herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/164/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXIII/164/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, ; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa Jarosława i Reginy Chruściel z dnia 01.10.2008 r. na działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIII/164/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.

Złożoną przez P. Jarosława i Reginę Chruściel skargę z dnia 01.10.2008 r.(data wpływu do Rady Gminy ) dot. wydanej decyzji przez Wójta Gminy w sprawie odmowy refundacji kosztów przyłącza gazowego do posesji nr 36 dz.nr 453/2 uważa się za nieuzasadnioną.
W dniu 22.10.1996 r. została wydana Decyzja dot. pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków dla miejscowości Nieznań , Kołbacz , Stare Czarnowo. Prace projektowe trwały przed uzyskaniem pozwolenia na budowę tj. przed rokiem 1996. Z uzyskanych informacji wynika że w latach 1994 -1995 i dalszych na posesji nr 36 dz. nr 453/2 prowadzona była działalność rzemieślnicza /stolarnia/, budynek nie był zamieszkały. Zameldowanie Pana Jarosława Chruściela nastąpiło w dniu 26.08.2002 a jego matka 04.01.2002 r.
Odbiór końcowy robót sieci gazowej w miejscowościach Żelewo , Nieznań, Kołbacz , Stare Czarnowo odbył się 30.12.2000 r. i po tym terminie każdy, kto chce posiadać / przyłącze gazowe/ musi uzyskać warunki techniczne w Zakładzie Gazowniczym Szczecin a następnie opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę.
Gmina Stare Czarnowo nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przyłącza gazowego, które byłoby prywatną inwestycją.
W związku z powyższym uważa się skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:17