herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/161/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXIII/161/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V / 39 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; zm. z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973 ), wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 50 otrzymuje następujące brzmienie:
  „50.1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
  2. Głosowanie może być: jawne zwykłe, jawne imienne lub tajne.
 2. § 51 otrzymuje następujące brzmienie:
  „51.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz potwierdzenie tego faktu przez przyciśniecie odpowiedniego przycisku w przypadku wykorzystania elektronicznego urządzenia do obliczania głosów. W takim przypadku za formalny wynik głosowania uznaje się wynik ustalony przez to urządzenie.
  2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za” , „przeciw” i „wstrzymujące się „ sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
  3. Głosowanie jawne zwykłe jest nieważne, jeśli suma głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymuje się „ jest większa niż liczba obecnych na sali radnych. W takim przypadku powtarza się głosowanie.
  4. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne na wniosek pisemny co najmniej 4 radnych. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów
  5. W głosowaniu imiennym Przewodniczący obrad lub Wiceprzewodniczący Rady odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, oni zaś głosują ustnie: „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się” i potwierdzają swoje głosowanie na kartach z pieczęcią Rady oraz imieniem i nazwiskiem składając je do protokołu bądź przy pomocy urządzenia elektronicznego do głosowania.
  6. Głosowanie tajne obowiązuje w przypadkach określonych w ustawie”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIII/161/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.

Zmiana Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; zm. z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973) podyktowana jest zamiarem statutowego uregulowania głosowania imiennego. Są w tej sprawie zgłaszane wnioski radnych. Wprowadzenie takiego zapisu da możliwość wprowadzania głosowania imiennego na sesjach nad projektami niektórych uchwał.
Dotychczasowy statut nie reguluje zapisów w tym zakresie.
W związku z powyższym Rada Gminy wprowadziła zmianę w statucie gminy, celem uregulowania tej kwestii.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:14