herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVII/134/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

UCHWAŁA NR XVII/134/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  26 maja 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974, Nr 173, poz. 1218/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 54.302 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 54.302,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 54.302,00 zł
  § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 51.285,60 zł
  § 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.016,40 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 1.010.336 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800.000 zł
Rozdział 60016 Drogi  publiczne gminne 800.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 150.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650.000 zł
 
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 60.336 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 60.336 zł
§ 3119 Świadczenia społeczne 6.034 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8.700 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9.697 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych 35.005 zł
§ 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 90.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 90.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 90.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 60.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 60.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 6.034 zł

Dział   852 POMOC SPOŁECZNA 6.034 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.034 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 6.034 zł

§ 4. Wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 950.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu - § 962 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i  kredytów na rynku krajowym

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XVII/134/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo planuje zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 950.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i prac projektowych.

  • 650.000 zł przeznaczone zostanie na modernizację drogi do Komorówka.
  • 150.000 zł planuje się wydać na opracowanie projektów remontów i modernizacji dróg w Starym Czarnowie, Kartnie, Żelisławcu, Dobropolu, Żelewie oraz chodnika w Glinnej.
  • 40.000 zł to kwota przeznaczona na opracowanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Binowie.
  • 50.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na świetlicę w Glinnej.
  • 30.000 zł to wstępny koszt opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu za przedszkolem w Kołbaczu na teren rekreacyjny dla mieszkańców miejscowości.
  • Kolejne 30.000 zł przeznaczone zostanie na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy oczkach wodnych w Kołowie.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. podpisana została Umowa Ramowa w ramach programu Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.07.01.01-32-014/08-00 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Stare Czarnowo – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie. Umowa ramowa dotyczy Projektu systemowego: Równe szanse w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizacje Projektu systemowego zawarta została na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013. Na rok 2008 przyznane zostały Gminie środki na dofinansowanie Projektu w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 54.302 zł. Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 6.034 zł z własnego budżetu. Łącznie koszty realizacji Projektu na rok 2008 wynoszą 60.336 zł i ich wydatkowanie zaplanowano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-06-2008 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2008 13:29