herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XX/08
z XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 10 września 2008 r. w godz. od 1300- 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

Obrady XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak, natomiast spóźnili się na sesję radni: Pączka W. i Róg Z.).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał - stanowi to załącznik nr 3);

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy tj. z dnia 10 i 30.07.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji,
  2. sprawozdania z działalności stałych komisji w I półroczu 2008 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2008 r.
  1. dyskusja.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – druk nr 10/XX.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1a/XX,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 12. Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r.(dot. zasad Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /110/08 korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki) - druk nr 2/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. części nieruch. nr 132/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo) – druk nr 3/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. części nieruch. nr 384/1 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo) – druk nr 5/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetarg nieograniczonego (dot. dz. nr 128/7 i 128/8 z obrębu ewidencyjnego Kartno) – druk nr 6/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo druk nr 7/XX
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XX
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 19. Stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie finansowania dowozu dzieci z miejscowości Binowo, Kartno, Żelisławiec do szkół znajdujących się poza obwodem szkolnym Gminy Stare Czarnowo- druk nr 9/XX.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 20. Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie projektu planu ochrony Ostoi Natura 2000 OSO „Jeziora Miedwie i okolice”.
  1. dyskusja,
  2. opinia Rady
 21. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu dot. roku szkolnego 2008/09 (w tym wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.
  1. dyskusja,
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku wniosek zgłosił radny Grzywiński a mianowicie;
- wycofać z porządku projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XX - pkt 18.
W uzasadnieniu m.in. poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji został przedłożony przez Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Wójtowi. Uważa, że tę sprawę należy wycofać z dzisiejszego porządku sesji a przedstawić ją na następnej sesji. Dlatego, że w tej chwili toczy się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie przeciw Wójtowi. Żeby ten miesiąc przeczekać, bo z tego co wie do 14.10.2008 r. ma być podjęta decyzja w tej sprawie. Później ewentualnie, jak wszystko byłoby dobrze, można będzie wyrównać. Obecne rozpatrzenie tego projektu byłoby niezręczne. Stąd wnioskuje o wycofanie tego projektu.

Radna Cioch wyjaśniła, że toczy się postępowanie w Gryfinie nie przeciw Wójtowi, tylko w sprawie. Jest to niezasadny wniosek radnego, by odłożyć tę sprawę na następną sesję (radny Grzywiński zapytał radną Cioch „ a w jakiej sprawie jest toczone postępowanie?). Dalej radna informuje, że postępowanie jest toczone w sprawie protokołu komisji rewizyjnej zgłoszonego przez P.Dobrzańskiego. Wie, bo była na przesłuchaniu i tak ją poinformowano.

Radny Dobrzański stwierdził, jeśli pozostanie ten pkt w porządku obrad, to wnosi o głosowanie imienne nad tym projektem uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Kałucki wyjaśnił, że nie możemy głosować imiennie, gdyż nie ma takiego zapisu w statucie gminy.
Następnie poddał do przegłosowania wniosek radnego Grzywińskiego w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 18 dot. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo;
W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 6 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” - nie przyjęła wniosku j/w.

Z uwagi na brak dalszych wniosków do porządku obrad sesji Wiceprzewodniczący Rady poddał do przegłosowania wcześniej odczytany porządek, gdzie w wyniku głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła porządek sesji.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy tj. z dnia 10 i 30.07.2008 r.

Do protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Gminy tj. z dnia 10 i 30.07.2008 r.
nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń (protokoły były doręczone radnym wcześniej do zapoznania);
W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, protokoły z XVIII i XIX sesji zostały jednogłośnie przyjęte.

Protokoły stanowią załączniki; nr 4 i 5 do niniejszego protokołu tj. z dnia 10 września 2008 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Wiceprzewodniczący Rady poinformował o terminach posiedzeń stałych komisji Rady w okresie międzysesyjnym a następnie przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali z protokołami posiedzeń i tak:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego B. Cioch zapoznała z protokołami posiedzeń komisji;

 • z dnia; 30 - 31.07.2008 r. m.in. stwierdziła, że ustalone wcześniej posiedzenie komisji na dzień 30.07.08 r. musiało odbyć się w dwóch częściach ( dodatkowo 31.07.08 r.) z uwagi na ustalenie na ten dzień sesji nadzwyczajnej. Tematem tego posiedzenia była analiza umów zlecenia i umów o dzieło zawartych do 30.06.2008 r. oraz umowy dzierżawy lokalu użytkowego w Kołbaczu.
  Szczegółowy protokół stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
 • z dnia 27.08.2008 r., gdzie tematem posiedzenia było m.in. opracowanie sprawozdania za I półrocze 2008 r., wypracowanie stanowisk do projektów uchwał na sesje w dniu 10.09.2008 r. oraz opinie komisji odnośnie dowożenia dzieci do szkół oraz planu ochrony Natura 2000.
  Szczegółowy protokół stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
 • z dnia 27.08.2008 r.; tematem tego posiedzenia była analiza umów dzierżawnych od 2003 r. do chwili obecnej. Obecnie nie ma jeszcze protokołu z tego posiedzenia, ponieważ tych umów było dużo, jak również uwag komisji było dużo. Chce przekazać Wójtowi taką uwagę, że jeśli jest w czasie posiedzenia komisji dany pracownik nieobecny, jest np. na urlopie, to niech go zastąpi inny pracownik. Bo doszło do takiej sytuacji, że komisja otrzymała potrzebne dokumenty na posiedzenie, natomiast brakujących załączników już nie otrzymała, bo nie było w tym czasie odpowiedzialnego pracownika, który by udzielił jeszcze dodatkowych wyjaśnień. Dlatego komisja nie mając tych dodatkowych dokumentów, wyjaśnień nie mogła zakończyć posiedzenia w tym zakresie i będzie musiała spotkać się ponownie w innym terminie. Wówczas zostanie sporządzony kompletny protokół.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska B. Froncala zapoznała z protokołem posiedzenia komisji;

 • z dnia 05.09.08 r. w zakresie m.in. wypracowania opinii do projektów uchwał odnośnie XX sesji Rady Gminy, jak również dokonano rozpoznania w terenie dot. stanu drogi St.Czarnowo – Dębina, remontu budynku w Kołbaczu (po byłej piekarni),wykupu działki w St.Czarnowie pod budowę oczyszczalni ścieków oraz zawansowanie prac przy budowie sali gimnastycznej w Kołbaczu.
  Protokół szczegółowy stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Grzywiński zapoznał z protokołem posiedzenia komisji;

 • z dnia 26.08.2008 r. z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków budżetu gminy w miesiącu czerwcu i lipcu 2008 r. oraz zapoznano się z protokołami pokontrolnymi, które były przeprowadzone w Gminie w 2007 i 2008 r.
  Protokół szczegółowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych D.Cymerman zapoznała z protokołem posiedzenia komisji;

 • z dnia 01.09.2008 r. w zakresie przygotowania Zespołu Szkół i przedszkola w Kołbaczu do pracy w nowym roku szkolnym 2008/09 z uwzględnieniem wykonanych remontów, zabezpieczeń kadry oraz rozwoju fizycznego uczniów. Ponadto zapoznano się z działalnością szkół i biblioteki w kierunku upowszechnienia wiedzy historycznej odnośnie usytuowanych zabytków na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  Protokół szczegółowy stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2008 r. i tak;

Bogumiła Cioch – przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji budżetu i rozwoju gospodarczego – stanowi to zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Bożena Froncala przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska – stanowi to zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Wiesław Grzywiński przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej – stanowi to zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Danuta Cymerman przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych – stanowi to zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • na zaproszenie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego uczestniczył w spotkaniu wspólnie z przedstawicielami innych państw (Francji, Hiszpanii itp.) w sprawie projektu jeziora Zimne, u nas zostało zakwalifikowane Jeziora Miedwie. Jako członek Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie uczestniczył w spotkaniu w Hiszpanii , o którym już wcześniej informował Radę. W przyszłym roku w ostatni weekend miesiąca maja 2009 r. będziemy gościli na terenie naszej gminy przedstawicieli Hiszpanii.
 • uczestniczył w spotkaniu w Gminie Löcknitz ma temat wspólnego przedsięwzięcia tj. budowy nowego przedszkola w Gminie Löcknitz (osiedliło się tam wiele Polskich młodych rodzin z dziećmi) i przebudowy naszego przedszkola w Kołbaczu ( m.in. powstanie dodatkowo kilka nowych pomieszczeń). Na ten temat również już wcześniej informował Radę.
 • w dniu 26.07.2008 r. odbyły się zwody międzygminne OSP na terenie Gminy Widuchowa. Nasza jednostka OSP z Kołbacza zajęła I miejsce, OSP ze St.Czarnowa również dobrze się uplasowała, choć miała szansę na II miejsce. Także dobre miejsca zajęły drużyny młodzieżowe z Kołbacza, St.Czarnowa i Zelewa.
 • miał nieprzyjemne spotkania z osobą, która wygrała przetarg na działkę w Dobropolu za kwotę 111.000 zł. Jednak nie doszło do podpisania aktu notarialnego. Odmówił podpisania aktu, z uwagi na duże koszty aktu. Wyznaczony drugi termin podpisania aktu już w Szczecinie (tak jak prosił) także nie doszedł do skutku, gdyż się ta osoba nie pojawiła u notariusza. Później zażądał zwrotu wpłaconego wadium i napisał skargę do Rady. W dniu dzisiejszym Rada będzie w tej sprawie podejmowała decyzję. Teraz będzie trzeba ogłaszać przetarg ponownie na tę działkę.
 • odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZWiK Szczecin w sprawie Żelewa na temat regulacja granic. Na pewno zostanie to geodezyjnie załatwione.
 • w dniu 30.07.2008 r. odbyła się sesja nadzwyczajna dot. budowy zespołu boisk w St.Czarnowie w ramach programu Orlik 2012. Została podpisana umowa z wykonawcą i prace już się rozpoczęły.
 • kontaktował się z WFOŚ i GW w Szczecinie w sprawie m.in. umorzenia dotacji o czym już informował. Jest to uwarunkowane opracowaniem dokumentacji na systemy kanalizacyjne w Binowie, Kołowie i St.Czarnowie. Ma nadzieję, że do końca roku zostanie to wykonanie, pozwolenie na budowę uzyskamy i rozliczymy się ze swoich zobowiązań z WFOŚ i GW.
 • brał dział w II Komisji Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictwa Kliniska. Komisja ta podsumowała prace związane z urządzaniem lasów Nadleśnictwa Kliniska.
 • uczestniczył w kilku spotkaniu w ramach Związku Gmin Zlewni J.Miedwie i ostatnie wytyczne wskazują na to, że nasza gmina wspólnie z Gminami; Stargard, Kobylanka, Bielice może składać wniosek na dofinansowanie zadania kanalizacji ściekowej.
 • uczestniczył w spotkaniu w Szczecinie z okazji Dnia Wojska Polskiego.
 • w dniu 21.08.2008 r. spotkał się z Marszałkiem w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w sprawie dofinansowania inwestycji.
 • z inicjatywy Marszałka odbyło się spotkanie w sprawie systemu jezior, ścieżki rowerowej wokół J.Miedwie, budowy przystani w Żelewie itp.
 • uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Kołbaczu. W okresie wakacji szkoła została doinwestowana – m.in. wymieniono okna, położono polbruk, wykonano elewację, ogrodzenie wokół szkoły i przedszkola itp.
 • dożynki gminne odbędą się w Kołbaczu w dniu 13.09.2008 r. z uwagi na to, że w tej chwili wykonawca rozpoczął już roboty na boisku w St.Czarnowie. Liczy na duży udział mieszkańców.
 • w dniu 24.09.008 r. odbędzie się przetarg na remont drogi do Komorówki. Zostanie wyłoniony wykonawca.
 • został podpisany w dniu dzisiejszym akt notarialny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w St.Czarnowie (w tzw. belwederze). Jest w tej sprawie podjęta uchwała Rady Gminy.
 • Z-ca wójta uczestniczył w spotkaniu związanym z budową sieci telekomunikacyjnej w ramach programu telekomunikacji. Kwota 140 mil. zł jest przeznaczone na to zadanie ogółem.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 lipca 2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r.

Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 31.07.08 r. Rada Gminy Stare Czarnowo dokonała w budżecie zmiany pięcioma uchwałami Rady, natomiast Wójt Gminy jedenastoma zarządzeniami.
Po dokonaniu w/w zmian budżet gmina na 2008 r. przestawia się następująco;

Po stronie dochodów - 9.488.478,60 zł (w tym; dot. celowe -1.266.779,60 zł)
Po stronie wydatków - 13.436.085,60 zł (w tym; zad. zlec. -1.266.779,60 zł)

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków jest przedstawione w załącznikach 1 i 2 do informacji.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w tym czasie w 60,72 % tj. do kasy gminy wpłynęła kwota 5.761.356,57 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z podatków i opłat lokalnych tj. 1.927.597,53 zł co stanowi 33,46 %, wpływy z subwencji z budżetu państwa, to kwota 1.608.414,03 zł - co stanowi 27,92%. Udział w podatkach stanowiących dochód - to 11,77%.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowią 14,35% dochodów ogółem.
Uzyskaliśmy także kwotę 200.000 zł, jako środki uzyskane z innych źródeł, a w szczególności dofinansowanie budowy sali sportowej w Kołbaczu ze środków FRKF - stanowi to 3,47 %.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 6.117.260,93 zł - co stanowi 45,53% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie - co stanowi 2,99%, na administrację publiczną - co stanowi 13,93%, na kulturę fizyczną i sport - co stanowi 16,74% ogółu wydatków, na pomoc społeczną - co stanowi 12,78%.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 355.904,36 zł - stanowi to deficyt budżetu pokryty nadwyżką środków z lat ubiegłych.
Gmina na dzień 31.07.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, w związku z czym wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 31.07.08 r. widnieje kwota w wysokości 151.446 zł.

Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokółu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni;

Radny Piątkowski poruszył dwie sprawy dot. Żelewa a mianowicie;

 • sprawa cmentarza, m.in. poinformował, że z pismem w sprawie cmentarza, które skserował na wspólnym posiedzeniu komisji poszedł do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tam rozmawiał z P.Błaszczyk (z–cą dyrektora) oraz prawnikiem, pokazał im to pismo. Wg ich informacji ten cmentarz jest jakby czynny. Nie ma żadnych dokumentów co by zabraniało pochówku na tym cmentarzu. Radny uważał, że ten zakaz mógłby być wydany jeszcze za czasów Gminnych Rad Narodowych. Na dzień dzisiejszy ten cmentarz jest czynny, bo brak jest jakichkolwiek dokumentów, które mówiłyby o jego zamknięciu. Uważa jednak, że informacja prawnika było jakby wymuszona przez niego.
 • druga sprawa, to elewacja świetlicy. Wygląda na to, że nigdy nie była tam robiona taka elewacja. Wnosił o przyśpieszenie tego remontu, zakończenie elewacji w tym roku.

Radny Dobrzański zgłosił n/w wnioski i zapytania;

 • o przyznanie kwoty 2000 zł na remont kaplicy przedpogrzebowej w Dębinie ( również w ubiegłym roku o to wnioskował i środków nie otrzymał). Wnosi, żeby ten wniosek przegłosować dzisiaj.
 • o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew przy drodze Stare Czarnowo- Dębina (na zakręcie są duże gałęzie). Natomiast sami tę wycinkę zrobią.
 • zakupić małe ksero dla stanowiska obsługi Rady Gminy. Wyjaśnił, że jest to jego wniosek, gdyż zauważył, że jest tutaj dużo dokumentów do kserowania i pracownica musi ciągle biegać na ksero na I piętro.
 • czy są prowadzone rozmowy na temat ujęcia wody i ścieków?
 • jak wygląda sprawa przejęcia świetlicy w Dębinie?
 • zaprosić na dożynki gminne również przedstawicieli firm z terenu gminy, szefów przedsiębiorstw m.in. Paan Bus itp.
 • jak wygląda sprawa budynku po byłym Urzędzie?

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnego, że interpelacje i zapytania składa się do Wójta a nie do przewodniczącego Rady. Radny może złożyć wniosek na piśmie w sprawie dofinansowania do remontu domu przedpogrzebowego w Dębinie. Będzie on przedstawiony na posiedzenia komisji i Rada się w tej kwestii wypowie (radny Dobrzański nie zgadzał się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Rady. Uważał, że ta sprawa powinna być dzisiaj przegłosowana).

Radny Grzywiński zgłosił następujące wnioski i zapytania;

 • remont boiska w Starym Czarnowie; kto jest wykonawcą tego boiska, jaki termin wykonania, jaki koszt ?
 • co zostało zrobione dla gminy przez ZWiK w ramach offsetu, który wynosił 100.000 zł?
 • budynek po byłej szkole w Starym Czarnowie, minęło już 8 lat od momentu likwidacji szkoły, jaki jest stan prawny tego budynku, który ulega już dewastacji, są przecieki, są tam dwa wolne pomieszczenia a wiele ludzi nie posiada lokalu mieszkalnego.

Radna Cymerman zapytała, jakie mamy korzyści z zaprzyjaźnionej Gminy Löcknitz?. Dlaczego u nich jest budowane nowe przedszkole a u nas ma być modernizowane przedszkole?

Radny Róg ponownie zwrócił się o dwie nowe tablice ogłoszeniowe dla miejscowości Kołbacz (dotychczasowe tablice są w złym stanie).

Radny Dudziński zwrócił się do Wójta o podcięcie korony drzew przy kościele w Kartnie. Dotychczas nic w tym zakresie nie zostało zrobione.
(Wójt wyjaśnił, że ksiądz poinformował go, że zrobi to sam we własnym zakresie. Więc tego nie robiono).
- zapytał, czy Wójt rozmawiał z rodzicami dzieci, które chodzą do Szkoły w Gardnie na temat dowożenia ich dzieci do Szkoły w Kołbaczu.
(Wójt wyjaśnił, że były w tym zakresie spotkania i rozmowy).

Radna Froncala poinformowała, że około 3 dni temu ukazał się artykuł w prasie na temat wykonanych prac remontowych m.in. dróg w Gryfinie, natomiast na temat Starego Czarnowa nic nie pisano. Były wymienione wszystkie gminy za wyjątkiem St.Czarnowa.

Radny Żerebecki poruszył sprawę budynku po byłej szkole w Kołbaczu. Jest mu wiadomo, że 10.10.2008 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż tego budynku. Ale także wie, że już był jeden przetarg. Czy było jakieś zainteresowanie, oferty. Jaka cena, czy była ona obniżona?
Również poparł wniosek radnego Roga odnośnie nowych tablic ogłoszeniowych w Kołbaczu.

Wiceprzewodniczący Rady Kałucki także poparł sprawę zamontowania nowych tablic ogłoszeniowych w Kołbaczu. Następnie poruszył sprawy dot.

 • planu ochrony Jeziora Miedwie,
 • remontów mieszkań komunalnych m.in. budynku w Kołbaczu (po byłej piekarni). Wnioskował, by pieniądze ze sprzedaży mieszkań przeznaczać na remonty mieszkań komunalnych (radny Róg dodał, iż od strony biblioteki brakuje ok. 4-5 dachówek na budynku gospodarczym. By do czasu dożynek gminnych, to zrobić).

Ad. 7 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Dębina U.Kozber;

 • wykosić pobocza drogi Kołbacz – Dębina.

Sołtys Sołectwa Dobropole Gryfińskie Cz.Mielnicki;

 • czy zostanie przeniesiony plac zabaw w Dobropolu. Wójt obiecał, że jak zostanie sprzedana działka, to plac zabaw będzie przeniesiony.
 • wnioskował, by na dożynki gminne rady sołeckie robiły wieńce dożynkowe ręcznie, a nie jak to było w ubiegłym roku.
 • należy zmienić znak informujący „koniec miejscowości St.Czarnowo” Poza tym jest dużo znaków do wymiany, jak również jest ich brak, bo są niszczone.

Sołtys Sołectwa Glinna J.Luczak;

 • poinformował o znaku informującym o dwustronnym zwężeniu drogi usytuowanym przed lasem jadąc od strony Glinnej. On tam nie widzi żadnego zwężenia drogi.
 • wnioskuje o sprawdzenie, czy wszyscy mieszkańcy w Glinnej mają kosze na śmieci, bo jest duży bałagan przy przystanku.
 • cieszy się, że będzie świetlica w Glinnej.

Sołtys Sołectwa Żelewo H.Świętek;

 • chciałby wiedzieć, kiedy będzie zrobione oświetlenie ulicznie przy drodze w stronę lasu w Żelewie.
 • należy wystosować pismo do zarządu dróg w sprawie wycinki pobocza przy drodze do Żelewa,
 • podobnie o wycięcie drzew przy tej drodze (szczególnie od górki).

Sołtys Sołectwa Kołbacz ST. Kopczyńska;

 • zamontować monitoring przy bibliotece, bo jest ostatnio bardzo trudno tam utrzymać porządek (rozmawiała w tej sprawie z dyrektorem szkoły i można tam ten monitoring zainstalować.).
 • są śmieci wyrzucane do koszy przy bibliotece. A jak będzie tam z tej strony oświetlenie, to będzie widać plac zabaw.
 • są zrobione pasy na drodze za rzeką oraz na wysokości sklepu w Kołbaczu, natomiast nie ma znaku „ uwaga na pieszych”. Należy tam taki znak ustawić (Wiceprzewodniczący Rady przy tej okazji zgłosił, że należy wymienić znak drogowy w kierunku Dębiny, bo pisze Dębino?.

Radny Piątkowski poruszył sprawę niskiej emisji. Wprawdzie nie dotyczy to Kołbacza ale pozostałych miejscowości. na terenie gminy. Dlatego, że o tej porze zaczynają dymić kominy, bo spalają butelki, opony inne śmieci, które należało wywieźć. To powtarza się jesienią i zimą. Nie mówi tutaj o spalaniu węgla, bo to jest dopuszczalne. Niektórzy ogrzewają takimi śmieciami domy, gotują itp. Należałoby zorganizować zebrania wiejskie z mieszkańcami, by uświadomić ich, jakie to jest szkodliwe. Zaprosić osobę, która by im to uświadomiła.

Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran. Zapoznała również z opinią RIO w Szczecinie – opinia jest pozytywna o sprawozdaniu.

Dyskusja – brak.
Sprawozdanie j/w stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu, natomiast opinia. RIO stanowi załącznik nr 17.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – druk nr 10/XX.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowaną uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu m.in. stwierdziła; proponuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Czarnowo. Spłata natomiast tego kredytu wraz z odsetkami nastąpiłaby w latach 2009 – 2018 z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem wierzytelności będzie weksel In blanko wraz z deklaracją wekslową. Na 2008 r. jest planowany w budżecie gminy deficyt budżetowy w wysokości 3.985.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.250.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 735.000 zł. Rada Gminy uchwaliła uchwałą w sprawie budżetu na 2008 r. wysokość planowanych przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów na kwotę 2.300.000 zł. Następną uchwałą Rada podniosła wartość tych przychodów o kwotę 950.000 zł do łącznej kwoty 3.250.000 zł. Mając dyspozycje Rady Wójt zwrócił się do RIO w Szczecinie o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2009 – 2018 zaciągniętego kredytu w kwocie 3.250.000 zł. RIO wydało opinię pozytywną w tym zakresie. Mając taką opinię zostało zamieszczone ogłoszenie w biuletynie zamówień o przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. W dniu 01.08.2008 r. nastąpiło rozstrzygnięcie tego przetargu i wybrana została oferta Banku Spółdzielczego w Chojnie na korzystnych warunkach. By można było podpisać umowę z tym Bankiem zasadne jest podjęcie proponowanej uchwały.

Dyskusja;

Radny Grzywiński prosił, żeby p.Skarbnik powiedziała konkretnie na co będą te pieniądze przeznaczone, cyfrowo, ile pójdzie np. na budowę oczyszczalni, budowę hali itd. By było to zaprotokołowane w protokole, żeby się później tego trzymać. Chodzi o to, żeby te pieniądze nie były wydane na bieżące wydatki, gdzie są m.in. pensie i inne zobowiązania.

Skarbnik m.in. wyjaśniła, że zgodnie z podjętą uchwałą z grudnia 2007 r. Rada Gminy uchwaliła dochody i wydatki w ten sposób, że powstał deficyt w kwocie 3.262.607 zł. Ponieważ nie wszystkie wydatki mogą być finansowane dochodami, ustalono, że te wydatki będą pokryte z nadwyżki z ubiegłego roku oraz kredytu. Te przychody będą przeznaczone na wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie. Nie ma określonego konkretnie na co, tylko na wydatki. Następnie w maju 2008 r. Rada Gminy podjęła uchwałę, w której podniesiono przychody o 950.000 zł. Tutaj już było wskazane konkretnie na jakie zadania tj. 650.000 zł na modernizację drogi do Komorówki, 150.000 zł – na opracowanie projektów remontów i modernizacji dróg w Starym Czarnowie, Kartnie, Zelisławcu, Dobropolu, Żelewie oraz chodnika w Glinnej 40.000 zł – na opracowanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Binowie, 50.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na świetlicę w Glinnej, 30.000 zł – to wstępny koszt opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu za przedszkolem w Kołbaczu na teren rekreacyjny dla mieszkańców, 30.000 zł – na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy oczku wodnym w Kołowie. Tutaj w tej uchwale były określone dość szczegółowo wydatki na poszczególne zadania. Są wydatki inwestycyjne i pozainwestycyjne. Z wydatków inwestycyjnych już wydatkowane są środki, opłacane i to jest z bieżących dochodów a planowane jest z kredytu.
W związku z tym nie można powiedzieć konkretnie, jaka kwota zostanie wydana na to, czy na tamto (radny Grzywiński zapytał, to skąd zna kwoty podane wyżej?). Dalej Skarbnik wyjaśniła, że wynikają one z podjętych uchwał przez Radę. Ustalono, że takie wydatki chcecie realizować. By można było to realizować mieliśmy dochodów na kwotę prawie 9.000.000 zł ale pozostałe trzeba sfinansować z pozostałych przychodów. Z kredytu zostaną sfinansowane wydatki, które już wcześniej Rada uchwaliła.

Radny Grzywiński stwierdził, że tutaj mówi się, że Rada to zaplanowała i przegłosowała, ale się nie mówi, kto ten projekt uchwały przygotowuje, sporządzą zestawienie itp. Natomiast Wójt tę uchwałę realizuje, bo tak podjęła Rada.

Wójt przypomniał, że każdy budżet jest opracowywany na podstawie wniosków, które wpływają do nas od określonych osób. Również nad tymi wnioskami Rada pracuje. Każda złotówka była zaszeregowana do konkretnego działu, rozdziału. Itp. W tej chwili chodzi nam o to, że nie starczy nam wpływów z podatków czy z innych źródeł i pierwszy raz w ciągu trzech kadencji bierzemy kredyt. O tym dyskutowaliśmy już w maju br. przy podejmowaniu decyzji, żeby trochę więcej zrobić, by się przygotować do składania wniosków na budowę drogi do Komorówki. Było konkretnie powiedziane, że będzie to kredyt na sfinansowanie tej drogi a także sfinansowanie projektów świetlic, budowy chodników i to była wspólna decyzja. A teraz jesteśmy już po procedurze przetargowej, wyłoniliśmy Bank Spółdzielczy w Chojnie, który nam tego kredytu udzieli i musimy mieć zgodę Rady na podpisanie z nimi umowy.

Radna Froncala stwierdziła, że część jej wątpliwości Wójt wyjaśnił, ale chce jeszcze uzyskać informację, czy jest przewidziana jakaś kwota na oczyszczalnię ścieków w Starym Czarnowie (dokładnie nie pamięta).

Wójt wyjaśnił, że tak, jest to określone w całym zadaniu inwestycyjnym na kanalizację i tam była określona kwota pieniędzy; m.in. na projekt, który jest już w Starostwie, również na wykup działki w St.Czarniowie i w Binowie. To jest budżet dla całej gminy. Wspólnie ustalaliśmy zadania, jakie będziemy realizować w tym roku i zostały one wyliczone na taką kwotę. Proszę teraz nie mówić, że jest to wymysł Wójta czy p. Skarbnik. My dawaliśmy projekt do budżetu i wspólnie tak ustaliliśmy. Został deficyt, który ma być pokryty kredytem w takiej właśnie wysokości.

Skarbnik dodała, iż do tej pory wydatki związane z kanalizacją są finansowane z dochodów bieżących, nie z kredytu.

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że ta uchwała dotyczy zgody na zaciągnięcie kredytu na określonych warunkach. Natomiast, to czy zaciągniemy kredyt, to już zdecydowaliśmy w grudniu 2007 r. i w maju br. O tym żeśmy dyskutowali zarówno na komisjach jak i na sesji. Teraz wyrażamy zgodę na podpisanie umowy na określonych warunkach po procedurze przetargowej.

Radny Grzywiński stwierdził, że się wszystko zgadza, pamięta, że na inwestycję była przeznaczona kwota 2.300.000 zł a teraz mamy przegłosować kwotę 3.250.000 zł. Chce wiedzieć konkretne kwoty (np. na budowę hali sportowej jest przeznaczona kwota 2 mil. zł. na budowę kanalizacji 1 mil. zł na wykup działek tyle itd.). Chodzi o konkretne w przybliżeniu ceny, jakie kwoty mamy wydać. A tutaj się mówi o bieżących wydatkach. Jeżeli p.Skarbnik planowała bieżące wydatki, to wie skąd się wzięła zaplanowana kwota. Jest przedstawicielem czynnika społecznego, przychodzi na sesje, komisji i nie wszystko wie w porównaniu z p.Skarbnik, która się tym na co dzień zajmuje. Tak trudno jest udzielić informacji o które proszę?

Wiceprzewodniczący Rady uważał, że tutaj chodzi o cel, przeznaczenie tych pieniędzy z kredytu. Jest realizowana inwestycja pn. sala gimnastyczna w Kołbaczu. Widać, że roboty postępują, są płatności już realizowane i do końca roku kwota będzie wydatkowana. Przeznaczyliśmy na to kwotę 2 mln zł. i będzie to z tych pieniędzy wydane bądź z pieniędzy, które już w budżecie były do tej pory.

Skarbnik wyjaśniła, że to będzie na sfinansowanie inwestycji, która już została sfinansowana z innych dochodów. I teraz może iść część na inwestycje a część na wydatki bieżące.

Radny Róg zapytał, czy oprócz tego kredytu co mamy wziąć mamy inny, jakiś kredyt? (nie mamy żadnego kredytu - odpowiedziała Skarbnik Gminy).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 11 radnych
* wstrzymało się - 2 radnych
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych (nie uczestniczyła już w sesji radna Marczewska,  zwolniła się).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1/XX,

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowaną uchwałę w sprawie j/w, wraz z uzasadnieniem m.in. wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji proponowana wcześniej uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. została rozbita na dwie oddzielne uchwały tj. druk nr 1 i nr 1a - jeśli chodzi o druk nr 1 - dotyczy on zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogólną 387.302 zł; w tym o kwotą 333.000 zł, która wynika z podpisanej mowy z Marszałkiem Zachodniopomorskim w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” Przyznano gminie pomoc w firmie dotacji celowej na zadanie „budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem „, które powstanie w St.Czarnowie. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 54.302 zł w Dz. 853 (a zwiększa się dochody o tę kwotę), w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem planowanych dochodów wynikającej z podpisanej umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - po uzyskaniu interpretacji RIO (dot.§ 2708 i § 2709). Zwiększa się wydatki o kwotę ogólna 368.000 zł; w tym o kwotę 35.000 zł w Dz. Obsługa długu publicznego z przeznaczeniem na zwiększenie prowizji dla Banku wyłonionego w przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu (określono prowizje na kwotę 45.000 zł). Zmniejszono natomiast wydatki o kwotę 35.000 zł w Dz. 900 – po zmniejszeniu planowanych wydatków na kanalizacje gminy.

Dyskusja – brak

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie na 2008 r.
Stanowiska komisji stanowią załączniki nr 20,21,22,23 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 13 radnych
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XX/147/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1a/XX,

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowaną uchwałę w sprawie j/w wraz z uzasadnieniem; m.in. wyjaśniła, że proponowane zmiany dot. zwiększenia wydatków gminy o ogólną kwotę 8.000 zł; w tym w Dz. 754 rozdz. - Komendy Wojewódzkie Policji 3.000 zł i rozdz.- Komendy Powiatowe Policji 5.000 zł. Zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000 zł w Dz. 852 - Pomoc Społeczna (dodatki mieszkaniowe, świadczenia).
Powyższe uzasadnia się tym, iż zgodnie z przeprowadzoną analizą przez Kierownika OPS w St.Czarnowie w Dziale - Pomoc Społeczna (dodatki mieszkaniowe), po zaspokojeniu wszystkich potrzeb do końca roku bieżącego pozostają wolne środki finansowe, które zostały pozostawione do dyspozycji Wójta na realizację innych zadań gminy niezwiązanych z pomocą społeczną na kwotę 8.000 zł. W związku z tym proponuje się przeznaczyć kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (celem poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu. Wynika to z odbytego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego z dnia 08.05.08 r.) i 5.000 zł przeznaczyć na sfinansowanie prac remontowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Rewir Dzielnicowy w St.Czarnowie.

Dyskusja;

Radny Róg zdziwił się, że Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje takie sprawy. Na terenie gminy są biedni ludzie, mają swoje problemy a opieka społeczna zaoszczędziła środki przeznaczone na pomoc społeczną „ to tylko nadaje się do Kuriera,,,” Osobiście jest skłonny dofinansować kwotę 5.000 zł na wyremontowanie pomieszczeń naszej Policji w Starym Czarnowie. Płacą do gminy czynsz i obowiązkiem dzierżawcy jest to wyremontować. Natomiast jest przeciwny przeznaczenia kwoty 3.000 zł dla Komendy Powiatowej w Gryfinie na dofinansowanie videorejestratora.

Radna Froncala przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu było ustalone, że uchwała zostanie rozdzielona i jej komisja była za przeznaczeniem środków na remont pomieszczeń Policji w St.Czarnowie, natomiast negatywnie ustosunkowała się za zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej w Gryfinie (poparli to radni Róg, Grzywiński).

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, ze proponowana wcześniej uchwała została rozdzielona a teraz okazuje się, że jeszcze należy oddzielić z tej uchwały te dwa dofinansowania.

Wójt uważał, że tutaj była mowa na rozdzieleniu sprawy związanej z Orlikiem 2012 a dofinansowaniem dla Policji. Bo ktoś z radnych powiedział, że nie chciałby być jedynym, który nie głosowałby za Orlikiem 2012. To wszystko zależy od Państwa czy dofinansujecie Policję czy nie.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że to on powiedział, to samo co kol. Zenon. Jak najbardziej na Rewir Dzielnicowy na remont, gmina jest właścicielem lokalu. Natomiast nie stać nas na to, by przekazywać pieniądze z pomocy społecznej na videorejestratora dla Komendy w Gryfinie. Jeżeli ktoś ma w tym interes, to może ze swoim pieniędzy przekazać. Osoba fizyczna może również być fundatorem.

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że z uwagi na to, że jest przedstawiony taki projekt uchwały, więc podda go do przegłosowania. Najwyżej Rewir Policji w St.Czarnowie poczeka jeszcze trochę na środki.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 6 radnych,
* przeciw głosowało – 7 radnych
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r.(dot. zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki) - druk nr 2/XX,

Wiceprzewodniczący Rady omówił proponowaną uchwałę w sprawie j/w.
Wyjaśnił, że uchylamy uchwałę, kora określała zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu. Teraz to będą kompetencje dyrektora szkoły.

Dyskusja;

Z-ca Wójta A.Łysik wyjaśnił, że zmieniły się przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie. Wszedł nowy przepis, który powierza te kompetencje dyrektorom szkół. Także sprawy stołówek szkolnych i opłat powinny być normowane wewnętrznymi zarządzeniami dyrektorów szkół.

Dyrektor szkoły P. St. Nowak dodatkowy wyjaśnił, że tutaj nie chodzi o stawki stałe, lecz o posiłki.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały uchylenie uchwały j/w.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 13 radnych
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XX/148/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 28. do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XX,

Dyskusja - brak

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę tj. uznano skargę za bezzasadną.; z uwagą przewodniczącego komisji rewizyjnej, który stwierdził, że usłyszał wyjaśnienie jednej strony dot. tej skargi, wierzy że tak było jak przedstawił pracownik odpowiedzialny za te sprawy, Wójt. W związku z tym jest za odrzuceniem tej skargi.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem – jako za bezzasadnej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 13 radnych
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XX/149/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 30. do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. części nieruch. nr 132/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo) – druk nr 3/XX,

Dyskusja- brak

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 13 radnych
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. części nieruch. nr 384/1 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo ) – druk nr 5/XX,

Dyskusja;

Radna Cioch zapytała, czym różni się działka poprzednio przegłosowana od tej działki.? Ponieważ nie była do końca na wspólnym posiedzeniu komisji i nie wie jaka była opinia. Chodzi o to, że przy działce 132/1 przyjęto cenę m? 60 zł a przy tej uchwale, działce przyjęto cenę 65 zł za m?. Dlaczego jest taka różnica w cenach.

Wójt wyjaśnił, że to wynika z tego, że jest sprzedawca i nabywca. Na podstawie rokowań ustala się ceny, inaczej nie można. Natomiast te działki są nam niezbędne.

Radny Grzywiński dodał, iż kwota nabycia tej działki była o wiele wyższa, Wójt wraz z pracownikami wynegocjował kwotę 65.000 zł w przypadku nabycia tej działki. To jest duża działka i należało z niej wydzielić część działki, natomiast w Binowie jest działka wolnostojąca i to też ma znaczenie (Wójt sprostował, że w Binowie również nabywa się część nieruchomości). Komisja rolnictwa widziała te działki i pozytywnie opiniuje.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę ( niejednogłośnie).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 11 radnych
* wstrzymał się od głosowania - 1 radny
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych.- nieobecny był w czasie głosowania radny Róg).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XX/151/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetarg nieograniczonego (dot. dz. nr 128/7 i 128/8 z obrębu ewidencyjnego Kartno) – druk nr 6/XX,

Dyskusja;

Radna Froncala poinformowała, ze komisja rolnictwa zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie. Jednak prosi, by radny Dudziński wyraził w tej kwestii swoją opinię, ponieważ tam zamieszkuje.

Radny Dudziński uważał, że tam powinny być zlokalizowane trzy działki, to dlaczego się proponuje do sprzedaży dwie.

Wójt wyjaśnił, że na jednej z działek na kilku m? jest postawiona szklarnia stała, jednym kawałkiem wchodzi w granice działki (postawił szklarnię sąsiad). Musimy to sprostować i również przeznaczyć tę działkę do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetarg nieograniczonego wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 11 radnych
* wstrzymał się od głosowania - 1 radny
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych.- nieobecny był w czasie głosowania 1 radny).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 36 do niniejszego

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo druk nr 7/XX

Dyskusja- brak

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę; w tym przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych wyraziła zadowolenie w sprawie podwyższenia pensji dla pracowników szkoły.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 12 radnych
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych.- nieobecny był w czasie głosowania 1 radny).
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 38 do niniejszego

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XX

Dyskusja;

Radny Grzywiński przypomniał, że odnośnie tego punku złożył na początku sesji wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku sesji, jednak wniosek nie przeszedł. Pozwolił sobie wejść w Internet, by porównać wyposażenie Wójta z naszej gminy z gminami ościennymi i tak.
- Gmina Kobylanka na uchwalony budżet na 2008 r. w wysokości ok. 20.125.000 zł- Rada Gminy uchwaliła wynagrodzenie Wójtowi uchwałą z maja 2008 r. na ogólną kwotę ok. 10.300 zł brutto (w tym wynagrodzenie zasadnicze 5.000 zł dodatek funkcyjny 1.700 zł, dodatek specjalny w wys. 40 % i dodatek za wieloletnią pracę).
Radni za posiedzenie komisji i sesji mają po 300 zł, diety ryczałtowe mają; Przewodniczący Rady – 1.200 zł, Wiceprzewodniczący - 700 zł, przewodniczący komisji – 800 zł. Sołtysi mają – po 200 zł (w formie ryczałtu). Pozwolił sobie również porównać zarobki niektórych pracowników i tak; Skarbnik Gminy w Kobylance zarobił w roku 2007 r. 68.175 zł brutto.
- druga gmina ościenna, to Gmina Bielice - na uchwalony budżet na 2008 r. w wysokości ok. 6.864.000 zł - Rada Gminy uchwaliła wynagrodzenie Wójtowi uchwałą z czerwca 2008 r. na ogólną kwotę ok. 7.965 zł brutto (w tym wynagrodzenie zasadnicze 4.200 zł dodatek funkcyjny 1.500 zł, dodatek specjalny w wys. 25 % i dodatek stażowy).
- trzecia gmina, to Gmina Widuchowa i na uchwalony budżet na 2008 r. w wysokości ok. 16.331.000 zł – Tutaj nie znalazł uchwały w sp. wynagrodzenia Wójta w roku 2008, prawdopodobnie nie podwyższano mu wynagrodzenia. Może tutaj podać ile Wójt zarobił w 2007 r. – 104.999 zł,
Skarbnik Gminy – 75.000 zł, przewodniczący Rady – ma dietę zryczałtowaną 1020 zł, radny 120 zł za posiedzenie w sesji i komisji, przewodniczący komisji – 140 zł, wiceprzewodniczący rady – jego wynagrodzenie jest zależne od ilości dni zastępstwa (510 i lub 1020 zł).
- Gmina Stare Czarnowo - na uchwalony budżet na 2008 r. w wysokości ok. 8.951.207 zł – Wójt zarobił w roku 2007 – 107.857 zł, brutto, Skarbnik Gminy – 80.419 zł brutto. Pracownicy Gminy otrzymali podwyżki w granicach 500 – 800 zł – tak słyszał. P.Skarbnik otrzymała ok. 1500 zł podwyżki, także będzie zarabiała ok. 100.000 zł rocznie.
Jeżeli Rada podejmie dzisiaj uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta, wówczas Wójt będzie zarabiał ok. 20.000 zł więcej rocznie.
Wszystko można sprawdzić, natomiast dla radnych należy decyzja, czy ta uchwała zostanie podjęta. Wnioskował o wycofanie tego projektu do czasu wydania decyzji przez Prokuraturę Rejonową w Gryfinie, wniosek nie został przyjęty. W związku z powyższym oświadcza, że jest temu przeciwny.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem (projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowana i tak:
* za podjęcie uchwały głosowało - 7 radnych
* przeciwko głosowało - 5 radnych
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych).
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XX/154/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 40 do niniejszego

Ad. 19 Stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie finansowania dowozu dzieci z miejscowości Binowo, Kartno, Żelisławiec do szkół znajdujących się poza obwodem szkolnym Gminy Stare Czarnowo- druk nr 9/XX.

Dyskusja- brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowane stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie finansowania dowozu dzieci z miejscowości Binowo, Kartno, Żelisławiec do szkół znajdujących się poza obwodem szkolnym Gminy Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem (projekt stanowiska stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu) i poddał stanowisko do przegłosowana i tak:
* za podjęcie proponowanego stanowiska głosowało - 10 radnych
* wstrzymało się od głosowało -2 radnych
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na stan Rady 15 radnych, w
obecności 12 radnych).
Stanowisko została podjęte. (Rada Gminy nie wyraziła zgody na finansowanie dowozu dzieci do szkół znajdujących się poza obwodem szkolnym Gminy St.Czarnowo)..
Jest to stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 42 do niniejszego

Ad. 20 Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie projektu planu ochrony Ostoi Natura 2000 OSO „Jeziora Miedwie i okolice”.

Dyskusja;

Radny Grzywiński m.in. stwierdził, że radni wyrazili swoją opinię w tej sprawie i przedłożyli P. Modzelewskiemu, który na podstawie tych uwag ma przygotować opinię Rady. Chce jeszcze powiedzieć, że jesteśmy tą Naturą 2000 trochę zaniepokojeni. Bo z każdej strony nas atakują, ograniczają, osaczają.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu komisji ustalono, że radni przedłożą swoje uwagi odnośnie projektu planu ochrony Ostoi Natura 2000 OSO „Jeziora Miedwie i okolice. O taką opinię zwrócił się do nas, do Rady Klub Przyrodników. Pismo wpłynęło w dniu 02.09.2008 r. i do dnia 11.09.08 r. Rada ma się wypowiedzieć odnośnie zawartych zapisów. Jest to zbyt krotki termin, a materiał jest obszerny, napisany fachowym językiem. Przedstawiony plan sytuacyjny jest tak niewyraźny, że nie wiadomo, jaki teren byłby objęty ścisłą ochroną ptaków, gdzie byłby ten teren udostępniany. Proponuje się nam nawet drogi pozamykać. Także bez spotkania z przedstawicielami tego kluby, który opracowuje ten plan, my nawet zgłaszając swoje uwagi nie jesteśmy w stanie wszystkich sytuacji przewidzieć. Mamy przygotowaną taką opinię, po zebraniu uwag, zastrzeżeń od radnych, którą dzisiaj wyrazimy. Jest to negatywna opinia. Następnie poprosimy o spotkanie z nimi, celem dokładnego omówienia planu. Jest to za poważna sprawa, żeby bez dyskusji z nimi to przyjąć.

Następnie odczytał proponowane stanowisko w sprawie projektu planu ochrony Ostoi Natura 2000 OSO „Jeziora Miedwie i okolice” wraz z uzasadnieniem (projekt stanowiska stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu) i poddał stanowisko do przegłosowana i tak;
* za podjęcie proponowanego stanowiska głosowało - 12 radnych
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych).
Stanowisko została podjęte (z negatywną opinią).
Jest to stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 44 do niniejszego

Ad. 21 Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu dot. roku szkolnego 2008/09 (w tym wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu P. Stanisław Nowak przedstawił informację z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu dot. roku szkolnego 2008/09, jak również informację z wykonania budżetu szkoły za I półrocze 2008 r.

Dyskusja – brak
Informacje j/w stanowią załącznik jako nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad. 22 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Woś i tak;

 • cmentarz, świetlica (zgłaszał radny Piątkowski);
  Jeśli chodzi o cmentarz w Żelewie, to na pewno będzie robił wszystko, żeby to wszystko wyjaśnić. Ci, co decydują o tym, wypowiedzieli się w piśmie, odpowiedzieli, że nie.
  Będziemy robić wszystko, żeby do końca tego roku elewację budynku świetlicy zrobić. Pozostało niewiele poprawek.
 • środki na kaplice, wycinka drzew, zakup ksera, budynek byłego Urzędu, świetlica, realizacja wodociągu, zaproszenia na dożynki (zgłaszał radny Dobrzański);
  Jeśli chodzi o wycinkę drzew, to wspólnie z pracownikiem merytorycznym ustalimy, czy trzeba tę wycinkę przeprowadzić i jak to zrobić (radny Dobrzański zapytał, czy potrzebne jest zlecenie na wykonanie tej pracy. Dalej radny stwierdził, że jakby ktoś inny zwrócił się z taką sprawą, to przypuszcza, że na pewno byłby potraktowany inaczej niż on). Wójt wyjaśnił, że musi działać zgodnie z przepisami, a nie jak sobie p. radny życzy.
 • Odnośnie zakupu ksera nigdy nie słyszał, by P.Urszula się do niego zwracała ( radny Dobrzański wyjaśnił, że to jest jego wniosek, tak jak wcześniej powiedział).
  Budynek po byłym Urzędzie – odbył się już przetarg, została obniżona kwota do 526.0000 zł. Chętnych nie ma, dalej będziemy próbować to sprzedać.
  Budynek świetlicy w Dębinie - tak jak już wcześniej informował, szczegółowo przedstawiał zarówno stanowisko swoje w stosunku do Instytutu Zootechniki, jaki i stanowisko Instytutu. W sprawie przejęcia trwają pace przygotowawcze. Chce powiedzieć, że takich obiektów od Instytutu wiele przejęliśmy w odpowiednim momencie i trwało to trochę. Także i tę świetlicę przejmiemy.
  Sprawa ujęcia wody i ścieków – tak jak informował wcześniej została wypowiedziana umowa dla PUWIS Nowogard. Umowa obowiązuje jeszcze do końca roku. Zostanie ogłoszony przetarg, nie wiadomo w jakiej formie to zrobimy; czy to będzie zapytanie o cenę, czy konkurs ofert. Z prawnikiem będzie w tej sprawie rozmawiał, musi to ustalić jak będzie najlepiej, żeby wszystko było zgodne z przepisami.
  Zapraszamy wszystkie firmy działające na naszym terenie na dożynki gminne( również Paan Bus), oczywiście tzw. szefostwo.
 • boisko w St.Czarnowie, offset, budynek byłej szkoły (zgłaszał radny Grzywiński );
  Wykonawcą kompleksu boisk w St.Czarnowie jest firma Unipol spółka z o.o. zarejestrowana w Szczecinie. Było to poprzedzone przetargiem. Termin zakończenia tej inwestycji upływa nie później niż 15.12.2008 r. Jeśli interesują radnego szczegóły, to zaprasza do zapoznania się z umową. Do przetargu nikt się nie zgłosił. Jest bardzo dużo chętnych do inwestowania, natomiast nie wszyscy oferenci. Kilka gmin nie wykonuje tego zadania, bo jest brak wykonawców. Koszt netto tego przedsięwzięcia wynosi 999.000 zł netto, natomiast brutto 1.218.000 zł.
  Jeśli chodzi o współpracę z ZWiK, offset, to został on już skonsumowany w całości a polega to na realizowaniu hydroforni w Kołbaczu. Była to ruina, została odpowiedni uzbrojona, doposażona i dzięki temu nie ma już problemu z wodą w Kołbaczu (radny Grzywiński zapytał, czyja jest to własność?). Jest to własność gminy (radny Kałucki poinformował, że to obiekt Kołbacza, a wydzierżawiliśmy go i daliśmy w użytkowanie na okres 15 lat dla ZWiK Szczecin. Zna dokładnie całą sprawę i chce powiedzieć, że został w hydroforni wymieniony cały zespół pompowy, zrobiono elewację zewnętrzną, wewnątrz wymalowano, zrobiono sprawy konserwacyjne, dach, rynny, opierzenie itp. ZWiK to obsługuje i remontuje).
  Budynek po byłej szkole w St. Czarnowie – też był za tym, żeby powstał status tego budynku, Jednak został on wcześniej bezprawnie zasiedlony. W tej chwili wykonywane jest przekwalifikowanie na obiekt mieszkalny. Odpowiednio zostały podzielone pomieszczenia i w najbliższym czasie, jeśli Rada wyrazi zgodę zaproponuje te lokale do sprzedaży.
 • korzyści z zaprzyjaźnionej Gminy Löcknitz,) zgłaszała radna Cymerman);
  Chce powiedzieć, że wszystkie działania gmin, które chcą uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej muszą być poprzedzone podpisaniem umowy partnerskiej z inną gminą (nie musi to być gmina niemiecka).Mamy szczęście, że trafiła nam się Gmina Löcknitz. Jest to zarówno dla nas jak i dla nich bardzo korzystne. Kosztorys przedszkola, jaki my przedstawiliśmy, to nie tylko wymiana jakiś tam rzeczy, to będzie zmodernizowanie przedszkole na około 1 mil. Zł, z czego możemy uzyskać dofinansowanie do 65 %. To wynika wszystko z dobrej współpracy z Gminą Löcknitz. Tam będzie budowane nowe przedszkole. Chce jeszcze powiedzieć, że w ramach tej współpracy została wyremontowana świetlica w St.Czarnowie.
 • tablice ogłoszeniowe, budynek gospodarczy (zgłaszał radny Róg);
  Tablice ogłoszeniowe są już zamówione i do czasu dożynek gminnych już będą w Kołbaczu.
  Zna ten budynek gospodarczy przy bibliotece i wie w jakim jest stanie. Tam nie jest kwestia czterech dachówek, to dot. całego dachu. Jest tam dachówka cementowa, która się wkrótce rozsypie. To wszystko zależy od tego, kto z tego korzysta. Ma nadzieje, że to jakoś rozwiążemy, może na zasadzie mieszkań socjalnych. Nie możemy wszystkiego robić naraz, robimy to, co jest najpotrzebniejsze. W części już zostały wyremontowane kominy i będziemy dalej to robić.
 • sprawa podcięcie korony drzew przy kościele(zgłaszał radny Dudziński);
  Nie jest moją winą, że dotychczas tego nie zrobiono. Ksiądz powiedział, że zrobi to sam we własnym zakresie. Więc tego nie zrobiliśmy. Wyciął już w Żelisławcu i w Kartnie i również chce to wyciąć. To jest obiekt kościelny. Bez wniosku proboszcza nic nie może zrobić w tym zakresie.
 • sprawa artykułu w prasie(zgłaszała radna Froncala);
  Ten artykuł był w Głosie Szczecińskim, nie czytał tego. Jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych, to możecie powiedzieć, że były one wykonane nie tak jak należało - nie wszystkie, ale zdecydowana większość tych dróg była remontowana. Na niektórych dogach w miejscowościach były wielkie wyrwy i zostały one zlikwidowane. Zostały wycięte częściowo drzewa i gałęzie szczególnie w okolicach Binowa, Kołowa. Jeśli ten redaktor napisał, że nic w St.Czarnowie nie było robione, to nie jest prawdą.
 • budynek byłej szkoły w Kołbaczu (zgłaszał radny Żerebecki);
  Z mocy ustawy o ochronie dóbr kultury cena tego budynku została obniżona z tzw. marszu o 50% (a było wycenione łącznie ponad 200 tyś zł.). Nie mamy potrzeby, żeby obniżać tej ceny jeszcze bardziej. Sama wartość działki jest tam duża. Poczekamy jeszcze, może będą chętni to kupić.
 • plany ochrony Jeziora Miedwie, remonty mieszkań komunalnych (zgłaszał radny Kałucki);
  Jeśli chodzi o inwestycje nad J.Miedwie, to się z tym zgadzam. Nie występuje z wszystkimi wnioskami, żeby utworzyć jakieś obiekty chronione. M.in. będziemy domagać się przyzwoitego traktowania nas. Ze swej stronty będzie działał w tym kierunku, że przyroda musi być chroniona. Natomiast tutaj muszą ludzie żyć, inwestować, itp. Z tej Natury miejscowości muszą być wyłączone Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to będą i będzie taka możliwość (radny Piątkowski uważał, że muszą być przystanie, pomosty itd.).
  Jeśli chodzi o remonty mieszkań komunalnych, tutaj bez Rady decyzji się nie obejdzie. Będzie trzeba to zagwarantować w budżecie na przyszły rok. Wówczas będzie w tym zakresie działał.
 • wykoszenie poboczy przy drodze (zgłaszała Sołtys z Dębiny Kozber);
  Będą te pobocza wykoszone.
 • plac zabaw, wieńce dożynkowe, znaki (zgłaszał Sołtys Dobropola Gryfińskiego Mielnicki);
  Zapraszam P.Mielnickiego do komisji konkursowej na dożynkach gminnych. Uważa, że wieńce zawsze były pomysłowe, bardzo ładne.
  O znaki poinformujemy drogowców. Będzie musiał być ogłoszony ponownie przetarg na działkę, z której zrezygnował kupujący. Jak sprzedamy, to zajmiemy się placem zabaw.
 • znak inf. o zwężeniu drogi, kosze na śmieci (zgłaszał Sołtys Glinnej Łuczak;
  Chce powiedzieć, że jest tam zwężenie drogi. Jest ona węższa niż przepisy pozwalają. Ona była robiona 3 lata temu, bo nie można było przejechać. Nie można tam nawet linii rozdzielającej namalować, taka jest wąska, stąd jest ustawiony ten znak.
  Kosze na śmieci; musimy sprawdzić nie tylko w Glinnej, ale na terenie całej gminy.
 • oświetlenie ulicznie wycinki pobocza i drzew (zgłaszał Sołtys Żelewa Świętek)
  Lampy w Żelewie; jest to duża inwestycja. Niedawno zrobiliśmy dwie lampy w St.Czarnowie i tutaj było 3.000 zł a tam koszt byłby o wiele większy. Musi sprawdzić, jakie będą oszczędności do końca roku i wówczas zobaczymy co da się zrobić, jaką podjąć decyzję. Pobocza będą wycięte.
  Natomiast odnośnie wycinki drzew i krzewów został ogłoszony przetarg. Po sezonie jak tylko liście zlecą będzie przeprowadzona wycinka tych drzew.
 • monitoring, znaki (zgłaszała Sołtys Kołbacza Kopczyńska);
  Nie widzi przeszkód, by taki monitoring przy bibliotece założyć. A znakami się zajmiemy.

Radny Dudziński chciałby się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z podatkiem rolnym od Kołbacza.

Wójt wyjaśnił, że jest ustawa w tym zakresie, jest złożony wniosek o uznaniu tej ustawy za niezgodnej z Konstytucją. Do Trybunału Konstytucyjnego wysłał skargę w listopadzie ubiegłego roku - na nasz wcześniejszy wniosek. Trybunał nie przychylił się pozytywnie do naszego wniosku. Trybunał w pierwszym momencie ten wniosek odrzucił. Teraz czekamy na odpowiedź, to jakiś czas trwa. Nie może tego przyśpieszyć, mają na to określony termin.

Radny Grzywiński uważał, że powinno się dać nakaz komorniczy dla Kołbacza. To oni powinni się tłumaczyć, czy im się należy, czy nie. Z osobą fizyczną, to Wójt wie jak postąpić (nie mogę działać wbrew prawu wyjaśnił Wójt).

Radny Dobrzański przypomniał, że w pierwszej kadencji Rady komornik pobrał od Instytutu ratę podatku a później przez następne dwie kadencje mieliśmy podatek od Kołbacza. Kolega Dudziński wówczas też był radnym i to pamięta. Dlaczego obecnie nie możemy tak zrobić.

Ad. 23 Wolne wnioski.

Radna Cymerman przekazała na ręce Wójta dwa pisma tj.

- Zespołu amatorskiego piłki siatkowej w Kołbaczu w sprawie sfinansowania 10 kompletów strojów do piłki siatkowej z logo Gminy Stare Czarnowo.
- Grupy inicjatywnej piłkarzy „oldboje” w Kołbaczu w sprawie udostępnienia płyty boiska sportowego w Kołbaczu na cele społeczne.
W załączeniu są dołączone osiągnięcia.

Radny Dobrzański przypomniał, że nie został poinformowany na temat złożonego dzisiaj wniosku w sprawie dofinansowania na kaplicę przedpogrzebowa w Dębinie. Prosił o przegłosowanie jego wniosku formalnego.

Wiceprzewodniczący Rady Kałucki uważał, że jeśli chce radny dzisiaj na ten temat rozmawiać, to powinna się w tej sprawie odbyć dyskusja - czy jest celowym wydawanie środków na ten cel, czy Rada chce przeznaczyć daną kwotę.

Radny Dobrzański nie zgadzał się z propozycją Wiceprzewodniczącego. Stwierdził, że tutaj daje się podwyżki a on zwrócił się raz na cztery lata z wnioskiem o dofinansowanie kwoty 2.000 zł i jest problem. Te pieniądze nie są dla niego. Dlatego wnioskuje o przegłosowanie jego wniosku.

(Wiceprzewodniczący Rady nadal uważał, że powinna być dyskusja najpierw w tym temacie).

Radna Cioch poparła w części wniosek radnego Dobrzańskiego, że jakieś pieniądze powinny na remont tej kaplicy się znaleźć. Jednak jest to zmiana budżetu. W związku z powyższy prosi, by przyjąć ten wniosek i na przyszłą sesję przygotować projekt uchwały w tej kwestii, który dokona zmian w budżecie. Należałoby to formalnie załatwić.

Wiceprzewodniczący Rady ponownie wyjaśnił, że dlatego zaproponował radnemu, by złożył interpelacje na piśmie, byśmy to skierowali na komisje i na przyszłą sesje można by było taką uchwałę przygotować Chociaż jego zdanie jest trochę inne (a ustny wniosek radnego nie wystarczy? – zapytał radny Grzywiński). Wystarczy, będzie to w protokole i to już jest to samo. Jakie jest moje zdanie - Stare Czarnowo nie ma domu przedpogrzebowego, Kobylanka też nie ma, jedynie co w Kołbaczu jest. Nie ma też w Płoni, Smerdnicy itd. Na dzisiaj pochówki odbywają się już inaczej (zabierają taką osobę do chłodni a następnie przywożą w dniu pogrzebu do kościoła). Także nie wiem, czy w Dębinie jest taki dom pogrzebowy potrzebny. Takie jest jego zdanie. Niech się radni wypowiedzą (radny Dobrzański poinformował, że kościół w Dębinie stawiali emeryci i renciści. To było jeszcze za czasów księdza Doburzyńskiego. Było wtedy powiedziane, że będzie kościół, jeśli będzie budowany dom pogrzebowy - taki był warunek. Nic by się nie stało jak gmina przez okres 11 lat dofinansuje te 2.000 z ł (bo tyle lat ma kościół).

Wiceprzewodniczący Rady Kałucki poinformował, że wniosek został przyjęty, przedyskutujemy to na posiedzeniu komisji i zdecydujemy. Wniosek jest zapisany w protokole.

Radny Grzywiński zwróci się do Wójta z ponownym wnioskiem w sprawie wykoszenia poboczy w St.Czarnowie - przy wyjeździe ze St.Czarnowo „ co roku o to proszę i tego się nie robi…”. Będą wkrótce dożynki a my jak wyglądamy.

Ad. 24 Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki ogłosił zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-12-2008 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2008 15:24