herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/21/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 lipca 2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

ZARZĄDZENIE Nr II/21/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 lipca 2008


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (teks jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 11, 12, 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 422) zarządzam co następuje:

§ 1 W Załączniku Nr 4 – „Zakładowy plan kont dla budżetu gminy” do Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości :

a) w części II – „Obowiązujący wykaz kont” w ust.1 – „Konta bilansowe” po koncie 268 – „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” dodaje się konto 290 w brzmieniu:
„290- Odpisy aktualizujące należności”

b) w części III – „Zasady funkcjonowania kont” w ust. 1 – „Konta bilansowe”: po opisie zasad funkcjonowania konta 268 – „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” dodaje się opis zasad funkcjonowania konta 290- „Odpisy aktualizujące należności” w brzmieniu:

      Konto 290 – ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności.

Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

- opis zasad funkcjonowania konta 904 – „Niewygasające wydatki” otrzymuje brzmienie:

      Konto 904 – NIEWYGASAJĄCE WYDATKI

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się :

 1. wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 225;
 2. przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy pomocowych objętych planem niewygasających wydatków, w korespondencji z kontem 960;
 3. przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
  Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartość planu niewygasających wydatków.
  Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

§ 2 W Załączniku Nr 5 – „Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej” do Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości :
w części V – „Zasady funkcjonowania kont” w ust. A – „Konta bilansowe” :

a) pkt 3 – Zespół 2 – „Rozrachunki i roszczenia”, ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

        Konto 221 – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem należności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226.

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w dochodach budżetowych.

b) pkt 3 – Zespół 2 – „Rozrachunki i roszczenia”, po ppkt 5 dodaje się pakt 5a w brzmieniu:

       Konto 226 – DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w szczególności należności z tytułu prywatyzacji oraz należności zahipotekowanych.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się ustalone należności z tytułu:

 1. prywatyzacji, w korespondencji z kontem 015;
 2. dochodów budżetowych przeksięgowanych do zahipotekowania, w korespondencji z kontem 221;

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się:

 1. równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855;
 2. ustanie hipoteki i przeksięgowanie należności do należności z tytułu dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 221;

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności zaliczanych do długoterminowych.

c) pkt 7 – Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”, ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

       Konto 800 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

 1. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
 2. przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222;
 3. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku finansowego z konta 820;
 4. przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
 5. pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 6. różnice z aktualizacji środków trwałych;
 7. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji;
 8. pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;
 9. wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

 1. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
 2. przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223;
 3. wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
 4. różnice z aktualizacji środków trwałych;
 5. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;
 6. aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;
 7. wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia scentralizowanej księgowości obejmującej różne jednostki, dla których ustala się odrębny wynik finansowy i według odmiennych zasad dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową prowadzi się również według poszczególnych jednostek.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-08-2008 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2008 11:57