herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XX/149/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XX/149/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, ; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Cezarego Brylańskiego z dnia 19.08.2008 r. na działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo uznaje się skargę za całkowicie bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/149/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Złożona przez Pana Cezarego Brylańskiego skarga z dnia 19.08.2008 r. (data wpływu do Urzędu Gminy )na działania Wójta Gminy jest nieuzasadniona.
Wskazywany przez skarżącego 21- dniowy termin, nie jest wbrew temu co twierdzi skarżący, terminem do zawarcia umowy, lecz terminem w ciągu którego organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić uczestnika o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Stanowi o tym art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym: Art. 41. ust 1.  „organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.”
W przedmiotowej sprawie, termin ten został przez organizatora przetargu zachowany.
Konsekwencją nieusprawiedliwionego nie przystąpienia skarżącego do zawarcia umowy, jest uprawnienie organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymanie wpłaconego wadium, czego podstawą prawną jest ust. 2 powołanego artykułu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:46