herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003

sprawozdanie budzetowe


GMINA STARE CZARNOWO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2003

Stare Czarnowo, 25 marca 2004 roku

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 969, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Wójt Gminy Stare Czarnowo przedstawia Radzie Gminy Stare Czarnowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARE CZARNOWO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zgodnie z uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 17 marca 2003 r. budżet Gminy na rok 2003 przedstawiał się następującą:

PO STRONIE DOCHODÓW 5.394.401 zł
W tym:
Dotacje celowe 397.560 zł

PO STRONIE WYDATKÓW 5.274.401 zł
W tym:
Zadania zlecone 397.560 zł

Rada Gminy w Starym Czarnowie w roku 2003 r. dokonała w budżecie Gminy następujących zmian:

 1. Uchwałą nr IX/60/2003 z dnia 19 maja 2003 roku
  - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 2.300 zł
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.300 zł
 2. Uchwałą nr X/65/2003 z dnia 7 lipca 2003 roku
  - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 5.993 zł
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.993 zł
 3. Uchwałą nr X/69/2003 z dnia 15 września 2003 roku
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 29.265 zł
 4. Uchwałą nr X/70/2003 z dnia 15 września 2003 roku
  - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 1.227.090 zł
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 559.200 zł
 5. Uchwałą nr XII/88/2003 z dnia 27 października 2003 roku
  - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 159.928 zł
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 49.000 zł
 6. Uchwałą nr XIII/90/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 190.928 zł
 7. Uchwałą nr XIV/99/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku
  - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 11.000 zł
  - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.000 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w roku 2003 następujących zmian w budżecie Gminy:

 1. Zarządzeniem Nr I/6/2003 z dnia 28 marca 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 96.796 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 96.796 zł
 2. Zarządzeniem Nr I/16/2003 z dnia 10 czerwca 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 33.717 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 33.717 zł
 3. Zarządzeniem Nr I/19/2003 z dnia 30 czerwca 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 18.765 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 18.765 zł
  - zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę 5.000 zł
  - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.000 zł
 4. Zarządzeniem Nr I/24/2003 z dnia 8 sierpnia 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 9.495 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.495 zł
 5. Zarządzeniem Nr I/25/2003 z dnia 11 sierpnia 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 29.265 zł
 6. Zarządzeniem Nr I/27/2003 z dnia 30 września 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 13.987 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 13.987 zł
 7. Zarządzeniem Nr I/28/2003 z dnia 30 września 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 34.170 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 34.170 zł
 8. Zarządzeniem Nr I/36/2003 z dnia 20 listopada 2003
  - zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę 37.765 zł
  - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 37.765 zł
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 12.574 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 12.574 zł
 9. Zarządzeniem Nr I/37/2003 z dnia 28 listopada 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 36.882 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 36.882 zł
 10. Zarządzeniem Nr I/39/2003 z dnia 9 grudnia 2003
  - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 6.579 zł
  - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.579 zł

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 31 grudnia 2003 roku kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW 7.050.177 zł
W tym:
Dotacje celowe 494.784 zł

PO STRONIE WYDATKÓW 6.342.287 zł
W tym:
Zadania zlecone 494.784 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 707.890 zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie oraz na rozwój inwestycyjny Gminy.

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r. przedstawia się następująco:

 1. Dochody ogółem wykonano w wysokości 6 718 461 zł, tj. 95,29 % planu rocznego;
  tym dotacje na zadania zlecone 484 272 zł
 2. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 6 053 663 zł, tj. 95,45 % planu rocznego;
  W tym wydatki na zadania zlecone 484 272 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 31.12.2003 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 664 798 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. przedstawiono w tabelach:

 • Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w roku 2003.
 • Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2003 roku
 • Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003 r.
 • Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w 2003 roku
 • Tabela Nr 5 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2003 roku
 • Tabela Nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003 roku
 • Tabela Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003.
 • Tabela Nr 8 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2003 do 31.12.2003 – dochody ogółem
 • Tabela Nr 9 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2003 do 31.12.2003 – wydatki ogółem

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA


DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO Plan po zmianach – 7 050 177 zł - zrealizowane w 95,29 % - 6 718 461 zł - w tym zadania zlecone 484 272 zł .

Główną przyczyną niższej realizacji dochodów niż zakładano były przede wszystkim niższe wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , podatku od nieruchomości osób prawnych , podatku rolnego osób fizycznych , udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych.

 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 15 000 zł – realizacja 40,0 % - 6 001 zł .
  Wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt ; przyłącza wodociągowe.
 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 1 364 000 zł – realizacja 86,0 % - 1.1173 0756 zł .
  Dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali , sprzedaży mienia gminnego .
 3. Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach 5 000 zł – realizacja 201,2 % - 10 060 zł .
  Opłaty za miejsca grzebalne i usługi z tego tytułu .
 4. Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach 49 300 zł – realizacja 111,7 % - 55 059zł.
  Dotacje na zadania zlecone , wpływy za usługi ksero , opłaty administracyjne i sprzedaż znaków skarbowych.
 5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po
  zmianach –6 553 zł – realizacja 100 % - 6 553 zł .
  Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne .
 6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
  plan po zmianach 2 811 834 zł – realizacja – 94,5 % - 2 657 352 zł . Wpłaty z tytułu podatków : od nieruchomości , rolnego, od środków transportowych, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , od posiadania psa; opłat za zezwolenia na alkohol, opłaty eksploatacyjnej , restrukturyzacyjnej oraz udziałów w podatkach .
 7. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach – 2 811 834 zł – realizacja - 99,8 % - 2 118 193 zł .
  Subwencja ogólna – część oświatowa , podstawowa, rekompensująca .
 8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach 14 979 zł – realizacja – 131,5 % -19 699 zł.
  Dotacja na zadania zlecone – wyprawki szkolne , odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów , opłaty za wynajem autobusu .
 9. Dział 853 – Opieka społeczna – plan po zmianach – 522 739 zł – realizacja – 99,4 % - 519 795 zł.
  Dotacje na zadania zlecone: zasiłki i pomoc w naturze , dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ośrodki pomocy społecznej , usługi opiekuńcze , usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dożywianie uczniów , składki zdrowotne , wyprawki szkolne .
 10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach – 60 582 zł – realizacja -106,1 % - 64 275 zł .
  Dotacja celowa - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ,oraz opłaty za przedszkole .
 11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach - 66 000 zł – realizacja – 122,0 % - 80 553 zł .
  Dotacja na oświetlenie uliczne , opłaty za wodę , śmieci i energię cieplną .
 12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach – 12 000 zł – realizacja – 65,3 % - 07 846 zł .
  Wpływy za dzierżawę świetlicy wiejskiej , usługi ksero .
WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO Plan po zmianach – 6 342 287 zł - zrealizowane w 95,4 % - 6 053 663 zł - w tym zadania zlecone 484 272 zł .
 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 12.000 zł – realizacja 67% - 7.994 zł
  W tym między innymi:
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych -1.500 zł
  - wydatki na Izby Rolnicze – 3.491zł
  - prenumerata „Aktualności rolnicze” – 878 zł
  - transport sadzonek 769 zł
 2. Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 250.570 zł-realizacja 90% - 225.803 zł
  W tym między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne – 7.198 zł
  - materiały do remontu dróg gminnych – 6.016 zł
  - materiały do remontu przystanków PKS - 1.390 zł
  - remont dróg gminnych – 158.700 zł
  - wywóz nieczystości – 6.354 zł
  - montaż przystanków PKS – 12.916 zł
  - opracowanie książek dróg gminnych 11.712 zł
  - usługi transportowe i praca sprzętu na drogach gminnych – 9.515 zł
  - wycinka drzew 3.500 zł
 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 111.000 zł realizacja – 36% - 39.529 zł
  W tym:
  - usługi geodezyjne 16.980 zł
  - przegląd budynków Wspólnota” - 7.438 zł
  - czynsz „Wspólnota” – 15.111 zł
 4. Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 102.770 zł – realizacja 95% - 97.432 zł
  W tym między innymi:
  - plany zagospodarowania przestrzennego 48.660 zł
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi cmentarzy - 37.803 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 10.969 zł
  /wywóz nieczystości, za wodę itp./
 5. Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 1.504.428 zł – realizacja 97% - 1.462.713 zł
  W tym między innymi:
  - Urzędy Wojewódzkie /wynagrodzenia i pochodne/ - 39.000 zł
  - Starostwa Powiatowe /wynagrodzenia/ - 2.300 zł
  - diety radnych 60.100 zł
  - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 9.221 zł
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy 929.640 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 95.916 zł
  /zakup opału – 24.507 zł, sprzęt 15.433 zł, wyposażenie 9.933 zł, prenumerata 9.120zł, art. biurowe 10.641zł, druki 3.299 zł , środki czystości 2.978 zł , woda „Dar natury” 1.751 zł/
  - za energię elektryczną i cieplną – 20.021 zł
  - zakup usług pozostałych - 167.228 zł
  /ogłoszenia w prasie 6.214 zł, rata SIGID 3.282 zł, koszty egzekucyjne 2.411 zł, za rozmowy telefoniczne 37.957 zł, szkolenia pracowników 9.191 zł, usługa prawna 30.012 zł, usługi prawne bieżące 5.400 zł, usługi informatyczne 10.358 zł, opłaty pocztowe 19.986 zł/
  - delegacje służbowe i ryczałty 35.380 zł
  - składka członkowska „Miedwie” , „Pomerania” 12.651 zł
  - ubezpieczenie mienia 2.105 zł
  - odpis za ZFŚS 14.698 zł
  - pozostałe odsetki 3.929 zł
  - wydatki inwestycyjne / sprzęt , prace projektowe/ 55.570 zł
  - wydatki związane z działalnością sołtysów 14.652 zł
  /prowizje sołtysów , udział w sesjach /
 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – plan po zmianach 6.553 zł - realizacja 100% - 6.552 zł
  W tym między innymi:
  - aktualizacja danych 559 zł
  - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 5.993 zł
 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 61.370zł – realizacja 99 % - 60.455 zł
  W tym między innymi:
  - dofinansowanie policji 1.093 zł
  - wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 16.096 zł
  - udział w akcjach 10.105 zł
  - zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa 18.736 zł
  - za wodę 597 zł
  - naprawa sprzętu, wozów, szkolenia, wymiana gaśnic 9.299 zł
  - ubezpieczenia 2.256 zł
 8. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 2.483.524 zł – realizacja 96% - 2.375.960 zł
  W tym między innymi:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli 83.818 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 1.511.558 zł
  - odpis na ZFŚS 78.868 zł
  - za energię elektryczną i cieplną 119.983 zł
  - koszty dowożenia uczniów do szkół 269.169 zł
  - pozostałe wydatki związane z działalnością placówek oświatowych 311.980 zł
 9. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan po zmianach 58.900 zł – realizacja 88% - 52.106 zł
  W tym między innymi
  - badania profilaktyczne płuc mieszkańców gminy 2.400 zł
  - wynagrodzenia i pochodne członków komisji przeciwalkoholowej 13.741 zł
  - wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej 35.865 zł
 10. Dział 853 Opieka społeczna – plan po zmianach 736.939 – realizacja 98% - 721.277 zł
  W tym między innymi:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.580 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 283.822 zł
  - dodatki mieszkaniowe 174.312 zł
  - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 64.074 zł
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 88.623 zł
  - odpis na ZFŚS 1.352 zł
  - wydatki związane z działalnością ośrodka 12.956 zł
  - usługi opiekuńcze 15.251 zł
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.404 zł
  - dożywianie uczniów 63.903 zł
 11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 294.733 zł – realizacja 97% - 287.070 zł
  W tym między innymi:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 7.637 zł
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 172.247 zł
  - odpis na ZFŚS 11.000 zł
  - zakup środków żywności 36.040 zł
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej 37.588 zł
  - remonty 7.200 zł
  - zakup art. gospodarczych /przedszkole/ 8.798 zł
 12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 453.800zł – realizacja 100% - 453.681 zł
  W tym między innymi:
  - wydatki na oświetlenie uliczne 152.179 zł
  - zakup opału /budynek byłej szkoły/ 18.940 zł
  - za energie i wodę obiektów komunalnych 18.300zł
  - wywóz nieczystości, utylizacja 6.358 zł
  - za przyłącze gazowe 11.726 zł
  - usługi transportowe /związane z pracami pracowników PUP/ 2.738 zł
  - dotacja na inwestycje 236.097 zł
 13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 106.500 zł – realizacja 100% - 106.495 zł
  W tym między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne 41.353 zł
  -odpis na ZFŚS 1.000 zł
  - zakup książek 4.808 zł
  - energia elektryczna i cieplna 14.290 zł
  - remont sali w Starym Czarnowie ,świetlicy w Dębinie 18.415 zł
 14. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 58.500zł – realizacja 100% - 58.487 zł
  W tym:
  - wynagrodzenia i pochodne /pracownik gospodarczy – stadion Kołbacz „FAGUS”/ 5.710 zł
  - pozostałe wydatku klubu „FAGUS” 30.731 zł
  - klub Glinna 2.310 zł
  - wydatki związane z rekreacją i dożynkami gminnymi 19.736 zł

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wykaz zobowiązań do realizacji w 2004 roku.

Dział

Nazwa działu

Kwota

600

Transport i łączność

77 ,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

63,00

- składki na fundusz pracy

14,00

750

Administracja publiczna

27.303,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

15.582,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

9.262,00

- składki na fundusz pracy

1.383,00

- serwis ZETO Koszalin

195,00

- składka członkowska „Pomerania”

881,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

495,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

289,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

181,00

- składki na fundusz pracy

25,00

801

Oświata i wychowanie

57.137,00

W tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

2.280,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

26.429,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

15.539,00

- składki na fundusz pracy

2.135,00

- dowożenie uczniów

10.754,00

851

Ochrona zdrowia

584,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

107,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

455,00

- składki na fundusz pracy

22,00

853

Opieka społeczna

3.805,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1.854,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

1.784,00

- składki na fundusz pracy

167,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.210,00

W tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

261,00

-wynagrodzenia osobowe pracowników

3.029,00

-składki na ubezpieczenia społeczne

656,00

- składki na fundusz pracy

264,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.364,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

808,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

489,00

- składki na fundusz pracy

67,00

926

Kultura fizyczna i sport

551,00

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

228,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

301,00

- składki na fundusz pracy

22,00

R a z e m :

95.526,00

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się nadwyżką w wysokości 664.798 zł, która była wyższa od planowanej nadwyżki o 544 897 zł. Tak duży wzrost nadwyżki spowodowany został wpływem nieplanowanych w poprzednich latach dochodów z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie.

A. Dochody wykonane w 2003 roku

6 718 461 zł

B. Wydatki wykonane w 2003 roku

6 053 663 zł

C. Nadwyżka / deficyt /A-B/

664 798 zł

D. Przychody 2003 roku

710 844 zł

E. Rozchody 2003 roku

480 000 zł

F. Wynik za 2003 rok

230 844 zł

Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w 2003 roku przeznaczona została na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie oraz całkowitą spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo .

Z Bankiem Spółdzielczym Chojna Oddział Stare Czarnowo Gmina zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 300 000 zł , który był wykorzystywany sporadycznie w terminach szczególnych płatności tj. składek ZUS, podatku dochodowego , wypłat wynagrodzeń .

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU I PRZYCHODY

1.Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2003 r.
wynosił 79 916 zł

II WYDATKI 1. Wykonanie przyłącza gazowego, zakup kotła c.o. i prace związane z wymianą ogrzewania na gazowe w budynku Urzędu Gminy - 17 350 zł III STAN NA KONIEC ROKU

Stan środków pieniężnych na rachunku gminnego funduszu ochrony

środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2003 r. wynosi 81 321 zł

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2003 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW

Dział

Nazwa działu , rodzaj dochodu

Zaległości

Nadpłaty

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:
- czynsz lokalowy

18 446,00

18 446,00

75,00

75,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
w tym:

380 973,00

12 860,00

1.Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych/karta podatkowa/

57 622,00

48,00

2.Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
podatek od nieruchomości
podatek od czynności cywilno-prawnych

99 497,00


9 497,00-

1 976,00


1 731,00
245,00

3.Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych
w tym:
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilno-prawnych

223 854,00

141 512,00
64 718,00
17 575,00
49,00

10 836,00

5 209,00
2 369,00
-
3 258,00

R a z e m :

399 419,00

12 935,00

Na powstałe w roku 2003 zaległości wystawione zostały upomnienia , tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-11-2004 18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2004 18:29