herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR (oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia )

 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

INSPEKTOR
(oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia )

 1. Wymagania niezbędne:
  1. WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
  2. BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
  3. ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW: WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER.
  4. OBYWATELSTWO POLSKIE
  5. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW: KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM, USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH, USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, USTAWY KARTA NAUCZYCIELA.
  6. NIEKARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONE UMYŚLNIE
  7. DOBRY STAN ZDROWIA
  8. NIEPOSZLAKOWANA OPINIA
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
  2. KOMUNIKATYWNOŚĆ
  3. KREATYWNOŚĆ
  4. UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
  5. UMIEJĘTNOŚĆ SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ
  6. ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC INTERESANTÓW
  7. UMIEJĘTNOŚĆ RACJONALNEGO ANALIZOWANIA TEKSTU
  8. UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEJ INTERPRETACJI OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW
  9. WYSOKA KULTURA OSOBISTA
  10. MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
  11. PUNKTUALNOŚĆ
  12. MILE WIDZIANE OSOBY ZAMIESZKUJĄCE GMINĘ STARE CZARNOWO
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównych zadań pracownika będzie należało:
  W zakresie Oświaty:
  • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymania tych jednostek, kształtowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum,
  • Zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego, zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  • Organizacji obsługi ekonomiczno – finansowej gminnych jednostek oświatowych,
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych  jednostek oświatowych, zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli.
   W zakresie kultury:
  • Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
  • Inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie kultury,
   W zakresie Zdrowia:
  • Tworzenia i utrzymania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
  • Zwalczania chorób zakaźnych.
  • Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  4. dokument poświadczający wymagany staż pracy (świadectwo pracy)
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 (Sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul./ Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTORA”, w terminie do dnia

10.07.2008r do godziny 1500

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne w wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Kontakt: Urząd Gminy Stare Czarnowo TELEFON: (091) 3124131

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-06-2008 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 15-07-2008 10:56