herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/180/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony.

UCHWAŁA NR XXV/180/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, w związku z art. 7 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, na część działki nr 356/2 z obrębu ewidencyjnego Radziszewo Las, o powierzchni 500 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Gryfino z przeznaczeniem na lokalizację oczyszczalni ścieków dla miejscowości Binowo, na czas nieokreślony.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXV/180/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest w trakcie opracowywania planu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Binowo. Wcześniejsze ustalenia odnośnie lokalizacji oczyszczalni zakładały wybudowanie jej na działce nr 132/1 stanowiącej współwłasność Grzegorza Szczupak i Sylwii Galwas, na kupno której Rada Gminy Stare Czarnowo wyraziła zgodę w Uchwale nr XX/150/08 z dnia 10 września 2008 r. Dnia 20 listopada 2008 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło oświadczenie Pani Galwas która w imieniu swoim i brata Grzegorza Szczupak wycofała się ze zobowiązań zawartych w porozumieniu z dnia 19 września 2008 r.
Z uwagi na zaistniałą sytuację Wójt Gminy, podjął niezbędne działania w efekcie których, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania w terenie oraz konsultacji z projektantami, za równie korzystną lokalizację uznano działkę nr 356/2 z obrębu ewidencyjnego Radziszewo Las, stanowiąca własność Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Gryfino.
Obszar, który jest przedmiotem zainteresowania obejmuje powierzchnię około 500 m2 , a zlokalizowany jest w północno- wschodniej części nieruchomości.
Pismem z dnia 28.11.2008 r. Nadleśnictwo Gryfino uzgodniło lokalizację inwestycji i wyraziło zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane związane z wykonaniem dla miejscowości Binowo oczyszczalni ścieków.
W celu realizacji ustawowego obowiązku zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoście usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz umożliwienie wykonania dalszych prac planistycznych, zasadnym jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:14