herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIV/167/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXIV/167/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 listopada 2008 r.


w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Gminy Stare Czarnowo upoważnia Wójta Gminy do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi Dębina – Komorówko /nr 400028Z/ w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
  2. Rada Gminy Stare Czarnowo zabezpieczy środki finansowe w budżecie na rok 2009 celem realizacji inwestycji opisanej w ust. 1 w kwocie nie mniejszej niż 365.000,00 zł, / słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100/, stanowiące wkład własny Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIV/167/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

W dniu 03.11.2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Zachodniopomorskiego z przedstawicielami samorządów terytorialnych województwa zachodniopomorskiego w sprawie udziału w Programie Wieloletnim pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Program dotyczy dróg gminnych i powiatowych. Jednostki samorządu terytorialnego wnoszą do projektów min. 50% wkładu własnego. Ujęta w będącej przedmiotem uzasadnienia uchwale kwota w wysokości 365.000,00 zł stanowić będzie wkład własny gminy, który zostanie poniesiony w trakcie realizacji inwestycji, pozostała kwota, lecz nie przekraczająca 50% wartości inwestycji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zakwalifikowaniu się na listę rankingową sfinansowana zostanie z pozyskanych środków zewnętrznych. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie samorządów oraz fakt, iż przedmiotem dofinansowania w roku budżetowym 2009 może być jeden projekt inwestycyjny, a termin składania wniosków upływa z dniem 21 listopada 2008 r. proponuje się wnioskować o dofinansowanie przebudowę drogi Dębina – Komorówko. Gmina jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji technicznej na w/w inwestycję, która jest jednym z niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego a także potrzeba jej przebudowy jest w pełni uzasadniona. Przyjęcie uchwały o charakterze intencyjnym jest niezbędnym wymogiem w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz uzyskania ewentualnego dofinansowania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 03-12-2008 10:20