Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie o naborze na stanowisko głównego księgowego
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARYM CZARNOWIE
OGŁASZA
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 1. Wymagania niezbędne związane z w/w stanowiskiem:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
  4. osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
  5. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (Ms Office,”Płatnik”),
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych, ustawa o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  2. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
  3. odpowiedzialność i zaangażowanie za powierzone zadania,
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy
  5. umiejętność szybkiego uczenia się nowych zagadnień,
  6. lojalność i wysoka kultura osobista,
  7. pożądane jest doświadczenie na stanowisku księgowego jednostki budżetowej.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki i rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami przewidzianymi w przepisach prawa oraz w przepisach wewnętrznych jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki
  3. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
  4. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
  8. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej obowiązków, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oryginał kwestionariusza osobowego,
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
  1. termin: do 10 kwietnia 2009 r. do godz. 1500
  2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
   „nabór na stanowisko głównego księgowego ”
  3. miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty (list polecony) ;
  4. aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne z wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie;
  5. aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 6. Dodatkowe informacje:
  1. kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 091 312 41 41,  0504045088
  2. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Św. Floriana 10, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl);
  3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
  4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą;
  5. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.
  6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Adrabińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-04-2009 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2009 12:53