herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo


Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 31 marca 2005 r. godz. 1200

 

           sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo –

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 31.01.2005 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  /dot. kwot: 16.483 zł, 8.600 zł i 108.600 zł./.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenie zasad i trybu umarzania wierzytelności w  Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy  Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji  dla Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o  charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy St.Czarnowo 
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2004.
 16. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na  terenie gminy w 2004r. – II półrocze / w tym wykonanie budżetu za 2004 r./.
 17. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo  w 2004 r. za II półrocze / w tym wykonanie budżetu za 2004 r./.
 18. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie  Gminy Stare Czarnowo w 2004 r.
 19. Sprawozdania sołtysów z działalności za 2004 r.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-04-2005 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2005 09:59