herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVII/137/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały zebrania wiejskiego w miejscowości Kołbacz.

UCHWAŁA NR XVII/137/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.


w sprawie: uchylenia uchwały zebrania wiejskiego w miejscowości Kołbacz.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ w związku z § 30 ust. 4 Statutu Sołectwa Kołbacz stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr XIII/89/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 3, poz. 28; z 2006 r. Nr 69, poz. 1242 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr 1/08 Zebrania Wiejskiego w miejscowości Kołbacz z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kołbacz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XVII/137/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.

W dniu 5 marca 2008 r. w miejscowości Kołbacz odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami, którego głównym tematem było zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie finansowych środków zewnętrznych.
Na spotkaniu obecnych /zgodnie z listą obecności/ było 25 mieszkańców. W związku z niedostateczną ilością osób obecnych na spotkaniu /wymagana ilość obecnych 106 osób w pierwszym terminie oraz 53 osoby w drugim terminie/uznać można, iż nie został spełniony warunek statutowy wynikający z § 17 ust 2 Statutu Sołectwa Kołbacz.  Rada Gminy ma prawo uchylić uchwałę zebrania wiejskiego z powodu niezgodności z prawem.
W związku z powyższym Rada Gminy Stare Czarnowo uchyliła uchwałę zebrania wiejskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-06-2008 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2008 13:35