herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXVII/05 z XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 19 września 2005 r.

Nowa strona 1

Protokół Nr XXVII/ 05
z XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 19 września 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1600

Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy - wójta gminy, jego z-cę, skarbnika gminy - dyrektora szkoły, przedstawiciela prasy, oraz pozostałe osoby.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum - obecnych było w tym czasie 14 radnych na stan radnych - 15 / nieobecny był w tym czasie radny Gorczyca, który przybył o godz.123o/. Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2. Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji, który radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji tj

 1. Otwarcie obrad XXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji tj. z dnia 27.06.2005 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
  • sprawozdania z działalności stałych komisji za I półrocze 2005 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2005 r.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXVI sesji - 27.06.05r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2005 r  oraz z przygotowania szkoły do roku szkolnego 2005 /2006.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. (zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11.157 zł - dot. dz.700, 750 i 751)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. (zwiększające i zmniejszające dochody o kwotę 11.000 zł - dot. dz. 710 i 926),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei  Państwowych S.A prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków w zamian za zaległości podatkowe w drodze umowy przeniesienia oraz kupna  udziałów w działce nr 23/7,obręb Stare Czarnowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny  prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo / dot. dz. z obrębu ewidencyjnego: Żelisławiec,  Kartno, Glinna, StareCzarnowo,Kołbacz, Śmierdnica Las/,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na  drogę zakładową w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina / dot. dz. nr 260, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 96/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /dot. dz.  nr 10/9 położonej w m. Binowo/,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia,  Oświaty i Spraw Społecznych / dot. odwołania Piotra Smykli,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia,  Oświaty i Spraw Społecznych / dot. powołania Piotra Kowalczyka/,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska / dot. odwołania Władysława Kałuckiego/,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska / dot. powołania Piotra Smykli /,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 21. Zapytania sołtysów.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski. 24. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnioskował Wójt Gminy P. M.Woś. Dotyczyła ona wprowadzenia n/w projektów uchwał / tutaj przewodniczący rady wyjaśnił, że te projekty uchwał wpłynęły do niego już po odbytym wspólnym posiedzeniu komisji i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jeśli wpłynie do niego taki projekt uchwały co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia najbliższej sesji jest zobowiązany wprowadzić go do porządku tej sesji / tj;

 • projekt uchwały w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogi zakładowe w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina. W uzasadnieniu tego projektu Wójt wyjaśnił, że ta sprawa była analizowana na posiedzeniu komisje , lecz była mowa o zamianie drogi gminnej w m. Glinna na drogę zakładową w m. St. Czarnowo. Obecnie doszła dalsza część drogi aż do Dębiny / przebiegająca obok posesji P.Cybulskiego/. Zostało tak uzgodnione z Prezesem Malinowskim z Instytutu w Kołbaczu. Dot. to działki nr 96 o pow.1,95 ha. Jest to bardzo korzystna transakcja. Ten projekt jest już ujęty w porządku po uwzględnieniu drogi w m. Dębina.
 • projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego. Po różnych próbach skonstruowania zagospodarowania niedokończonych budowli w Dębinie. Na dzisiaj najlepszym rozwiązaniem jest ich zbycie. Jest wykonany operat szacunkowy przez rzeczoznawcę na kwotę 396.760 zł. Po podjęciu takiej uchwały zostanie ogłoszony przetarg i wówczas będzie wiadomo za taką kwotę zostanie sprzedana ta nieruchomość.
 • projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. Ten projekt dot. zmiany nowych opłat za świadczenia w Przedszkolu w Kołbaczu. Nie można tego zrobić zarządzeniem wójta, w związku z tym przedkłada propozycję radzie.

Wnosił o podjęcie powyższych uchwał.

W związku z powyższym przewodniczący rady stwierdził, że w pkt 15 porządku jest już ujęta sprawa zamiany dróg uwzględniająca drogę - działkę nr 96 w Dębinie, natomiast pozostałe dwa projekty uchwał proponuje wprowadzić do porządku tj.

 • jako pkt: 17 - projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego.
 • jako pkt 18 - projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola  Publicznego w Kołbaczu.

Pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację.
W dalszej kolejności odczytał porządek sesji / po wprowadzeniu wnioskowanych zmian / i poddał go do przegłosowania;
- za takim porządkiem głosowało 14 radnych.
Porządek po zmianach przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji tj. z dnia 27.06.2005 r.

Do protokołu z dnia 27.06.2005 r. ( dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji ) nie wniesiono żadnych uwag.
- za jego przyjęciem głosowało 14 radnych
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 19.09.05 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.

- sprawozdania z działalności stałych komisji za I półrocze 2005 r.

Informację z pracy rady przedstawił Przewodniczący rady K .Mendak, który stwierdził, że w okresie między sesyjnym m.in. odbyły się posiedzenia stałych komisji tj.

 • 25.08.2005 r. posiedzenia komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych,
 • 29.08.2005 r. posiedzenia komisji rewizyjnej
 • 30.08.2005 r. posiedzenie komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska
 • 01.09 i 15.09.2005 r. posiedzenie komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,

Były to posiedzenia zwołane zgodnie z planem pracy poszczególnych komisji oraz odnośnie opracowania sprawozdań z działalności komisji za I półrocze 2005 r.
- 6.09.2005 r. wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji dot. spraw z zakresu  XXVII sesji.

W dalszej części przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje sprawozdania z działalności za okres I półrocza 2005 r. i tak:

- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Bogumiła Cioch m.in. stwierdziła;
że w tym okresie komisja odbyła ogółem 7 posiedzeń w tym:
* 2 posiedzenie samej komisji - w dniach: 18.01 i 13.04.2005 r./, na których w szczególności analizowano wykonanie budżetu gminy za 2004 r. opracowano plan pracy komisji na 2005 r. oraz przygotowano sprawozdanie z pracy komisji w okresie I półrocza 2005 r.
* 5 posiedzeń wspólnych z pozostałymi komisjami stałymi - w dniach 24.01, 21.03, 25.04, 30.05 i 6.06. 2005 r. na których wypracowywano stanowiska do przedkładanych projektów uchwał na poszczególne sesje.
Dotyczyły one m.in. wyboru wiceprzewodniczącego rady, programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami, regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów gminy, nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz ZG Zlewni J. Miedwie, projektu planu ochrony szczecińskiego parku krajobrazowego "puszcza bukowa" przystąpienie do realizacji projektu grupowego pn. budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni J. Miedwie, uchwał zmieniających budżet gminy, przyjęcia planów pracy komisji i rady itp.
Ogółem podjęto 41 uchwał, wśród których zdaniem komisji do najważniejszych należy uchwała dot. wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi . Pozytywna opinia RIO , komisji rewizyjnej świadczą o tym, że zaplanowany budżet jest realizowany zgodnie z założeniami.
Przewodnicząca komisji / w imieniu komisji budżetu / podziękowała wójtowi za realizację budżetu, skarbnikowi za odpowiednia dyscyplinę finansową oraz wszystkim komisjom rady za współpracę.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Małecka m.in. stwierdziła;
że w okresie sprawozdawczym komisja odbyła 10 posiedzeń w tym ;
* 5 posiedzeń wspólnych z innymi stałymi komisjami tzw. przed sesyjnych, podczas których wypracowywano stanowiska dot. spraw z zakresu XXII - XXV sesji rady.
* 5 posiedzeń samej komisji tj. 21.01,7.03, 11.04,14.04 i 20.05. 2005r. / w tym :1 z udziałem przewodniczących 2-ch komisji tj. komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych.
Na powyższych posiedzeniach komisja analizowała m.in. koszty dot. ogrzewania budynków w Glinnej, telefoniczne, ryczałty samochodowe, wydatki związane z remontem Zespołu Szkół w Kołbaczu, remontem świetlicy w St.Czarnowie, umorzenia podatków, procedura zamówień publicznych, wypracowano wniosek w sprawie wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi, opracowała plan pracy oraz sprawozdanie z działalności komisji itp.
Wszelkie uwagi i wnioski są zawarte w protokołach z poszczególnych posiedzeń komisji.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Bartosz Kotylak m.in. stwierdził;
że w tym okresie komisja odbyła w I półroczu 2005 r. 9 posiedzeń w tym :
* 5 posiedzeń wspólnych z pozostałymi stałych komisjami tzw. przed sesyjne, na
których wypracowywano stanowiska do przedkładanych projektów uchwał rady,
* 4 posiedzenia samej komisji tj. 20.01, 9.03, 9.06, 17.06.2005 r.
Komisja na swoich posiedzeniach dokonała przeglądu stanu bibliotek na terenie gminy ; St.Czarnowie i Kołbaczu, analizowano działalność klubu sportowego Fagus
z udziałem prezesa klubu oraz stan służby zdrowia z udziałem Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kołbaczu., opracowano plan pracy oraz sprawozdanie z działalności komisji itp.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia komisja zawarła w swoich protokołach.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Jan Zacharski m.in. stwierdził;
że komisja ogółem odbyła w I półroczu 2005 r. 9 posiedzeń w tym:
* 5 posiedzeń wspólnych ze stałymi komisjami tj. tzw. przed sesyjne, na
których wypracowywano stanowiska do przedkładanych projektów uchwał rady,
* 4 posiedzenia samej komisji w tym: 3 posiedzenia wyjazdowe.
Komisja na swoich posiedzeniach wykonywała swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2005 r. m.in. dokonywała przeglądów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy, kierując swoje wnioski do realizacji przez Wójta.
Jednym z wniosków komisji, to ujęcie w budżecie gminy 2006 r. remontu drogi dojazdowej do pól rolników w St.Czarnowie w kierunku Dębiny / z udziałem środków urzędu marszałkowskiego / oraz drogi dojazdowej do pól rolników w Żelisławcu.
Kontrolowano również rowy melioracyjne, oczyszczalnie ścieków, dzikie wysypiska śmieci.
Komisja stwierdziła, że zgłaszane wnioski są realizowane; w szczególności wyremontowano drogę w Binowie, odcinek drogi w Żelisławcu, odprowadzono wodę z ulicy w Kartnie, przecięto konary pod linią energetyczną itp.
Wszelkie uwagi, wnioski zawarto w protokołach z posiedzeń komisji.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś m.in. stwierdził:

 • w tym czasie przebywał również na 2 tygodniowym urlopie wypoczynkowym.
 • przygotowywano wniosek do funduszu spójności w sprawie dofinansowania środków z funduszy unijnych dot. modernizacji systemów kanalizacyjnych na terenie naszej gminy. Wniosek został przyjęty w ministerstwie i jaki będzie efekt ,to się dopiero dowiemy.
 • odbywały się kontakty ze stroną niemiecką, gdzie m.in. zorganizowane zostały kolonie dla naszych dzieci w Gm. Lötnitz .Jest już zaplanowana podobna akcja na przyszły rok z tym, że będziemy występowania z wnioskiem o dofinansowanie takich kolonii.
 • przeprowadzano remonty dróg na terenie gminy tj. wykonano remont drogi w Binowie na odcinku od posesji P.Sałygi do posesji P.Piaskowskich / jest ta droga niezbędna zarówno dla dzieci dojeżdżających z tamtego zakątka miejscowości do szkoły jak i dla rolników i całego społeczeństwa/. Również w Binowie w tym roku będzie wykonany wspólnie z zarządem dróg powiatowych chodnik / na odcinku od wjazdu od strony Żelisławcu do krzyża /. Odbyły się już w tej sprawie rozmowy.
 • otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, że nasz wniosek w sprawie włączenia nas do kontraktu wojewódzkiego na 2005 r. dot. I etap budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu nie został uwzględniony z powodu braku określonych kwot pieniężnych. Także w tym roku nie będzie można nic robić w tym zakresie. Będzie czynił starania, żeby w przyszłym roku nasz wniosek został uwzględniony.
 • są złożone wnioski na dofinansowanie remontu świetlicy w Starym Czarnowie / dokończenia remontu/ oraz na organizacje dni w Gm. Stare Czarnowo ; jak. dożynki gminne, które częściowo będą finansowane z funduszy unijnych. Będzie również złożony wniosek na modernizację stadionu w Kołbaczu m.in. planuje się nowe trybuny, bieżnię i płytę boiska zgodnie z wymogami, ogrodzenie, plac zabaw, skocznię itp. Jest w opracowaniu dokumentacja w tym zakresie, która jest niezbędna do złożenia wniosku.
 • trwa remont kościoła w Żelewie / dach jest już zrobiony/. Wykonywane prace remontowe nadzorowane są przez inżyniera nadzoru, on natomiast jako przedstawiciel tej gminy jedynie może doglądać jak daleko są one zrobione.
 • była również analizowana sprawa świetlicy w Żelewie. Dotychczasowy dzierżawca nie płacił przez pewien okres czynszu i została z nim rozwiązana umowa. W związku z powyższym została zawarta nowa umowa dzierżawy z P. B. Skrzypa. Jak zdążył już zauważyć myśli, że również zauważyli to mieszkańcy Żelisławcu je zmiana w działalności tej świetlicy przychodzi ta, więcej dzieci, mieszkańców, jest większe zainteresowanie.
 • jest prowadzona budowa boiska sportowego w Kartnie dla dwóch miejscowości tj. Kartna i Żelisławcu. Z uwagi na to, że zasiana tam trawa słabo rośnie nie można w tym roku jeszcze korzystać z tego boiska. Także w przyszłym roku na wiosnę zostaną ustawione bramki / są już załatwione/. Została postawiona przy boisku wiata, która będzie służyła mieszkańcom tym bardziej, że miejscowość Kartno nie posiada świetlicy.
 • są prowadzone rozmowy na temat zainstalowania w kotłowni w Glinnej nowy sposób odzyskiwania energii ze słomy. Jest to w tej chwili preferowane i jeśli będzie możliwość uzyskania co najmniej 50 % środków z WFOŚ, to warto przystąpić do modernizacji tej kotłowni niezależnie od tego ile będziemy ją jeszcze eksploatować. Ma jednak nadzieje, że jak najszybciej się gmina pozbędzie tego kłopotu i na pewno będzie tam funkcjonować jakaś wspólnota, która zajmie się m.in. tę sprawą.
 • również rozwoził żywność dla kombatantów z terenu gminy. Dzięki staraniom powiatowego zarządu byłych więźniów politycznych i kombatantów Pan Tomasz Szczepański załatwił paczki żywnościowe w postaci: ryżu, makaronu, serów żółtych, mąki itp. dla 23 osób z terenu gminy. Wójt zadeklarował się je dostarczyć do konkretnych osób, gdyż przysłani tutaj młodzi ludzie do rozwożenia tych paczek nie znali terenu. Miał okazję poznać tych ludzi osobiście, gdyż część tych osób nie znał i cieszy się, że się o nich pamięta.
 • Na zakończenie swojej informacji Wójt podziękował wszystkim osobom, które przyczynili się do zorganizowania dożynek gminnych. Podziękował starostom w osobach .P.B.Zaremba i P.W.Grzywiński. Wielu mieszkańców uczestniczyło w tych dożynkach, również zaproszeni goście / w tym z zagranicy/. Bardzo ładnie się zaprezentowały nasze dzieci z Zespołu Szkół w Kołbaczu itp. Wójt zaproponował, żeby w przyszłym roku dożynki zorganizować w Kołbaczu już na nowo zmodernizowanym stadionie.

Ad. 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy St. Czarnowo za I półrocze 2005 r.

Sprawozdanie przedstawił Skarbnik Gminy Agata Baran - m.in. stwierdziła: że w dniu 29.08.2005r. Wójt Gminy zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawił radzie gminy sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2005. Równocześnie przekazał sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, która pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. / Skarbnik zapoznała z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie/.
W dyskusji radny Grzywiński zapytał, jaki był dług naszej gminy na początku tej kadencji rady / w odpowiedzi skarbnik wyjaśniła, że z chwilą jej powołania na skarbnika ten dług wynosił 960.000 zł, natomiast wcześniej wynosił 1.200.000.000 zł - taka była wzięta pożyczka /. Radny stwierdził, ze zapytał nie bez powodu, bo są słuchy, opinie takie, że pieniądze otrzymane ze sprzedaży działek wodociągowych zostały " przejedzone". Jednak prawda jest zupełnie inna / będzie to odzwierciedlone w kolejnej uchwale budżetowej - wyjaśniła skarbnik/.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 6. Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik gminy A. Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 sierpnia 2005 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXI/156/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 6.490.620 zł
- po stronie wydatków - 6.350.620 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy i wójta budżet kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów - 6.619.977 zł
- po stronie wydatków - 6.579.977 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31sierpnia 2005 r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 40.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dochody budżetowe w okresie 8 miesięcy br. ( styczeń-sierpień ) zostały zrealizowane w 66,25%. Oznacza to, że z 6.619.977 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 4.385.818 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z podatków i opłat lokalnych - 34,35 %, z subwencji z budżetu państwa - 33,96%, dotacja celowa na realizację zadań bieżących i zleconych - 13,66%, z udziałów w podatkach - 8,98%.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 4.175.010 zł co stanowi 63,45 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport - 39,22% ogółu wydatków, na administrację publiczną - 21,36%, na opiekę społeczną - 18,88 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca sierpnia br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 210.803 zł i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną m.in. na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:
- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł na koniec maja br. 9,67%.
Stan na rachunku bankowego dochodów na dzień 31.08.05r. wynosił 340.755,80 zł. W dalszym ciągu gmina ma założone dwie lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo na ogólną kwotę 900.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.08.2005 r. stanowi zał. nr 9 do protokołu.
W tym czasie przybył na sesje radny Gorczyca ( godz. 1230 ).

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXVI sesji - 27.06.05r.

Przewodniczący rady - przypomniał treść interpelacji złożonej na jego ręce przez radnego Kowalczyka na poprzedniej sesji tj. w dniu 27.06.05 r. / została ona przekazana Wójtowi Gminy St.Czarnowo do udzielenia odpowiedzi w określonym terminie/. Dotyczyła programu zajęciowego dla dzieci w okresie wakacji. Następnie zapoznał z treścią pisma - odpowiedzią wójta z dnia 24.06.05 r. w której to informuje o przygotowaniu szerokiej oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży m.in. zorganizowano półkolonie w programie: gry i zabawy, wycieczki, rajdy rowerowe , na których są tam prowadzone gry i zabawy gry Złożona interpelacja i odpowiedź Wójta stanowią zał. nr 10 i 11 do protokołu.

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie radni zgłaszali następujące interpelacje i zapytania:

Radny Zacharski / zgłaszał sprawy dot. m.Glinna/

- oczyszczenie rowu wychodzącego od oczyszczalni / z tą sprawą zgłosił się do niego mieszkaniec Glinnej P. Szpilczyn / osoba niepełnosprawna/. Ten rów jest planowany do zrobienia w tym roku. Czy będzie ten rów robiony?
- wnioskował, by po przejęciu wszystkich torowisk / gruntów / od PKP oczyścić rów melioracyjny nad torami, który spływa z terenu Glinnej w kierunku drogi przejazdowej przy posesjach: Bogucki, Małecki w kierunku posesji Drynkowskich. Przepust był tam częściowo robiony. Dalej należy ten rów oczyścić, gdyż inaczej będzie on zalewał pole P.Szpilczyna. Wcześniej wykonywało to PKP.

Radny Gorczyca / zgłaszał sprawy dot. Żelewa/
- oczyszczenie rowu melioracyjnego biegnącego od oczyszczalni ścieków / jest tak zarośnięty, że go nie widać/.
- wnosił o zakup wiadra lepiku na zimno i oferuje się osobiście zalepienia plamy na dachu świetlicy . Nie chciałby, żeby w czasie mszy / w okresie remontu kościoła odbywają się tam msze / komuś kapało na głowę.
- naprawę rynny przy świetlicy / brakuje kawałka rynny/.

Radny Mielnicki / zgłaszał sprawy dot. Dobropola
- wnioskował o interwencję wójta w zarządzie dróg powiatowych w sprawie remontu remont drogi St.Czarnowo - Dobropolu tj. - załatanie dziur, których robi się coraz więcej już po przeprowadzonym remoncie.. - zgłosił, że wzdłuż drogi do Dobropolu przebiega kabel telekomunikacyjny, który w pewnym momencie przebiega przez drogę. Natomiast na samym zakręcie drogi w lesie znajduje się słup drewniany przechylający się w stronę drogi / jest on złamany, ktoś w niego uderzył/ i zagraża bezpieczeństwu przejeżdżających tam pojazdów a w szczególności dowożonym dzieciom do szkoły. Należy zgłosić tę sprawę do telekomunikacji. - wnosił o środki na wymalowanie wnętrza świetlicy / tutaj radny podziękował wójtowi za załatanie dziur /. Na plamach po dziurach na ścianie zaczynają rosnąć tzw. "grzyby" Również należy poprawić elewację od szczytu budynku oraz poprawić rynny, które są niedrożne, brakuje spadu. - wycięcie krzaków przy drodze z Dobropolu, szczególnie na zakręcie tzw. śmierci jest zła widoczność, tak jest zarośnięta droga. - poprawić objazd dla autobusów . Proponował puścić tam wał albo zebrać ten gruby gryz i nasypać frezu / co jest zbierany z asfaltu / i ubić wałem.. - poprawić drogę w kierunku posesji Burakowskich, chodzi o środkową część tej drogi, po której samochody nie jeżdżą. Tam potrzebny jest również wał do jej wyrównania. - wnosił o podjęcie działań odnośnie rosnących drzew / klony / przy posesji nr 9 / od strony kościoła, gdzie mieszka jego mama /, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańcom zwłaszcza podczas wichury / Wójt poinformował, że w tej sprawie musi wpłynąć do niego wniosek właściciela gruntu i załatwi sprawę w szybkim terminie. - podziękował wójtowi / w imieniu swoim i mieszkańców / za zorganizowanie dzieciom zajęć w świetlicy. Wszyscy byli zadowolenie za podjęcie takich działań.

Radny Kotylak
- prosił o informację odnośnie złożonego wniosku komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych na temat programu "Ikonka" ./ wnioskowano to jeszcze przed okresem wakacji/. Jak wygląda ta sprawa obecnie?.

Radny Grzywiński / zgłosił sprawę dot. St.Czarnowa / wracając do uporządkowania spraw z zakresu poprzednich kadencji /
- zgłosił, że sprzedana przez gminę w poprzedniej kadencji za poprzedniego wójta działka położona za byłą szkołą , przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na działalność kulturalną i oświatową jest zaniedbana - zarośnięta i nic się na niej nie dzieje. Pół boiska zostało również sprzedane, gdzie połowa boiska jest wykoszona, natomiast dalsza część zarośnięta. Proponował, żeby podjąć rokowania z właścicielem tej działki / osoba ze Szczecina/ odnośnie odkupienia od niego przynajmniej części działki, na której znajduje się druga część boiska. Radny uważał, że ten teren jest potrzebny dla nas, gdyż dzięki starania wójta powstał tam tzw. ogródek jordanowski i byłoby więcej miejsca dla zabawy itp. i teren byłby w całości uporządkowany.

Radny Kowalczyk / zgłaszał sprawy dot. Kołbacza / złożył dwie interpelacje na piśmie w sprawie podania informacji w zakresie :
- ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obecnej kadencji wójta, kto je otrzymał, - dlaczego nie zostały podjęte działania związane z przycinką gałęzi drzew, które dotykają linii średniego napięcia / zgłaszał tę sprawę na XXVI sesji /,
- zajęcia stanowiska odnośnie rozrastającego się przy hydroforni na działkach " barszczu sosnowskiego".
Interpelacje złożone na piśmie stanowi załączniki nr 12 i 13 do protokołu.

Radna Małecka / w ramach uporządkowania , naprawy starych spraw/
- wnosiła o uporządkowanie w różnych instytucjach typu geodezja, urząd skarbowy itp. wszelkich wprowadzonych zmian w tutejszym urzędzie gminy; w zakresie zmiany adresów, nazwy ulic , numeracji domów dokonywanych przed 2000 r i po 2000 r. /dotyczą te zmiany m.in. m. Stare Czarnowo/. Okazuje się, że tych spraw nasi poprzednicy również nie dopilnowali, a powinno być to dokonywane z urzędu. Osobiście załatwiała sprawy w geodezji w księgach wieczystych, gdzie nie były zgodne dane adresowe i miała z tym kłopoty a są to sprawy kosztowne i termin załatwiania dość długi. Takie sprawy załatwiają również osoby starsze i takie niezgodności będą dla nich dużym problemem - co przedłuża załatwienie sprawy, która jest również kosztowna. Jest wiele spraw załatwianych w tych instytucjach w wyniku sprzedaży działek bądź nabycie działek i będzie to w przyszłości stwarzać problemy. Dlatego należy jak najszybciej uregulować te sprawy.

Radny Kałucki / zgłaszał sprawy dot. Kołbacza i Glinnej/ .
- zgłosił, że przy chodniku, który wykonywała gmina / na wysokości tzw. piekarni/ jest zagrożenie podczas wyjazdu z Kołbacza. Usytuowany tam żywopłot stwarza słabą widoczność, jest ona ograniczona dla kierujących pojazdami. Należałoby go ściąć w tym miejscu . Dlatego trzeba określić, kto jest odpowiedzialny za te sprawy.
- załatać ubytki na drodze wojewódzkiej Kołbacz - Nieznań / zgłaszał te sprawy już wielokrotnie/. Zauważył, że są w niektórych miejscach te dziury łatane, lecz nie wszędzie / jak: przy barierkach na zakręcie drogi/.
Również za mostem po prawej stronie / na wysokości posesji P.Nowaków / jest wgłębienie w asfalcie, gdzie zbiera się zawsze kałuża wody. Należy to załatać.
- zaraz za mostem / na wysokości byłego boiska treningowego / rośnie rząd drzew  / topoli/ i jedna z nich jest sucha i zagraża bezpieczeństwu przechodzących tam ludzi. Należy ją wyciąć.
- na jakim etapie jest przejęcie bloków w Glinnej ? Wg informacji Wójta są podejmowane działania w kierunku modernizacji kotłowni a właścicielami bloków na razie nie jesteśmy. Chodzi o to, żeby gmina miała jakąś korzyść.

Ad. 9 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2005 r. oraz z przygotowania szkoły do roku szkolnego 05/ 06.

Powyższą informację przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu Grażyna Łogin.
Na wstępie zapoznała z informacją dot. przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2005 / 2006 m.in. stwierdziła: w okresie wakacji w obiektach szkolnych / dot. przedszkola i szkoły / były przeprowadzane drobne naprawy, remonty wykonywane przez konserwatora szkolnego jak: wymiana poszycia dachu, malowanie pomieszczeń szatni, kuchni, toalet, drzwi, bramy głównej, naprawy drzwi, urządzeń sanitarnych, wymiana wycieraczek itp.
Dodatkowo były prowadzone naprawy gwarancyjne w budynku przedszkola tj. naprawa podłogi panelowej, podklejanie cokołów podłogowych.
Prace remontowe wykonane zostały w określonym terminie, co umożliwiło przeprowadzenie generalnych porządków przed rozpoczęciem roku szkolnego
Jeśli chodzi o kadrę nauczycielska, to zatrudnionych jest łącznie 35 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. W 97 %, to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje. W dalszym ciągu kształci się na studiach magisterskich i podyplomowych 6 nauczycieli a 4 nauczycieli chce podwyższyć swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego. Został zatrudniony na 1/2 etatu nauczyciel muzyki do matematyki na 11/18 etatu / na zastępstwo/. Jest zapewniona dla wszystkich uczniów opiekę pielęgniarską, w zakresie pedagoga, logopedy, organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna z kącikiem czytelniczym.
Ogółem z obwodu tutejszej gminy do szkoły uczęszcza łącznie 423 w tym kilkoro dzieci z Gminy Kobylanka. Dot. to dzieci 3-5 latków, zerówki, szkoły podstawowej i gimnazjum /. Wszyscy uczniowie mają zapewniony dowóz / plan dowozu jest dostosowany do planu lekcji w szkole/, opiekę w świetlicy, mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej Są zgłaszane informacje odnośnie dożywiania dzieci z OPS na wniosek rodziców, szkoły i ilość obiadów ciągle wzrasta.
W szkole działają koła przedmiotowe i zainteresowań - informatyczne, plastyczne, biologiczne, ekologiczne, chór, Kolo żywego słowa, SKS.
Następnie dyrektor szkoły przedstawiła informację z wykonania budżetu szkoły za I półrocze 2005 r. m.in. stwierdziła, że plan budżetu na 2005 r. i wykonanie kształtuje się następująco:
- dział: oświata i wychowanie plan wynosi - 2.273.983,00 zł ,wykonano 1.297.891,84 zł tj. 52,36% / w tym: szkoła podstawowa 50,42%, gimnazjum 53,32%, przedszkole 56,59%, dowożenie 54,65%, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29,89%, pozostała działalność 75%/.
- dział: edukacyjna opieka społeczna plan wynosi - 65.880,00 zł, wykonano 25.953,94 zł tj.39,40% / świetlice szkolne/
Jeśli chodzi o szczegółowe wykonanie budżetu szkoły, to w szczególności dyrektor skupiła się na paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - tutaj zaplanowano m.in. dla dwóch klas szkoły podstawowej I - III i klasy gimnazjalnej / gabinet historyczny / zakup ławek pojedynczych i krzeseł / i to zostało zakupione, a dotychczasowe wyposażenie w tych klasach przeniesiono do innych klas, gdzie to wyposażenie było w gorszym stanie, pozostałą część zabezpieczono na strychu szkoły/. Również wydatkowano środki na prenumeratę czasopism, artykułów biurowych, środki czystości, art. gospodarcze, odzież ochronna itp. Także w szkole podstawowej wykonanie budżetu w I półroczu w tym paragrafie wyniosło 24,76%.
Nie widzi tutaj zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie budżetu w dziale oświata i wychowanie. Na niektórych paragrafach jest wyższe wykonanie np. odpisy na ZFŚS czy dodatkowe wynagrodzenie roczne / dot. wypłaconej 13-tki do końca marca br. i dlatego wykonanie wynosi 100 %/.
Z uwagi na to, że wszyscy radni posiadają informację z wykonania budżetu szkoły P.Łogin nie omawiała szczegółowo wykonania budżetu w poszczególnych paragrafach. Prosiła o pytania.

W dyskusji radna Cioch m.in. stwierdziła, że byłoby nie tak, gdyby nie zabrała głosu odnośnie przedstawionej informacji. Ponieważ ten temat poruszyła na wspólnym posiedzeniu komisji, więc pozwoliła sobie swoją wypowiedź napisać i odczytać. Są co najmniej trzy powody tj. nie jest w stanie zapamiętać wszystkich danych liczbowych, nie chciałaby, żeby jej wypowiedź była złe zinterpretowana, ma pytanie do p. dyrektor i p. wójta i chciałaby, żeby to było odpowiednio zapisane przez protokolanta, żeby później nie było pewnych niedomówień.
Jak na wstępie swojej informacji p. dyrektor szkoły wspomniała, że wykonanie w paragrafie "zakup materiałów i wyposażenia" wynosi 24,76% ,jednak ona nie widzi tutaj żadnego wyposażenia; jest tutaj ; prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, woda, odzież ochronna ( P. Łogin wyjaśniła, że zakupiono to wyposażenie w okresie wakacji).Radna dalej stwierdziła , że mówimy tutaj o wykonaniu budżetu za I półrocze br. i tego się trzyma. Następnie odczytała swoją wypowiedź , w której m.in. stwierdziła, że analizując przedstawioną przez dyrektora szkoły informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2005 r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego czuje pewien niedosyt. Pierwsza część tego sprawozdania , to żywcem spisane wykonanie ze sprawozdania p. skarbnik i nic więcej " tutaj się trochę zmieniło, ale nie chce swojej wypowiedzi zmieniać ..." Oczekiwała, że p. dyrektor wyrazi swoją opinię na przykład; czy realizacja wykonania budżetu jest prawidłowa, czy zachodzą obawy, że w niektórych rozdziałach czy paragrafach może nastąpić przekroczenie i jakie ewentualnie widzi możliwości usunięcia tych przekroczeń. Osobiście zrobiła krótką analizę tego budżetu w części wykonania wydatków budżetowych i porównanie ich do analogicznego okresu czyli 2004r. Wydatki za cały 2004 r. wynosiły 2.317.964 zł / wykonanie wydatków w roku budżetowym w oświacie na dzień 30.06.04 r. wyniosło 1.225.755 zł - stanowi to 46,67 %/ , natomiast zaplanowana kwota na 2005 r. wynosi 2.478.983 zł / wzrost wydatków o kwotę 161.119 zł / i wykonanie na dzień 30.06.05r.wynosi 1.297.891,94 i stanowi to 52,36%. Na posiedzeniu wspólnym komisji poruszała te sprawy i jest przekonana, że treść tej dyskusji na pewno p. dyrektor dobrze zna. Dlatego ciszy się, bo może uzyskać odpowiedź na dręczące ją pytania. Szczególnie chciałaby zwrócić uwagę na porównanie wykonania wydatków w dwóch paragrafach tj. 4210 i 4240 dot. szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum w analogicznych okresach czyli za I półrocze roku 2004 i 2005. Są to paragrafy dotyczące zakupu pomocy naukowych i wyposażenia. Tutaj radna prosiła o szczególne zwrócenie uwagi jak przedstawia się to wykonanie w tych dwóch paragrafach tj,4210 i 4240 za I półrocze 2004 i 2005 w szkole podstawowej, przedszkolu i gimnazjum i tak.: - wykonanie w § - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - w 2004r. szkoła podstawowa - 52,05% / 2005 r. - 13,87%/, przedszkole 04r. - 0% / 05 r. - 24,30%/, gimnazjum 04 r.- 0% / 05 r.- 6,28% /,
- wykonanie w § - zakup materiałów i wyposażenia w 04r. szkoła podstawowa - 80,77% / 05 r. -24,76%/, przedszkole 04r. -33,62% / 05 r.- 12,79%/, gimnazjum 04 r. - 0,47% / 05 r.- 16,09% /.
Reasumując wykonanie wydatków w szkole podstawowej na pomoce naukowe i dydaktyczne w 2004 r. wynosiło 54,53%, a zakup materiałów i wyposażenia 98,95%, - w przedszkolu wykonanie wydatków na pomoce naukowe i dydaktyczne w 2004 r. wynosiło 0%, a zakup materiałów i wyposażenia 88,63%,
- w gimnazjum wykonanie wydatków na pomoce naukowe i dydaktyczne w 2004 r. wynosiło 0%, a zakup materiałów i wyposażenia 74,41%,
Celowo przytoczyła tutaj wykonanie roku 2004 i 2005r. dla wiadomości radnych. Wyjaśniła, że takie wykonanie wydatków w szkole podstawowej 2004r. w tych 2 paragrafach było wynikiem naszej interwencji wnioskowanej na sesji majowej 04 r. i prawdopodobnie będzie też i w tym roku. W związku z powyższym zapytała P.Łogin , czy brak zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych w przedszkolu i gimnazjum jest zjawiskiem korzystny i czy ułatwia to pracę nauczycielom czy naukę uczniom, gdyż jej zdaniem jest to karygodne. Mogło by się zdawać, że powinniśmy być zadowoleni z tego, że wydatki są nie realizowane, oszczędzamy budżet - tylko czyim kosztem? . Kosztem naszych dzieci, bo brakuje pomocy naukowych, jest złe wyposażenie, brakuje zabawek, w przedszkolu / brak ich uzupełniany jest przez rodziców/. Uważała, że jest zjawiskiem nie normalnym skoro planuje się pieniądze w budżecie a ich realizacja przebiega dopiero po interwencji rady. Ma nadzieje, że nie będzie tutaj takiej wypowiedzi, że w przypadku braku środków np. na remont ,czy wynagrodzenie itp. to z tych 2 paragrafów zostaną przesunięte tam pieniądze. W takim przypadku ten budżet byłby, nierzetelny, nieprawdziwy a rada zostałaby oszukana a planowane zakupy na pomoce naukowe czy dydaktyczne byłyby nie potrzebne. Uważała, że odkładając zakupy na koniec roku kalendarzowego /pozostało do końca roku tylko trzy miesiące/ może spowodować wzrost cen i wówczas może zabraknąć środków w naszym budżecie a pomoce są potrzebne przez cały rok. Analizując budżet można zauważyć, że od stycznia do czerwca 2005 r. Zespół Szkół w Kołbaczu wzbogacił się w pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 3.612,00 zł. Dlatego ciekawa jest opinii nauczycieli co do jakości posiadanych do dyspozycji pomocy naukowych. Stąd ma pytanie do p. dyrektor " czy po przedstawieniu tych danych uważa, że posiadane wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne z przed trzech lat a nawet dłuższego okresu czasu jest w dzisiejszej dobie techniki i nauki wystarczające?. Wykonanie budżetu w postaci tabelek i liczb , jakie otrzymali radni od dyrektora szkoły mija się z celem, gdyż co miesiąc skarbnik gminy przedstawia radzie takie informacje z wykonania budżetu. Brak jest natomiast informacji , dlaczego wykonanie wydatków w działach, rozdziałach czy paragrafach przekracza średnie wykonanie za I półrocze a dlaczego w innych wykonanie jest tak niskie. Podsumowując powyższe radna prosiła wójta do zobligowania dyrektora szkoły do przedstawienia radzie na najbliższej sesji rzeczowo - finansowego planu na cały rok 2005 r. w tych dwóch paragrafach tj.4210 / tutaj szczególnie wyposażenie, a nie prasa ,środki czystości itp./ i 4240 w rozbiciu na szkołę podstawową, przedszkole i gimnazjum oraz przedstawienie wykonania budżetu za I półrocze br. bądź na dzień sporządzenia sprawozdania, również rzeczowo - finansowe w rozbiciu na te trzy jednostki.
Na koniec swojego wystąpienia radna poinformowała, że podane dane w jej wypowiedzi w dniu dzisiejszym " to są fakty a nie jej wymysł..." są zawarte w otrzymanych materiałach informacyjnych bądź na stronie internetowej naszej gminy.

W dyskusji Dyrektor Zespołu Szkół P.Łogin m.in. stwierdziła, że przykro jej słyszeć, że radna ma takie informacje W zasadzie to radna sama oceniła czy stan wyposażenia i pomocy naukowych jest wystarczający, czy nie. Mówimy tutaj o liczbach, które nie zawsze mówią za siebie . Wracając do podsumowania tutaj przedstawionego przez radną - nie jest prawdą, że informacje z wykonania i to co jest zawarte w tabeli jest to, co przygotowała .skarbnik gminy. Ściśle współpracuje tutaj z księgowością, dostaje odpowiednie wydruki i na podstawie których opracowuje swoje dane. Także analizując wykonanie budżetu niektóre paragrafy są rozbudowane, gdzie są podane konkretne kwoty wykonane. Zaprasza do siebie na spotkanie czy to z nauczycielami czy jako radną - przyjść i zapytać się o interesujące radną sprawy. P.Łogin stwierdziła, że jest wiele pytań, insynuacji - bo tak to nazywa - gdyż nie są to tylko pytania radnej ale i takie ocenianie nie uzyskawszy wcześniej informacji od dyrektora szkoły. Można było poprosić na komisje czy to budżetową czy oświatową - jak to zaprasza przewodniczący komisji oświaty i chętnie odpowie na pytania. Jest jej przykro, że jest nie tylko pytana ale także podsumowywana w ten sposób. Ustosunkowując się do niektórych tylko pytań - a była lawina pytań - chciałaby się ustosunkować do wydatków dot. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek . Są one mniejsze a to dlatego, że w tym roku zakup książek nie został dokonany z uwagi na dłuższą nieobecność p. z biblioteki szkolnej / była na .urlopie zdrowotnym. To bibliotekarz wie jakie jest zapotrzebowanie do biblioteki. To nie znaczy, że w tym roku tego nie będziemy realizować. Najczęściej jest tak, że zapotrzebowanie, potrzeby na pomoce dydaktyczne, naukowe składają dyrektorowi szkoły nauczyciele przedmiotowi w danym roku szkolnym - bo jest rok budżetowy i rok szkolnym i jest to później realizowane. Jeśli chodzi o 2003r. to były bardzo duże pieniądze na wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli przedmiotowych i było to realizowane. W tym roku p. z grupy dzieci 3-5 latków nie składała zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne. W związku z tym zobowiązała ją do dokonania spisu potrzeb pomocy, zabawek itp. i zostało to zrobione. Realizacja jest w toku / zostało złożone zamówienie po dokładnym przeanalizowaniu firm pod względem cenowym, zgodności norm itp. Także potrzeby są i nie jest to dla niej obojętne i stara się te pomoce sukcesywnie uzupełniać. Nie usłyszała nigdy na radzie pedagogicznej od nauczycieli, że nie mogą realizować programu, prowadzić zajęć, bo brakuje im podstawowych pomocy dydaktycznych. Zaczynamy to realizować może pod koniec roku budżetowego, natomiast jest to robione na początku roku szkolnego i przez cały rok szkolny. Stara się , żeby wszystkie składane zapotrzebowania zostały wykonane. Wróci tutaj do pomocy dydaktycznych w 2004 roku. Był przewidziany remont w przedszkolu, gdzie były środki pozabudżetowe. Trzeba było wykonać inne prace remontowe (remont podłóg w salach lekcyjnych, toalety) i trzeba było również zabezpieczyć środki(i te zabezpieczone środki, to również z pomocy dydaktycznych). To nie znaczy, że one zostały zabrane, ale były bardzo konieczne. Można było sobie na to pozwolić. W uzgodnieniu z organem prowadzącymi można było w tym roku pozwolić sobie na wykorzystanie pewnych środków na inne cele.( radna Cioch wyjaśniła, że to nie ona odpowiada za wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, tylko dyrektor szkoły a ona analizuje wykonanie budżetu. W budżecie w 2004 r. , który został skorygowany o przesunięte środki na potrzeby remontowe zostały jeszcze pieniądze do wykorzystania i nie wykorzystano ich). Dyr. Łogin wyjaśniła, że nie można budżetu wykorzystywać do ostatnich dni grudnia. Nie wykorzystała środków z 2004 r. ponieważ były pewne faktury za prace remontowe do zapłaty. Była w ciągłym kontakcie ze skarbnikiem gminy prowadząc swoje wydatki, także już w połowie grudnia nie miała prawa dysponować jakimikolwiek środkami. Nie miała pełnego obrazu jak daleko budżet jest wykorzystany, gdyż wszystkich faktur nie ma (tam są między innymi koszty utrzymania budynku, itp. (radna Cioch: stwierdziła, że ta odpowiedź ją nie zadowala dlatego, że budżet p. dyrektor zna od stycznia tego roku i to że zaczęła robić zakupy po naszej interwencji majowe j- to też jest prawda. Nie dziwi się p. skarbnik, że nie pozwala robić zakupów w drugiej połowie grudnia i takie zakupy powinny być sukcesywnie dokonywane. Zdaniem radnej dyrektor nie zna się na budżecie .Dlaczego ustaliła w budżecie kwotę pomimo tego, że przedszkole w ubiegłym roku nie składało zapotrzebowania). P. Łogin uważała, że jest to tylko i wyłącznie opinia p. radnej i nie prawdziwa a dlatego zaplanowała w przedszkolu - na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, tym bardziej, że nie było tych zabawek - ponieważ sama stwierdziła, że będzie taka potrzeba. Zaczęło się zapisywać sporo dzieci. Na początku było 25 osób a później zrobiło się z tego najpierw 17 dzieci a następnie w granicach 12 dzieci. Radna Cioch stwierdziła z całą odpowiedzialnością i świadomością , że dyrektor szkoły wcale się nie interesuje wykonaniem budżetu. Chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, że przez rok 2004 i I półrocze 2005 r. dlaczego wydała tylko 3.612,00 zł. To są fakty i nie może powiedzieć dyrektor, że nic nie wie co jest wydawane. Każda faktura jest przez nią akceptowana ( nie każda faktura - stwierdziła Łogin). W tym momencie radna zwróciła się do skarbnika gminy z zapytaniem, dlaczego księguje faktury nie zaakceptowane przez p. dyrektor (p.Łogin wyjaśnia, że nie każda faktura jest do niej). Dalej radna stwierdziła, że skarbnik gminy na pewno by nie zaakceptowała nie szkolnej faktury. (p. Łogin uważała, że radna Cioch nie powinna mówić za skarbnika czy za nią. A pieniądze na pomoce dydaktyczne zostały przesunięte). Wg radnej nie można tego robić a wszystko to co stwierdziła, to na podstawie liczb. Wójt: uważał, że otrzyma od p. radnej odpowiednie pismo z pytaniami, na które zobowiązany został odpowiedzieć na te pytania. Zwróci się z tym do dyrektora szkoły o wyjaśnienia i na następnej sesji to przedstawi. Radna Cioch stwierdziła, że zdaję sobie z tego sprawę, że p. dyrektor nie odpowie zaraz na zadane przez nią pytania np. co było zakupione z wyposażenia itp. Dlatego prosiła wójta o wyjaśnienie tej sprawy , bo nie mam takiej władzy, żeby p. dyrektor zobligować do tego. Przypomniała , że dla niej jest szokująca kwota wydatków 3.612,00 zł ( przez okres 18 miesięcy = 200 zł miesięcznie), a jeszcze w tym mogą być gazety, woda, itp. Dyr. Łogin prosiła, żeby zapraszać ją na posiedzenia komisji (jeśli jest to możliwe). By przygotować pytania, materiały. Jest w stanie przygotować wiele materiałów i odpowiedzi, jeżeli będzie taka potrzeba. Dzisiaj jest zaskoczona nie pytaniami lecz podsumowaniem realizacji budżetu, który nie jest jej obojętny. Następnie poprosiła sołtysów, radnych o współpracę odnośnie sprzątania świata, które odbędzie się w sobotę od godz. 9:30 do 12:30. Dzieci będą sprzątać w swoich miejscowościach i dlatego prosi o wzięcie w tym udziału. Widziała by tutaj osoby kierujące na miejsca najbardziej zabrudzone. Ponadto zwróciła się z prośbą o umożliwienie udostępnienia dzieciom w okresie zimowym, jesienno-wiosennym świetlicy w Żelewie w celu oczekiwania rano na autobus szkolny. Taka była prośba uczniów i rodziców. (sołtys Żelewa p.Hoduń uważała, że nie ma obecnie tam takiej możliwości, ponieważ remontowany jest kościół i w świetlicy odbywają się msze, ewentualnie w przedsionku świetlicy). Dalej dyrektor poinformowała, że szkoła udostępni część ławek i krzesełek w celu zabezpieczenia świetlicy w Dobropolu. Tam będą się odbywały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Udostępni wyposażenie znajdujące się na strychu szkoły po wymianie na nowy sprzęt.
Wójt w nawiązaniu do tej wypowiedzi dot. akcji sprzątania świata poinformował, że z ramienia gminy będzie się tą sprawą zajmował pan Modzelewski. Będą zakupione worki, rękawice i będą dostarczone do opiekunów. Dalej wyjaśnił, że do końca października b.r. remont kościoła ma być już zakończony i nie widzi przeciwwskazań żeby tam dzieci czekały.
Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I  półrocze 2005 r. oraz z przygotowania szkoły do roku szkolnego 05/ 06 stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
(zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11.157 zł - dot. dz.700, 750, 751)

Skarbnik Gminy A. Baran wyjaśniła, że proponowana uchwała w dniu wspólnego posiedzenia komisji została zmieniona z uwagi na to, że została przekazana kolejna dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory na prezydenta RP/ wcześniej na wybory do sejmu i senatu/. Dlatego też proponuje się zwiększyć dochody ogółem o kwotę 11.157 zł w tym: w dz. 751 o kwotę 6.157 zł dot. wyborów / również zwiększyć wydatki w tym dziale z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, obsługę wyborów / oraz w dz.750 o kwotę 5.000 zł. uzyskaną z odsetek z lokat i proponuje się przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków na zakup energii w kotłowni w Glinnej. Ponadto zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 500.000 zł tytułem spłaty rat pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywnie zaopiniowały zmiany w budżecie w proponowanych działach i rozdziałach.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r. (projekt stanowi zał. nr 15 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/206/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
(zwiększające i zmniejszające dochody o kwotę 11.000 zł-dot.dz.710, 926)

Skarbnik wyjaśniła, że proponowane tutaj zmiany dot. przesunięcia planu dochodów poszczególnych paragrafów na inne paragrafy / wypłynęło to po analizie sprawozdania/. Zwrócono nam uwagę m.in. na to, że wpływy , które otrzymujemy z wynajmu miejsc grzebalnych winny być w § 0750 dz. 710 / były w § 0830/ oraz przesuniecie środków z § 2330 z dz.926 na § 2710 - te środki dot. dotacji celowej w wys.5.000 zł z przeznaczeniem na remont płyty boiska sportowego. Dlatego należy dokonać przesunięć w wydatkach i dochodach budżetu. Zmiany te nie mają wpływu na wielkość dochodu.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy 2005 r. (projekt stanowi zał. nr 17 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/207/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo,

Skarbnik wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych nakłada na gminę obowiązek wyboru banku, który będzie prowadził obsługę bankowa budżetu gminy. Od 1 czerwca 2005 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO na prowadzenia tej obsługi. Wpłynęła jedna oferta z Banku Spółdzielczego Chojna Oddz.,Stare Czarnowo. Spełniała wszystkie wymogi zgodnie ze specyfikacja, w związku z czym proponuje się powierzenie tej obsługi temu bankowi.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały powierzenie obsługi bankowej zaproponowanemu bankowi.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo (projekt stanowi zał. nr 19 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 14 radnych ( brak 1 radnego w czasie glosowania)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/208/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich  Kolei Państwowych S.A prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków w zamian za zaległości podatkowe w drodze  umowy przeniesienia oraz kupna udziałów w działce nr 23/7, obręb Stare Czarnowo,

Wójt M.Woś omówił proponowany projekt uchwały; m.in. wyjaśnił, że ten temat byłych szlaków kolejowych od PKP jest nam znany już od początku kadencji. Będzie to już jedna z ostatnich uchwał regulująca sprawę własności. Chodzi tutaj o teren od drogi powiatowej na wysokości byłego magazynu w St.Czarnowie - była stacja kolejowa, budynek stacyjny, ciąg torowiska w kierunku drogi do Dobropolu magazynu w stronę Dobropolu/ . Jest tam wydzielony teren zamieszkały przez P.Raszczuk, który zostanie sprzedany. Po przejęciu tego pozostałego terenu zostanie zakończona procedura przejmowania działek przez gminę od PKP. Będzie to ciągłość przejętego szlaku kolejowego począwszy od Śmierdnicy do Drzenina. Jest to bardzo korzystna transakcja, która będzie procentowała przez całe lata.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie powyższej uchwały.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków w zamian za zaległości podatkowe w drodze umowy przeniesienia oraz kupna udziałów w działce nr 23/7, obręb Stare Czarnowo ( projekt wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 21 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 14 radnych ( brak 1 radnego w czasie glosowania)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/209/05 Rady Gminy St Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi w raz z uzasadnieniem załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze  darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo / dot.   dz. z obrębu ewidencyjnego:Żelisławiec, Kartno,Glinna, Stare Czarnowo, Kołbacz, Śmierdnica Las/,

Wójt M.Woś wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały pozwoli nam na przekształcenie z prawa wieczystego w prawo własności działek, które wcześniej przejmowaliśmy od PKP. Chodzi tutaj o działki z obrębu Żelisławcu, Kartna, Glinnej, St.Czarnowa, Kołbacza i Śmierdnicy Las. Podobną procedurę należy przeprowadzić odnośnie pozostałych przejętych nieruchomości .

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie powyższej uchwały.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo / dot. dz. z obrębu ewidencyjnego: Żelisławiec, Kartno, Glinna, Stare Czarnowo, Kołbacz, Śmierdnica Las/( projekt stanowi wraz z uzasadnieniem
zał. nr 23 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 14 radnych ( brak 1 radnego w czasie glosowania)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/210/05 Rady Gminy St Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości  Glinna na drogę zakładową w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina / dot. dz. nr 260, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 96/.

Wójt M. Woś wyjaśnił, że chodzi tutaj o zamianę drogi gminnej, która przebiega w Glinnej od bramy budynku biurowego / za owczarnią/ w kierunku lasu na drogę zakładową ZZD Kołbacz biegnącą od Dębiny / nad wiaduktem/ w kierunku posesji P.Cybulskiego w stronę St. Czarnowa. Jest to korzystna transakcja, gdyż po przejęciu tej drogi będzie można ją wyremontować. Jest już przygotowany wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Z drogi gminnej w Glinnej gmina i tak nie miała żadnego pożytku, natomiast tutaj są ciągle problemy z dojazdem do posesji P.Cybulskiego/ częściowo pewien odcinek tej drogi gmina remontowała/. W/g naszych wyliczeń ta droga ma 2,5 km (a nie 4 km jak przewidywano), natomiast odcinek drogi przez Kołbacz i przejazd przez drogę nr 3 na krzyżówce wynosi 8,5 km. Także w pełni jest uzasadniona ta zamiana dróg i należy jak najszybciej ją remontować.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały dokonanie zamiany drogi gminnej w Gminnej na drogę zakładowa w miejscowości St.Czarnowo i Dębina ( w tym: przewodniczący komisji rolnictwa poinformował, że komisja dokonała przeglądu tej drogi i wystąpiła z wnioskiem o ujęcie jej do remontu w 2006 r. zgodnie z postulatami mieszkańców gminy).

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogę zakładową w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina / dot. dz. nr 260, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 96 ( projekt uchwały stanowi wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 25 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/211/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
/ dot. dz. nr 10/9 położonej w m. Binowo /,

Wójt wyjaśnił, że ta uchwała dot. działki nr 10/9 / dzika plaża/ w Binowie i dzięki wykupu tej działki od dotychczasowego właściciela mieszkańcy tej miejscowości będą mieli swobodny dostęp do jeziora i plaży.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie tej uchwały tj. wyraziły zgodę na nabycie działki nr 10/9 przez gminę( w tym: przewodniczący komisji rolnictwa poinformował, że komisja dokonała przeglądu tej działki i wnioskuje o jej wykup, również komisja rewizyjna przeprowadziła oględziny działki wnioskując o jej wykup).
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( projekt uchwały stanowi wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 27 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXVII/212/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 19 września 2005 r w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego.

Wójt przypomniał, ze ta uchwała dot. nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, wielolokalowymi. Budowę rozpoczęto w 1989 r. i nie została zakończona. Gmina to przejęła łącznie z pulą innych nieruchomości od Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Jest to najbardziej niechciany element tego kontraktu. Były różne propozycje, podchody zagospodarowania tego terenu, budynków, lecz Wójt uważał, że na dzisiaj najlepszym rozwiązaniem, formą będzie znalezienie kupca ( zbycie) w drodze przetargu. Wycena tej nieruchomości wynosi 396.760 zł / poprzednia wykonana 5 lat wcześniej-wynosiła ponad 1milion zł). W czasie minionych lat bloki te uległy dewastacji i nadal jej ulegają. Dachówki są cementowe i do niczego się nie nadają, styropian pęka i gdyby się udało sprzedać tę działkę, byłoby dla gminy najlepszym wyjściem.
Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie tej uchwały tj. wyraziły zgodę na sprzedaż działki nr 82/22

Dyskusja

Radny Róg poparł propozycje Wójta uważając, że gdyby gmina tam chciała zainwestować to na pewno nie byłyby one do zamieszkania wg przepisów budowlanych. Groziłoby kiedyś to jakimiś konsekwencjami gminie. Natomiast jeśli ktoś to kupi, prywatny inwestor , to na pewno będzie miał łatwiejszy dostęp do dalszej budowy i nikt nie będzie miał ewentualnych roszczeń do gminy.

Radny Kowalczyk stwierdził, że jest zadowolony z Wójta propozycji. Oglądał te budynki wcześniej/ planowane do rozbiórki/. W tej chwili jest spokojniejszy, lecz uważa że ta kwota wyceny ok.400.000 zł jest za duża i inwestor może się zniechęcić do tej kwoty. Jego zdaniem jeżeli nawet zostanie zwrócony koszt zakupu tych obiektów i popatrzymy z

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-11-2005 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2005 07:48