herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/175/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo.

UCHWAŁA NR XXV/175/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuję:

§ 1. Wyraża się zgodę na kupno od Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej oczyszczalnią ścieków, stanowiącej działkę nr 40/3 o powierzchni 0,66 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelewo, za kwotę 30.000,00 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXV/175/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Działka nr 40/3 z obrębu ewidencyjnego Żelewo stanowi własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Na nieruchomości zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków stanowiąca własność Gminy Stare Czarnowo, która w wyniku zaniedbań poprzedniego Zarządu Gminy wzniesiona została na gruncie nie będącym jej własnością.
W celu uregulowania stosunków własnościowych zasadnym jest kupno od Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prawa wieczystego użytkowania działki nr 40/3.
Zaproponowana przez Instytut cena sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wynosi 30.000,00 złotych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:11