herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/31/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

ZARZĄDZENIE NR II/31/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 czerwca 2009r.


w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Na podstawie art. 19 ust. 8, - ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21. 11. 2008r. /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się sposób przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, w tym w szczególności:

 1. osoby kwalifikujące się do odbycia służby przygotowawczej
 2. tryb i osoby odpowiedzialne za ustalenie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej,
 3. zasady i tryb kierowania do służby przygotowawczej,
 4. zasady i tryb zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej,
 5. zasady monitorowania przebiegu służby przygotowawczej,
 6. ramowy zakres służby przygotowawczej,
 7. skład i uprawnienia stałej Komisji Egzaminacyjnej,
 8. zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu,
 9. zasady wydawania i przechowywania zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.

§ 2. Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 3.

 1. Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, powierza się Sekretarzowi Gminy, który ustaleń dokonuje za pomocą stosowanego w procedurze rekrutacji formularza.
 2. Informację pozytywną przekazuje się:
  1. Wójtowi Gminy – przed podpisaniem umowy o pracę,
  2. Kierownikowi komórki organizacyjnej/referatu/, do której prowadzi się rekrutację, celem wykonania obowiązków określonych art. 19 ust. 2 i 5 ustawy, natychmiast po zatrudnieniu takiej osoby.

§ 4. Kierownik komórki organizacyjnej/referatu/w stosunku do pracowników zatrudnionych w referacie księgowości lub Sekretarz Gminy w stosunku do pozostałych pracowników, po powzięciu informacji o której mowa w § 3 ust. 2 Zarządzenia, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od podjęcia zatrudnienia odpowiednio:

 1. uznają za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej albo
 2. wnioskują o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy, sporządzając umotywowany wniosek.

§ 5.

 1. Po przekazaniu Wójtowi Gminy opinii lub wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenia, podejmuje on decyzję o :
  1. o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej i jej zakresie oraz czasie trwania, nie dłuższym niż trzy miesiące lub
  2. zwolnieniu pracownika od odbycia służby przygotowawczej.
 2. Podjętą decyzję Kierownik komórki organizacyjnej/referatu/lub Sekretarz Gminy przekazują niezwłocznie pracownikowi.
 3. Za 1 miesiąc służby przygotowawczej uznaje się 20 przepracowanych dni.
 4. Kierownik komórki organizacyjnej /referatu/ lub Sekretarz Gminy, w zależności gdzie pracownik odbywa służbę przygotowawczą mogą spośród swoich pracowników /urzędników/ w czasie odbywania służby przygotowawczej, wyznaczyć opiekuna osobie odbywającej służbę przygotowawczą.

§ 6.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej/referatu/ lub odpowiednio Sekretarz Gminy, w której pracownik odbywa służbę przygotowawczą monitorują jej przebieg.
 2. W przypadku stwierdzenia nie spełniania oczekiwań przez pracownika odbywającego służbę przygotowawczą w czasie jej trwania niezwłocznie wnioskują o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.
 3. Po upływie terminu, do którego służba przygotowawcza miała trwać osoby o których mowa w ust. 1 wnioskują o skierowanie go na egzamin końcowy lub o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.

§ 7. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:

 1. Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z organizacją i zadaniami Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, w której ta osoba ma być zatrudniona,
 2. Zapoznanie z podstawową terminologią zawodową,
 3. Zapoznanie z procedurami i związanymi z nimi dokumentami obowiązującymi w danej komórce,
 4. Zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych oraz opanowanie umiejętności praktycznego stosowania tych przepisów.
 5. Ramowy zakres służby przygotowawczej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 8. Służba przygotowawcza, w części teoretycznej, może być powierzona podmiotom zewnętrznym – na zasadach odrębnej umowy Pracodawcy i podmiotu odrębnego, określającej zasady jej odbywania i otrzymywania wyników szkolenia pracownika.

§ 9.

 1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną.
 2. Egzamin składają także osoby zwolnione od odbycia służby przygotowawczej.
 3. Ustala się stały skład komisji egzaminacyjnej: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik komórki organizacyjnej/referatu/lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 10.

 1. Egzamin składa się w szczególności z części ustnej bądź ustnej i pisemnej w zależności od zakresu czynności na odpowiednim stanowisku pracy oraz jego charakteru.
 2. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań obejmujących zagadnienia objęte służbą przygotowawczą.
 3. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi.
 4. Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 10 punktów.
 5. Komisja egzaminacyjna zapewnia co najmniej 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi

§ 11.

 1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 28 punktów.
 2. Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skale:
  1. 46 punktów i więcej – ocena bardzo dobra,
  2. 36 - 45 punktów – ocena dobra
  3. 28 – 35 punktów – ocena dostateczna.

§ 12.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
 2. Pracownik, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Protokół oraz zaświadczenie składa się do akt osobowych zdającego egzamin.
 4. Kopię zaświadczenia, protokółu egzaminu można wydawać zainteresowanemu w uzasadnionych przypadkach i tylko na pisemny i uzasadniony wniosek.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo
Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-06-2009 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2009 15:25