herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XXIII/08
z XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 17 listopada 2008 r. w godz. od 1200- 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych (spóźniła się radna Marczewska r.).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał - stanowi to załącznik nr 3) ;

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy oraz XXI nadzwyczajnej sesji tj. z dn. 10.09.08 r. oraz 22.09.08 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 r. - druk nr 2/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009 - druk nr 3/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 - druk nr 4/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – druk nr 9/XXIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej – druk nr 6/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo (dot. głosowania imiennego) – druk nr 5/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo (dot. komisji rewizyjnej) – druk nr 11/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 8/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych – druk nr 12/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Wniosek grupy radnych dot. podwyższenia diet radnym – druk nr 10/XXIII,
  1. dyskusja,
 20. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na wstępie Rada Gminy uczciła minutą ciszy pamięć trzech tragicznie zmarłych osób na terenie gminy w ostatnim okresie (tj. Mateusz Dobrski, Piotr Kuczyński, Wojciech Ruszczycki (prosił o to radny Dudziński).

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce wnieść jakieś zmiany, czy ma uwagi do porządku?
Poinformował dodatkowo, że w porządku sesji są ujęte dwa projekty uchwał w sprawie zmiany statutu gminy; w tym jeden dot. głosowania imiennego a drugi dot. zmiany zapisu dot. składu komisji rewizyjnej. Jest to związane z wnioskiem grupy radnych, którzy wnioskują o taką zmianę w statucie. W związku z tym proponuje w pierwszej kolejności dokonać zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej a następnie drugą uchwałą dot. zmiany statutu dokonać zmiany zapisu w statucie odnośnie składu komisji rewizyjnej. Chodzi o to, że zmieniając zapis w statucie, wchodzi on w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Natomiast zmiana składu komisji wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obecny 5 osobowy skład komisji rewizyjnej jest niezgodny ze statutem. Chce to uregulować w pierwszej kolejności zanim wejdzie w życie zmieniony zapis w statucie, który dzisiaj proponujemy.

Radny Grzywiński nie zgadzał się z uzasadnieniem Przewodniczącego Rady. Uważał że komisja rewizyjna powołana w składzie 5 osobowym działa już 2 lata. Koleżanka z obsługi Rady kontaktowała się z wydziałem nadzoru Urzędu Wojewódzkiego i jest to naruszenie prawa. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej rozmawialiśmy na temat zmiany zapisu w statucie, by został ten skład pięcioosobowy. Nie wie dlaczego zostało zmienione uzasadnienie do projektu uchwały, ustalone we wniosku grupy radnych. Jeżeli ma być powołana komisja rewizyjna w czteroosobowym składzie, to dotychczasowa komisja powinna być odwołana. Tak samo było z Przewodniczącym Rady. Jak wpłynął wniosek w sprawie odwołania, to należało w pierwszej kolejności odwołać uchwałą, a następnie powołać.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w pkt 4 projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej jest zapis, że traci moc uchwała z dnia 4 listopada 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej. To nie jest odwołanie przewodniczącego komisji rewizyjnej, jest odrębna uchwała o przewodniczącym komisji. Ta uchwała dot. zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej. Został ten projekt skonsultowany z prawnikiem i taki zapis jest prawidłowy. Wybieramy nowy skład czteroosobowy komisji, ponieważ dotychczasowy skład pięcioosobowy komisji rewizyjnej jest niezgodny ze statutem. Dokładnie pamięta, jaka była nasza wspólna umowa, że ta komisja miała być powołana z przewodniczących stałych komisji Rady. Prosił, by nie doszukiwać się tutaj żadnego podstępu, musimy na te 2-3 miesiące zmienić skład na czteroosobowy, żeby było to zgodne z dotychczasowym zapisem w statucie, do czasu wejścia w życie jego zmiany.

Radny Róg zgłosił, by pkt 13 porządku był pkt 14 a pkt 14 jako pkt 13 (dokonać zamiany pkt). By projekty uchwał dot. komisji rewizyjnej były obok siebie, jeden pod drugim. Radny stwierdził, że do tej pory Przewodniczący Rady tolerował skład pięcioosobowy komisji rewizyjnej, przez 2 lata, pomimo, że było to niezgodne ze statutem. Przekroczył swoje uprawnienia, nie działał zgodnie, popierał moją osobę.

Przewodniczący Rady ponownie powtórzył, że najpierw chce uregulować tę kwestię a później dokonać zmiany w statucie. W tym przypadku procedura jest dłuższa, gdyż ta uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Natomiast uchwała o zmianie składu osobowego wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obecnie dużo spraw jest w Prokuraturze i dlatego nie chce, by ta sprawa niezgodności ze statutem również się tam znalazła. Jak wejdzie w życie zmiana w statucie, wówczas wrócimy do składu komisji rewizyjnej i powołamy piątego członka komisji. Chce zaproponować do tej komisji te same osoby i przeprowadzimy głosowanie. Chce to uregulować prawnie, bo nie wie kiedy będzie wezwany do Prokuratury, gdyż jest taka atmosfera w Radzie. Kiedyś złożył jakiś podpis i już jest to w Prokuraturze. Proponuje, żeby te same osoby znalazły się w komisji – tylko w czteroosobowym składzie.

Radna Cioch zapytała, dlaczego radny Róg chce zmienić kolejność w porządku te dwa punktu. Przecież pkt 14 też podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Nawet, jak to dzisiaj uchwalimy, to nic się nie zmieni (radny Róg stwierdził, że nie o to jemu chodzi, tylko o zamianę pkt 13 na 14 i odwrotnie). W dalszej dyskusji radna przypomniała, że podczas wyboru komisji oświaty i spraw społecznych radny Róg powiedział, że się zgodzi by P.Cymerman została przewodniczącą komisji, jeśli zostanie wybrany do składu komisji rewizyjnej.

Radny Grzywiński w dalszej dyskusji zapytał, czy akceptujemy § 69 ust.1 Statutu o zwiększenie składu osobowego komisji rewizyjnej – do 5 członków. Czy tę uchwałę dzisiaj przegłosujemy?, bo chce to wiedzieć. Chodzi o pewność, że radni chcą zmienić ten zapis w statucie do 5 członków i możemy iść wówczas na ustępstwa (zapytał o to Wiceprzewodniczącego Rady Kałuckiego, jakie jest jego zdanie, czy zgadza się na to i z argumentami kolegi Roga).

Radny Kałucki stwierdził, że słuchając starego samorządowca, jakim jest radny Róg, to konsekwencje mogą być dalekosiężne, jeśli zostanie ten układ co jest. Pozostawienie tego może być nieprzyjemne. Natomiast jeśli chodzi o zmianę zapisu w statucie, to popiera dokonanie tej zmiany, by poszerzyć komisję rewizyjną do 5 osób. Teraz jednak zmienić należy skład osobowy komisji, by był on zgodny z dotychczasowym zapisem w statucie a następnie dokonać zmiany w statucie drugą uchwałą.

Radny Róg stwierdził, że jest gotów zrezygnować z członka komisji rewizyjnej. Tylko chce przypomnieć, że radna Cioch rezygnowała z członka komisji rewizyjnej, potem się wycofała, bo p. Przewodniczący nie akceptował tej komisji. Dla dobra sprawy zrezygnuje z członka komisji rewizyjnej , lecz nie róbcie podchodów (Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego mówicie, że robię podchody. Przecież to wyszło od radnego Grzywińskiego, że skład osobowy komisji jest niezgodny ze statutem).

Radny Dobrzański poinformował, że rozmawiał z radnymi z Bielic i z Przelewic i tam są komisje rewizyjne pięcioosobowe. Dlatego proponuje, by komisja była pięcioosobowa.

Radny Grzywiński ponownie przypomniał, że napisał uzasadnienie we wniosku inne niż jest napisane przy projekcie uchwały, jest brak tego uzasadnienia. Następnie odczytał jego treść, które było we wniosku w sprawie zmiany zapisu w statucie. Prosił, by nie zarzucać mu, że wcześniej podjął ten temat. Należy przestrzegać statut. Na wspólnym posiedzeniu komisji dogadaliśmy się, że zmienimy zapis w statucie w tej kwestii a tutaj proponuje się zmianę składu osobowego komisji rewizyjnej (Przewodniczący Rady zapytał „ co ja innego robię w pkt. 15…”).

Radny Żerebecki stwierdził, że jakby radny Róg czytał statut, to by wiedział, że komisja rewizyjna musi być w składzie czteroosobowym.

W uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższym temacie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wniosek radnego Roga tj. przeniesienie pkt 14 na pkt 13 , a pkt 13 na 14 w porządku;

- za takim wnioskiem głosowało 10 radnych (wniosek został przyjęty).

Następnie przegłosowano porządek obrad po wprowadzeniu powyższej zmiany i tak;
- za takim porządkiem głosowało 15 radnych.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy oraz XXI nadzwyczajnej sesji tj. z dn. 10.09.08 r. oraz 22.09.08 r.

Do protokołów z dnia j/w nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń (były one doręczone radnym wcześniej do zapoznania);
- za ich przyjęciem głosowało 15 radnych (na stan obecnych na sesji 15 radnych ).

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu tj. z dnia 29.12.2008 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Przewodniczący Rady poinformował o odbytych posiedzenia komisji Rady w okresie międzysesyjnym i tak;

 • Komisja rewizyjna pracowała w dniach 06.10 i 14.11.2008 r.
 • Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pracowała w dniach 14.10 2008 r.
 • Komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska pracowała w dniach 10.10. 2008 r.
 • wspólne posiedzenie komisji Rady odbyło się w dniu 05.11.2008 r.

Wiceprzewodniczący Rady reprezentował Radę w II forum przewodniczących Rad, które odbyło się w Wałczu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • zostało podpisane porozumienie w ramach „Transgranicznego Planu Działania ” w przygranicznym regionie Pomeranii. Takie porozumienie podpisało także siedem innych gmin z terenu powiatu gryfińskiego oraz Gmina Kołbaskowo z pięcioma gminami niemieckimi. Celem tego porozumienia jest realizacja projektu „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych”. Została podjęta w tej sprawie uchwała Rady upoważniająca Wójta do podpisania takiej umowy partnerskiej.
 • odbyły się konsultacje społeczne dot. przebudowy drogi 120, która dot. czterech miejscowości. Były ogłoszenia w tej sprawie i tylko jeden sołtys z zewnątrz z Kartna był na tych konsultacjach. Przykro mu z tego powodu a sprawa dot. m.in. przebudowy drogi Kartno – Żelisławiec, wjazd ma być z innej strony itd.
 • uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowej OSP w Gryfinie.
 • odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Był tam poruszany problem aglomeracji. Proponowano utrzymać 12 takich aglomeracji z gmin a w końcu powstały dwie tj. Śląska i Warszawska. Wiąże to się z szybszym rozwojem tych aglomeracji. Nas to również dotyczy, gmin sąsiadujących ze Szczecinem. Stąd powstało to stowarzyszenie.
 • była intensywne kontakty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Dyrektor Parków Krajobrazowych w sprawie sieci sanitarnej Kołowo – Binowo i oczyszczalni ścieków. Chodzi o to, żeby ścieki z oczyszczalni Kołowo były kierowane do oczyszczalni w Kartnie. Jest duży opór ze strony Parków.
 • w dobrym kierunku idą sprawy związane z miejscowością Starego Czarnowa. W dniu dzisiejszym zostanie ustalony termin na podpisanie aktu notarialnego w sprawie działki.
 • w tym okresie było kilka spotkań Związku Zlewni Jeziora Miedwie dot. to naszego wniosku co mamy złożyć do marca 2009 r. wspólnie z innymi gminami. Dot. on kanalizacji gmin. Pyrzyce i Barlinek będą szli swoja ścieżką, natomiast my wspólnie z 6 gminami, gdzie gminą wiodąca jest Stargard będziemy składać wspólny wniosek.
 • zostało w tym czasie podpisanych kilka aktów notarialnych związanych z wykupem mieszkań w Glinnej (dot. A. Świerkosza i Franczaka). To już ostatnie mieszkanie z bloku zostało wykupione, co było na mieniu gminy. Teraz będzie musiała być utworzona tam wspólnota, utworzyć muszą zarząd i działać.
 • została sprzedana działka w Dobropolu (co były problemy) i w Starym Czarnowie (lokal mieszkalny),
 • uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej i na Uniwersytecie Szczecińskim. Studenci z tej szkoły wykonywali u nas sztuki malarskie. Wystawa malarska odbyła w Zespole Szkół w Kołbaczu,
 • młodzież szkolna z naszej szkoły zorganizowała Dzień Papieski,
 • uczestniczył w Dniu Edukacji Narodowej w Kołbaczu,
 • odbyła się rejestracja przedpoborowych w Urzędzie Gminy,
 • w Kołbaczu zorganizowano wystawę w spichlerzu kościoła a później odbył się w kościele koncert. Było bardzo dużo ludzi itp.
 • w dniu 11.11.08 r. uczestniczył we mszy w kościele w Kołbaczu, na której odbył się występ dzieci i młodzieży z naszej szkoły.
 • odbyły się nominacje na statuetkę bociana i z naszej gminy było aż trzech nominowanych do tej statuetki. M.in. OSP St.Czarnowo. Niestety na bociana żeśmy się nie załapali, natomiast na nominację tak (Wójt wręczył nominację sołtysowi St.Czarnowa P.Baryła M.- druhny OSP.)
 • odbyły się targi turystyczne m.in. oglądano zabytki w Kołbaczu. Zaczyna się tutaj coś dziać w tym zakresie, chciałby, żeby udostępniać ten spichlerz na wystawy itp.
 • odbyło się spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Biura Gospodarki Przestrzennej. Jest plan inwestycyjny związany z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia, Dotyczy to naszej gminy, Bielic, Nowogard, Gryfina. Są problemy z opracowaniem dokumentacji, Jednak prawo należy przestrzegać, by nie było później kłopotów.
 • widział już koncepcję opracowania miejscowego planu dla Starego Czarnowa. Dzisiaj poszedł już do wydrukowania. Wkrótce odbędą się konsultacje społeczne. Prosi o zainteresowanie się tym mieszkańców St.Czarnowa. Myśli, że powinniśmy około miesiąca maja w 2009 r. już uchwalić ten plan,
 • jak widać Orlik 2012 działa – termin wykonania 15.12.2008 r.
 • w ostatni piątek uczestniczył w uroczystości w Bielkowie.

Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które wpłynęły do Rady gminy i tak;

 • pismo Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 10.10.2008 r. dot. złej jakości wody w Binowie w osiedlu leśnym.
  Tutaj Wójt dał krotki komentarz do tego pisma. Dot. to 4 osad a mianowicie; leśniczówki, gajówki, P.Piaskowskich i tzw. karczmy. Najprostszym sposobem zabezpieczenia im wody było dowożenie wody pitnej beczkowozem. Dowożono co drugi dzień. Później ktoś coś tam nabrał, przyjechali pracownicy Sanepidu, a tego pojazdu nie było i były skargi. Chce powiedzieć, że w połowie lipca tego roku mieszkańcy napisali pismo do gminy, że chcą, by wybudować im nitkę wodociągową. Odpisał, że nie przewiduje takiej inwestycji tam, gdyż są pilniejsze sprawy – chociażby przesył do Starego Czarnowa z Kołbacza. Po otrzymaniu przez nich mojej odpowiedzi nagle zrobiła się tam woda z oczyszczalni niezdatna do picia. Zamówił specjalne urządzenia do oczyszczania studni i mam nadzieję, że ta woda zostanie oczyszczona.
 • pismo Kluby Przyrodników z Świebodzina z dn. 29.09.2008 r. dot. planu ochrony obszaru natura 2000 Jeziora Miedwie i okolice. Tutaj proponują podanie terminu spotkania, wówczas oni przyjadą i omówią ten plan.

Przewodniczący Rady uważał, że wydaliśmy opinię negatywną w tej sprawie i myśli, że już do tego nie będziemy wracać, bo jest już po terminie.

 • pismo OSP Kołbacz z dn. 07.10.2008 r. dot. dofinansowania do remontu strażnicy i świetlicy OSP.

W/w pisma stanowią załączniki nr 6,7,8 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

nformację j/w przedstawiła Skarbnik Gminy A.Baran, która m.in. stwierdziła; że budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XXIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo i przedstawiał się następująco;

Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 31.10.08 r. Rada Gminy Stare Czarnowo dokonała w budżecie zmiany 8 uchwałami Rady, natomiast Wójt Gminy 18 zarządzeniami.
Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków jest przedstawione w załącznikach 1 i 2 do informacji.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w tym czasie 87,22 % tj. do kasy gminy wpłynęła kwota 8.606.232,80 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z podatków i opłat lokalnych tj. 2.729.741,71 zł co stanowi 31,72 %, wpływy z subwencji z budżetu państwa, to kwota 2.176.027,20 zł - co stanowi 25,28 %. Udział w podatkach stanowiących dochód - to 12,77 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowią 14,20 % dochodów ogółem.
Uzyskaliśmy także kwotę 584.153 zł jako środki uzyskane z innych źródeł, a w szczególności dofinansowanie budowy sali sportowej w Kołbaczu ze środków FRKF, stanowi to 6,07 %.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 8.525.054 zł - co stanowi 61,71 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie - co stanowi 26,47 %, na administrację publiczną -co stanowi 14,82 %, na kulturę fizyczną i sport - co stanowi 17,38 %, ogółu wydatków, na pomoc społeczną - co stanowi 13,71%.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 81.178,60 zł - stanowi to nadwyżkę budżetu przeznaczoną na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Gmina na dzień 31.10.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, w związku z czym wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 31.10.08 r. widniała kwota w wysokości 434.543,75 zł.
Są założone 2 lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 500.000 zł.
Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokółu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni;

Radny Dobrzański;

 • czy jest brana pod uwagę gazyfikacja w Dębinie,
 • jak daleko posunęły się sprawy z przejęciem świetlicy w Dębinie na mienie gminy.
 • na drodze Dębina – Stare Czarnowo jest uszkodzony asfalt. Niech teraz to uszkodzenie zrobią.
 • czy inwestycja Orlik 2012 dot. boiska w Starym Czarnowie będzie zakończona do 15.12.2008 r.?
 • o oznakowanie drogi dojazdowej od stronę Pyrzyc. Postawić taki znak od strony krzyżówki w stronę Dębiny. Brakuje tam znaku.

Radny Róg;

 • czy w budżecie gminy są zaplanowane środki na remont budynku w Kołbaczu przy ul. Warcisława. Stan budynku mieszkalnego jest bardzo zły i należy jak najszybciej przeprowadzić tam remont. Dot. to także budynku gospodarczego,
 • oczyszczalnia ścieków w Kołbaczu jest w tragicznej sytuacji. Rozmawiał z Prezesem Spółdzielni, który złożył wcześniej do gminy pismo w sprawie przejęcie przez gminę oczyszczalni i dróg (ulic). Należałoby podjąć w tej sprawie decyzję.

Radna Cioch;

* jadąc od strony Szczecina w Płoni przy przejściu dla pieszych jest taka oświetlona lampka. Czy u nas na krzyżówce w kierunku Kołbacza można było taką lampę sygnalizacyjną zamontować przed przejściem dla pieszych?. W Kołbaczu też by się przydały lampy na przejściu.
* miał być poprawiony chodnik znajdujący się między szkołą a biblioteką. Jest on za wąski i powykrzywiany.

Radny Żerebecki;

 • prosi o informację na temat odbytych przetargów na budynek po byłej szkole w Kołbaczu,
 • jest odwrócony znak informacyjny przy parkingu na wysokości kościoła,
 • brakuje drugiej tablicy ogłoszeniowej nowej w Kołbaczu(jedna jest nowa a duga stara),
 • ustawić znak – drogowskaz (trójnik) na skrzyżowaniu drogi nr 3 w kierunku Kołbacza (już wcześniej o to wnioskował). Taki znak ułatwiałby nam i innym dotarcie do Kołbacza.

Radny Grzywiński;

 • w wypowiedzi Wójta usłyszał, że odbywały się spotkania Związku Zlewni Jeziora Miedwie. Słyszał również, że Wójt został wybrany na prezesa tego związku. Chodzi o to, że padło hasło wodociąg Kołbacz - Stare Czarnowo. Ta sprawa była już wcześniej analizowana i stanęła w jakimś punkcie. Czy ponownie stanęła ta koncepcja, przymiarki, o co tutaj chodzi.
 • oczyszczalnia – bo jak słyszę Zlewnia J.Miedwie, to od razu przypomina mi się program sprzed kilku lat, że będziemy robić oczyszczalnię. Będziemy kanalizować gminę później to trwało kilka lat, program nie wyszedł. Chodzi o to, żeby nie skończyło się na tym, że Gmina Stare Czarnowo np. znowu z tego programu będzie kanalizowana. Chce przestrzec, by za bardzo tą drogą nie iść. Działkę pod oczyszczalnię kupiliśmy. Jakimi środkami robimy to, czy z budżetu czy z zewnątrz. Czy są złożone wnioski na dofinansowanie. Dla St. Czarnowa to bardzo ważna sprawa. Jest dokumentacja i co dalej?.

Radny Piątkowski;

 • ponowił sprawę cmentarza w Żelewie. Należy wyjaśnić, czy na tym cmentarzu można dokonywać pochowku tradycyjnego czy nie.

Radna Froncala;

 • czy poszło już pismo do Urzędu Marszałkowskiego o sfinansowanie remontu rzeki Krzewna m.in. z Glinnej w kierunku Kartna.
 • komisja rolnictwa wnioskuje, by zlecić przeprowadzenie kontroli Zakładu DROGMAL przez Ochronę Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Pamięta, że była kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu, jednak nadal są skargi mieszkańców na ten zakład.
 • prosi Wójta o złożenie informacji o stanie zaawansowania prac remontowych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Warcisława w Kołbaczu.

Radna Marczewska;

 • przypomina o zamontowaniu lampy na wysokości posesji P.Sudrawskich,
 • wyremontować zaplecze świetlicy w Dobropolu (malowanie, gumolit itp.,)
 • czy na wiosnę jest przewidziane przeniesienie placu zabaw w inne miejsce,
 • naprawić drogę boczną (jest bardzo dziurawa, nieprzejezdna),
 • jeżeli jest możliwość, to załatać dziury na drodze w stronę P.Burakowskich (zamieszkuje tam osoba niepełnosprawna, jeździ na wózku),
 • czy jest szansa na remont drogi Stare Czarnowo – Dobropole,

Radna Cymerman;

 • zgłasza, że za mostem w Kołbaczu (po prawej stronie) zostały wycięte drzewa przy drodze. Część usunięto, natomiast część pozostała, są gałęzie. Kto dokonywał tej wycinki, to niech to całkowicie posprząta. Podczas tej wycinki zostało uszkodzone ogrodzenie z rury metalowej, jest powyginane częściowo, są braki itp. Należałoby to naprawić.

Ad. 7 Zapytania sołtysów.

W tym punkcie zgłaszali swoje wnioski i zapytania n/w sołtysi;

Sołtys Dobropola – Cz.Mielnicki;

 • oznakowanie dróg brakującymi znakami,
 • zabezpieczyć niebezpieczną dziurę (po okopie niemieckim) znajdującą się przy drodze Stare Czarnowo – Dobropole (przed lasem po prawej stronie). Należy zasypać to piachem, bo podczas wymijania się pojazdów może dojść do tragedii,
 • świetlica – tutaj szczególnie chodzi o sufit, cieknie i może spaść na głowę. W przedsionku również woda się leje.
 • podłączyć lampę oświetleniową przy ul. Słonecznej w Starym Czarnowie (na wysokości cmentarza), jest tam ciemno wieczorem.

Sołtys Glinnej –J.Łuczak;

 • zamontować nową tablicę ogłoszeniową, oszkloną. Dotychczasowa już jest zużyta.
 • przystanek PKS jest obecnie sprzątany raz w tygodniu (a jest tam ciągle bałagan). Jest chętna osoba, zobowiązuje się, że sprzątałaby go codziennie. Żeby to rozważyć.
 • jak daleko jest posunięta sprawa związana ze świetlicą wiejską?
 • remont drogi Glinna - Gliniec (jest tam wąski bruk i nie mogą się pojazdy wyminąć).

Sołtys Żelewa – H.Świętek:

 • przeprowadzić remont drogi gminnej w Żelewie (wyrównać ją, są dziury itp.).
 • ponawia swój wniosek w sprawie nowej tablicy ogłoszeniowej.

Sołtys Komorówki – H.Żygadło;

 • czy będzie robiona droga do Komorówki?

Sołtys Kołbacza – St.Kopczyńska;

 • topole zostały wycięte za rzeką. Natomiast znajduje się tam żywopłot ( na wysokości posesji P.Nowaka) , on go posadził bardzo blisko chodnika, który jest przy drodze wojewódzkiej i zagraża to bezpieczeństwu ludzi co tam chodzą szczególnie na działki. Idąc tym chodnikiem nie można się przesunąć, schować przed ochlapaniem wodą jak przejeżdżają samochody. Ten żywopłot rośnie w pasie drogowym. Rozmowy z P.Nowakiem nic nie dały. Należy wejść w kontakt z zarządem dróg, żeby go zobowiązali do wycinki tego żywopłotu.

Sołtys Kołowa – A.Kotuła;

 • przedstawił (na tablicy) stan świetlicy w Kołowie. Wcześniej zgłaszał pewne naprawy, które do dnia dzisiejszego nie zostały zrobione. Jest tam również składowane wilgotne drewno.
 • należy przenieść pojemniki na odpady w inne miejsce (jeśli zostanie przewieziony piasek w proponowane miejsce, to sami je tam rozplantują i wówczas można tam postawcie te pojemniki).
 • istniejące tam stawy wysychają, zrobiło się bajoro. Są bardzo zanieczyszczone.
 • przedstawił prace z koła plastycznego.

Sołtys wnioskował o podjęcie działań w powyższych sprawach.

Radna Cymerman poinformował, że komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych odbędzie posiedzenie wyjazdowe, celem dokonania przeglądu świetlic na terenie gminy. Wszelkie sygnały sołtysów, opiekunów będą zaprotokołowane i przedstawione Wójtowi do wiadomości (w przerwie komisja ustali z sołtysami terminy przeglądu świetlic) .

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1/XXIII,

Dyskusja – brak;
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – ze stawką 37,00 zł za 1 dt.

Przed przegłosowaniem w/w projektu radny Dudziński zaproponował przegłosowanie dwóch stawek tj.; cenę skupu żyta w kwocie 37 zł i 35 zł, którą proponuje komisji rolnictwa. Taka propozycja komisji była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji Wójt zszedł z swojej proponowanej stawki z 40 zł na 37 zł i taką stawkę przyjęliśmy większością głosów, która została wpisana do projektu uchwały.

Radny Grzywiński poparł propozycję radnego Dudzińskiego stwierdzając, że komisja rolnictwa proponowała stawkę 35 zł. Pozostawienie tej ceny na poziomie z ubiegłego roku. M.in. spadły ceny zbóż, drogie są środki ochrony itp. Dlatego należy przegłosować te dwie stawki.

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał do przegłosowania stawkę 37 zł i tak;
- za taką stawką głosowało 7 radnych,
- przeciw głosowało 8 radnych
W wyniku głosowania nie została przyjęta stawka 37 zł.

W związku z powyższym radna Cioch wnioskowały, by Skarbnik lub z-ca Wójta wyjaśnili na czym polegał błąd.

Skarbnik wyjaśniła, że cena skupu żyta jest ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS i Rada Gminy obniża tę cenę, stąd jest projekt w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Projekt był przygotowany ze stawką 37 zł (bo takie były ustalenia na wspólnym posiedzeniu komisji) i nie można zmieniać teraz tę cenę, jest przygotowany projekt uchwały z taką ceną. Musiałby być przygotowany drugi projekt uchwały, którego nie ma. W momencie nie podęcia tej uchwały automatycznie pozostaje cena proponowana przez Prezesa GUS.

Radny Róg stwierdził, że na posiedzeniu sesji podejmuje się uchwały Rady a nie na posiedzeniu komisji. Propozycja radnego Dudzińskiego była 35 zł i teraz należy przegłosować tą drugą proponowaną stawkę.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutowa przerwę.

Po przerwie radny Żerebecki zgłosił wniosek w sprawie ponownego przegłosowania tego samego projektu uchwały (ze stawką 37 zł za 1 dt). W uzasadnieniu podał, że poprzednio źle zostały policzone głosy (radna Cioch poprała wniosek radnego).

Radny Róg nie zgodził się z radnym stwierdzają, że kłamie, było dobrze policzone i stawia wniosek o przeprowadzenie głosowania nad stawką 35 zł.

Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania ponownie stawkę 37 zł za 1 dt i tak:
- za taką stawka głosowało 8 radnych
- przeciw głosowało 7 radnych
W tym głosowania została przyjęta stawka 37 zł.

W dalszej kolejności odczytał ponownie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – ze stawką 37,00 zł za 1 dt ( projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 8 radnych
- przeciw głosowało 6 radnych
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
(w głosowaniu brało udział 15 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XXIII/156/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przegłosowaniu powyższej uchwały opuścił salę posiedzeń radny Grzywiński, który nie zgadzał się z powtórnym głosowaniem.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 r. - druk nr 2/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 r.((projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 13 radnych
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XXIII/157/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009 - druk nr 3/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radna Froncala zapytała jaka była stawka w ubiegłym roku od gruntów dla pól golfowych – obecnie jest propozycja 0,63 zł (było 0,60 zł poinformowano ją).

Sołtys Kołowa Kotuła A zapytał, czy te stawki zostały podniesione o wskaźnik inflacji (Wójt wyjaśnił, że dla wszystkich podmiotów jednakowo podniesiono o stopień inflacji). Sołtys uważał, że proponowana stawka podatku od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza jest najwyższa w porównaniu z innymi gminami. Radni uchwalając ten podatek powinni brać pod uwagę swoich przedsiębiorców, by się rozwijali dla dobra gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy sołtys otrzymywać będzie informacje o terminach wspólnych posiedzeń komisji. Będą mogli uczestniczyć w tych posiedzeniach, jeśli będą chcieli.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 14 radnych
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIII/158/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 - druk nr 4/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale w sprawie j/w.

Dyskusja - brak;
Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 13 radnych
- przeciw głosował 1 radny.
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XXIII/159/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – druk nr 9/XXIII.

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych ( projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 14 radnych
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIII/160/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo (dot. głosowania imiennego) – druk nr 5/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo - dot. głosowania imiennego (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 14 radnych
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIII/161/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej – druk nr 6/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale i jej uzasadnieniem. W dalszej kolejności będziemy zmieniać zapis w statucie dot. ilości członków w komisji rewizyjnej (jest w tej sprawie wniosek grupy radnych ). Obecnie musimy wprowadzić zmianę w składzie osobowym komisji, gdyż jest 5 osób i jest to niezgodne ze statutem.

Dyskusja;

Radna Froncala zapytała, czy do składu komisji rewizyjnej można zgłaszać te same osoby? (Przewodniczący Rady poinformował, że tak, zgłaszać można te same osoby. Później przegłosujemy, by był skład czteroosobowy).

Do składu komisji rewizyjnej zgłoszono; Danutę Cymerman ( zgłosiła radna Cioch), Bożenę Froncala (zgłosił przewodniczący Rady Mendak), Wiesława Grzywińskiego (zgłosił radny Drwal), Bogumiłę Cioch (zgłosił radny Żerebecki).
W/w radni wyrazili zgodę do komisji rewizyjnej (w tym przewodniczący Rady poinformował, że nieobecny radny Grzywiński wyraża zgodę do składu komisji, jeśli zostanie zgłoszony – posiada jego zgodę).

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zamknięcie listy;
- za tym wnioskiem głosowało 14 radnych.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej (projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 14 radnych
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIII/162/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo (dot. komisji rewizyjnej) – druk nr 11/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale w sprawie j/w. Zapoznał z wnioskiem grupy radnych wraz z uzasadnieniem z dnia 06.11.2008 r. w sprawie zmiany zapisu w statucie dot. składu komisji rewizyjnej.
Wniosek grupy radnych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo - dot. komisji rewizyjnej) (projekt stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 9 radnych
- wstrzymało się od głosowania 5 radnych.
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXIII/163/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale wraz z uzasadnieniem w sprawie j/w. Ta sprawa był szczegółowo analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji.

Dyskusja;

Wójt Gminy zapoznał z treścią pisma z dnia 18.04.2008 r. skierowanym do P.Chruściel w sprawie gazyfikacji. Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji został zobowiązany przez radnego Grzywińskiego do przedstawienia tego pisma w dniu sesji.

Radna Froncala zapytała o jaką kwotę tutaj chodzi?. Zna tą Panią i trzeba się zastanowić na tą sprawą. Jej budynek także nie był ujęty w sieci gazyfikacji.

Wójt wyjaśnił, że to było o wiele wcześniej i jeszcze do roku 2002 można było takie budynki nie ujęte w tej gazyfikacji wprowadzić. Natomiast obecnie już nie, to tylko na koszt danego właściciela.

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo (projekt stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 10 radnych
- wstrzymało się od głosowania 4 radnych.
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta (uznano skargę za bezzasadną).
Jest to uchwała nr XXIII/164/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 8/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale wraz z uzasadnieniem w sprawie j/w. Dotyczy to tylko skrócenia terminu zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu j/w.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie z opinią pozytywną (projekt stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 13 radnych
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta.(opinia pozytywna).
Jest to uchwała nr XXIII/165/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych – druk nr 12/XXIII,

Przewodniczący Rady poinformował o proponowanej uchwale wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem do projektu.

Dyskusja;

Radny Róg poinformował, że była propozycja utworzenia swojego zakładu komunalnego, który załatwiał by sprawy komunalne itp. Dlaczego została wypowiedziana umowa z PUWIS, czy upływał termin jej zawarcia, czy może on ponownie przystąpić do przetargu?,

Wójt Gminy wyjaśnił, że termin nie upływał, gdyż umowa z nimi była zawarta na 25 lat (zawarł ją jeszcze Zarząd Gminy na podstawie aneksu z 2002 r.). Umowa ta została jednak zawarta niezgodnie z przepisami, nie było zgody Rady Gminy. W związku z tym należało wypowiedzieć im tę umowę do końca tego roku. Oczywiście mogą przystąpić do przetargu.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych (projekt stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 14 radnych
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIII/166/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie j/w i stanowi to załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Wniosek grupy radnych dot. podwyższenia diet radnym – druk nr 10/XXIII,

Przewodniczący Rady zapoznał z wnioskiem grupy radnych w sprawie podwyższenia diet radnym wraz z uzasadnieniem (wniosek 4 radnych w podpisie: Dobrzański Wł. Róg Z. Pączka W. Drwal M.)

Dyskusja;

Radna Cioch uważała, że ta grupa radych chciała nam zagrać na tzw. nosie. Powinno się ten projekt uchwały odsunąć z porządku sesji. Powołują się na przepisy, których nie znają. Śmieszne jest dla mnie zdanie, że uchwała nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym, ale są zastrzeżenia pod wyglądem prawnym. Myślała, że po wspólnym posiedzeniu komisji Ci radni wycofają swój wniosek wraz z uchwałą, zmienią ją. Zapis końcowy również jest nie do przyjęcia, bo uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 grudnia 2008, obowiązującą od 1 styczna 2008 Jest tutaj „masło maślane” Chcą wzrost o 500 zł. Tutaj jest wspomniane o wzroście wynagrodzenia pracowników samorządowych. "Chce powiedzieć, że w stosunku do ubiegłego roku, jeśli chodzi o podstawę wyliczania wzrosło o 37 zł, wcześniej o 0 zł a jeszcze wcześniej o 75 zł". Nie wiem jaka była intencja radnego radnych. Ja nie pamiętam głosu na sesji w dyskusji radnego Pączki czy radnego Drwala, który wcześnie poruszył sprawę świetlicy. Uważa, ze ten projekt uchwały nie ma żadnych podstaw prawnych.

Rady Róg m.in. wyjaśnił, że to on był wnioskodawcą tego projektu uchwały, nie dlatego że chcemy 630 zł podwyżki, tylko dlatego że chciała ta grupa zademonstrować, by słyszeli to sołtysi, jakie to podwyżki otrzymał Wójt, Z-ca czy Skarbnik Gminy. Skoro radna Cioch co roku proponuje jako komisja budżetowa podwyżki zarządowi gminy, to dlatego tym pismem chciałem to zademonstrować, żeby ta Rada się powstrzymała, To co radna mówi, jest nieprawdą. Był zarzut na wspólnym posiedzeniu, dlaczego nie sołtysom tylko radnym. Druga sprawa, to nie było 630 zł tylko demonstracja. Prosi wziąć to pod rozwagę. Ma pismo prawnika, który wyraził swoją opinię, ile może mieć radny. Zapoznał z pismem na temat diet dla radnych (radna Cioch poinformowała radnego, że to jest zależne od ilości mieszkańców w danej gminie). On nie będzie tego wycofywał, tylko daje to pod dyskusję.

Radny Piątkowski uważał, że wniosek grupy radnych jest absurdalny i wnosił o jego wycofanie.

Wójt poinformował radnego Roga, że powierza się Wójtowi wykonanie uchwały. Proponowane diety przez tę grupa radnych są niezgodne i nie do wykonania. Czy to jest dopuszczalne?

Skarbnik Gminy zapoznała z przepisami prawnymi dot. wysokości diet dla radnych, z której wynika, że radny może otrzymać maksymalnie dietę do wys. 1324 zł w miesiącu.

Przewodniczący Rady zapoznał z opinią prawnika, która jest zgodna z wcześniej przedstawioną przez Skarbnika Gminy – kwota bazowa 1766,41 zł, z której wynika, ze miesięcznie radny nie może przekroczyć kwoty 1324,24 zł. Proponował odrzucić projekt tej uchwały, gdyż jest ona niezgodna z przepisami.

Radny Róg stwierdził, że jest wstanie wycofać tę uchwałę. Przygotować odpowiednią uchwałę, również dla sołtysów.

Przewodniczący Rady wyjaśnił radnemu, że sołtysom proponuje diety Wójt.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla radnych (projekt stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu) i poddał do przegłosowania i tak;
- za takim projektem głosowało 0 radnych,
- przeciw głosowało 10 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 4 radnych
(w głosowaniu brało udział 14 radnych na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych).
Uchwała nie została podjęta..

Ad. 20 Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady zapoznał z analizami oświadczeń majątkowych przeprowadzonymi przez; Wojewodę Zachodniopomorskiego, Naczelnika Urzędy Skarbowego w Gryfinie, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
Powyższe analizy stanowią załączniki nr 34, 35,36,37,38 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Woś i tak;

 • sprawa diet dla sołtysów;
  Jak będą regulowane diety dla radnych, to wówczas przygotuje propozycje diet dla sołtysów.
 • sprawa gazyfikacji, świetlica droga, Orlik 2012, oznakowanie (zgłaszał radny Dobrzański);
  Nie odpowie dzisiaj, czy w Dębinie będzie gazyfikacja. To jest wszystko zależne od wielu spraw. Na temat świetlicy już kilkakrotnie informował, jaki jest stan. Jest już decyzja o przekazaniu tej świetlicy – dot. to Dębiny i Glinnej. Są już ustalenia o świetlicy w Binowie i Glinnej. Do 15.01.09 r. musi być złożony wniosek i będzie dofinansowanie. Jeśli chodzi o drogę do Dębiny, to oszacowano już zniszczenia, które zrobione są przez maszyny rolnicze. Inne uszkodzenia muszą sporządzić eksperci. Inwestycja pn. Orlik 2012 zgodnie z zawartą umową jest realizowana. Można do tej umowy sobie zajrzeć. Jeśli nie zakończą tej inwestycji do 15.12.208 r. to na pewno będą musieli ponieść kary zgodnie z umową.
  Natomiast nie będzie oznakowywał objazdu, bo jest brak możliwości.
 • remont budynku, oczyszczalnia (zgłaszał radny Róg);
  Będzie się starł, by w przyszłym budżecie znalazły się środki na remont budynku wielorodzinnym przy ul.Warcisława w Kołbaczu. Zna ten budynek i wie, że jest tam niezbędny ten remont. Jednak uważa, że o ten budynek powinni również zadbać jego mieszkańcy. Robione są już pewne roboty m.in. częściowo kominy itp.
  Jeśli chodzi o oczyszczalnie, czy drogi w Kołbaczu, to chce powiedzieć, że budynki, chodniki znajdują się na jednej działce spółdzielni. Jedyna droga wydzielona, to ul. dawna A. Jagiellonki.
 • lampa na krzyżówce, chodnik (zgłaszała radna Cioch);
  Jest na tej krzyżówce niebezpiecznie i coś należałoby tam zrobić.
  Jeśli chodzi o chodnik do biblioteka, to boi się ruszyć tego tematu bez wcześniejszego uzgodnienia z zabytkami. Myśli, że to zrobimy w niedługim czasie.
 • przetarg, znak, tablica ogłoszeniowa, drogowskaz (zgłaszał radny Żerebecki);
  Odbyły się już dwa przetargi na sprzedaż budynku po byłej szkoły, nie było ofert. Znak przy kościele zostanie naprawiony.
  Tablice ogłoszeniowe będą zamówione dla Glinnej, Kołbacza, Żelewa i w przyszłym roku będą zamontowane. Jeśli chodzi o znak na krzyżówce do Kołbacza, to chce postawić tam znak, jeszcze to rozważa.
 • wodociągi, oczyszczalnia (zgłaszał radny Grzywiński);
  Szkoda, że nie ma radnego Grzywińskiego, bo chce odpowiedzieć na zgłoszone zapytania a mianowicie; chce poinformować, że zostałem wybrany na przewodniczącego zarządu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Nie jest jego winą, że nasz wspólny wniosek w sprawie kanalizacji został odrzucony, teraz jest następna szansa, żeby z tego funduszu spójności skorzystać. W naszym budżecie mamy, zaplanowane środki na kanalizację Starego Czarnowa.
 • cmentarz (zgłaszał radny Piątkowski);
  Czytał radny pismo w tej sprawie, że ten cmentarz znajduje się w specjalnej strefie. Jeśli ten cmentarz został zamknięty, to uniemożliwia to przywróceniu ponownie mu funkcji - zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach. Traci on swój status (radny Piątkowski wyjaśnił, że to pismo nie mówi o zamknięciu tego cmentarza, chodzi o to, czy można tam dokonywać tradycyjnych pochówków czy nie) .
 • Krzekna, kontrola firmy, remont budynku (zgłaszała radna Froncala);
  Na temat rzeki Krzekna są prowadzone rozmowy na temat oczyszczenia jej, wycięcia krzaków itp.(radny Dudziński stwierdził, że należy jak najszybciej tę rzekę oczyścić, ponieważ my rolnicy mamy łąki podtopione).
  Jeśli chodzi Firmę DROGMAL, to jest protokół z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Można się z nim zapoznać. O budynku w Kołbaczu już informował wcześniej.
 • lampy, świetlica, plac zabaw, drogi (zgłaszała radna Marczewska);
  Lampy zrobimy przy okazji montowania innych lamp. Jeśli chodzi o plac zabaw, to na razie tak zostanie jak jest, nic nie będziemy ruszać. Tak się dogadał z tą Panią, która kupiła działkę. W sprawie remontów dróg powiatowych jest prowadzona ciągła korespondencja, rozmowy, gdzie mają robić drogi. Będziemy ich ponaglać. O drodze w kierunku P.Burakowskich już mówił wcześniej, była już remontowana (radna Marczewska poinformowała, że zamieszkuje tam osoba niepełnosprawna, żeby załatać dziury).O drodze bocznej również pamięta, również w świetlicy zrobimy drobne remonty.
 • wycięte drzewa (zgłaszała radna Cymerman);
  Wycinkę tych drzew w Kołbaczu wykonywała firma, która wygrała przetargu. Zasygnalizowałem już tę sprawę i mają to wszystko uporządkować, również naprawić to ogrodzenie.
 • oznakowanie, dziura, świetlica, lampa (zgłaszał sołtys Dobropolu Mielnicki);
  Myślę, że musimy się spotkać i porozmawiać o zgłoszonych sprawach przez sołtysa.
 • tablica, przystanek, świetlica, droga(zgłaszał sołtys Glinnej Łuczak);
  Na temat świetlicy w Glinnej już wcześniej informował, ma być ona w zmodernizowanym budynku, gdzie jest kotłownia, na naszej działce gminnej. Na temat codziennego sprzątania przystanku możemy rozmawiać z tą osobą. Jeśli chodzi o drogę do Glińca, to tylko można ją zrobić wspólnymi siłami.
 • droga, tablica (zgłaszał sołtys Żelewa Świętek);
  O drodze do Żelewa także pamięta, poprawimy ją, trochę cierpliwości. Tablice są już zamówione.
 • droga (zgłaszała sołtys Komorówki Żygadło);
  Jak już wspominał w tym roku odbyły się trzy przetargi i nie było żadnych ofert na remontu drogi do Komorówki. Został złożony wniosek na dofinansowanie, gdzie Minister dawał 50 % kwoty a my drugie 50 %. Jednak nie ma chętnych.
 • żywopłot (zgłaszała sołtys Kołbacza Kopczyńska);
  Jeśli ten żywopłot został posadzony w pasie drogowym, to będzie musiał ten właściciel posesji go usunąć.
 • świetlica, odpady, stawy (zgłaszał sołtys Kołowa Kotuła);
  Jest wstrząśnięty tymi sprawami, które przedstawił sołtys Kołowa.

Ad. 22 Wolne wnioski.

Radna Cioch prosiła, by w protokole z sesji były zapisane wszystkie wypowiedzi zarówno jej jak i innych radnych. Bo już słyszała wypowiedzi, że się nachapała, że ma profity itd. Jeśli się to jeszcze raz powtórzy, to poda to do Sądu. Pracuje uczciwie i żadnych profitów nie dostaje.

Radny Róg stwierdził, że on kontroluje swoje wypowiedzi. Jeśli Pani ma jakieś. ?. za diety, to powiedziałem, że widocznie ma Pani inne profity. To właśnie radna, jako przewodnicząca komisji budżetu powinna wystąpić o podwyżkę diet a nie my.

Radny Dudziński uważał, że składane są różne interpelacje, wnioski zarówno przez radnych jak i sołtysów i nie są one realizowane. Powinno to być po kolei wykonywane przez Wójta.

Przewodniczący Rady poinformował, że wkrótce będziemy uchwalać budżet na 2009 r.

Radny Żerebecki ponownie wrócił do sprawy usytuowania znaku na skrzyżowaniu dróg w kierunku Kołbacza (w formie strzału). Od strony Pyrzyc i od strony Szczecina są takie znak ustawione, jest taka sama sytuacja jak u nas, znajdują się one na takim samym rozwidleniu dróg. Dlaczego u nas nie ma takiej możliwości?

Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie ma już trzy odpowiedzi (negatywne). Chce ustosunkować się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Dudzińskiego. Gdyby chciał zrealizować wszystkie wnioski radnych, komisji itp. To zabrakłoby budżetu (radny Dudziński wyjaśnił, że chodziło mu o drogę Dębina – Stare Czarnowo. Nie było jej w planie, a się ją zrobiło. Bardziej potrzebna była droga do Komorówki). Wójt dalej wyjaśnia, że ta droga jest potrzebna zarówno dla mieszkańców Dębiny jak i Komorówki. Ta droga skraca o kilka kilometrów odległość do tych miejscowości, nie muszą jeździć przez Kołbacz. Jeśli chodzi o drogę do Komorówki, to były trzykrotnie ogłoszone przetargi, które nie doszły do skutku, nie było oferentów. Również ustosunkował się do niektórych wniosków komisji rewizyjnej m.in.; w sprawie powtórnego zakupu trawy, wydatkowania kwoty 400 zł( na co), wykonania remontu ganku w szkole w Kołbaczu itp. Chce wyjaśnić, że jeśli się gra, rozgrywa mecze na płycie boisku, to ta trawa jest tłuczona i się niszczy. Należało to uzupełnić. Kwotę 400 zł zapłacono za poczęstunek w Domu Konwersów za 22 zaproszone osoby (jest lista obecności). Wcześniej odbyło się spotkanie tych osób w naszym Urzędzie. Czy to musiało być w protokole? Ktoś zarzucił, że ganek w szkole był robiony już po zakończeniu umowy. Po prostu Dyrektor szkoły dogadał się z tym wykonawcą i w ramach dobrej współpracy pracowali o 3 dni dłużej. Wójt uważał, że wykonuje swoje zadania dobrze, stara się pracować, współpracować jak najlepiej.

Ad. 23 Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-03-2009 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2009 08:43