herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/182/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym.

UCHWAŁA NR XXV/182/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej nr 23/8 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Stare Czarnowo, służebnością przejazdu i przechodu na rzecz działki nr 204 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo.

§ 2. Służebność ogranicza się do miejsca projektowanego zjazdu określonego na mapie stanowiącej załącznik niniejszej uchwały.

§ 3. Właściciel działki władnącej nie może sprzeciwiać się realizacji planów inwestycyjnych na nieruchomości obciążonej oraz nie może wnosić roszczeń w przypadku wykonywania prac inwestycyjnych.

§ 4. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego oraz dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi właściciel działki władnącej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXV/182/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej nr 23/8 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, o powierzchni 3,82 ha dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę nr SZ1Y/00053160/1.
Dnia 9 grudnia 2008 roku do Urzędu Gminy wpłynęła prośba Ewy i Edwarda Maksym, właścicieli działki nr 204 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo z prośbą o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu w działce nr 23/8 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Stare Czarnowo. Celem ustanowienia służebności jest wykonanie zjazdu umożliwiającego połączenie działki nr 204, na której projektowana jest budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego, z drogą wojewódzką nr 120. Ustanowienie tej służebności jest również warunkiem zatwierdzenia projektu budowlanego.
Zapisy paragrafu 3 uchwały w pełni zabezpieczają prawa Gminy Stare Czarnowo do swobodnego dysponowania nieruchomością w przypadku wykonywania zaplanowanych inwestycji oraz zabezpieczają przed ewentualnymi roszczeniami za strony właściciela działki władnącej, dlatego też kierując się zasadami współżycia społecznego należy poprzez przyjęcie tejże uchwały umożliwić wnioskującym zatwierdzenie projektu budowlanego i przystąpienie do rozpoczęcia budowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-01-2009 13:12