herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

 Protokół Nr XVIII/08
z XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 10 lipca 2008 r. w godz. od 1300- 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak.
Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Dudziński Mieczysław, spóźnili się na sesję radni: Pączka W. i Róg Z.).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał - stanowi to załącznik nr 3);

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy tj. z dn. 26.05.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dot. części działki nr 410) - druk nr 2/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna (dot. lokalu mieszkalnego wraz z dz.nr 289/11) - druk nr 3/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo (dot. dz. nr 10/7) - druk nr 4/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec (dot. dz.nr 322/30) – druk nr 5/ XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 6/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 8/XVIII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku wniosek zgłosił Wójt Gminy P.M.Woś a mianowicie;

- wycofać z porządku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec (dot. dz. nr 322/30) - pkt 11.
W uzasadnieniu poinformował, że jest to związane w potrzebą wykonania dodatkowych czynności geodezyjnych.

Z uwagi na brak dalszych uwag i wniosków do porządku obrad sesji przewodniczący Rady prosił o wykreślenie pkt 11 a następnie poddał do przegłosowania porządek ( po wnioskowanej zmianie);
- za takim porządkiem głosowało 12 radnych (na stan obecnych na sesji w tym czasie 12 radnych) .

Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco;

 1. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy tj. z dn. 26.05.2008 r.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie  międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
 4. Informacja o stanie finansowym gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr  1/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dot. części działki nr 410) - druk nr 2/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna (dot. lokalu mieszkalnego wraz z dz.nr 289/11) - druk nr 3/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze  bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo (dot. dz. nr 10/7) - druk nr 4/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego  wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 6/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy  Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 8/XVIII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy  Stare Czarnowo – druk nr 7/XVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

(W tym czasie przybyli na sesję spóźnieni radni; Róg Z., Pączka W.)

Ad.2 Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy tj. z dn. 26.05.08 r.

Do protokołu z dnia 26.05.2008 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń ( protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania);
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych) .

Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 26.05.2008 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym a mianowicie:

 • pismo z dnia 04.06.2008 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie dot. realizacji „koncepcji programowa-przestrzennej dostawy wody pitnej dla Gmin; Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo. M.in. informują, iż w nawiązaniu do pisma Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19.05.2008 r. wspólna realizacja tej koncepcji jest w najbliższych latach niemożliwa – Rada Miasta i Gminy po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami w tej sprawie nie wyraziła woli w sprawie zmiany zasad zaopatrzenia w wodę Gminy Gryfino zlecanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. W tej sytuacji współpraca w zakresie zaopatrzenia w wodę wymienionych gmin ograniczy się do ewentualnej współpracy ZWiK Szczecin z Gminami; Kobylanka i Stare Czarnowo.
 • pismo – apel Rady Gminy Banie z dnia 30.05.2008 o wsparcie finansowe na leczenie ciężko chorego chłopca, brata radnej Gm. Banie.
 • pismo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 10.06.2008 r. informujące o braku podstaw do wprowadzenia na odcinku drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku Kołbacz – Nieznań – Bielkowo – Kobylanka ograniczenia ruchu drogowego dla pojazdów ciężarowych. Nośność nawierzchni tej drogi wynosi 8 ton na oś pojazdu i istniejący stan techniczny drogi jak również stan techniczny obiektu mostowego w m. Kołbacz o nośności użytkowej bez ograniczeń dla wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu nie powoduje zagrożenia ruchu drogowego dla użytkowników dróg.
 • wniosek radnego Dobrzańskiego Wł. z dnia 03.06.2008 r. w sprawie wynajmu koparki do oczyszczenia kąpieliska w Dębinie (w załączeniu kserokopia pisma do wiadomości Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska).
 • pismo Starosty Gryfińskiego z dnia 19.05.2008 r. w sprawie wyasygnowania kwoty 5.500 zł z budżetu Gminy Stare Czarnowo na zakup sprzętu (videorejestratora )dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (koszt zakupu w/w sprzętu wynosi 55.000 zł). W załączeniu pismo Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie dot. powyższej sprawy.
 • pismo-zażalenie Stowarzyszenia Federacji Zielonych GAJA z siedzibą w Szczecinie z dnia 24.06.08 r. na pracę Urzędu. Nie otrzymali odpowiedzi na przesłany wniosek z dnia 31.03.08 r. w ustawowym terminie odnośnie przekazania informacji na temat „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.
  W odpowiedzi na w/w zażalenie została udzielona odpowiedź Wójta w dniu 09.07.2008 r. iż taka informacja do Stowarzyszenia została przesłana z Urzędu w dniu 28.04.08 r..(w załączeniu przesłano kserokopię pisma wraz z sporządzoną informacją).

Odczytane pisma stanowią zał. nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o jego udziale w I Forum Przewodniczących Rad Gmin i Rad Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w dniach 5-7 czerwca 2008 r. w Kołobrzegu. Wiodącym tematem było „Województwo Zachodniopomorskie jako wyraz ścisłej współpracy między administracją rządową oraz wszystkimi szczeblami administracji samorządowej. M.in. była mowa o środkach unijnych na lata 2008 - 2013 oraz o nowej linii kolejowej. Park Przemysłowy w Gardnie - otrzymał 5.000 mil. zł euro.

W dalszej kolejności przewodniczący komisji stałych zapoznali z protokołami posiedzeń, które odbyły się w okresie międzysesyjnym i tak;

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska B.Froncala zapoznała;

 • z protokołem posiedzenia wyjazdowego komisji z dnia 12.06.08 r. w związku z pismem Wójta dot. wydania opinii w zakresie sprzedaży nieruchomości położonych w Binowie i Żelisławcu.
  W wyniku przeprowadzonego rozpoznania w terenie komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie do sprzedaży cz. dz. nr 10/7 położonej w Binowie wnioskodawcom, dz. nr 257/4 w Żelisławcu na poszerzenie przyległej działki, warunkując pozostawienie miejsca na lokalizację wagi na potrzeby rolników.
  Natomiast negatywnie komisja ustosunkowała się do proponowanej sprzedaży dz.nr 322/30 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec. Uważano, że jest to działka atrakcyjna, nadająca się na pełną rekreację, teren jej bezpośrednio przylega do Jeziora Glinna. Ponadto w ostatnim czasie znacznie wzrosły ceny gruntów i pośpieszne pozbywanie się atrakcyjnych terenów nie jest wskazane. Dodatkowo rozpoznano stan drogi Stare Czarnowo – Dębina oraz drogę w St.Czarnowie (za cmentarzem) . Tutaj komisja wypracowała stosowne wnioski.
 • z protokołem posiedzenia wyjazdowego komisji z dnia 01.07.08 r., gdzie tematem było m.in. wydanie opinii w zakresie spraw objętych porządkiem obrad XVIII sesji. Komisja dokonała również przeglądu oczyszczalni w Żelewie i Kartnie, sprawdziła przepust w Dębinie, teren dzikiej plaży nad jeziorem Żelewko oraz drogę gminną przez miejscowość Komorówko, która jest uczęszczana przez ciężki sprzęt ZZD Kołbacz,niszcząc ją.
  Komisja wypracowała stosowne wnioski.
  Protokoły szczegółowe z posiedzeń komisji j/w stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych D.Cymerman zapoznała;

 • z protokołem posiedzenia komisji z dnia 03.07.2008 r. dot. wydania opinii w zakresie spraw objętych XVIII sesją Rady Gminy.
  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane uchwały za wyjątkiem przeznaczenia do sprzedaży dz. nr 322/30 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec (równa ilość głosów „za” i „przeciw”).
  Protokół szczegółowy z posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Grzywiński zapoznał;

 • z protokołem posiedzenia komisji z dnia 30.06.08 r. z przeprowadzonej kontroli wydatków budżetu gminy w miesiącu maju b. oraz poniesionych wydatków na remont drogi Stare Czarnowo – Dębina. Tutaj szczególną uwagę zwrócono na fakturę dot. zakupu trawy, nawozu na stadion w Kołbaczu Komisja przypomina, że w ubiegłym roku wymieniono darń na płycie boiska i jeżeli stwierdzono ubytki w nawierzchni lub złą jakość trawnika należy domagać się od wykonawcy w ramach gwarancji naprawy płyty boiska.
 • z protokołem posiedzenia komisji z dnia 07.07.2008 r. dot. wydania opinii w zakresie spraw XVIII sesji Rady Gminy.
  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane uchwały za wyjątkiem przeznaczenia do sprzedaży dz. nr 322/30 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec. Tutaj poparła stanowisko komisji rolnictwa. Komisja zapoznała się ze skargą na działanie Wójta.
  Protokoły szczegółowe stanowią załączniki; nr 17 i 18 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji budżetu i rozwoju gospodarczego B.Cioch zapoznała;

 • z protokołem posiedzenia komisji z dnia 09.07.2008 r. odnośnie wydania opinii w zakresie spraw XVIII sesji Rady Gminy.
  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane uchwały za wyjątkiem przeznaczenia do sprzedaży dz. nr 322/30 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec. Tutaj komisja wnioskuje o wycofanie tego projektu z porządku obrad sesji. Komisja zapoznała się ze skargą na działanie Wójta i uważa ją za całkowicie bezzasadną.
  Protokół szczegółowy stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • na wstępie chce skomentować niektóre punkty z protokołu komisji rolnictwa m.in. dot. miejscowości Komorówki w sprawie znaku zakazującego wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony (za wyjątkiem mieszkańców tej miejscowości. Tutaj prosi o zasięgnięcie opinii, gdyż nie ma prawa zamykać przejazdu tą drogą, nie może kogoś wyłączyć z drogi gminnej.? Jeśli chodzi o działkę nr 322/30 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec, to przygotuje dwie propozycje w projekcie uchwały,
 • chce poinformować, że w dniu jutrzejszym tj. 11,07.2008 r. o godz. 730 przyjeżdżają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia drogi Stare Czarnowo – Dębina. Zaprasza radnych do wzięcia udziału w tym odbiorze,
 • w dniu 6-8.06.2008 r. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Gmin Cysterskich,
 • jako delegat Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie wyjechał wspólnie do Hiszpanii. Wyjazd był zorganizowany przez 4 kraje – system zielonych jezior, gdzie również zalicza się jezioro Miedwie. W tej sprawie będzie również uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.
 • był kilkakrotnie w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie drogi Stare Czarnowo – Dębina, również pracownicy byli w ciągłym kontakcie. Zauważył, że są prowadzone działania z boku m.in. odnośnie tej drogi, by jedna z najlepszych inwestycji przewrócić Chce powiedzieć, że ta droga jest i będzie dla mieszkańców,
 • w dniu 17.06.2008 r. odbyły się w sali naszego Urzędu warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Dyrekcje parku Krajobrazowego na temat Natura 2000 Później był wyjazd w teren. Nie było dużej frekwencji,
 • odbyła się w St.Czarnowie impreza taneczna, przyjechał idol młodzieży.
 • w tym samym dniu o godz. 1700 odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu Stefanem Niesiołowski. Jednym z ważniejszych tematów, które poruszył, to odszkodowania za zniszczone płody rolne przez zwierzynę itp.
 • odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Lötnitz na temat zrealizowania wspólnego projektu. Wspólnie był wydany przewodnik turystyczny (każdy z radnych otrzyma taki przewodnik),
 • uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Kołbaczu. Szczegółowe osiągnięcia były opublikowane w gazecie gminnej „Wieści Gminy Stare Czarnowo”,
 • w czasie wakacji jest prowadzony remont w szkole m.in. został położony polbruk , remontowany jest płot wokół budynku przedszkola itp.
 • w dniu 20.06.08 r. gościliśmy w naszym Urzędzie Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta w ramach programu metropolitalnego,
 • po zasięgnięciu opinii prawnych została wypowiedziana umowa na eksploatację usług komunalnych prowadzonych przez PUWIS Nowogard z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego 2008. Uznaje się za nieważne postanowienia Aneksu nr 1 z dn. 04.10.2002 r., w którym umowa miałaby być zawarta na czas określony tj. na okres 25 lat bez możliwości jej rozwiązania. Z uwagi na to, że wymagana była zgoda Rady na zawarcie takiego aneksu należy uznać zapisy w aneksie za nieobowiązujące. Międzyczasie zostanie ogłoszony przetarg, celem wybrania firmy do eksploatacji tych usług (Wójt oczytał pismo w sprawie wypowiedzenia umowy z PUWIS – pismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu,
 • miał kontakty z mediami m.in. z głosu i kuriera szczecińskiego, była telewizja Szczecin itp.
 • odbywały się w Urzędzie kontrole m.in. z NIK – nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości w pracy, nie ma żadnych zarzutów,
 • w dniu 03.07.08 r. miał okazję uczestniczyć w zebraniu wiejskim w Kołbaczu na temat ogródków działkowych. Będąc upoważniony przez 200 działkowiczów włączył się do tego, by mogło to dalej funkcjonować. Zostanie utworzone stowarzyszenie. Został wybrany zarząd - na Prezesa stowarzyszenia została wybrana P. Stanisława Kopczyńska. Również na tym zebraniu została podjęta uchwała zebrania wiejskiego odnośnie programu odnowy Kołbacza (uchwałą Rady ta uchwała została uchylona, z uwagi na brak wymaganej ilości mieszkańców na zebraniu). Obecnie na tym zebraniu było obecnych 100 mieszkańców,
 • wraz z radną Froncala w ramach członkowstwa w Powiatowej Radzie Pracy w Gryfinie uczestniczył w programie „Kobieta potrafi ”. Sprawę tę omówi Z-ca Wójta ,
 • w Kołbaczu przebywa już po raz trzeci młodzież z Wyższej Szkoły w Szczecina na plenerze malarskim. Mieszkają w Przedszkolu w Kołbaczu i tam jedzą posiłki. Zapoznali się z terenem naszej gminy i na pewno będą się stykać z mieszkańcami.

W dalszej części Z-ca Wójta P.A.Łysik omówił program pn. „ kobieta potrafi „szansa na samorealizację”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał ludzki. Skierowany do kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie z terenu 4 gmin tj. Gryfino, Widuchowa, Bania, Stare Czarnowo. Obowiązuje on od 01.072008 r. do 31.12.2009 r. Ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia kobiet bez pracy. W ramach projektu każda kobieta zostaje objęta wsparciem psychologiczno - doradczym, bierze udział w warsztatach szkoleniowych zdobywając wiedzę i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. W takich warsztatach uczestniczy ogółem ok. 100 kobiet, otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci bezpłatnej opieki nad dzieckiem w trakcie udziału w warsztatach ( otrzymają dofinansowanie ok. 300 zł na dziecko), otrzymują zwrot koszów dojazdu na warsztaty itp.
Następnie poinformował o projekcie pn. Moje boisko – Orlik 2012 m.in. został złożony wniosek na dofinansowanie budowy boiska w Starym Czarnowie w ramach tego programu, który przyjęto do realizacji. Międzyczasie było wykonanych wiele czynności związanych z tym programem, wiele rozmów w Urzędzie Marszałkowskim. Została wydana pozytywna decyzja. Został ogłoszony przetarg na wykonanie tego boiska na dzień 23.07.2008 r. W dniu 18.08.2008 r. nastąpiło przekazanie placu budowy, na którym powstanie kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży. Budowa boiska ma kosztować kwotę 1.218.789,00 zł z czego 666.000,00 zł zostanie sfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych a pozostała część oraz koszty związane z adaptacją zostanie sfinansowane z budżetu gminy.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację o stanie finansowym gminy na dzień 30.06.2008 r. przedstawił Wójt Gminy M.Woś (w zastępstwie Skarbnika Gminy P.A.Baran) m.in. poinformował jaka kwota znajduje się na rachunku bankowym, jaka lokata, jakie dochody i wydatki i tak: na rachunku bieżącym widnieje kwota 92.789,31 zł, a na lokatach mamy kwotę 850.000 zł w tym; 350.000 zł jest na GFOŚ.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w tym czasie w 55,76 %, natomiast wydatki 40,10 %. Następnie poinformował w jaki sposób kształtują się dochody i wydatki w poszczególny działach..

Dyskusja – brak.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni;

Radny Dobrzański;

 • wnioskował o nawiezienie piasku na plażę w Dębinie nad Jeziorem Żelewko. Korzystają z tej plaży mieszkańcy Dębiny. Chodzi o przeznaczenie kwoty 1 tyś. zł. na zakup paliwa, natomiast prace te wykonałby jeden z mieszkańców, który posiada odpowiedni sprzęt i we własnym zakresie to zrobi. Była tam komisja rolnictwa i poparła jego wniosek.

Radna Marczewska;

 • ponaglić sprawę w Telekomunikacji odnośnie przyśpieszenia założenia internetu w Dobropolu. Było skierowane do nich pismo i jest brak odzewu. Ponaglić to.
 • czy był już sprawdzany dach na budynku świetlicy,
 • czy były zasypywane dziury na drodze przy P.Burakowskich.

Radna Cioch;

 • wnioskowała o założenie bankomatu w Kołbaczu. Wielu ludzi posiada karty i taki bankomat by się tutaj przydał. Jest tu również punk Banku Spółdzielczego. By Wójt podjął rozmowy w tej sprawie,
 • wspominał Wójt w swoim sprawozdaniu o tym, że była telewizja, były wywiady a także wspomniał o metropolii, co ma powstać. Żeby Wójt to szerzej wyjaśnił; czy to chodziło o połączenie gmin?
  Wójt stwierdził, że są to dwie różne sprawy; metropolia polegać ma na łączeniu gmin. Ma powstać w Polsce 12 takich metropolii m.in.. dot. Szczecina i ościennych gmin. Nie dot. to przyłączenia naszej gminy do Gminy Miasta Szczecin.

Radna Cymerman;

 • zwróciła uwagę, że na placu targowym, na którym sołtys zbiera opłaty targowe jest brak pojemników na śmieci. Należałoby je tam ustawić ewentualnie niech handlowcy wysypują śmieci do pojemników przy szkole. Są zbierane opłaty targowe i powinny być pojemniki na śmieci.

Radny Kałucki;

 • nawiązał do odczytanego pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej nr 120 na odcinku Kołbacz – Kobylanka. Nie chodziło o ograniczenie ciężaru, lecz ograniczenie hałasu, jaki powstaje w wyniku przejazdu przez most. Powybijane są tam progi w asfalcie a na środku drogi jest dziura. Należy się z tym zwrócić do nich, by naprawili te progi i dziury na moście, to na pewno wyciszy hałas.

Radny Grzywiński;

 • odniósł wrażenie po wysłuchaniu sprawozdania Wójta, że zajmujemy się tylko działalnością kulturalno – oświatowa. Jedynie podbudował go trochę Z-ca Wójta. Szczególnie chodzi mu o projekt kanalizacji miejscowości Stare Czarnowa. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej otrzymali do wglądu fakturę w tej sprawie. Na kwotę 40.000 zł. W 25 % miała być wykonana dokumentacja techniczna. Chciałby uzyskać informację w tym zakresie.
 • druga sprawa dot. działki w Żelisławcu, którą dzisiaj wycofano z porządku. Proponowano, by jej nie przeznaczać do sprzedaży. Na posiedzeniu komisji P.Adrabiński nic nie wspominał, że dokumentacja jest nie kompletna, nie było mowy, że coś tam jeszcze należy zrobić. Dlatego wnosi, by Wójt przedstawiał dokumenty na posiedzenia komisji, sesji kompletne, żeby był przygotowany do przedstawionego projektu uchwały.

Radny Żerebecki;

 • zwrócić się do zarządu dróg o ustawienie znaku zakazu postoju pojazdów przy kościele w Kołbaczu (Wójt wyjaśnił, że tam był znak, tylko ktoś go przewrócił).
 • ustawienie znaku na skrzyżowaniu drogi nr 3 z drogą do Kołbacza,
 • wykonać przejście dla pieszych na drodze (za rzeką). Tam mieszkańcy przechodzą na swoje działki.

Radny Róg;

 • chciałby uzyskać informację na temat znajdującego się domku rekreacyjnego na działce gminnej wycofanej dzisiaj z porządku obrad sesji nad jeziorem w Żelisławcu. Jest ona częściowo wydzielona z tym domkiem. Czy ktoś z tego domku korzysta ?

Radny Piątkowski;

 • chodzi o remont drogi do Komorówki. Jaki jest termin wykonania ?
 • dokończyć remont świetlicy w Żelewie. Jaki termin realizacji.?
 • przywrócić funkcję cmentarza w Żelewie. Czy są jakieś nowe, dalsze informacje w tej sprawie?.

Radna Froncala;

 • czy była przeprowadzona kontrola w Firmie Drogman w St.Czarnowie przez pracowników Urzędu (był taki wniosek komisji rolnictwa).

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1/XVIII,

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. Zmiany dot. zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 180.000 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 85.000 zł w tym; w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 65.000 zł oraz w dz. 750 -Administracja Publiczna o kwotę 20.000 zł.

Dyskusja - brak;
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie na 2008 r.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu) poddał do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVIII/138/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dot. części działki nr 410) - druk nr 2/XVIII,

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu) poddał do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVIII/139/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 25 wraz z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna (dot. lokalu mieszkalnego wraz z dz.nr 289/11) - druk nr 3/XVIII,

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna (projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu) poddał do przegłosowana i tak :
* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVIII/140/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 27 wraz z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo (dot. dz. nr 10/7) - druk nr 4/XVIII,

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu) poddał do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVIII/141/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 29 wraz z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego  wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 6/XVIII,

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie j/w. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania do Kierownika OPS P.E.Adrabińskiej, która jest obecna na dzisiejszej sesji w tej sprawie.

Dyskusja;

Radny Grzywiński zapytał Wójta, ile będzie ta podwyżka kosztowała budżet gminy?. Chce powiedzieć, że oprócz OPS podwyżki otrzymali także pracownicy Urzędu Gminy rzędu 500 – 800 zł. Może przewodnicząca komisji budżetu radna Cioch takiej informacji nam udzieli?

Radna Cioch wyjaśniła, że budżet kieruje się tym, że co roku jest odpowiedni wskaźnik czy to inflacji czy podwyżki płac, czy wyrównanie wynagrodzeń z Urzędu i musi być ta regulacja dokonana. Nie dochodzi, kto i ile tej podwyżki dostał. Nie ma takiej możliwości. Uważa, że jeśli dany pracownik ją dostał, to słusznie. Jeśli chodzi o sumę globalną tej podwyżki, jaka stanowi to w budzenie gminy myśli, że zostało to uwzględnione. Nie wyobraża sobie, żeby było inaczej. Na pewno te pieniądze w budżecie są uwzględnione (radny Grzywiński stwierdził, że w takim razie rozumie, że radna nic nie wie na ten temat). W odpowiedzi radna Cioch stwierdziła, że wie.

Wójt Gminy M.Woś przypomniał, że w tej chwili jest rozpatrywana kwestia ewentualnych podwyżek dla OPS. Dot. to budżetu OPS i ufa Kierownikowi OPS, że wie jakie podwyżki może zastosować.

Radny Róg wyjaśnił, że nie ma nic przeciwko podwyżkom dla pracowników. On jako stary związkowiec sygnalizował już od 3 lat, by sukcesywnie, procentowo podnosić wynagrodzenie o wskaźnik inflacji. Dlatego zdziwił go fakt, że nagle podwyższa się o 25 - 28%. To w takim razie na następnej sesji zgłasza wniosek do przewodniczącego Rady o podwyżkę diet. Chodzi o to, żeby to było miarodajne. Pamięta, że kiedyś składał wniosek o podwyżkę dla pracowników obsługi w szkole , którzy bardzo niskie mają wynagrodzenie. Nikt tam nie ma czasu, by opracować dla nich odpowiednią tabelę. Pracował tam wcześniej i doskonale o tym wie, bo też tak zarabiał. Jeśli stać gminę na takie podwyżki, to się tylko cieszyć.
Wójt wyjaśnił radnemu, ze każdy zajmuje się swoim podwórkiem. Co innego jest Urząd Gminy, OPS i szkoła, która ma swój budżet. Jeżeli P. Dyrektor szkoły przestawi swoje propozycje podwyżek, to na pewno stanie to na Radzie. Myśli, że po wakacjach ta sprawa będzie przedstawiona. Nikt tutaj nie zakazuje wprowadzenia podwyżek dla pracowników obsługi w szkole. Muszą być jednak przedstawione propozycje. Chce przypomnieć, że wcześniej były i podwyżki dla szkoły.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę, w tym w swoim uzasadnieniu przewodniczący komisji rewizyjnej dodał, że pozytywnie opiniuje proponowaną uchwałę, z uwagi na wcześniejsze ruchy finansowe, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy, by OPS nie odstawał od pozostałych pracowników.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym (projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu) poddał do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVIII/142/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 31 wraz z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 8/XVIII;

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radna Froncala stwierdziła, że przedłożony projekt równe szanse bardzo się im podoba. Jest tam 6.000 zł środków własnych i 54.000 zł z zewnątrz. Program dot. 30 osób. Także pozytywnie projekt tej uchwały opiniuje.

Radny Róg poinformował, że ma okazję dowozić osoby z tego programu i z początku była jakaś nieufność w tym zakresie. Teraz już po kilku spotkaniach Ci mieszkańcy pozytywnie wypowiadają się na temat odbywanych zajęć.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał (projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu) poddał do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVIII/143/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 33 wraz z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XVIII;

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie złożonej skargi przez radnego Gminy Władysław Dobrzańskiego na działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo. Następnie zapoznał z treścią skargi wraz z załącznikami do skargi (Pismo
Wojewody wraz ze skargą stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). Poinformował, że odrębnym pismem skierował kserokopię skargi do wiadomości Wójta, celem zapoznania się i ustosunkowania do dnia sesji a także do Z- cy Wójta, gdyż w skardze był m.in. zarzut dot. pracowników Urzędu „ że są zastraszani…”
W dalszej kolejności zapoznał z pismem Z-cy Wójta P.A.Łysika w kwestii zastraszania pracowników Urzędu, w którym to informuje m.in. że nie zna przypadku stosowania wobec pracowników jakiejkolwiek formy zastraszania bądź przymusu (pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu). Zapoznał z pismem przedstawiciela załogi Zb.Ślezaka, który w imieniu pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo oświadczył, że nieprawdą jest jakoby Wójt Gminy P.M.Woś będący naszym pracodawcą zastraszał nas i zmuszał do jakichkolwiek działań mogących skutkować łamaniem prawa. Ponadto pracownicy Urzędu nie życzą sobie, by wikłano ich w rozgrywki polityczne, które powinny być rozstrzygane w gronie radnych ( pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu).

Dyskusja;

Radna Cioch ustosunkowała się do niektórych zarzutów radnego Wł.Dobrzańskiego w skardze wobec Wójta P.M.Woś a mianowicie;
- zacytowała zapis art. 7 z kodeksu radnego „radny udziela obywatelom wyczerpującej informacji. W tym celu bierze udział z mieszkańcami …” a następnie zapytała się, czy pisał sam tę skargę?

W odpowiedzi radny Dobrzański wyjaśnił, że sam pisał skargę.

Radny Grzywiński zapytał, czy to jest komisja śledcza?

Dalej radna Cioch zwróciła uwagę radnemu Grzywińskiemu, że ma dosyć jego insynuacji, obecnie ona ma głos, zadaje pytania i rozmawia z radnym Dobrzańskiemu, nie chce żadnych adwokatów. Jeśli będzie miał swój głos, wówczas może jej wytykać co chce a teraz ma być cicho. Dalej zapytała, czy jest współautorem tego pisma?

Przewodniczący Rady również zwrócił uwagę radnemu Grzywińskiemu, że obecnie ma głos w dyskusji radna Cioch, za chwile będzie miał głos.

Radny Grzywiński wnosił, by radny Dobrzański nie udzielał odpowiedzi na pytania radnej Cioch, jest jego adwokatem. Oświadczył także, że nie jest współautorem tej skargi.

Radny Dobrzański w odpowiedzi poinformował, że jeśli będzie adekwatny, to odpowie a jeśli nie, to nie odpowiem.

Następnie radna Cioch prosiła radnego Dobrzańskiego o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania i tak:

 • którą uchwałą zostało przekazane na rzecz Gminy Miasta Szczecin 102 ha?
  Jak sobie przypomina, to był projekt i doszedłby on do skutku, gdyby Gmina Miasto Szczecin wyraziła taką zgodę a po drugie to nie są nasze grunty, tylko Nadleśnictwa. Więc proszę mi pokazać uchwałę o przekazaniu tych gruntów. Mówi o tym, gdyż godzi to w jej osobę jako radną.
 • następny zarzut to, że Wójt nie ujawnił w oświadczeniu majątkowych działek, które posiada na terenie gminy.
  Pozwoliła sobie wydrukować z Internetu oświadczenia Wójta m.in. za rok 2003, gdzie jest wykazane (w poz. VIII pkt 3) ponad 3 ha, w następnym roku 4,7 ha. Natomiast lokalizacja tych gruntów jest wykazana w części niejawnej i w Internecie tego nie ma, czyli jest to fałszywe orzeczenie.
 • kolejny zarzut, to przywłaszczenie 3 fortepianów.
  Chce zapytać w których to szkołach były te fortepiany? Nie przypomina sobie, by w jakiejkolwiek szkole był fortepian.
 • kto udzielił p.redaktor kuriera nagany? Bo uważa, że tego nie powinno być.
 •  pisze Pan, że od 2 lat Policja w Gryfinie prowadzi śledztwo.
  Nie przypomina sobie, żeby w 2006 r. była złożona gdziekolwiek jakaś sprawa.
 • proszę o wskazanie jakiegokolwiek dokumentu, że gmina zwolniła ZZD Kołbacz z płacenia podatku rolnego.
  Wszystkie zwolnienia i umorzenia z podatku muszą być udokumentowane w Urzędzie. Ona takich dokumentów nie spotkała.
 • jakim prawem wypowiada się Pan w imieniu komisji rewizyjnej, której nie jest członkiem. Pisze Pan m.in. że komisja rewizyjna wykryła szereg nieprawidłowości w dokumentach zadając mnóstwo pytań do p.Wójta z prośbą o wyjaśnienia …”.
  Chce powiedzieć, że w komisji rewizyjnej jest w tej kadencji, była w tamtej i na wszystkich komisja, na których była p.Wójt składał wyczerpujące wyjaśnienia, informacje. Nie przypomina sobie, żeby było tyle nieprawidłowości, była jedna sprawa, która się jakoś dziwnie przeobraziła i na tej podstawie p. radny osądza całość pracy komisji rewizyjnej?

W odpowiedzi radny Dobrzański wyjaśnia m.in. to pismo skierował do Wojewody Zachodniopomorskiego, żeby wiedział jakie zarzuty są postawione p.Wójtowi. Jeśli Wojewoda jest adekwatny tym zarzutom, żeby to wyjaśnił. Taka jest moja odpowiedź na dzisiaj (radna Cioch stwierdziła, że to nie jest odpowiedź radnego na zadane pytana).

Radny Żerebecki zwrócił uwagę radnemu Dobrzańskiemu, żeby w przyszłości nie mieszał jego osoby, jako osoby nie kompetentnej, która nie wie co robi. By nie robił z niego jakiegoś „debila”, że jest zmuszany do głosowania na czyjeś zlecenie. Jest świadomy, wie co ma tutaj robić. Został wybrany przez społeczeństwo Kołbacza i przed mini będzie odpowiadał. Nie jest „idiotą ani debilem” i nikt go do niczego nie zmusza, od nikogo nie jest zależny. Swoje decyzje podejmuje zgodnie ze swoim sumieniem dla dobra ogółu naszej gminy.

Radny Grzywiński uważał, że nie powinno się dociekać, kto napisał. On nie był tego autorem. Tak, jak kiedyś powiedział, że jest autorem protokołów kontrolnych komisji rewizyjnej. Jest wolność swojego zdania. Pan Dobrzański ustalił co ustalił, napisał gdzie napisał, jego dobra wola. On na pewno wie, że ewentualnie radny może odpowiadać, jeśli jest to niezgodne z prawem. Ale pytam się, w jaki sposób Rada ma się do tego ustosunkować? Projekt uchwały jest taki, że zarzuty wobec Wójta skierowane do Wojewody są całkowicie bezzasadne. Więc pytam, kto z radnych może odpowiedzieć na pytanie, że te zarzuty są zasadne czy bezzasadne? On nie jest ani sędzią ani prokuratorem ani adwokatem i nie będzie się wypowiadał w tej sprawie. Jest prowadzone śledztwo w Prokuraturze i jaki będzie wynik dowiemy się. Jeśli p. Przewodniczący jest ciekawy w jakim stadium jest to śledztwo, jakie rokuje nadzieje, to niech wystosuje pismo do Prokuratury i będzie wiadomo. Taką wówczas informację przesłać do Wojewody a nie ma głosować nad czymś, czego nie wie. Dlatego nie należy przesyłać radnym takich projektów, tylko tak zrobić jak proponuje, przesłać taką informację Wojewodzie. Następnym razem może dojść do odbycia jakiejś rozprawy na posiedzeniu sesji. Chciałby zauważyć, że p. Przewodniczący „paluszki maczał w niektórych sprawach….” i to też jest w zawiadomieniu (dot. to m.in. P.Szpilczynowej itd.). Dlatego proponuje, żeby w tym przedmiocie prowadził sesję Wiceprzewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady K.Mendak stwierdził, że póki co P.Grzywiński nie jest przewodniczącym Rady. Natomiast prawo jest takie, że każdą skargę musimy rozpatrzyć w formie uchwały. Wcześniej już takie skargi rozpatrywaliśmy. Nie jest to niczyj wymysł. Jest uzasadnienie i takie sprawy musimy poddać pod głosowanie.

Radny Róg przypomniał, że jest najstarszym stażowo radnym w tej gminie. Wójt nie był moim szefem pośrednim, lecz miał władzę nad Dyrektorem szkoły. Dlatego potwierdza te fakty i na pewno nie będzie głosował na tak, ani na nie. Rok temu przed sesją miał rozmowę z Wójtem i ma to nagrane i w odpowiednim czasie to potwierdzi. Było to 5 minut przed sesją i jest nagrane to, co Wójt wtedy mu powiedział. Użyje to w odpowiednim momencie. Chciałby, żeby to było napisane w protokole. Nie chodziło Wójtowi o dobro dzieci, o gimbusa, lecz o sprawę polityczną, żeby zwolnić Zenka Roga. Teraz jeżeli chodzi o skargę radnego Dobrzańskiego, to każdy obywatel, każdy radny będzie odpowiadał, nie wiemy jak to będzie. Powinien zawiadomić organy ścigania. Nie należy sądzić radnego Dobrzańskiego, co zrobił. Będzie odpowiadał za nieprawdę a za prawdę możemy mu podziękował, że zapobiegł. Osobiście uważa, by się tutaj nie kłócić między sobą. Jest skarga i należy ją przegłosować, tutaj przewodniczący Rady ma rację, jest taki przepis. On natomiast nie będzie głosował, bo nie wie tutaj, kto ma racje. Nikomu w tej chwili nie wierzy. Tak jak mój przedmówca powiedział od tego są inne władze, żeby to rozstrzygać. Obecnie toczy się postępowanie i nie będzie głosował.

Radny Piątkowski odniósł wrażenie, że ten fakt nie powinien mieć miejsca. Jeżeli radny Dobrzański miał jakiekolwiek podejrzenia, zarzuty, to powinno się to odbyć na sesji czy komisji. Ale nie w ten sposób, poza wszystkimi wysyłać doniesienia o faktach, które są nie sprawdzone. Myśli, że służy to tylko „włożenie kija w mrowisko”, żeby coś zamieszać, żeby zająć Wójta obroną. A Wójt zamiast załatwiać sprawy potrzebne naszym mieszkańcom, to chodzi i stara się obronić przed zarzutami i myślę, że się obroni. Natomiast P.Dobrzański popełnił zdaje się wielki błąd, tak uważam. Jest przeciwny takim pismom, będzie głosował za tym, by takie coś nie miało miejsca.

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt tej uchwały został przygotowany przez prawnika. Takie jest prawo i my jako radni musimy głosować zgodnie z naszą wiedzą na ten temat w danym momencie. Wiedza jego jest oczywista, gdyż podobnie jak radny Grzywiński od 6 lat tutaj w tym uczestniczy, we wszystkich podejmowanych uchwałach, które Wójt wykonuje. Nie jest nieświadomym radnym, co ni stąd obraził się na kogoś i zapomniał co się zrobiło.

Radna Marczewska poparła radnego Żerebeckiego stwierdzając, że sobie nie życzy, by była ujęta, że cokolwiek otrzymała od Wójta, że Wójt jej coś załatwia. Jeżeli radny Dobrzański ma na to dowody, że ktokolwiek z nas coś od Wójta otrzymał, to powinien ująć to nazwiskami. Nie życzy sobie, by w jej miejscowości jej powiedziano, że Wójt jej coś załatwia.

Radny Kałucki uważał, że powinniśmy się odnieść do tego pisma, gdyż ono w nie najlepszym świetle nas przedstawia. Chyba już w całym kraju nasza gmina staje się popularna. To pismo, skarga poszło do wiadomości Wojewody Zachodniopomorskiego, do Ministra Sprawiedliwości, Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Telewizja TVN, Polsat, TVP, Polska –oddz. Szczecin, Gazeta Agora, Głos Szczecinki. Na tym na pewna nasza Rada nie skorzysta. Widzi, że radny Dobrzański stawia się troszeczkę ponad prawem. Zostało złożone doniesienie do Prokuratury, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, odniesienia do tego doniesienia a P. Dobrzański już chciałby Wójta odwoływać i decydować o tym, co zrobić. Uważa, że powinniśmy się odnieść do tego i ma nadzieje, że P.Dobrzański nie posunie się do tego, jak to zrobił radny Koziołek w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim „on się tam bogiem ogłosił…”.Nie nam jest oceniać, jakie zarzuty są słuszne, jakie nie słuszne, bo to Prokuratura oceni. Radny Dobrzański robi szum medialny, wyszedł trochę przed tzw. orkiestrę i nie robi dobrej gry dla tej gminy.

Radny Dobrzański stwierdził, że nie robi tego dla siebie, ani dla swojego rozgłosu.

Wójt stwierdził, m.in. że mógłby na ten temat dużo mówić, lecz postara się bardzo krótko. P.Dobrzańskiego spotkał idącego do Starego Czarnowa i go zabrał (było to już po złożonym doniesieniu do Prokuratury z 10 punktami zarzutów). Na moje zapytanie, jakie ma zarzuty do mnie?. Odpowiedział, że w stosunku do mnie do Wójta Gminy Marka Wosia nie ma żadnych zarzutów. Od półtora miesiąca dziesiątki mieszkańców Gminy Stare Czarnowo, moi współpracownicy, radni jeździło i jeżdżą na wyjaśnienia. Składają zeznania na Policji, to radny Dobrzański zafundował to zajęcie. P.Dobrzańskiego zabrał, bo wie, że ma chore nogi i zapytał również o to, kto go tak nakręca, że Pan takie rzeczy wypisuje, przecież znamy się od lat i wie Pan na co mnie stać?. Wtedy P.Dobrzański przyznał, że sam to doniesienie napisał. Chce powiedzieć, że w dniu 09.07.08 r. złożyłem w Sądzie Rejonowym akt oskarżenia przeciwko P.Dobrzańskiemu.
(w dalszej kolejności Wójt odtworzył nagranie kroniki szczecińskiej z dnia 01.07.2008 r. w której to niektórzy radni Gminy Stare Czarnowo wypowiadali się o na temat złej działalności Wójta, były wypowiedzi Wójta, mieszkańców gminy itp.).
Następnie Wójt stwierdził, że ta kronika poszła w świat a nie tylko na teren gminy. Przypomniał, że podobne sytuacje działy się w kadencji 1998 – 2002, natomiast już w kadencji 2002 – 2006 gmina zaczęła nabierać tzw. rozpędu. Wójt podziękował radnemu Piątkowskiemu za troskę, zajmuje mu to autentycznie dużo czasu na ustosunkowanie się i likwidację tych zarzutów. Ma wyrobioną już opinię wśród ludzi, jest w wielu gremiach, które dobrze prosperują, nie jak niektóre rady nadzorcze. Chce także P.Kowalczykowi zadać pytanie - ile to razy redaktor Kowalczyk informował mnie, że kierowca Róg nie dojechał po dzieci i stoją na przystanku itp. Dlatego prosi Wysoką Radę nie o sąd, bo to będzie robił ktoś inny, tylko ustosunkowanie się do tych zarzutów. Jest mu przykro, że cała gmina ma taką opinię.

Radna Cioch zauważyła w kronice, że wypowiadał się radny Dobrzański w imieniu komisji rewizyjnej. Zapytała, od kiedy jest Pan członkiem tej komisji a następnie zacytowała wypowiedź radnego „ nic dla mieszkańców, wszystko normalnie ,myśli o sobie…”Chce powiedzieć, że niewidomy człowiek nie widzi, lecz ma wyostrzony słuch, natomiast Pan ani nie widzi ani nie słyszy. Bo to co się dzieje w gminie, tyle rzeczy powstało, to nie sposób nie zauważyć. Jeśli się nie widzi, to słychać; tutaj betoniarki, tam ciągniki jeżdżą, że drogę budują, że powstaje sala gimnastyczna, że jest remont szkoły, przedszkola itp. Jest takie przysłowie” nie pytaj co ktoś zrobił dla ciebie, dla kraju tylko spytaj siebie, coś ty zrobił dla swojej miejscowości…”, A co Pan zrobił dla swojej miejscowości. Bo to, co się dzieje w Dębinie w tej chwili to zasługa p. sołtys i byłego radnego w Dębinie. Do tej pory, to Pan tylko „miesza”.
Ma także pytanie do P.Roga - przytoczyła wypowiedź radnego z kroniki „ jedna i druga kadencja jest no bynajmniej podejrzenie o korupcję pod każdym względem…”. Jest Pan wieloletnim radnym, ze mną współpracuje drugą kadencję, to dlaczego nie robił Pan donosów na tą korupcję. Czy uważa Pan, że wygranie przetargu przez członka Pana rodziny jest korupcja?, czy kupienie, uzupełnienie działki swojej przez np.P.Froncala czy P.Grzywińskiego jest korupcja.? Mnie się wydaje, że jest to zdrowe, rozsądne działanie Wójta. Dlatego prosi o podanie co najmniej dwóch przykładów korupcji w tamtej kadencji i tej. Również skorzysta z kodeksu radnego (Radny Róg wnosił, by radna go nie uczyła, ani nie ośmieszała się.). Tutaj radna stwierdziła, że jeszcze nie zakończyła swojej wypowiedzi. Teraz ma pytanie do P.Grzywińskiego – zacytowała wypowiedź radnego w kronice „ większość prac zlecanych na terenie gminy wykonuje rodzina lub osoby podstawione…”. Chce zapytać, do której grupy Pan się zalicza?, czy do członków rodzin czy osób podstawionych?. Bo pamięta, jak wygrał Pan wybory, to żona otrzymała etat w gminie dodatkowo, bo jest pracownikiem szkoły. W momencie, kiedy zaproponował Wójt żonie cały etat, wtedy rozpoczęła się „wojna”. Także ośmieszacie się sami, na mnie nie macie nic, nie możecie mi nic zrobić, dlatego otwarcie do was mówię.

Radny Róg stwierdził, iż na pytania nie będzie odpowiadał, natomiast chce powiedzieć, że zrobiła Pani radna tutaj w gminie jeden z największych interesów życia, wszyscy to widzieli. Zanim Pani została radną załatwiła sobie pewne gwarancje. Na żadne pytania nie odpowiadam, bo znam kolegę radnego. Proszę nie wypowiadać się kto, komu załatwił, nic więcej nie powie, bo będzie musiał użyć nazwiska, a tego nie zrobi.

Radny Grzywiński odniósł się do wypowiedzi radnej Cioch, która wspomniała o działce. Wyjaśnił, że po likwidacji Szkoły w St.Czarnowie zwrócił się do Wójta, Rady o sprzedaż działki o pow. 162 m? (bo ma bardzo wąskie podwórko) . Kupił to 3 lata temu za kwotę z ok. 4.000 zł. Chce tu podziękować Wójtowi. Przy tym chce zwrócić uwagę radnej Cioch, by tutaj wszystkich nie podsumowywała, szanujmy konstytucję, wolność słowa i wyznania, niech każdy się wypowie za siebie. Również ma uwagę do Wójt, kto pisał radnemu Dobrzańskiemu a może poszedł do Biura Prawnego. Wójt też sam nie pisze, tylko prawnicy. Ważne jest to, co jest napisane, rozstrzygnie to Sąd. A nie napuszanie kogoś, jak Kowalczyka na Roga i wice verso. Zaraz Grzywiński zostanie na kogoś napuszczony i zostawimy Dobrzańskiego samego.

Radny Piątkowski odniósł się do uwagi Wójt odnośnie wolnego czasu. Nie wyobraża się, żeby Wójt mógł podzielić swój czas na służbowy i prywatny. Tutaj jest cały czas służbowy.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowana,(że skargę uznaje się za całkowicie bezzasadną) i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 9 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
* wstrzymał się 1 radny
4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVIII/144/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 38 wraz z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Zapytania sołtysów

Sołtys Sołectwa Komorówko H.Żygadło;

 • wnioskowała o ponowne przywrócenie znaku przy drodze do m. Komorówko w imieniu mieszkańców (znak wcześniej był ustawiony a następnie zdjęty przez Wójta). Sprzęt Kołbacza może jeździć innymi drogami a nie przez Komorówkę.

Sołtys Sołectwa Glinna J.Łuczak;

 • czy będzie robiona droga do Parku Dendrologicznego w Glinnej. Jest tam bruk zabytkowy.

Sołtys Sołectwa Dobropole Cz.Mielnicki;

 • na drodze powiatowej w kierunku Kołowa został usunięty następny znak. Należy go ustawić. Było 12 znaków a teraz ich nie ma.

Sołtys Sołectwa Kołbacz St.Kopczyńska;

 • podziękowała w imieniu wszystkich działkowiczów za pomoc w załatwieniu sprawy z działkami,
 • odbyło się spotkanie sołectwa w ub. roku i w tym roku także planuje zorganizować taką imprezę.
 • odbywają się spotkania z psychologiem z młodzieżą,
 • zostały ustawione kosze przy konwersach itp.

Sołtys Sołectwa Żelewo H.Świętek;

 • wnioskował, by zapytania sołtysów były zaraz za interpelacjami i zapytaniami radnych w porządku obrad sesji (poparł to sołtys z Dobropola) . Odczuwamy, że nasze zgłaszane sprawy już na końcu sesji są mniej ważne niż radnych.
 • o reaktywację cmentarza w Żelewie (nie było odpowiedzi),
 • wycięcie drzewa przy drodze do Żelewa (topole).
 • zaprasza na zabawę do Żelewa w dniu 12.07.08 r. Planowane są rozgrywki OSP.

Radna Cioch stwierdziła, że sołtysi są jakby przedłużeniem ręki radnych
radnych, naszych ust. Uczestnicząc w sesjach mogą na bieżąco informować swoich mieszkańców, co się dzieje na sesjach, jakie są podejmowane sprawy itp. kto jak głosował. Dlatego prosi, by sołtysi zawsze pozostawali do końca sesji ( Przewodniczący Rady poparł radną).

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo M.Baryła;

 • stwierdziła, że są nieraz niemiłe sprawy, widzi to na przykładzie Rady Gminy, OSP, Rady Sołeckiej itp. Niejednokrotnie opadają nam ręce, wiemy kto nas obmawia, krytykuje, bo ona jest w straży i ma pieniądze. Zamiast nam pomagać. Jak tak dalej będzie to w Starym Czarnowie nie będzie się nic działo.

Sołtys Sołectwa Kołowo A.Kotula;

 • chce przypomnieć o ubytkach w ścianie na świetlicy w Kołowie,
 • zadbać o ogrodzenie przy świetlicy (poprawi to wygląd miejscowości,
 • przenieść piasek w inne miejsce.

Sołtys Sołectwa Dębina U.Kozber;

 • wykosić pobocza na drodze Dębina –Kołbacz.

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych  oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał odpowiedzi Wójt Marek Woś i tak;

 • plaża w Dębinie) zgłaszał radny Dobrzański
  Wójt wyjaśnił, że teren tej plaży nie jest naszą własnością i nie ma takiej możliwości, żeby tam sobie nawieźć piasku.
 • Internet, świetlica, dziury (zgłaszała radna Marczewska)
  Zostanie wysłane zapytanie w sprawie tego Internetu. Jeśli chodzi o te niedoróbki w świetlicach czy to w w Dobropolu, czy Kołowie, Żelewie na pewno w ciągu tego roku będzie to zrobione, trochę cierpliwości. Podobnie zostanie załatana dziura na drodze koło P.Burakowskich.
 • bankomat, metropolia (zgłaszała radna Cioch);
  Zasięgnie opinii, czy jest taka możliwość, by taki bankomat w Kołbaczu zainstalować. O metropolii już informował.
 • plac targowy a pojemniki na śmieci (zgłaszała radna Cymerman);
  Ta sprawa jest zasadna, należałoby o tym pomyśleć.
 • ograniczenie hałasu, dziury na moście (zgłaszał radny Kałucki);
  Z tego pisma wynika, że wniosek nasz jest bezzasadny.
  (Radny Kałucki uważał, że tę sprawę należy ponowić w zarządzie dróg).
 • sprawa kanalizacji, działka nr 322/30 (zgłaszał radny Grzywiński);
  Na pewno nie zajmujemy się tylko działalnością kulturalno – oświatową gminie. Dokumentacja dot. kanalizacji Starego Czarnowa jest już na ukończeniu. Osobiście uczestniczył w rozmowach z mieszkańcami, gdzie przez ich grunty ma przechodzić ta kanalizacja a w jednym przypadku będzie musiał się zwrócić do Rady o wykup gruntu, gdzie ma być usytuowana oczyszczalnia. Jeśli chodzi o działkę nr 322/30, to należało ją wycofać, gdyż były takie przesłanki, by ją naprawić i poprawić.
 • zakaz parkowania, znak na skrzyżowaniu, przejście dla pieszych ( zgłaszał radny Żerebecki);
  Znak zostanie przy kościele ponownie zamocowany, bo ktoś go przewrócił.
  Jeśli chodzi o znak na skrzyżowaniu drogi nr 3 w kierunku Kołbacza, to jest odpowiedź, że takiej możliwości nie ma. W sprawie przejścia dla pieszych za mostem zostało wystosowane pismo.
 • domek na działce gminnej (zgłaszał radny Róg);
  Działka tam nie została wydzielona, natomiast z tego domku nikt nie korzysta. Jest to ruina i przebywanie tam jest niebezpieczne.
 • drga do Komorówki, świetlica, cmentarz (zgłaszał radny Piątkowski);
  Na temat remontu tej drogi będzie wiedział jutro, jaki termin.
  Świetlica będzie robiona, trochę cierpliwości. Odnośnie cmentarza posiada informację z Regionalnej Gospodarki Wodnej, że ten cmentarz nie może być reaktywowany, jest zakaz. Nie był jeszcze w Wierzbniku, zorientuje się jak tam sprawa wygląda.
 • Drogmal (zgłaszała radna Froncala);
  Była tam komisji i nie stwierdzono tam nieprawidłowości.
 • znak (zgłaszała sołtys Żygadło);
  Nie jest w stanie zamknąć tam drogi do m. Komorówko innym pojazdom. Jest to droga gminna i mogą korzystać inne pojazdy. Musiał być zdjęty ten znak, który zakazywał wjazdu pojazdom powyżej 3,5 ton.
 • droga do parku dendrologicznego (zgłaszał sołtys Łuczak)
  Z tej drogi korzysta Nadleśnictwo. W tej chwili nic tam nie możemy robić.
 • znaki (zgłaszał sołtys Mielnicki);
  Podejmie działania odnośne ustawienia brakujących znaków.
 • zmiana w porządku, cmentarz, wycinka drzew (zgłaszał sołtys Świętek)
  Zmiana w porządku, to działka przewodniczącego Rady. Na temat cmentarza już informował. Jest złożony wniosek na wycinkę drzew przy drodze.
 • świetlica, ogrodzenie, piach (zgłaszał sołtys Kotuła);
  Trochę cierpliwości, pomału zrobimy.
 • wycinka poboczy (zgłaszała sołtys Kozber);
  Są już pobocza przy drogach wycinane.

Ad. 16 Wolne wnioski.

Radny Żerebecki nie rozumie takiej postawy drogowców. Od strony Pyrzyc jest identyczne skrzyżowanie co do Kołbacza i jest tam taki znak ustawiony. Dlatego wnioskuje, by nadal podjąć działania w tym zakresie.

Radny Dobrzański odniósł się ponownie do sprawy nawiezienia piasku na plażę. Przeznaczenia kwoty 1.000 zł na zakup paliwa na transport tego piachu. Również wnioskował o ustawienie znaku, który został zdjęty przy drodze do m. Komorowo. Była tam komisja rolnictwa i poparła te sprawy. Jeśli Wójt nie chce dać pieniędzy na to, to on sam to załatwi we własnym zakresie.

Radny Grzywiński poparł radnego Dobrzańskiego stwierdzając, że był wniosek komisji rolnictwa o przeznaczeniu kwoty 1.000 zł dla osoby, która nawiozłaby na plażę piasek własnym sprzętem. Dot. to P. Pabiana, który wyraził na to zgodę. Myśli, że Wójt odniesie się do wniosku komisji i odpowie komisji w ustawowym terminie.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest protokół komisji rolnictwa, jest pismo radnego w tej sprawie i Wójt na pewno się do tego ustosunkuje.

Ad. 17 Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-10-2008 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2008 10:01