Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/146/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XX/146/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w latach 2009 – 2018 nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 3. Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z umowy kredytowej będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zawarcia umowy  kredytu oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały NR XX /146/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

W budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3.985.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.250.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 735.000 zł.
Rada Gminy Stare Czarnowo w Uchwale Nr XIII/85/07 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 ustaliła wysokość planowanych przychodów budżetowych pochodzących z zaciągniętego kredytu na kwotę 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych zero groszy). W uchwale Nr XVII/134/08 z dnia 26 maja 2008 r. Rada Gminy podniosła wartość przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów o kwotę 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) do łącznej kwoty 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)
Wykonując dyspozycje rady Gminy Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 25 czerwca 2008 r. zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z prośba o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2009 – 2018 kredytu w kwocie 3.250.000,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Czarnowo. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr LXXV/205/2008 z dnia 2 lipca 2008r. postanowił pozytywnie zaopiniować możliwość spłaty kredytu na warunkach określonych we wniosku Wójta.
W związku z powyższym Wójt zamieścił w dniu 16 lipca 2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego odbyło się 1 sierpnia 2008 r. W wyniku przetargu wybrana została oferta Banku Spółdzielczego w Chojnie z następującymi warunkami: oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku, tj. 6,54 % oraz prowizja od udzielonego kredytu 1,5% - płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu, tj. 45.000,00 zł.
W celu podpisania umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Chojnie na warunkach zgodnych z ofertą wybraną w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zasadne jest podjęcie proponowanej uchwały przez Radę Gminy Stare Czarnowo.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:44