Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/140/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna.

UCHWAŁA NR XVIII/140/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze  bezprzetargowej, gminny budynek mieszkalny o numerze porządkowym 20/2, oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 289/11 o powierzchni 664 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  nieruchomości, nabywanej przez najemcę, w wysokości 80 % przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XVIII/140/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest użytkownikiem wieczystym działki nr 289/11 o powierzchni 664 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna, oraz właścicielem budynku mieszkalnego posadowionego na w/w działce, oznaczonego numerem porządkowym 20/1.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy , oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego , działka ta oznaczone są symbolem A 1 MR – teren istniejącej zabudowy zagrodowej do adaptacji z możliwością uzupełnienia tym samym typem zabudowy.
W rejestrze gruntów posiada symbol użytku „B”.
W budynku mieszkalnym nr 20/1 , o pow. 84,50 m2 mieszkają Teresa i Adam Świerkosz, na podstawie umowy najmu zawartej z Wójtem Gminy Stare Czarnowo od dnia 20 października 2004 r.
Dnia 23.02.2006 r. Adam Świerkosz złożył wniosek o kupno części zamieszkałej nieruchomości wraz z budynkiem gospodarczym dlatego też podzielono geodezyjnie działkę nr 289/4 oraz budynek mieszkalny w Glinnej.
W wyniku podziału powstały trzy nieruchomości stanowiące działki o numerach 289/11, 289/12 i 289/13, z których działka nr 289/11 planowana jest do sprzedaży.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt . 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabywaniu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 w/ w ustawy, udziela się bonifikaty, przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży, w wysokości 80%.
Adam Świerkosz jest wieloletnim najemcą ww. budynku, dokonuje we własnym zakresie wszelkich niezbędnych remontów przez co daje gwarancję jego utrzymania w należytym stanie technicznym.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest sprzedanie nieruchomości zabudowanej nr 289/11 dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:55