herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/35/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/35/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 listopada 2008 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 52.848 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 402 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 402 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 402 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 52.446 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.446 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28.446 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.000 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 52.848 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 402 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 402 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 402 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 52.446zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.446 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 11.428 zł
  § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   5.906 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    1.764 zł
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.022 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.843 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 600 zł
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 300 zł
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 308 zł
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 615 zł
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 24.000 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 4.102 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.102 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.102 zł
  § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.102 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4.102 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.102 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.102 zł
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.102 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-11-2008 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2008 11:55