herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/177/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

UCHWAŁA NR XXV/177/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 134, poz. 850) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie zadania przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegające na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXV/177/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przyznawanie i wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej spraw Rada Gminy może upoważnić Ośrodek Pomocy Społecznej co jest uzasadnione z uwagi na problematykę zagadnień którymi zajmuje się pomoc społeczna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:12