herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XX/147/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

UCHWAŁA NR  XX/147/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 387.302 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 54.302 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 54.302 zł
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 51.285,60 zł
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3.016,40 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 333.000 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 333.000 zł
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 54.302 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 54.302 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 54.302 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 51.285,60 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.016,40 zł

§ 3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 368.000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35.000 zł
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 35.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 333.000 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 333.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333.000 zł

§ 4.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 35.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

UZASADNIENIE
do uchwały  NR  XX /147/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. Wójt Gminy Stare Czarnowo podpisał umowę nr WKETiS/II/P/84/2008 z Marszałkiem Zachodniopomorskim na mocy której, zgodnie z zapisami uchwały Nr XVIII/181/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”, przyznano Gminie Stare Czarnowo pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie” Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem”. Wysokość dotacji wynosi 333 000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych). Boisko budowane w ramach powyższego programu powstanie w miejscowości Stare Czarnowo.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wybór banku na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego należy zaplanować wydatki na zapłatę prowizji od udzielonego kredytu. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, planowane były wydatki w wysokości 10.000 zł. W związku z tym, że Bank wyłoniony w przetargu określił wysokość prowizji na poziomie 45.000 zł należy zwiększyć plan wydatków o 35.000 zł. Powyższe wydatki zwiększone zostają po zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , po zmniejszeniu planowanych wydatków na kanalizację Gminy.
W planowanych dochodach Gminy w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, po uzyskaniu interpretacji regionalnej Izby Obrachunkowej, zmianie uległo zakwalifikowanie planowanych dochodów wynikających z podpisanej z Wojewodą Zachodniopomorskim umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z § 2708 i § 2709  - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na § 2008 i § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:45