herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/172/08 Rady Gminy Stare Czarnowo Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXV/172/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 );  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 10.622.203 zł
z tego:

 1. dochody bieżące - 8.822.203 zł
 2. dochody majątkowe - 1.800.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 13.597.879 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.975.676 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 3.000.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 3.000.000 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 135.000 zł
 2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 5.000 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 3.455.000 zł
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 513.624 zł

§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 51.000 zł
 2. wydatki - 357.000 zł

§ 8. Ustala się dotacje:

 1. podmiotową dla gminnej instytucji kultury (Załącznik Nr 7)  w wysokości - 90.000 zł
 2. celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 8) w wysokości - 25.000 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 1. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami  (Załącznik Nr 9)
 2. realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10)

§ 10.

 1. Ustala się dochody w wysokości - 63.000 zł
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Ustala się wydatki w wysokości - 58.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000 zł
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 3.000.000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy powyższego kredytu
 2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 6. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
  1. pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków;
  2. jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania finansowane z sum na zlecenie lub z akredytyw budżetowych - na koszty wykonywanych zadań;
  3. w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
  4. pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-01-2009 15:09