Taki drogowskaz będzie można postawić na tej drodze. Dotychczas jest wskazana miejscowość Kobylanka , natomiast nie ma oznaczonej miejscowości Kołbacz. Na pewno to ułatwi osobom przejazd m.in. do Kołbacza,
 • podjąć działania odnośnie ustawienia dodatkowych pojemników na szkło, plastyki przy śmietniku między 2 a 3 blokiem przy ul. Cystersów ( są takie wnioski mieszkańców),
 • nie świecą się wszystkie lampy oświetleniowe i należy powiadomić o tym Zakład Energetyczny,
 • w ramach wiosennych porządków przeprowadzić zbiórkę materiałów gabarytowych, elektrycznych, elektronicznych. Ogłosić to na tablicach ogłoszeń itp. ustawić kontener,
 • co jest z naszym gimbusem szkolnym, czy jest na stanie czy go sprzedano.

Radna Marczewska;

 • na poprzedniej sesji zgłaszała uporządkowanie wyciętych gałęzi przy drodze w kierunku Kołowa. Do chwili obecnej nie jest to uprzątnięte a zagrażają bezpieczeństwu przejeżdżającym tam pojazdom,
 • czy dokonano już wyceny budynku po byłej straży pożarnej, czy będzie on sprzedany z całą działką, czy będzie przeniesiony plac zabaw?
 • przypomina o naprawie drogi w kierunku posesji P.Burakowskich oraz ul. bocznej. Znów są dziury pomimo, że były niedawno tam łatane,
 • był zgłoszony wniosek w sprawie wycinki drzew i dotychczas nic nie zrobiono.
 • poprawić nawierzchnię boiska( nie skoszona trawa , teren nierówny).

Radny Dobrzański;

 • uporządkować wycięte gałęzie przy drodze z Kołbacza do Dębiny,
 • zalegają gałęzie za suszarnią ( blokują wodę),
 • podjąć działania w zakresie likwidacji śmieci na obrzeżach miejscowości.

Radny Grzywiński;

 • chce się ustosunkować do poruszonej sprawy przez radna Cioch dot. rezygnacji radnej składu komisji rewizyjnej ( przewodnicząca komisji budżetu wspomniała o komisji rewizyjnej). Uważa, że przewodniczący Rady powinien ująć to w porządku tej sesji. Wygląda z wypowiedzi radnej Cioch, że czuje się ona już odwołana z komisji . Z jakiej racji można kogoś innego typować do komisji rewizyjnej, jeśli nie została odwołana przez Radę. W związku z tym wnosi o rozstrzygnięcie, czy radna jest w komisji rewizyjnej czy nie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nasz statut nie precyzuje, w jaki terminie powinien być dany radny odwołany ze składu komisji. Będzie ta sprawa ujęta w porządku kolejnej sesji, ponieważ dzisiejszy porządek zawiera dużo punktów. O tym poinformowała radnego inspektor ds. obsługi Rady . Przypomina, że była wypracowana zasada, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą przewodniczący poszczególnych komisji. Byłem na posiedzeniu komisji budżetu i nikt nie wyraził zgody, pracują i nie mają tyle czasu na udział w innych komisach.

Radny Piątkowski;

 • chce odnieść się do sprawy zbiorowej zbiórki odpadów gabarytowych, o której mówił radny Żerebecki. Uważa, że taka zbiórka powinna być również przeprowadzona w innych miejscowościach , nie tylko w Kołbaczu.
 • ponawia sprawę załatania dziur na drodze w Żelewie,
 • oczekuje na dalsze informacje w sprawie reaktywacji cmentarza w Żelewie.

Radny Kałucki;

 • odniósł się do sprawy odpadów elektronicznych. Nie są one bezwartościowe. Są firmy, które się interesują odzyskiwaniem takich odpadów. Może Wójt wszedłby w kontakt z taka firmą i na stałe zawarł w tej sprawie umowę.
 • druga sprawa, to droga przy klepie. Nie jest ona własnością gminy, lecz należy z nią cos zrobić. Droga w jednym miejscu się zapada i zagraża bezpieczeństwu,
 • należy rozwiązać problem sprzątania terenu przy budynku ( byłej piekarni). Wokół jest dużo śmieci , jest nieporządek. Zadbać o cały tern Kołbacza, ustalić , kto to ma wykonywać

Radna Cioch;

 • poinformowała, że komisja budżetu zbiera się raz na kwartał. Następne posiedzenie odbędzie się w miesiącu lipcu b r. Także temat kandydata do składu komisji rewizyjnej był już dyskutowany.

Radny Dudziński;

 • czy jest już coś wiadome odnośnie wycięcia drzewa przy kościele w Kartnie. Czy gmina da swojego pracownika , czy ktoś inny będzie to wykonywał. Ma być zezwolenie na wycinkę tego jednego drzewa. Należy także podciąć konary pozostałych drzew.

Radna Froncala;

 • zgłaszała już do Z-cy Wójta sprawę uporządkowania przystanku PKS zlokalizowanego w kierunku Szczecina. Czy już został on poprawiony?
 • należy uporządkować działkę gminną na ul.Gryfińskiej. Można by było wykorzystać do tego osoby w ramach prac interwencyjnych.

Radny Drwal;

 • zabezpieczyć stare, zniszczone molo nad jeziorem w Glinnej, które zagraża bezpieczeństwu ludzi.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. - druk nr 1/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.

Stanowiska komisji;
Wszystkie 4 komisje Rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, , komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.
Stanowiska komisji stanowią załączniki nr 17, 18, 19 i 20 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. ( projekt uchwały stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/112/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 2/XV;

Dyskusja;

Sołtys Kołowa A.Kotuła zgłosił, że w proponowanej uchwale w pkt. 36 i 42 projektu uchwały dot. stawów w Kołowie jest zapis, który się różni od zapisu w studium. ( zapoznał z treścią tego zapisu. )Uważał, że jeśli jest taki zapis w planie, to nie mamy szans na jego zmianę.
Dlatego proponuje, by w tych dwóch miejscach wykreślić końcowe wyrazy, jeśli to jest możliwe ”przy maksymalnym zachowaniu roślinności przybrzeżnej”.

Radny Róg uważał, że jest dużo wątpliwości odnośnie proponowanego planu . W związku z powyższym proponuje zdjąć z dzisiejszych obrad projekt tej uchwały , zrobić korekty i dopiero go głosować. Nie opiniować go w dniu dzisiejszym.

Radny Żerebecki popiera w pełni opinie komisji rolnej, żeby zatwierdzać plan miejscowy Kołowa dopiero po uwzględnieniu wniosków rolników ( które nie zostały wprowadzone).

Wójt m.in. stwierdził, że komisja wie, jaki jest mechanizm uchwalania planów miejscowych. Ten plan opracowała specjalistyczna firma na podstawie zatwierdzonego w grudniu 2002 r. studium uwarunkowań. Plan nie może wyjść poza ustaleniami zawartymi w studium. Następnie zapoznał z mapą Kołowa, jakie tereny obejmuje miejscowy plan. W styczniu 2005 r. podjęta została uchwała o przystąpieniu do opracowania tego planu zgodnie z przyjętymi zapisami w studium. Proces opracowania trwał ok. 4 lat. Uchwała musiała być wykonana, więc zleciliśmy opracowanie planu, podpisana została umowa w tym zakresie. Pod koniec roku 2006 zostały wprowadzone zmiany w studium dla całej gminy. W 2002 r. został opracowany plan miejscowy dla miejscowości Binowo. Przez cały 2005 r. namawialiśmy mieszkańców Kołowa do składania wniosków. Były ogłoszenia, zebrania, spotkania w sprawie tego planu, były ogłoszenia w „wieściach Starego Czarnowa np. w nr 9/2005, było wiele przepychanek z Parkami, którzy wprowadzali pewne ograniczenia. Pracownik odpowiedzialny za te sprawy chodził od domu do domu i informował o terminach spotkań. Ustalane terminy były przedłużane. Także nie widzi tutaj żadnego powodu, by tego planu nie zatwierdzić. Zostały grunty odrolnione, o czy informował na niemal każdej sesji – że czekamy na zgodę. Jestem właścicielem dwóch działek w Kołowie , które są objęte planem. Kupiłem je od prywatnego właściciela. Czy nie wolno kupić Wójtowi działki od rolnika ? Mam takie samo prawo jak inni. Nie będzie się tam budować ani je sprzedawać, to jest zabezpieczenie dla moich dzieci, mojej rodziny. Takich działek w planie jest 65. Apeluje o podjęcie tej uchwały dla dobra wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Wójt uważał, że jeśli plan zostanie zatwierdzony, to na pewno jest łatwiej rozmawiać o zmianie studium. Zapis w planie, o którym mówił sołtys Kołowa jest dobry, źle to interpretuje – po rekultywacji część zarośli na pewno zostanie. Te zapisy wprowadzali urzędnicy, którzy się na tym znają. Są już zbierane wnioski do zmiany studium od mieszkańców (radny Róg stwierdził, że dokładnie nie zna Kołowa. Jeśli Wójt mówi, że takie są już ustalone zapisy w studium dla całej gminy, to w każdej miejscowości będą uwagi od mieszkańców. Także należy najpierw zmienić studium).Wójt przypomniał radnemu Rogowi, że działa on od początki Rady i powinien wiedzieć, że teraz nie możemy zrobić korekty. Osobiście w zeszłym roku informował, że ten plan jest w granicach zabudowy.

Sołtys Kotuła stwierdził, że skoro Wójt mówi, że ten zapis jest bezpieczny, to nie wnosi żadnych uwag. Prosi Radę o zatwierdzenie tego planu. Pamięta odbyte spotkanie w Kołowie w 2007 r., które było związane ze zmianą studium. By rolnicy składali swoje wnioski. Jeśli nie będzie planu, to co z kanalizacją?

Radny Dudziński przypomniał, że wielu rolnikom nie uwzględniono ich wnioski w tym planie .

Przewodniczący Rady przypomniał, że proponowany plan miejscowy Kołowa obejmuje 65 działek. Powinniśmy zatwierdzić ten plan, żeby ludzie tych działek mogli przystąpić do realizacji. By mogła się ta miejscowość rozbudowywać. Chce przypomnieć, że studium przyjęto w 2002 r. i wówczas radnymi byli; kol. Róg, Dobrzański, Osóch itp.( radny Róg dodał, że też był P.Woś).

Radny Grzywiński zapytał Wójta, do kiedy był termin składania wniosków dot. miejscowego planu Starego Czarnowa.

Wójt poinformował, że do opracowania miejscowego planu Starego Czarnowa przystąpiono pod koniec 2007 r. Wszystkie wnioski zostały złożone, jest określona strefa zabudowy w planie. Chyba , że będziemy czekać na zmianę studium. Dodał, iż w okresie lat 1998 –2002 było aż 4 Wójtów.
Dalej radny Grzywiński stwierdził, że za te sprawy odpowiedzialna jest powołana przez Wójta komisja urbanistyczna (w której jest m.in. P.Jastrzebski) i my nic o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero dowiedzieliśmy się o tym na wspólnym posiedzeniu komisji. Ten co był zainteresowany, to działał. Wójt załatwił swoje sprawy, natomiast inne osoby nie zostały ujęte ( ta komisja działa przy Wójcie i radny nie musiał jej znać – wyjaśnił Wójt).

Sołtys St.Czarnowa poinformowała, że można było składać wnioski, nawet po terminie. U mnie po drugiej stronie powstają działki, budynki Nie jest teraz problemem kupić od rolnika działkę i ją przekształcić. Jest to dla mnie krzywda i, także dla innych ludzi.

W wyniku burzliwej dyskusji przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutowa przerwę.

Po przerwie głos w dyskusji zabrał P. Rogalski - mieszkaniec Kołowa, który wnosił o zatwierdzenie planu Kołowa. W uzasadnieniu m.in. wyjaśnił, że reprezentuje grupę osób, które nie zostały ujęte w planie, jest tym zainteresowany. Bez tego planu ta miejscowość nie będzie się mogła rozwijać, rozbudowywać itp. Widać jak bardzo rozbudowuje się Binowo, każdy widzi, bo mają już miejscowy plan.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo projekt uchwały stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych,
- przeciw głosowało 5 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 4 radnych.
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.

Stanowiska komisji;
Wszystkie 4 komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo ( projekt uchwały stanowi zał. nr 24 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/113/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo” - druk 4/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Z-ca Wójta A.Łysik wyjaśnił, że zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji Rady zostały wprowadzone do poszczególnych planów odnowy zmiany wnioskowane przez radnych danych miejscowości.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany plan odnowy miejscowości Binowo.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo” (projekt uchwały stanowi zał. nr 26 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/114/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 27 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na to, że kolejne pkt porządku dotyczyły uchwalenia planów odnowy pozostałych miejscowości na terenie gminy - przewodniczący Rady zaproponował, by obecnie zgłosić uwagi, jeśli takie są a następnie przystąpi od razu do głosowania przy danym planie odnowy. Uchwały są takie same a załączniki do uchwał dot. danej miejscowości.

Radna Froncala dodatkowo stwierdziła, że wszystkie plany odnowy były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady , radni mieli wnieść swoje poprawki do Z-cy Wójta, który je wprowadził.

Radni zaakceptowali propozycję przewodniczącego Rady.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębina” - druk nr 5/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębina ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 28 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/115/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie” – druk nr 6/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 30 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/116/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy  Miejscowości Glinna” – druk nr 7/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Glinna ” (projekt uchwały stanowi zał. nr 32 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/117/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” – druk nr 8/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 34 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/118/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołbacz” - druk nr 9/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołbacz ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 36 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/119/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołowo” – druk nr 10/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołowo ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 38 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/120/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Komorówko” - druk nr 11/XV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Komorówko ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 40 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/121/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Nieznań” - druk nr 12/XV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Nieznań” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 42 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/122/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Czarnowo” – druk nr 13/XV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Czarnowo ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 44 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/123/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelewo ” – druk nr 14/XV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelewo ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 46 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/124/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 47 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” - druk nr 15/XV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec ” ( projekt uchwały stanowi zał. nr 48 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 49 do niniejszego protokołu.

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin (regulacja granic) – druk nr 16/XV,

Przewodniczący Rady poinformował, że w tej sprawie przystępujemy od razu do dyskusji.

Dyskusja;

Radny Grzywiński uważał, że jak widać Miasto Szczecin nie za bardzo jest zainteresowane sprawą przyłączenia części naszej gminy, gdyż najbliższa sesja u nich jest zaplanowana na dzień 7.04.08 r. Także w tym roku ta sprawa na pewno nie będzie załatwiona. W związku z powyższym proponuje tej uchwały dzisiaj nie głosować, przełożyć ją w czasie i poczekać co zaproponuje nam Gmina Miasto Szczecin.

Wójt Gminy P. M.Woś wyjaśnił, że nie mamy żadnych argumentów , żeby wycofywać tę uchwałę w porządku dzisiejszej sesji. Nie powinniśmy patrzeć na to, co robi Miasto Szczecin. Nasi mieszkańcy w tej części gminy wypowiedzieli się za przyłączeniem ich do Szczecina – co zdecydowanie poprawi im życie. Zdaje sobie sprawę z tego, że Gmina Miasto Szczecin najprawdopodobniej nie zdąży tej uchwały podjąć do 31.03.2008 r. , natomiast my powinniśmy tę uchwałę podjąć w imieniu tych mieszkańców.
Praktycznie to jest uchwała intencyjna i chciałby tym mieszkańcom spojrzeć spokojnie w oczy i powiedzieć, że Rada Gminy, Wójt zrobili wszystko, żeby ten proces przyłączenia został dokończony. Dlatego apeluje o wzięcie tego pod rozwagę. Należy również pamiętać o tym, że ta sprawa jest przez media podchwycona i chciałby żeby Gmina Stare Czarnowo zrobiła wszystko co możliwe, by stało to się zadość tym mieszkańcom gminy.

Radny Dudziński uważał, że w tej sprawie są dwa powody, dla których nie powinniśmy dzisiaj tej uchwały podejmować a mianowicie ; proponuje się w uchwale włączenie do Gminy Miasta Szczecin nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchnia 102 ha – co we wcześniejszych rozmowach była informacja o powierzchni dużo mniejszej (2,5 ha). O zmianie powierzchni dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili i jesteśmy tym bardzo zaskoczeni. Drugi powód , to bardzo duże koszty wydzielenia granic, wszystkie koszty związane z ta regulacja granic , które ma ponosić nasza gmina i uważa. , że te wszystkie koszty powinna ponosić Gmina Miasto Szczecin a nie my. W dalszej dyskusji stwierdził, ze zamian za nasze grunty nic Szczecin nam nie oferuje, nie ma żadnych propozycji a podatki są nasze.

Wójt w odpowiedzi wyjaśnił, że wszyscy radni otrzymali do wiadomości informacje na temat podjętych działań w sprawie zmiany granic Gminy Stare Czarnowo . Jakie czynności zostały wykonane odnośnie regulacji tych granic. M.in. wystąpiliśmy do Nadleśnictwa Gryfino o opinie - gdzie zaproponowaliśmy wydzielenie granic działek ewentualnie przekazanie całych działek . Tutaj należy zwrócić uwagę, że w przypadku lasów państwowych jest nieco inny podział geodezyjny niż w przypadku geodezji państwowej. Działki leśne obejmują obszar nie mniejszy niż w granicach 25 – 30 ha. Jest to jedno wydzielenie geodezyjne, które bez żadnego problemu , bez wydzielenia granic, opracowań geodezyjnych można przeprowadzić . Jedynym problemem z podziałem dot. dwóch dróg powiatowych , które się tam znajdują. Tego sam nie wymyślił , tylko nadleśnictwo z takim stanowiskiem wyszło, również Rada Powiatu w Gryfinie . taka powierzchnia wynikła międzyczasie w wyniku podjętych działań i tak to zostali przedstawione w projekcie uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji Rady. Tutaj nie chce nikogo zaskakiwać. Finansowo gmina nie uzyska podatku leśnego w kwocie ok. 6.200 zł. Nie jest to uważa jakaś kwota znacząca. Natomiast regulując to w ten sposób ułatwiamy życie 108 mieszkańcom w tej części gminy. Nie powinniśmy odrzucać tej uchwały. Chce powiedzieć, że o powierzchni 102 ha radni dowiedzieli się na wspólnym posiedzeniu komisji a nie w dniu dzisiejszym. W dniu 27.02.2008 r. otrzymaliśmy opinię z Nadleśnictwa Gryfino i to już było po sesji lutowej b r. i nie mógł o tym wówczas poinformować radnych, bo nie było komisji. Ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie opinia do nas trafiła w dniu 17 marca 2008 r. Oficjalne spotkanie radnych odbyło się 17.03.08 r. i radni już o tym wiedzieli. Nikogo nie chciał wprowadzać w błąd , nie należy mu tego zarzucać. W tym czasie był na 4 spotkaniach z komisjami i na sesji Rady Powiatu, był na spotkaniu również w Szczecinie. Uważa, że wspólnie z pracownikami doprowadził do tego , że w tak szybkim tempie to wszystko zdążył wykonać i przedstawić uchwałę. Tutaj właścicielem terenu jest nadleśnictwo Gryfino i musi być ich opinia.
Chce również powiedzieć, że występuje o rekompensatę z Miasta Szczecin i ma nadzieję, że będzie ta rekompensata. O żadnych kosztach nie może na dzień dzisiejszy mówić, tylko mogę powiedzieć, ze podatki nie wpłyną do nas w takiej wysokości.

Radna Cioch uważała, że skrzywdziliśmy wielu ludzi z Kołowa nie podejmując uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowa pomimo tego, przedstawiciele tej miejscowości nas prosili o pozytywne zaakceptowanie tej uchwały. Na pewno będą mieć żal nie do poszczególnych radnych, lecz do całej Rady. Nasuwa jej się myśl w tym momencie , że rozpoczęła się jakaś walka przeciwko Wójtowi. Uważa, że skoro Rada podjęła stanowisko o zmianie tych granic, by Ci mieszkańcy przeszli do Szczecina. Teraz bądźmy konsekwentni i dokończmy tą sprawę do końca. Te ha lasów nie są nasze. Jest przekonana o tym, że nie tylko tracimy te podatki w kwocie 6.000 zł ale także są umarzane podatki naszym rolnikom ( też można to traktować jako utracony pieniądz. Gdybyśmy nie przekazali tych terenów do Miasta Szczecina , wówczas przyszłoby nam utrzymywać te mieszkania komunalne i na pewno byłyby większe wydatki. Dlatego prosi o zastanowienie się na tym; 5 osób toczy walkę, część ma swoje zdanie, część się boi wypowiedzieć. Nie róbmy takie sytuacji w stosunku do tych 108 osób z okolic Jezierzyc, Smerdnicy itp. jaka wynikła z planem miejscowym Kołowa, gdzie skrzywdzono wielu ludzi. Te 102 ha daje przychód 6.200 zł i jest to niewiele do tych ludzi, którzy będą nam wdzięczni za to.

Radny Róg przypomniał radnej Cioch , że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady wszyscy radni przychylili się do jej wniosku a mianowicie; owszem tak, lecz przekazujemy 2,5 ha powierzchni nieruchomości, dajmy ludziom szanse a nie 102 ha a teraz mówi Pani inaczej, tak jak Wójt, Przewodniczący Rady. Na komisji zgłosił zapytanie do p.Skarbnik do ilu lat ma być ściągnięty podatek., gdzie są pieniądze z podatku z poprzednich lat, są z PIT podatki. Także to nie jest tylko podatek w kwocie 6.200 zł. My nie chcemy skrzywdzić tych ludzi, lecz głównie chodzi tutaj o tak dużą powierzchnię , którą proponuje się przekazać dla Szczecina. Wcześniej była mowa o 2,5 ha a nie 102 ha. Stąd większość radnych nie popiera tego. Stwierdzono na komisji rewizyjnej, że takie zdarzenia, sytuacje już kilka razy były w działalności tej Rady.

Radna Cioch stwierdziła, że nie wycofuje się z tego co powiedziała (wnioskowała) na wspólnym posiedzeniu komisji , lecz radny Róg podobnie jak i dziennikarze i pseudo dziennikarze wyciągają informacje takie, jakie chcą. Szkoda tylko, że nie powiedział radny do końca jaka była tego oprawa. Chodziło o to, że jak Gmina Miasto Szczecin podejmie decyzję , wówczas będzie trzeba do 31.03.2008 r. podjąć uchwałę u nas w tej sprawie. Prawdopodobnie nie będzie sesji w Szczecinie do końca marca b r. to mój wniosek był taki , żeby poczekać z naszą decyzją o przekazaniu tych gruntów do tego 31 marca b r. - nawet proponowała przesunięcie naszej sesji na ten dzień – lecz zapadła inna decyzja. Gdy już dokładnie wiedzieliśmy, że nie będzie sesji w Szczecinie do 31.03.08 r. sytuacja się zmieniła. Po wysłuchaniu uzasadnienia i otrzymanej informacji p.Skarbnik o utraconych środkach pieniężnych ( dot. podatku leśnego i od nieruchomości)na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 26.03.2008 r. podjęli decyzje taka jaka dzisiaj przedstawiła. Dlatego ma prośbę do radnego, by przytaczając jakiekolwiek moje słowa mówił wszystko od początku do końca.

Skarbnik Gminy P.A.Baran poinformowała, że na kwotę 6.200 zł, którą byśmy przekazywali dla Gminy Miasta Szczecin składa się kwota 5.000 zł – jako podatek leśny od Nadleśnictwa a pozostała kwota – to podatek od nieruchomości , od mieszkań itp. Kwota 5.000 zł wpływa do naszej gminy nic nie straciliśmy wstecz ( radny Róg przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Skarbnik powiedział, że z tego gmina podatku nie ma ). Skarbnik wyjaśniła, że nic takiego nie powiedziała, tylko sprawdzi czy w ich deklaracji są te nieruchomości wykazane. Sprawdziła i teraz informuje, że ten podatek w kwocie 5.000 zł jest do gminy wpłacany przez Nadleśnictwo a o pozostałej kwocie trudno teraz powiedzieć ok. 1.000 zł , być może płacili ludzie, tego nie wie czy do nas wpłacano wcześniej za te mieszkania. Natomiast jeśli byliby u nas , to by na pewno wpłacali do nas.

Radna Froncala stwierdziła, że cały czas od miesiąca października 2007 r. mówiło się o 2,5 ha powierzchni , które mamy przekazać dla Szczecina i wszyscy byliśmy „za”. Na ostatnim wspólnym posiedzeniu dowiedzieliśmy się o 102 ha, stąd mamy dużo wątpliwości i negatywne ustosunkowanie do tej sprawy. Nie jesteśmy za tym, żeby tym ludzi utrudniać przejście do Szczecina ( Wójt poinformował, że za chwilę zobrazuje te tereny na mapie do widomości radnym).

Radny Grzywiński zapytał radna Cioch ,że z tego co zrozumiał zgadza się radna na przełożenie tej uchwały w czasie, bo Gmina Miasto Szczecin nie będzie miał sesji do dnia 31.03.2008 r. Jest planowana na 07.04.2008 r.

Radna Cioch (w odpowiedzi na powyższe zapytanie) poinformowała , że nie zgadza się na to, gdyż przed chwilą czytała protokół z posiedzenia komisji budżetu w tej sprawie – komisja pozytywnie akceptuje projekt tej uchwały. Jeśli Szczecin nie podejmie tej uchwały jak również o konsultacjach z mieszkańcami do 31.03.08 r. wówczas podjęcie uchwał po tym terminie przez Szczecin spowoduje to, że Minister wyda opinię do 31.03.2009 r. i dopiero od 01.01.2010 r. będzie można to przekazać. Także nie ma sensu oddalania tej uchwały na później ( tak samo ustalono na posiedzeniu komisji budżetu). Niech mieszkańcy tych terenów widzą, że Gmina Stare Czarnowo jest im przychylna.

Wójt przedstawił na mapie tereny tych nieruchomości , które są proponowane do przekazania Gminie Miastu Szczecin. Podczas tej lustracji Wójt stwierdził, że jest możliwe to, że wcześniej wspomniał o tych 2,5 ha i wówczas pokazywał zdjęcia lotnicze , tereny przebiegu granic, i informował o skutkach tej regulacji. Analizując tereny obecnie na mapie Wójt m.in. poinformował, że będąca tam gajówka została sprzedana osobie prywatnej i jest to osobna działka. Dalej natomiast znajduje się cała działka geodezyjna leśna Nadleśnictwa ( znajduje się tam leśniczówka). Na podstawie ustawy o lasach państwowych nie musi to być wyłączone , jedynie jest ta leśniczówka zaznaczona linią przerywaną. Teraz po co ponosić koszty ujawnienia tego budynku ( wyłączenia go jako oddzielna działka) ,gdzie musiałaby być wytyczona droga. Dlatego nadleśnictwo zaproponowały, by przekazać te cała działkę . To samo jest z Mazurkowem też jest tam budynek, który został sprzedany ( to następne 30 ha). Jeśli nie zgodzimy się na to, to należy ponieść koszy wydzielenia tych działek., prace geodezyjne itp. To co z tego mamy to podatek leśny i nigdy tam nie będzie żadnych inwestycji. Ja nikogo nie chcę wprowadzać w błąd, po to tutaj jesteśmy, żeby o tym rozmawiać. Były przeprowadzone konsultacje z tymi mieszkańcami i chcą być mieszkańcami Szczecina. Mamy na to dokumenty z tych konsultacji a że ktoś teraz mówi , że chcą do St.Czarnowa, to nieprawda. Nie była ta sprawa uregulowana przez 50 lat i teraz jak chce to uregulować, to wszystko jest przeciwko mnie. Było takich podobnych spraw nie uregulowanych wiele , radni z poprzedniej kadencji powinni pamiętać. Okazuje się teraz , że Ci co podkręcali w pierwszym momencie przyłączenie Gminy St.Czarnowo do Szczecina i widząc jednak że nie ma poparcia wśród społeczności gminy teraz są piersi i mówią „nie” w tym przypadku. Musi być przeprowadzona ewidencja przekazania ( radny Róg stwierdził, że rozmawiał z niektórymi mieszkańcami tych terenów , którzy chcą być w naszej gminie. Gmina Szczecin chce się powiększyć o nasze tereny a my mamy swoje tereny zmniejszyć. Przez prawie ok. 20 lat samorządu tak było, to niech tak dalej zostanie. Albo niech Prezydent da nam swoje uchwały, to zobaczymy.).

Przewodniczący Rady przypomniał radnemu Dudzińskiemu, że rodzice dzieci z miejscowości Żelisławiec i Kartno życzą sobie od wielu lat, by ich dzieci chodziły do Szkoły w Gardnie. Na siłę nie weźmiemy ich do Kołbacza i musimy być wyrazicielami woli tych rodziców, podobnie jak w przypadku mieszkańców tamtych terenów. Oni chcą być mieszkańcami Szczecina (radny Dudziński poinformował, że jesteśmy za tym , by przeszli Ci mieszkańcy do Szczecina, niech będzie ta regulacja granic. Tylko dlaczego mamy im oddawać tak duże tereny).

Radny Kałucki uważał, że tutaj brakuje jednej rzeczy w tym wszystkim. Otrzymaliśmy informację o przeprowadzonych działaniach przez Wójta w tym zakresie, gdzie podejmowano te czynności widać było szybko. Jednak od samego początku była mowa o zamianie. Brakuje mi pewnych uzgodnień, czy jest jakiś protokół uzgodnień z rozmów (na piśmie) z Miastem Szczecin w tym zakresie , wstępne intencje obu gmin itp. Wcześniej była propozycja przekazania nam stawów (które Wójt sam proponował ), czy jest gdzieś napisane, że przystępujemy do zamiany terenów, czy podejmujemy uchwałę i zapominamy o tym, że Szczecin miał nam coś tam zrekompensować.

Wójt zapoznał z pismem z dnia 28.01.2008 r., które wystosował do Urzędu Miasta w Szczecinie ( w związku z brakiem reakcji z ich strony w tej sprawie) – informując ich m.in. że przystępuje do realizacji zadania w zakresie rekompensaty , które to sprawy zostały omówione na posiedzeniu w dniu 28.11. 2008 r. . Oczekuje na zajęcie stanowiska . Stwierdził, że o rekompensatę będzie się starał, lecz nie może teraz powiedzieć, że ona będzie w 100 % ( czy otrzymał Wójt odpowiedź na to pismo – zapytała radna Froncala). Wójt dalej poinformował o kolejnym naszym piśmie (na ich pismo) z miesiąca marca b r.

Radny Dobrzański zaproponował, żeby komisja rolnictwa pojechała w teren m.in. w okolice Mazurkowa i zobaczyła, czy nie będzie można stworzyć tam działek budowlanych i zobaczymy jaki będzie z tego dochód ( Wójt poinformował radnego, że te tereny nie są nasze , nie jesteśmy ich właścicielami nie możemy nic zrobić).

Radny Grzywiński przypomniał, że z tego co pamięta podczas pierwszego wstępnego wspólnego spotkania w Płoni w tym zakresie ( wcześniej były rozmowy z mieszkańcami, zapoznanie się z terenem itp. ) była prowadzona rozmowa z Prezydentem Szczecina na temat zamiany terenów, co oni nam w zamian dadzą, mówiono o prywatnych terenach, gdzie znajdują się stawy rybne itp. Było mówione o 2,5 ha i w ramach tego mieliśmy się poruszać. Skąd te 102 ha się wzięło - nie wiem, zaproponowane w uchwale.

Wójt stwierdził, że ponownie jest zawiedziony dzisiaj, tłumaczy już po raz który z kolei ,skąd to się wzięło. Albo mnie nie rozumiecie , albo nie chcecie mnie zrozumieć (radny Dudziński zapytał Wójta czy była mowa wówczas o zamianie czy nie. Chcemy by było coś za coś inaczej nie wyrażamy zgody). Wójt dalej poinformował, że jest to uchwała intencyjna, globalnie polityczna . Chodzi tutaj o 108 mieszkańców, którzy deklarują się zamieszkać w Gminie Miasto Szczecin. Faktycznie z tymi mieszkańcami będzie kłopot, są w wieku pozaprodukcyjnym. Cały czas byli świadomi, że mieszkają w Szczecinie ( mają tam pojazdy zarejestrowane, chodzą do lekarzy itp.). W przeciwnym razie będą musieli to wszystko odwracać i dlaczego to ma spaść na naszą gminę ( radny Grzywiński stwierdził, że my mówimy o lasach , gruntach a Wójt o mieszkańcach. Chodzi nam szczególnie o te 102 ha lasów a nie Wójt zasłania się ludźmi. Uważa, że tutaj nie ma pośpiechu).

Z uwagi na zakończenie burzliwej dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin - regulacja granic ( projekt uchwały stanowi zał. nr 50 do niniejszego protokołu ) a następnie poddał do przegłosowania uchwałę i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych,
- przeciw głosowało 5 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 2 radnych.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XV/126/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 51 do niniejszego protokołu.

Ad. 23 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2007 - druk nr 17/XV,

Informację z wykonania budżetu Zespołu szkół w Kołbaczu przedstawił Dyrektor szkoły P. Stanisław Nowak .

Dyskusja – brak.
Informacja j/w stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Ad. 24 Informacja o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007,

Informację o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Starym Czarnowie P. Mirosław Łuszczewski

Dyskusja – brak.
Informacja j/w stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Ad. 25 Sprawozdania z działalności sołtysów w roku 2007.

Sprawozdania z działalności sołtysów za rok 2007 przedstawili
sołtysi miejscowości ; Binowo, Kołbacz, Dobropola, Glinna, Żelewo, Dębina, Kołowo.
Odczytane sprawozdania stanowią zał. nr 54, 55,56. 57, 58, 59, 60 do niniejszego protokołu.

Ad. 26 Zapytania sołtysów.

Zapytania wnosili n/w sołtysi;

Sołtys Kołowa A. Kotuła zwrócił się z pytaniem do radnych, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego Kołowa; szczególnie do radnego Grzywińskiego, Roga - co Panowie zamierzają dalej z tym planem Kołowa robić? Nie zatwierdzenie tej uchwały nikomu nic nie daje.

Radny Grzywiński (w odpowiedzi) poinformował, że jeśli uważnie słuchał protokołu z wyjazdowego posiedzenia komisji rolnictwa, to powinien wiedzieć, jak sprawa wygląda. Jest tam wszystko dokładnie napisane, czego oczekujemy.

Sołtys Kotuła zapytał przewodniczącego Rady , czy mógłby uzyskać imienne nazwiska radnych, którzy głosowali przeciwko podjęciu tej uchwały? Chciałby zaprosić tych radnych do Kołowa, by wytłumaczyli mieszkańcom swoją decyzję ( radny Grzywiński zwrócił uwagę sołtysowi, by go nie straszył, nikomu się nie musi tłumaczyć ze swojej decyzji. Komisja rolnictwa na posiedzeniu wyjazdowym była w Kołowie, zapoznała się z całym terenem , rozmawiała z mieszkańcami. Nie zauważył tam sołtysa). P.Kotuła dalej informuje, że nie widział o tym spotkaniu komisji w Kołowie, pomimo, że jest tam codziennie. Zaprasza radnych za zebranie z mieszkańcami odnośnie tego planu.
Dość burzliwą dyskusję pomiędzy radnym a sołtysem przerwał Wójt informując, że P.Kotuła jest najbardziej aktywnym sołtysem, rozruszał mieszkańców, dużo robi dla swojej miejscowości . Zadał pytanie radnemu, na które otrzymał taką a nie inna odpowiedź. Także inicjatywa należy teraz do p. sołtysa.

Następnie wnioski i zapytania wnosili kolejni sołtysi.

Sołtys Glinnej P.J.Łuczak;

 • sprawa rurociągu odprowadzającego wodę z przepompowni oczyszczalni ścieków w Glinnej. Jest on zapchany, przepełniony i się przelewa. Należy go udrożnić. Była ta sprawa poruszana na zebraniu wiejskim.
 • przy studzience ( ok. 50 m od oczyszczalni) jest brak kręgu, ktoś ukradł. Należy studzienkę zabezpieczyć ( Wójt poinformował, że takie sprawy należy zgłaszać od razu, na bieżąco, nie czekać na sesję. W związku z tym zobowiązuje sołtysa do natychmiastowego zabezpieczenia tej studzienki , gdyż w tej chwili nie ma w Urzędzie już żadnego pracownika i jest weekend).
 • zobowiązać każdego mieszkańca do zabezpieczenia sobie pojemnika na  śmieci. Są osoby, które takich pojemników nie mają i podrzucają swoje  śmieci innym.

Sołtys Żelewa P.H.Świętek;

 • o załatwienie tłucznia na teren przystanku PKS. Są tam bardzo duże dziury i należy je załatać. Należałoby przywieźć 1 samochód tłucznia , natomiast oni we własnym zakresie go rozplantują.
 • wyciąć topole przy drodze do Żelewa. Konary tych drzew wychodzą na drogę, stwarzając niebezpieczeństwo dla pojazdów itp.

Sołtys Dobropola Gryfińskiego P.Cz. Mielnicki:

 • ustawić znak drogowy na wysokości posesji P.Zarembów informujący o drodze z pierwszeństwem przejazdu. Wcześniej był tam ustawiony znak a obecnie go nie ma. Ponadto jest bardzo dużo znaków zniszczony, powykrzywianych i należy to uporządkować.

Sołtys Kołbacza P.St.Kopczyńska;

 • poinformowała, że na dzień 05.04.2008 r. jest zaplanowane  porządkowanie ul. A. Jagiellonki wspólnie z radą młodzieży i klubem Fagus.
 • w dniu 08.04.2008 r. odbędzie się w wspólnie ze szkołą generalne sprzątanie Kołbacza. Na pewno P.Dyrektor szkoły o tym powie.

Radny Kałucki poparł takie inicjatywy, lecz uważał, że sprzątanie Kołbacza należałoby rozwiązać kompleksowo, bo kto będzie sprzątał w innych miesiącach. Są tereny gminne, które należy porządkować na co dzień, kosić itp.

Sołtys Dębina P.U.Kozber;

 • o naprawę przystanku PKS, jest tam zbita szyba itp. Jeśli gmina dałaby materiał do załatania tej dziury ( nie musi być szyba) czy farbę do wymalowania tego przystanku, to oni sami wykonają te prace we własnym zakresie.

P.St.Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu;

 • poinformował, że w dniu 08.04. 2008 r. oraz w dniach 22.04 – 23.04.08 r. odbędzie się generalne sprzątanie Kołbacza. W związku z tym prosi o podstawienie dużego pojemnika na zebrane śmieci.
 • natomiast w dniu 30.04.2008 r. odbędzie się festyn z tzw. „ pompą „ przy szkole w Kołbaczu, który jest całkowicie sfinansowany z funduszy promocyjnych ZWiK Szczecin. Festyn rozpocznie się od godz. 13??- 18??, pogram jest ciekawy. Zaprasza wszystkich z całego terenu gminy.

Ad. 27 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi udzielał Wójt P.M.Woś i tak:

 • znaki, drogi, drogowskaz, pojemnik, lampy, odpady gabarytowe, gimbus ( zgłaszał radny Żerebecki);
  W sprawach ustawienia znaków w Kołbaczu, drogowskazy podejmie rozmowy z drogowcami. Będzie miał spotkanie z nimi. Jeśli chodzi o drogowskaz na krzyżówce , to nie można było tam zmieniać znaku kierunkowego. Zobaczymy po rozmowach. Sprawdzimy zalegające gałęzie w rowach , na drogach na terenie gminy. W Dobropolu również sprawdzimy. W Dębinie tez jest umówiony. Jeśli chodzi o odpady gabarytowe, to taką akcję przeprowadziliśmy w Glinnej. Przyniosła ta akcja pewien skutek, jednak tak jak powiedział radny Kałucki powinno się oddawać ten sprzęt elektroniczny w miejsca zakupu. Spróbuje to rozważyć.
 • cmentarz, odpady gabarytowe, droga ( zgłaszał radny Piątkowski);
  W tej chwili czeka na stanowisko Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie reaktywacji cmentarza w Żelewie. Wystosowaliśmy pismo i czekamy na ich odpowiedź. Ma nadzieję, że ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona.
  W sprawie łatania dziur na drodze będzie osobiście rozmawiał ponownie z drogowcami.
 • droga, sprzątanie Kołbacza( zgłaszał radny Kałucki);
  Status drogi w stronę przedszkola należy sprawdzić i uporządkować. Spróbuje tę dziurę zlikwidować. Jeśli chodzi o sprzątanie Kołbacza, to sami mieszkańcy powinni porządek utrzymywać a nie gmina ma im sprzątać. - drzewo przy kościele ( zgłaszał radny Dudziński);
  Była wcześniej dyskusja, kto ma wyciąć to drzewo. Ktoś z mieszkańców miał to zrobić. Podejmie ponownie działania w tym zakresie.
 • przystanek w St.Czarnowie, działka ( zgłaszała radna Froncala);
  Sprawdzi te sprawy i podejmie działania.
 • przystanek w Dębnie C zgłaszała sołtys Kozber);
  Zostanie ta sprawa załatwiona, zakupimy materiały.
 • molo ( zgłaszał radny Drwal);
  Zostanie ta sprawa zgłoszona do nadzoru budowlanego i niech oni się tym zajmą.
 • wycinka topoli, przystanek ( zgłaszał sołtys Świętek);
  Została zgłoszona sprawa wycinki drzew i w tej chwili czekamy na zezwolenie. O tłuczniu pomyślimy.
 • działka przy remizie ( zgłaszała radna Marczewska);
  Zostało wydane polecenie do przystąpienia do opracowania wyceny budynku, następnie przedstawi to na sesję do podjęcia uchwały. Plac zabaw przeniesiemy na wolną naszą działkę.

Ad. 28 Wolne wnioski.

Radny Kałucki widzi , że plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo poszedł „do kosza” – ok. 200.000 zł straciliśmy. Ma uzasadnione spostrzeżenia, że plan miejscowy Starego Czarnowa pójdzie również do kosza , gdyż są takie same zastrzeżenia. Dlatego ma propozycję, żeby wstrzymać prace nad opracowaniem planu Starego Czarnowa , gdyż szkoda pieniędzy (radny Grzywiński poparł tę propozycję, jeśli ma być tak samo zrobiony). Radny Kałucki wyjaśnił, że chodzi tutaj o studium uwarunkowań do planu, który też się niektórym radnym nie podoba. Może wstrzymać to i poczekajmy wiele lat, zanim te studium się rozszerzy, czego nie jesteśmy pewni. Jest zwolennikiem metody małych kroczków, tak jak to było w przypadku Kołowa, ewentualnie rozbudowałaby się strefa przy tej nieszczęsnej drodze (był warunek parków, żeby wyjść poza tą drogę , rozszerzyć plan.

Wójt stwierdził, ze to Rada podjęła taką decyzję i on ją uszanuje. Każdą podjętą uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi a tej uchwały mu nie powierzono. Zdziwiło go to, że jeszcze niektórzy radni nie rozumieją tego o czym mówiliśmy tutaj przez 1,5 godziny. Jakie są mechanizmy uchwalania planu, studium i dobrze , że radny Kałucki stwierdził, że to ironizuje. Nie wyobrażam sobie wstrzymanie opracowania miejscowego planu Stare Czarnowa i czekania do zmiany studium, które potrwa kilka lat. Jaka jest pewność, że studium się zmieni za dwa, trzy lata a może pięć lat. Niekiedy nie da się przyśpieszyć. Informowałem, ile trwała sprawa odrolnienia terenu w Kołowie. Chce na koniec powiedzieć, że widzi tutaj prywatną sprawę , ktoś chce Wójtowi „dowalić” , bo się nie udało zabrać Wójtowi prawa jazdy, zlikwidować gminy itp. Teraz niech nikt nie wierzy , że ja się zrzeknę działek w Kołowie. To jest moja prywatna sprawa, moja własność i będę je miał. Tylko pamiętajcie , że radni powinni działać dla dobra mieszkańców.

Radny Dudziński zapytał, czy gmina się zajmie wycinką drzew przy kościele w Kartnie czy nie , Wójt na to pytanie mu nie odpowiedział.

Wójt wyjaśnił, że tej osoby, która prowadziła rozmowy z mieszkańcami w tej sprawie już nie ma . Będzie musiał w najbliższych dniach ponowić tę sprawę, kto to zrobi . O tym wie konserwator zabytków. Ewentualnie wykona to gmina.

Radna Cioch zapoznała z pismem (wnioskiem) komisji budżetu i rozwoju gospodarczego wypracowanym na posiedzeniu w dniu 26.03.08 r. dot. wykonania budżetu gminy za 2007 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu , wnioskując o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Pismo przekazała przewodniczącemu komisji rewizyjnej, które stanowi zał. nr 61 do niniejszego protokoły.

Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Grzywiński podziękował za opinie a następnie stwierdził, że nie ma żadnego pospiechu, będziemy jeszcze nad tym pracować w komisji ( radna Cioch wyjaśniła, że jej komisja ma posiedzenia raz na kwartał i jest to już ostateczna opinia.).

Ad. 29 Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-05-2008 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 15:04