herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/170/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/170/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  29  grudnia 2008 r.
 

w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5.916,47 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.916,47 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.851,21 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 3.851,21 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.065,26 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.554,16 zł
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   254,00 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 257,10 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5.916,47 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.916,47 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.916,47 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 5.916,47 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:03