herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVIII/139/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XVIII/139/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W celu uregulowania stanu prawnego i ewidencyjnego ulicy  Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie gminy części działki nr 410 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, stanowiącej własność Haliny Adamskiej.

§ 2. Gmina Stare Czarnowo pokryje w całości koszty przygotowania  dokumentacji podziałowej, wyceny nieruchomości oraz zawarcia aktu notarialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XVIII/139/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem działki nr 424 w Starym Czarnowie stanowiącej ul. Słoneczną. Przebieg drogi na odcinku przyległym do działki nr 410 stanowiącej własność Haliny Adamskiej zam. ul. Słoneczna 2, 74-106 Stare Czarnowo, w oczywisty sposób narusza jej granice. Zajęcie nastąpiło w trakcie prowadzenia przez Gminę Stare Czarnowo remontu ulicy, za zgodą wyżej wymienionej. Realizując zapis zawarty w oświadczeniu Pani Adamskiej z dnia 9 lipca 2001 r. o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Stare Czarnowo pasa gruntu o szerokości około 2 m na poszerzenie drogi, w dniu 14 maja 2008 roku zostało zawarte porozumienie.
Treść porozumienia stanowi, że Pani Halina Adamska wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy części działki nr 410 zajętej pod drogę i chodnik. W zamian za przekazany grunt Gmina Stare Czarnowo pokryje koszty przygotowania dokumentacji podziałowej, wyceny oraz zawarcia aktu notarialnego.
Dobra wola obydwu stron, która legła u podstaw porozumienia jednoznacznie przemawia za przyjęciem uchwały.

Kserokopia porozumienia z dnia 14 maja 2008 r. stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:54