herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XXIV/08
z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 20 listopada 2008 r. w godz. od 1430- 1510
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1430 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak.
Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy,  Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych ( nieobecni radni; R.Marczewska i J.Rusinek ), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z wnioskiem Wójta o zwołanie sesji - zgodnie z art. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 z późn.zm.) wraz z uzasadnieniem do wniosku a następnie z porządkiem obrad i projektem uchwały.
Wniosek wraz z proponowanym porządkiem oraz projektem uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
(Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji nadzwyczajnej i projektem uchwały - stanowi to załącznik nr 4 );

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku Wójt Gminy M.Woś wnosił o wprowadzenie;

- projektu uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

W uzasadnieniu wyjaśnił, że projekt tej uchwały jest to prawie identyczny tylko dotyczy drogi Św. Floriana w St. Czarnowie (a ujęta w porządku sesji dot. drogi Dębina – Komorówko). Mamy informację, że może uda nam się jeszcze jedną drogę też zmieścić i dlatego o to prosi. Dodatkowo wyjaśnił, że ta sesja została zwołana dlatego, iż wymagane są uchwały Rady w tej sprawie. Wcześniej tego nie żądano. Termin złożenia wniosku wraz z uchwałami rady upływa z dniem 21 listopada 2008 r.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady K. Mendak prosił, żeby jako pkt 3 ująć w porządku obrad proponowany przez Wójta projekt uchwały,  natomiast kolejne punkty otrzymają dalszą numerację.
Następnie poddał do przegłosowania porządek obrad po wprowadzeniu zmiany j/w i tak;
- za takim porządkiem głosowało – 13 radnych
W głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały wraz jego uzasadnieniem w sprawie j/w. Wyjaśnił, że ta uchwała dot. drogi Dębina – Komorówko.

Dyskusje:

Radna Cioch stwierdziła, że nie analizowała dokładnie jeszcze projektu budżetu i chciała się spytać, czy w projekcie budżetu na 2009 r. w zadaniach inwestycyjnych była ujęta droga Dębina – Komorówko.
Drugie pytanie - czy te 365 000 zł na tą drogę, to jest 50% wartości drogi.
W odpowiedzi Wójt Gminy M.Woś wyjaśnił, że w projekcie budżetu na 2009 r. ujęta jest kwota - 51% wartości drogi.

Radny Grzywiński stwierdził, że z tego co pamiętam, to przetarg się odbył na przebudowę drogi Dębina – Komorówko, były na to zapewnione środki. Co się stało z tymi środkami, czy to są części tych środków. Jeśli był ogłoszony przetarg na tę drogę,  to środki musieliśmy mieć w budżecie.

Z-ca Wójta A.Łysik wyjaśnił, że były zabezpieczone środki, przetarg się nie odbył i pieniądze przeszły na następny rok.

Skarbnik Gminy A.Baran wyjaśniła, że Rada Gminy podjęła uchwałę o zwiększeniu środków i ewentualnym kredycie. Przychody były zwiększone o 900.000 zł m.in. na sfinansowanie drogi Dębina – Komorówko.
Ponieważ przetarg, się nie odbył, kredyt nie został uruchomiony, po prostu nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy. Nie są pieniądze wzięte. One będą wykorzystane na przyszły rok.

Przewodniczący Rady uważał, że dokładnie będzie rozmawiać podczas analizy nad tworzeniem budżetu gminy na 2009 r.
Następnie z uwagi na brak dalszych dyskusji odczytał projekt uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – dot. drogi Dębina – Komorówko ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu ) i poddał go przegłosowania i tak:
- za takim projektem uchwały głosowało 13 radnych
W głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIV /167/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie j/w. Wyjaśnił, że ta uchwała dot. przebudowy ul. Św. Floriana w Starym Czarnowie.

Dyskusje:

Z- ca Wójta A.Łysik omówił proponowaną uchwałę, m.in. stwierdził, że dot. ta uchwała tego samego programu jak wcześniej. Być może uda nam się dodatkowo wykorzystać środki na przebudowę ul. Św. Floriana – na kwotę nie mniejszej niż 160.000 zł ( w uzasadnieniu tego projektu winna być taka sama kwota, jest błąd). Wniosek musimy złożyć do dnia jutrzejszego. Teraz dowiedzieliśmy się,  że jest niezbędna uchwała Rady a wcześniej nie było o tym mowy. Musi być komplet dokumentów łącznie z projektem technicznym.

Radny Dudziński zapytał, czy nie można było wystąpić z tego programu o większe środki dot. m.in. dot. remontu drogi w Kartnie i Żelisławcu.

Wójt Gminy wyjaśnił, że z tego programu można sfinansować tylko jedną drogę w danej jednostce, także musieliśmy wybrać. No więc mając gotowy projekt na Komorówkę, dlatego Komorówka jest gotowa i musi iść. Natomiast może się jeszcze uda, że zostanie w tym funduszu parę złotych, bo 160 000 zł, to nie jest tak dużo, może je dostaniemy. Nie ponosimy żadnego ryzyka, natomiast okazja jest, to trzeba ją wykorzystać. (Przewodniczący Rady nadmienił, że pierwszą drogą jest ul. Okrężna w Żelisławcu,  następnie Żelewo, Kartno itd. Będą szykowane wnioski, musi być opracowana najpierw dokumentacja techniczne, będzie to z tego programu). Wójt dalej poinformował, że program ten powstał niespodziewanie,  takiego szybkiego programu nie było. Będziemy gotowi na wszystkie te drogi, o których mówimy (ciągle powtarzamy), jak będą z innych funduszy (możliwości). Będziemy gotowi dlatego, że jest zamówiony projekt na te drogi, o których mówimy czyli Okrężna, Boczna, Dobropole, Żelewo i Polna z Okrężną.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – dot. ul. Św. Floriana ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu ) i poddał go przegłosowania i tak:
- za takim projektem uchwały glosowało 13 radnych
W głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIV /168/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie j/w. Wyjaśnił, że tą uchwałą zmieniamy cztery stawki uchwalone na poprzedniej sesji, które zostały wpisane błędnie.

Dyskusja;

Radna Cioch zapytała, czy do budżetu do dochodów przyjęła p.Skarbnik różnicę, która wynikała z tej tabeli, na której myśmy pracowali?
Czy jest różnica pomiędzy starą stawką a obecną?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do budżetu były przyjęte te kwoty, które powinny być uchwalone czyli te obniżone. W materiałach informacyjnych,  które radni otrzymali wystąpił błąd w kwotach zeszłorocznych.
Zostały przyjęte cztery stawki zeszłoroczne w wysokości większej niż faktycznie zostały uchwalone i one zostały przez wskaźnik przeliczone. Do uchwały tej została wpisana kwota wyższa niż być powinna uchwalona zgodnie z naszymi propozycjami. Przeliczono te mylnie podane kwoty o wskaźnik inflacji. Dot. to tych 4 stawek, które wskazano w uzasadnieniu uchwały.

Radny Róg zapytał, kto bierze odpowiedzialność za ten błąd, kto to naliczał, kto bierze za to konsekwencje?

Skarbnik Gminy poinformowała, że konsekwencje byłyby, gdyby te składki weszły od 01.01.2009 r. W związku z tym, że przedkładamy Państwu projekt uchwały, który te stawki wprowadzi w takiej wysokości w jakiej było przez nas proponowane tak naprawdę, to nikt nie poniesie konsekwencji, ponieważ płatnicy od 1 stycznia będą mieli podatek w niższej wysokości. Ja popełniłam ten błąd podczas przepisywania stawek ubiegłorocznych.

Wójt Gminy uważał, że to on ponosi za to odpowiedzialność. Chcę przeprosić za swoje oświadczenie. Pan Kotuła zadał pytanie w czasie sesji.
Jest to czeski błąd. Jeżeli ktoś pracuje na Excelu to doskonale wie, że tabelki się przesuwają, rozsuwają. Ale przecież nic się nie stało i żadnych konsekwencji nikt nie ponosi. Ja przepraszam, bo to ja ten projekt przedkładałem i też oświadczam, że nie mam pretensji do p. Skarbnik.
Przy tylu zadaniach, które wykonuje mogła zdarzyć się też pomyłka, która została wychwycona bardzo szybko. Teraz po nowym uchwaleniu ponownie niższych stawek nic się nie dzieje krzywdzącego dla mieszkańców.

Radny Grzywiński uważał, że nic by się nie stało, gdybyśmy te stawki utrzymali, mieścimy się w limicie, bo Minister Finansów swoją propozycję złożył. Chyba nie ma pomyłek co do propozycji Ministerstwa Finansów. Czy też mogą być? (Wójt odpowiedział, że pomyłki nie ma). Powtarzam jeszcze raz, nic by się nie stało, gdybyśmy te stawki utrzymali. Mielibyśmy wyższe podatki. Umowa była trochę inna, zgadzam się, że dokładamy tę różnicę którą zobliguje Ministerstwo Finansów. Czyli w przypadku pola golfowego np. powinien być zapis 0,58 zł ( 3 grosze doszło).

Skarbnik wyjaśniła, że zeszłoroczne stawki, które obowiązywały w gminie zostały przeliczone o wskaźnik 4,2%. Wszystkie stawki przeliczone były nie o kwotę, tylko o wskaźnik. W projekcie budżetu jest policzone po prawidłowych stawkach.

Sołtys Kotuła przypomniał, że na poprzedniej sesji wspomniał o tych 4 stawkach, że nie są nieprawidłowe, wówczas radny Dobrzański mnie uciszył. Uważa, że radni są od tego, żeby kontrolować to wszystko, co jest przedkładane. Owszem rolnikom się obniżyła, a pozostałe co? Powinniście być reprezentantami tych mieszkańców, z nie przyjmuje się stawki w całości proponowane. Także całej tej winy nie zwalałby na Wójta, Skarbnika,  ale też jest tutaj wina radnych. Chciałby na koniec zachęcić do dyskusji na temat środków,  jeśli chodzi o biznes w naszej gminie. Może należałoby się poważnie zastanowić, jak ten biznes pociągnąć. Z takim stawkami, jakie są u nas będzie trudno ( radny Róg poparł wypowiedź sołtysa, jednak uważał, że nie wszyscy radni powinni się znać. Ponadto na jednym posiedzenie nie jesteśmy wstanie przeanalizować szczegółowo tych podatków. A tak było ). 

Przewodniczący Rady dodał, iż nikt z nas radnych nie sprawdził tych stawek zeszłorocznych na tych planszach ( to też nasza wina)

Wójt ponownie przeprosił za zaistniały błąd, nikt konsekwencji nie poniósł z tego tytułu. Każdemu może to się zdarzyć, jednak nie przypomina sobie, żeby w okresie tych 5 lat było coś takiego ( za wyjątkiem jakiś błędów pisarskich itp.) Dlatego pracujmy dalej.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu ) i poddał go przegłosowania i tak:
- za takim projektem uchwały głosowało 11 radnych,
- wstrzymało się od glosowania 2 radnych. 
W głosowaniu brało udział 13 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XXIV /169/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

Ad. 5 Wolne wnioski.

Radny Dobrzański wnioskował, żeby na przyszły rok zabezpieczyć środki na remont drogi do Komorówki. By tę drogę wreszcie zrobić dla mieszkańców.

Radna Cioch chciała wrócić do błędu, który się wkradł w uchwałę na temat podatków. Tak się dziwnie dzieje, że powstał błąd i jest wielki szum i niezadowolenie. Kiedy kierowca przekroczy przepisy, popełni błąd, nikt go nie ukarze jak nie zostanie złapany, sam do błędu też się nie przyzna. Prowadząc działalność gospodarczą we własnym zakresie, jeżeli popełnimy błąd to też tego nikt nie ogłasza.
Więcej, trzeba odwagi do przyznania się niż do ukrycia tego. Komisja budżetowa rzeczywiście powinna bardziej zająć się tymi sprawami, ale chce też przypomnieć, że na sesji była taka sytuacja, gdzie słyszeliśmy „a dajmy spokój i tak swoje zrobicie, klepmy tę uchwałę. Jednym podejściem klepniemy tę uchwałę, nie będziemy się nad tym rozwodzić”. I to jest takie podejście niektórych radnych. Ja chciałam,  żeby rozmawiać szczegółowo o każdym podatku, sprzeciwiałam się, ale po co rozmawiać tak. Jest pełna uznania, szacunku dla p. Skarbnik, że przyznała się do błędu. W ciągu 5 lat jest to pierwsza taka pomyłka. Pamięta dokładnie, jak niedawno była taka impreza w Kołbaczu i ktoś zwrócił Dyrektorowi uwagę, że tam było parę błędów itp. Podobała mi się wtedy jego odpowiedz „ proszę nie krytykować, tylko ten kto nie pracuje,  ten nie popełnia błędów…”.Przy takiej ilości dokumentów, naprawdę trzeba dobrze się skupić, ukazać. P.Skarbnik przyznała się do błędu, mam wiele szacunku do P.Wójta,  p.Skarbnik. że mieli odwagę się do tego przyznać. Nie skutkował ten błąd, bo ta uchwała będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2009 r.

Radny Grzywiński uważał, że niepotrzebnie P. Cioch ciągnie ten temat. Ale dziwi mnie, że p. sołtys Kotuła wyłapał ten błąd mimo, że jest osobą postronną, a reszta nie. Stwierdził, że należy skończyć ten temat,  błąd został naprawiony i wszystko jest już dobrze.

Ad. 6 Zakończenie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1510.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-01-2009 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 14:42