herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/41/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/41/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 134 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 134 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 134 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 134 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 134 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 134 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 134 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 943 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 943 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 406 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 406 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 537 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 537 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 943 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 943 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 406 zł
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 406 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 537 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 537 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-12-2008 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 08:15