herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XX/152/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 128/7 o pow. 0,1404 ha oraz i 128/8 o pow. 0,1414 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kartno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/152/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki nr 128/7 o powierzchni 0,1404 ha oraz nr 128/8 o powierzchni 0,1414 ha , położonych w obrębie ewidencyjnym Kartno, które posiadają urządzoną księgę wieczystą KW 32125, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
W rejestrze gruntów posiadają symbol użytku RIIIb.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 1 stycznia 2004 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka 128/1 z której wydzielono ww. działki, oznaczona jest symbolem A 6 MN – zabudowa mieszkaniowa nierolnicza z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych.
Aktualnie nieruchomości są niezagospodarowane, dlatego też należy przeznaczyć je do sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:48