herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/48/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2008 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2008 roku.

ZARZĄDZENIE  Nr II/48/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia  2008


w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2008 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1112/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  76.180 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 76.180 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 76.180 zł
  § 4810 Rezerwy 76.180 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  76.180 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.650 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.650 zł
  § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.650 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27.472 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 27.472 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.200 zł
  § 4260 Zakup energii 6.300 zł
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.972 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.986 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 5.986 zł
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.986 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 205 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 205 zł
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 200 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200 zł
  § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 200 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.077 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 166 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 5.911 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 5.911 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32.513 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.478 zł
  § 4260 Zakup energii 14.793 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1.685 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 16.035 zł
  § 4260 Zakup energii 16.035 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.077 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 1.500 zł
  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.500 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 577 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 577 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-01-2009 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 15:15