herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XX/148/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XX/148/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) , w związku z art. 67a, ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. nr 39, poz. 828).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/148/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich został zmieniony dotychczasowy przepis art. 67a, czyli podstawa prawna dla uchwał rad gmin i rad powiatów o zasadach korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.
W miejsce uchylonego przepisu wszedł nowy art. 67a, który ww. kompetencje powierza Dyrektorowi szkoły.
Od dnia ogłoszenia nowelizacji ustawy sprawy stołówek i opłat powinny normować wewnętrzne zarządzenia dyrektorów szkół.
W związku z powyższym należy uchylić uchwałę nr XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:45