herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVIII/141/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo

UCHWAŁA NR XVIII/141/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 )
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę  gminną niezabudowaną nr 10/7 o powierzchni 782 m2 z obrębu ewidencyjnego Binowo na poszerzenie nieruchomości przyległych stanowiących działki nr 11/3, 11/4, 1004/1 oraz poprawę warunków ich zagospodarowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XVIII/141/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 o powierzchni 782 m2 , położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, która posiada urządzoną księgę wieczystą KW 33463, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. W rejestrze gruntów posiada symbol użytku PS VI.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/232/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 roku, działka nr 10/7 oznaczona jest symbolem 63 MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; istniejąca zabudowa mieszkalna z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowych w ramach istniejącej zabudowy.
W okresie od marca do czerwca 2008 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęły podania od właścicieli działek:
- 11/3 Grycz Hanny,
- 11/4 Malickiej Magdaleny,
- 1004/1 WTW Spółka z o.o.
z prośbą o umożliwienie zakupu części działki gminnej nr 10/7 z przeznaczeniem na poszerzenie i poprawę zagospodarowania ww. nieruchomości, graniczących z przedmiotową działką.

W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość stanowi w poważnej części teren podmokły, zarośnięty roślinnością jeziorną i nie posiadającą dostępu do drogi publicznej, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zasadnym jest sprzedanie jej zainteresowanym w trybie bezprzetargowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:55