Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z obrad

Protokół Nr XXVI / 09
z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 9 lutego 2009 r. w godz. od 1200- 1620
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak - powitał wszystkich radnych, pracowników urzędu tj.: Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych (spóźnił się radny Piątkowski M.).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał - stanowi to załącznik nr 3) .

Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; - sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2008 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2009 r. - druk nr 1/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. - druk nr 2/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r. - druk nr 3/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2009 r. - druk 4/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 r. - druk nr 5/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2009 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 6/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XXVI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008 – druk nr 10/XXVI;
  1. dyskusja,
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 8/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. – druk nr 9/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (dot. dz. nr 289/15) - druk nr 12/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (dot. dz. nr 289/16) - druk nr 13/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – druk nr 11/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. zgłaszanie kandydatów
  3. podjęcie uchwały.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Wójt wniósł do porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. W uzasadnieniu Wójt wyjaśnił, że Gmina Stare Czarnowo jest w końcowym etapie przygotowania dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości Stare Czarnowo. W związku z realizacją projektu budowy oczyszczalni ścieków niezbędne jest przeprowadzenia negocjacji z właścicielami działek w celu uzyskania zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Następnie przewodniczący poinformował że projekt powyższej uchwały zostanie wprowadzony jako pkt. 21, a pozostałe punkty otrzymują dalszą kolejną numerację.
Następnie Przewodniczący poddał wprowadzone zmiany do porządku do przegłosowania. Za takim porządkiem głosowało 14 radnych.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2008r.

Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Radnej Cioch zostanie wniesiona poprawka w protokole nr XXIII/08 z XXIII sesji z dnia 17.11.2008. Zmiana nastąpiła w wypowiedzi Radnego Roga na podstawie dokładnego powtórnego przesłuchania nagrania. Odczytał treść wprowadzonych zmian (szczegółowa poprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu protokół z XXV sesji z dnia 29.12.2008 r.
W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych, 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” – przyjęła protokół z XXV sesji..
Protokół jw. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przyjęciu protokołu z XXV sesji Radny Róg stwierdził, że protokół z XXIII sesji był przegłosowany i przyjęty przez Radę a dopiero Radna Cioch zgłosiła swój wniosek o zmianę w protokole. Także ta zmiana nie może być wprowadzona. Bo powinna to zgłosić przed przegłosowaniem protokołu.

Radny Grzywiński zapytał co oznacza miejsce wykropkowane w odczytanej informacji z nagrania.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tego wyrazu nie można było dokładnie usłyszeć (zrozumieć) z nagrania sesji, stąd miejsce wykropkowane.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 • sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2008 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 29 grudnia 2008 r. wpłynęło do Rady Gminy pismo, ale nie zostało odczytane ostatnio na sesji z tego względu, że nie było podpisane. Następnie, po ustaleniu osoby, która to pismo złożyła w sekretariacie Urzędu Gminy, zostało złożone kolejne pismo w dniu 28.01.2009, które zostało podpisane w imieniu mieszkańców budynku nr 37 w Binowie przez P. Strzelec i P. Kryszkiewicz. Pismo dotyczyło zaległości w wywożeniu szamba przez P. Trybę, niemożliwości sprawdzenia licznika za wodę. Przewodniczący Rady odczytał oba pisma i przekazał je Wójtowi, celem rozpoznania sprawy.
(Pisma stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.)

Przewodniczący Rady poinformował o odbytych komisjach Rady w okresie międzysesyjnym, i tak:

 • Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska pracowała w dniu 26.01.2009 r.
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pracowała w dniu 26.01.2009 r.
 • Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pracowała w dniu 30.01.2009 r.
 • Komisja Rewizyjna pracowała w dniach 2 i 3.02.2009 r.

(Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za II półrocze 2008 r. – nie były odczytane i stanowią załącznik nr 7, 8, 9 i 10 do niniejszego protokołu.)

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

 • Zajmował się sprawą przebiegu granic między gminą Stare Czarnowo a miastem Szczecin. Ponieważ zbliża się termin składania wniosków w sprawie regulacji granic, z naszej strony wszystko zrobiono co było wymagane, ze strony Szczecina pojawiły się nowe koncepcje – zrezygnowano z rekompensaty terytorialnej. W tym przypadku proponuje się przekazanie tylko działek, na których znajdują się osady. Zmniejszy się w związku z tym powierzchnia gminy, którą należy przedyskutować z Nadleśnictwem Gryfino oraz Starostwem Powiatowym. W przyszłym roku nie da się tego przeprowadzić ze względu na długie procedury, które musiałyby nastąpić. Zaproponowaliśmy Miastu Szczecin aby było wnioskodawcą tego projektu. My stosowne dokumenty złożyliśmy 20 stycznia i czekamy teraz na następne spotkanie.
 • Rozstrzygnięta została sprawa wyłonienia operatora na odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej. W wyniku dwóch naborów ofert operatorem będzie w dalszym ciągu PUWIS z Nowogardu. Drugim oferentem były Wodociągi Zachodniopomorskie, ale w kilku punktach nie spełniły naszych oczekiwań.
 • Spotkał się z pracownikiem odpowiedzialnym za drogi powiatowe i ze Starostom na temat utrzymania dróg powiatowych a także zadrzewień, które przy tych drogach kwalifikują się do usunięcia.
 • Uczestniczył w spotkaniu w sprawie wspólnego wniosku o oznakowanie obiektów pocysterskich. Związek Gmin Cysterskich taki wspólny wniosek złoży do RPO.
 • Odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, tematem było ustalenie budżetu na bieżący rok a także sprawy związanej z opracowaniem wspólnego wniosku.
 • Uczestniczył dwukrotnie w spotkaniu grupy Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Lokalnej Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczył również Pan Bogdan Adrabiński jako Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej. Przewodniczącym został Pan Senator Olech. Będziemy próbowali z tej inicjatywy wspólnie coś dla gminy osiągnąć finansowo.
 • Uczestniczył w uroczystości jubileuszu 85-lecia urodzin mieszkanki Kołowa, uroczystość mieszkańcy Kołowa zrobili wspólnie. Oby więcej odbywało się takich uroczystości (dot. to P. Żerebeckiej). Wcześniej uczestniczył w podobnej uroczystości jubileuszowej w Dębinie.
 • Odbyło się spotkanie z prezesem Marbudu oraz pracownikami m.in. z inspektorem nadzoru oraz projektantem, w celu omówienia zakończenia budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu. Doposażenie sali nastąpi pewnie w ciągu 2010 r., ponieważ należy zabezpieczyć finanse na to doposażenie. Niektóre decyzje należy już podejmować.
 • Spotkał się z Panią Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego tematem było zdobycie funduszy na likwidację największego w gminie „wysypiska śmieci” przed Starym Czarnowem. Mamy nadzieje, że w ten sposób uda nam się to zrealizować.
 • Brał udział w rozmowach z Burmistrzem Löcknitz oraz z przedstawicielami na temat budowy przedszkola w Löcknitz i remontu Naszego przedszkola w Kołbaczu. Wniosek jest już po wstępnych kwalifikacjach. W tym roku z naszej strony będzie zrobiony projekt. Strona niemiecka już projekt ma i budowę zaczną w tym roku. My najprawdopodobniej w 2010 r. rozpoczniemy remont i go zakończymy. Jest na to przewidziany blisko milion złotych, co najmniej 75% będzie zwrotu. Inwestycja ta jest potrzebna przede wszystkim szkole. Dla Zespołu Szkół to będzie wiele nowego bo będzie i sala gimnastyczna i przedszkole i ta sala która pozostanie, gdzie chcemy zrobić centrum nauki języków obcych.
 • Razem z Panią Skarbnik byli u prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia. Ponieważ mocno w tym roku podskoczyły stawki, wspólnie z P.Skarbnik trochę wynegocjowali niższe stawki.
 • Również skończyły się konsultacje dotyczące miejscowego planu dla Starego Czarnowa. W większości jest on tak wykonany jak specjaliści zaproponowali. W jednym przypadku właściciele zgodzili się żeby ich działki przeszły pod projektowaną drogą, ale kilka osób złożyło na piśmie wniosek że się na to nie zgadzają więc projektant przyjął takie założenia na jakie mu pozwoliło prawo.
 • W grudniu skończyliśmy dodatkowy nabór wniosków do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, 16 stycznia termin minął, to był dodatkowy termin.
 • Uczestniczył również w walnym zgromadzeniu Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej tj. związane z przyszłą ustawą metropolitalną, gdzie Szczecin miałby stać się metropolią i gminy z tego stowarzyszenia również weszłyby w tą organizację. Wybraliśmy nowego przewodniczącego, poprzedni, Pan Piórkowski zrezygnował. Nowym przewodniczącym został Prezydent Szczecina Pan P. Krzystek.
 • W ostatnim okresie mieliśmy kontrole, urzędnicy z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmowali się gospodarką finansową gminy, na następną sesje przedstawimy jak to wyglądało. Kontrola dotyczyła również gospodarki gruntami i wykonaniem geodezyjnym. Nie mamy jeszcze wyników kontroli. Na następną sesje pewnie już będą.
 • Mieliśmy również kontakty z policją z Komendy Wojewódzkiej Policji, pracownicy urzędu byli m.in. 3 lutego i wcześniej, odpowiadali na zadawane pytania. Mamy nadzieję że te kontakty niedługo zakończą się pomyślnie dla Gminy Stare Czarnowo.
 • W sobotę 7 lutego odbyły się obchody z okazji 60 rocznicy istnienia szkoły w Kołbaczu. Było bardzo uroczyście, msza święta, w konwersach odbyły się przedstawienia dzieci i młodzieży z ZS. Pan Dyrektor przekazał specjalnie przygotowane medale dla zasłużonych pracowników oświaty. Przybyło wielu zaproszonych gości, byłych pracowników szkoły oraz absolwentów. Odbył się uroczysty obiad a później bal absolwentów.

W tym miejscu Przewodniczący Rady podziękował Sołtysowi Kołowa za tak dobrą organizację uroczystości dla najstarszych mieszkańców Kołowa. Zaproponował, aby wszyscy sołtysi wyszukali tych najstarszych mieszkańców i zainicjowali podobne uroczystości. Dodatkowo mieszkańcy Kołowa przygotowują wystawę jak Kołowo po wojnie się tworzyło, ze zdjęciami, opisami.

(W tym momencie przybył na sesję spóźniony Radny M. Piątkowski).

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację j/w przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran. Zgodnie z uchwałą nr XXV/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Gminy w Starym Czarnowie budżet Gminy na rok 2009 przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów – 10 622,203 zł
W tym dotacje celowe – 1 123,800 zł, co stanowi 10,58%
Po stronie wydatków – 13 597,879 zł
W tym zadania zlecone – 1 123,800 zł, co stanowi 8,26%

Do dnia 31 stycznia Rada Gminy nie wprowadzała zmian w budżecie, również Wójt nie dokonywał zmian budżetu zarządzeniami.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. rozdzielono księgowość jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostki organizacyjne mają obowiązek sporządzania sprawozdań miesięcznych do dnia 10-tego następującego po miesiącu sprawozdawczym (w przypadku sprawozdania za styczeń 2009 termin ten mija wyjątkowo 18 lutego br.)
W związku z powyższym nie ma możliwości przedstawienia Radnym sprawozdania z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych za miesiąc styczeń.
Gmina na dzień 31.01.2009 posiadała zobowiązanie kredytowe z tytułu zaciągniętego w BS w Chojnie kredytu w wysokości 900.000,00 zł, w związku z czym wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów ogółem wyniósł w końcu stycznia 8,48%.
Na rachunku bankowym dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.01.2009 widnieje kwota 210.664,01 zł.
Gmina posiada lokaty terminowe w BS Chojna na łączną kwotę 300.000 zł.

Dyskusja – brak.

(Szczegółowa informacja o stanie finansowym gminy stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni:

Radna Cioch:

 • Czy zostanie utworzona wspólnota mieszkańców w Glinnej, bo długo to trwa.
 • Czy Wójt mógłby określić czy w tym roku przejmiemy Dom Konwersów, salę i dwa pomieszczenia. Coraz więcej zaczyna dziać się w Kołbaczu i ta sala i pomieszczenia byłyby potrzebne
 • W Starym Czarnowie przy skręcie do gminy postawić lustro, bo jest niebezpiecznie.
 • Pani Skarbnik wspomniała, że została wydzielona z dniem 1 stycznia księgowość jednostek organizacyjnych. O jakie jednostki organizacyjne chodzi, bo wie że biblioteka, słyszała że szkoła i OPS. Czy będą one podlegały pod Urząd Gminy i czy będzie możliwość kontrolowania ich wydatków. Jak to się będzie miało do komisji budżetowej w sprawie kontrolowania wydatków w tych jednostkach wydzielonych.

Radna Froncala:

 • Zauważyła, że 2 lutego br. ruszył program naboru wniosków do Urzędu Marszałkowskiego odnowa i rozwój wsi. Czy wnioskujemy o środki unijne z tego programu, jakich miejscowości będzie dotyczyć i na jakie inwestycje czy zadania zostaną one przeznaczone.
 • Dofinansowanie eternitu przez gminę dla mieszkańców, ile gmina dofinansuje dla mieszkańców którzy planują wymianę eternitu na swoich budynkach.

Radny Dobrzański:

 • Zwrócił się do Wójta, aby wystąpić do Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu o przekazanie gruntów, 6-8 ha, chodzi o ich zalesianie.
 • Stwierdził, że chodnik po roztopach jest równo z jezdnią. Dlatego należy zrobić chodnik w Dębinie
 • Zaproponował, aby prowadzić około tysiąc świerków i obsadzić drogę do Dębiny do góry po lewej stronie.
 • Kiedyś zwrócił się do Nowogardu, aby przedstawili koszty jakie ponosi względem oczyszczalni ścieków w Dębinie i do tej pory odpowiedzi nie uzyskał. Jakie inwestycje oni chcą wykonywać na naszych oczyszczalniach ścieków.

Radny Grzywiński:

 • Zapytał wójta o spotkania zlewni jeziora Miedwie. Ile kosztuje gminę przynależność do tego stowarzyszenia, czy to nam się opłaca, jakie mamy profity.

Radny Piątkowski:

 • Stwierdził że temat ten był już poruszany na poprzednich sesjach, a mianowicie - cmentarz w Żelewie. Wnioskował o przywrócenie funkcji tego cmentarza. Jeżeli nie ma możliwości pochówków naturalnych to może należałoby uzyskać zgodę na pochówki specjalne. Mieszkańcy chcą aby gmina tym się zainteresowała, zebrała podpisy mieszkańców.

Radna Marczewska:

 • Powiadomiła, że w klubie w Dobropolu w ogrzewaniu należy wymienić rurkę od wody.
 • Poparła wniosek sołtysa o znaki, ponieważ w stronę Kołowa jak się jedzie są one poprzewracane i należy je naprawić.

Ad. 7. Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi:

Sołtys Sołectwa Żelewo – H. Świętek:

 • Stwierdził, że jest autobus Glinna-Stare Czarnowo-Dębina i przydałby się autobus do Żelewa. 4-5 dzieci nie ma jak się dostać do szkoły, jeżdżą z wodociągami lub mieszkańcami. W przyszłym roku będzie dojeżdżało 7-8 dzieci, także przydałby się autobus.
 • Potrzebna jest lampa oświetleniowa pod lasem, na wysokości posesji P. Cymerman, tam nowe budynki się budują.
 • Uznał, że dzieci nie mają miejsca w Nieznaniu – brak świetlicy. Były obiecane kontenery. Można by coś zrobić dla dzieci.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2009 r. - druk nr 1/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z planem pracy Rady Gminy, który przedstawia się następująco:

 • Luty 2009: uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2009 r.; zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na 2009 r.; uchwalenie programu współpracy na rok 2009 Gminy stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego; zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2009; sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008; sprawozdanie z działalności komisji Rady za okres II półrocza 2008 r.
 • Marzec 2009: informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2008 r.; Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2008 r.; Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2008 (w tym; wykonanie budżetu).
 • Kwiecień 2009: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2008 (w tym: wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009.; Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 r.- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium; Sprawozdania z działalności sołtysów za rok 2008
 • Czerwiec 2009: Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy w roku 2008 w tym: wykonanie budżetu); Informacja z działalności bibliotek; w St.Czarnowie i Kołbaczu za rok 2008 ( w tym: wykonanie budżetu) .
 • Sierpień 2009: Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.; Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2009 / 2010 (w tym wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r.); Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za I półroczu 2009 r.
 • Wrzesień 2009: Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy w I półroczu 2009 r. – wykonanie budżetu.; Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za okres I półrocza 2009 r. – wykonanie budżetu.
 • Październik 2009: Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.; Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 i 2009 r.
 • Listopad 2009: Projekt budżetu gminy na 2010 r.; Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
 • Grudzień 2009: Uchwalenie budżetu gminy na 2010 r.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały.
(Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.)

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2009 r.
W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych, 14 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/184/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

(W czasie głosowania j/w nieobecny był na sali radny Róg).

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. - druk nr 2/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i planem pracy Komisji Rewizyjnej.
(Projekt uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Dyskusja:

Radna Cioch zwróciła uwagę, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej w drugim kwartale, który kończy się w czerwcu, zaplanowana jest kontrola wydatków za miesiąc maj i czerwiec. To jest nierealne. Taka sama sytuacja jest w czwartym kwartale, gdzie ma nastąpić kontrola za miesiąc listopad i grudzień. W związku z powyższym Radna uważa że plan pracy powinien ulec zmianie. Poza tym jest sprawa kontrolowania wydatków raz na dwa miesiące. Na posiedzeniu komisji była rozmowa że raz na dwa miesiące Komisja zbiera się w sprawie kontrolowania wydatków wszystkich, a w dodatkowym punkcie są inwestycje. Czy inwestycje są dodatkowym spotkaniem w kwartale czy raz na dwa miesiące? Radna poprosiła o zmianę tego planu.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że wcześniej już poprawił ten plan lecz nie wiedział, że P. Przewodniczący go wyręczy. Uznał, że plan ulegnie zmianie, tzn. w II kwartale w punkcie 5 nastąpi zapis kontrola wydatków za miesiąc maj. W kwartale III w punkcie 1 kontrola wydatków za miesiąc czerwiec natomiast w punkcie 4 zawrzeć zapis kontrola wydatków za miesiąc lipiec i sierpień. W IV kwartale w punkcie 4 - kontrola wydatków za miesiąc listopad. To jest plan pracy na 2009 rok i dlatego chciał ten rok jakoś zamknąć. Ale zgadza się z koleżanką radną. Uznał że nie będą kontrolowali co miesiąc wydatków, lecz co dwa miesiące, jest to trochę więcej pracy ale sobie z tym poradzą. Ponadto radny stwierdził, że bardzo zaskoczyła go postawa Pani Skarbnik, gdyż zapotrzebowanie złożył na kilka dni przed posiedzeniem komisji odnośnie przedstawienia dokumentacji, faktur.

Przewodniczący Rady poinformował, że pod koniec sesji poruszymy ten temat, ponieważ jest pismo złożone do Przewodniczącego przez P. Skarbnik.

Przewodniczący Rady zaproponował aby pkt 5 z II kwartału przenieść do kwartału III, a pkt 4 z IV kwartału wykreślić miesiąc grudzień. Miesiąc ten zostanie przeniesiony na styczeń roku następnego.

W wyniku braku dodatkowych uwag Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosów „za” – podjęła uchwałę Nr XXVI/185/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r. - druk nr 3/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z planem pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2009.

Dyskusja:

Przewodniczący Rady uznał, że z planie pracy Komisji zabrakło zapisu w sprawie spotkania z mieszkańcami pozostałych miejscowości, tj. w 1 pkt III kwartału.

Radna Cioch przyznała, że jeśli będą uwagi i potrzeba takich spotkań, poprawi i dopisze pozostałe miejscowości.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r. (stanowi on załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/186/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2009 r. - druk 4/XXVI.

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2009.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/187/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 r. - druk nr 5/XXVI.

Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2009 przedstawiła Przewodnicząca Komisji D. Cymerman.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/188/09 z dnia 9 lutego 2009 r w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2009 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 6/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja- brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2009 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/189/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w - stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja:

Radny Grzywiński miał wątpliwości co do sposobu powołania Sekretarza Gminy. W statucie był zapis, że Sekretarza i Skarbnika Gminy powołuje Rada Gminy na wniosek Wójta. Stwierdził że Rada Gminy została postawiona przed faktem dokonanym, czyli wójt najpierw powołał Sekretarza a następnie zmieniono zapis w Statucie Gminy. Radni nie głosowali w tej sprawie. Radny osobiście poczuł się urażony, stwierdził że Rada jest niepoważnie traktowana. Skąd pośpiech w powołaniu Sekretarza skoro gmina ma na to 6 miesięcy? Żeby zaprotestować procedurom takiego traktowania Rady Radny był przeciwny podjęciu powyższej uchwały.

Wójt przytoczył zasadzę akty prawne wyższego rzędu, tzn. jeżeli ustawa w sejmie została zmieniona to nasz statut już nie obowiązuje. Ustawa o samorządzie gminnym zmieniając ten zapis automatycznie zmienia zapis w statucie gminy i teraz formalnie musi to być przeprowadzone.
Ustawa jest nadrzędnym aktem prawa nad statutem gminy.

Radny Grzywiński zauważył, że skoro ustawa sejmowa jest aktem nadrzędnym nad statutem gminy to niepotrzebne jest uchwalanie zmian w statucie. Ustawodawca zmienił i my nie musimy już tego robić.

Radna Cioch uznała że musimy ustalić zmiany w statucie. Jeżeli wcześniej uchwaliliśmy statut to musimy również uchwalić zmiany. I to jest sprawa tej uchwały. Sprawa odwołania zastępcy wójta i powołania go na Sekretarza Gminy to odrębna sprawa, nie ma ona powiązania w tej chwili ze zmianą w statucie. Zmiany w statucie musimy dokonać i w tej chwili powinniśmy to zrobić.

Przewodniczący Rady przypomniał że radni nie zmieniają statutu gminy tylko wprowadzają do niego zmianę, dostosowujemy nasz statut do ustawy. Wójt powołał sekretarza na podstawie ustawy.

Radny Grzywiński uważa że statut został naruszony i nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Czemu Pan Łysik został powołany przed zmianami w statucie. Bo sekretarza powołuje rada. Dlaczego był taki pośpiech. Można to było zrobić po zmienieniu statutu.
Wójt powiedział że my dostosowujemy statut do ustawy sejmowej. Nie ma tu żadnego podtekstu. Statut musi być dostosowany do ustawy sejmowej i wszystkie gminy muszą tą zmianę przeprowadzić i apeluje o zrozumienie i wykonanie tego co sejm uchwalił.

Radny Dobrzański stwierdził, że często przygląda się obradom sejmu i np. gdy chcą wprowadzić zmiany w konstytucji to odpowiednia komisja ten problem przedyskutuje i przedłoży to do sejmu. A u nas nie ma komisji statutowej, która powinna te zmiany przedyskutować.

Radny Róg uważa, że to nie pierwszy przypadek że radni dowiadują się z telewizji, Internetu itp. o zmianach. Uważa że wójt nie miał odwagi powiadomić radnych o tej zmianie. Dowiedział się o powołaniu sekretarza od przechodnia w Kołbaczu. Przechodzień wie więcej niż radny. Tu miał zastrzeżenia do wójta, po co ta rada skoro nie jest odpowiednio informowana.

Wójt powtórzył, że rada gminy nie ma takich kompetencji jak poprzednio do powoływania sekretarza. Zostały one ustawą wyłączone i teraz te kompetencje ma wójt. Ustalił to sejm w stosunku do całej RP.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o dokładne wczytanie się w tekst uchwały. W tym projekcie uchwały nie ma nic o powołaniu Pana Łysika na sekretarza gminy i poprosił aby tych dwóch spraw nie łączyć. Powiedział że my dzisiaj dostosowujemy statut gminy do ustawy.

Radna Froncala zadała pytanie wójtowi, bo takie pytania zadają jej już mieszkańcy, czy wójt na dzień dzisiejszy zamierza zatrudnić oprócz sekretarza zastępcę wójta.

Wójt odpowiedział że nie ma takiego zamiaru.

Radny Kałucki spytał że skoro nie ma zamiaru zatrudniać zastępcy wójta to po co zapis w statucie o zastępcy par. 105 Stwierdził żeby statut uporządkować do końca. Skoro zastępcy wójta nie będzie to w statucie należy wpisać sekretarz. Bo w przyszłości zastępca może być.

Wójt wyjaśnił, że tego zapisu nie należy zmieniać, bo w przyszłości, w następnej kadencji może być zastępca wójta, może być taka potrzeba. Może funkcjonować i zastępca i sekretarz. Wójt uznał, że skoro ustawa zmusza go do zatrudnienia sekretarza, natomiast zatrudnianie zastępcy to marnotrawstwo na dzień dzisiejszy. Zastępca zmienił stanowisko. Istnieje perspektywa że kiedyś zastępca wójta będzie tu potrzebny.

Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu odczytanemu wcześniej projektowi uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo (projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 11 głosów „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę nr XXVI/190/09 z dnia 9 lutego 2009 r w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008 – druk nr 10/XXVI.

Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2008.

Dyskusja:

Radny Dobrzański zapytał przewodniczącą komisji, kto imiennie należy do GKRPA.

Odpowiedzi udzieliła Radna Marczewska – przewodnicząca GKRPA, w skład komisji należy: J. Rusinek, ks. A. Sowa, M. Łuszczewski, M. Palus, D. Sipko jako pełnomocnik (wcześniej była G. Piskorz, ale zrezygnowała.)

Radny Grzywiński zapytał czy członkowie komisji zostali przeszkoleni gdyż jest taki obowiązek.

Radna Marczewska odpowiedziała że tak, szkolenie odbyło się w Pyrzycach.

(Sprawozdanie j/w stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.)

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 8/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja:

Radna Cioch zapytała Radną Renatę Marczewską czy opracowując ten program korzystała z realizacji programu w roku 2009 i czy w swojej działalności ma jakieś trudności w wykonywaniu pracy, np. kontrola punktów sprzedaży napoi alkoholowych, gdyż program ten jest dość trudny.

Radna Marczewska odpowiedziała, że jeśli chodzi o kontrole sprzedaży napoi alkoholowych są odpowiednie przeszkolone osoby które to sprawdzają. Większych trudności nie ma. Współpraca komisji z panią Sipko dobrze się układa, pomogła w opracowaniu tego programu. Program i zadania jest kontynuowany dalej jak w zeszłym roku.

Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu odczytanemu wcześniej projektowi uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2009 rok (projekt stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosów „za”,– podjęła uchwałę Nr XXVI/191/09 z dnia 9 lutego 2009 r w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. – druk nr 9/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały j/w. oraz z pismem ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wyrażenia opinii do niniejszej uchwały – jest ona pozytywna (pismo stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).

Dyskusja – brak.

Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu odczytanemu wcześniej projektowi uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. (projekt stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosów „za”,– podjęła uchwałę Nr XXVI/192/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (dot. dz. nr 289/15) - druk nr 12/XXVI.

Przewodniczący Rady poprosił wójta o przedstawienie projektu uchwały.

Wójt wyjaśnił, że na jego wniosek został wysłany wniosek Prezesa Malinowskiego do Krakowa, który został rozpatrzony przez radę naukową w sprawie przejęcia działki, która ma służyć na powiększenie działki, gdzie obecnie jest kotłownia i oczyszczalnia ścieków. Jest to część, która da nam dostęp do drogi gminnej oraz będziemy mogli w przyszłości usytuować plac zabaw, miejsce do piłki siatkowej, do grillowania. Będzie to współgrało z projektem organizacji miejsca na świetlicę wiejską.

Dyskusja:

Radny Dudziński zacytował zapis projektu uchwały i stwierdził, że jest niejasne, że najpierw chcemy kupić a nie wiadomo za ile. Nie wiadomo ile wójt wynegocjuje a tą uchwałą dajemy wolną rękę.
Proponuje najpierw wynegocjować cenę a potem przystąpić do możliwości kupna.

Wójt odpowiedział, że na posiedzeniu komisji rolnej mówił jak ta sprawa wygląda. Deklarował że te dwie działki, możliwe że będzie to za symboliczną złotówkę, a maksymalnie do 50 tys złotych, dlatego nie chciał żeby tę kwotę wpisywać do uchwały. Jest to ponad 52 ary, działki niezbędne, w porównaniu do ceny działek na rynku to kwota niewielka. Jeśli warunki będą gorsze to zwróci się do radnych. Obecnie jest opracowywany projekt zagospodarowania tego terenu i do 26 lutego jest czas na złożenie wniosku na dofinansowanie remontu świetlicy. Złożyliśmy wniosek i mamy fundusze 250 tys. na remont świetlic Binowo, Glinna i Dębina i brak projektu może skutkować tym że wniosek nie zostanie zrealizowany. Nie chcemy zmarnować tych pieniędzy. Wójt powiedział że radni mogą dać mu bariery na piśmie, ale daje słownie, że drożej niż za 50 tys. złotych tych dwóch działek nie będzie mógł kupić. Wójt pragnie pozyskać te działki dla dobra gminy. Jeśli radni uważają, że możemy czekać do następnej sesji na podjęcie tej uchwały to jest duże ryzyko.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu Dudzińskiemu, że takie uwagi mogły paść na komisjach. Ale takich zastrzeżeń nie było na komisji rolnictwa, nie było też w protokole. Poinformował, że jeśli radni chcą, to zmienimy zapis w par. 1 i wpiszemy kwotę do której można kupić te działki i przegłosujemy.

Radna Froncala stwierdziła, że kolega radny nie ma zastrzeżeń co do przejęcia tych działek, ale chce wyjaśnień od wójta w sprawie kwoty.

Radny Grzywiński stwierdził, że na posiedzeniu komisji wójt nie poinformował jaka będzie cena tych działek i myśleli że do końca sesji ta cena zostanie ustalona.

Radna Cioch zauważyła że pierwsza sprawa to wysokość kwoty do jakiej wójt musi kupić działkę. Uważa że nie ma konieczności dopisywania kwoty do uchwały, gdyż są komisje, protokoły, nagrania do jakiej kwoty wójt może kupić działki. I gdyby wójt kupił te działki za kwotę większą niż ustalono, to jest możliwość tego udowodnienia.

Radny Róg uważa, że wójt nie powinien mówić na komisjach o cenie tych działek. ZZD Kołbacz jest spółką skarbu państwa, będzie wycena i będzie ona do negocjacji. Jest pozytywna opinia Radnego z Glinnej i nie ma o co wojny toczyć.

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję.

Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu odczytanemu wcześniej projektowi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (projekt stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymał się”– podjęła uchwałę Nr XXVI/193/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (dot. dz. nr 289/16) - druk nr 13/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu odczytanemu wcześniej projektowi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (projekt stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymał się”– podjęła uchwałę Nr XXVI/194/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – druk nr 11/XXVI.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Przewodniczący odczytał pismo radnego Grzywińskiego z dnia 19 stycznia br., w którym wniósł o uzupełnienie składu osobowego komisji rewizyjnej (pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu).

Dyskusja:

Radny Grzywiński uważa że statut został naruszony i w chwili obecnej zmieniono zapis w statucie i w związku z powyższym należy uzupełnić skład w komisji. Wcześniej był radny Z. Róg, do którego nie miał żadnych uwag. Został on odwołany nie dlatego, że źle pracował, ale że było to niezgodne ze statutem i dlatego teraz wnosi o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o radnego Z. Roga.

Zgłaszanie kandydatów:

Radna Cioch zgłosiła do komisji rewizyjnej koleżankę, ponieważ jest to ciężka praca, a ona jest osobą zrównoważoną – dlatego zgosiła do składu komisji rewizyjnej Panią J. Rusinek

Radny Grzywiński ponownie zgłosił Pana Z. Roga do składu komisji rewizyjnej.

W/w kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady, z uwagi na brak dalszych kandydatów, zamknął listę kandydatów. Następnie kolejno poddał przegłosowaniu powyższych kandydatów, za P. Rusinek głosowało 8 radnych „za”, „wstrzymał się” 1 radny, a „przeciw” było 6 radnych. Za kandydaturą P. Roga głosowało 7 „za”, „wstrzymało się” 8 radnych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, 6 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” – podjęła uchwałę Nr XXVI/195/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Przewodniczący Rady przeszedł od razu do dyskusji.

Dyskusja:

Radni zapytali które to działki, gdzie są położone.

Wójt wyjaśnił że działki te położone są na ul. Polnej gdzie najniższy punkt koło P. Jasińskiej, druga działka koło P. Michta-Sankowscy, blisko kościoła.

Radny Żerebecki zapytał czy tych działek nie można kupić. Na co Wójt odpowiedział, że nie ma to sensu, to są małe powierzchnie, kupno dłużej trwa.

Przewodniczący Rady dodał, że Państwo: Sarnecki E., Wasilewska H., Jasiński T. podpisali oświadczenie, że wyrażają zgodę na lokalizację przepompowni.

Wójt natomiast poinformował, że do końca roku zeszłego wystarczyło złożyć dokumentację na pozwolenie na budowę w Starostwie. Teraz to nie wystarczy, wiele przepisów się zmieniło i musimy na nie zareagować.

Radny Dudziński spytał jaka odpłatność będzie za to. Wójt odpowiedział, że możliwe że będzie, ale na razie jest bezpłatnie. Zanim dojdzie do podpisania aktu notarialnego będziemy musieli jeszcze rokowania przeprowadzić. Ale wierzy, że państwo, którzy wyrazili zgodę na korzystanie bezpłatne, w dalszym ciągu to podtrzymają.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (projekt stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu).
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosów „za– podjęła uchwałę Nr XXVI/196/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie j/w – stanowi ona załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad. 22 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał odpowiedzi Wójt Marek Woś, i tak:

 • wspólnota mieszkaniowa w Glinnej, Dom Konwersów, jednostki organizacyjne (zgłaszała radna Cioch);
  Wójt poinformował, że problem wspólnoty mieszkaniowej da się rozwiązać do końca tego roku, ponieważ gmina sprzedała ostatnie mieszkanie w bloku. Musi być powołany zarząd wspólnoty. Jeżeli mieszkańcy nie doprowadzą do powołania zarządu, wyjdzie z wnioskiem o ustanowienie zarządu przez sąd, ale myślę że nie będzie musiało do tego dojść. Następnie jeżeli zarząd będzie już funkcjonował to na pewno domówimy się na temat przekazania obiektu jakim jest kotłownia. Jeżeli chodzi o Dom Konwersów to jest temat trudny, dlatego że Instytut Zootechniki ustalił cenę za ten obiekt 450 tys. zł. Uważam że jest to dużo. Musimy najpierw dokończyć inwestycje które prowadzimy. Czekamy na bardziej sprzyjające warunki, kiedy gmina przejmie wszystkie obiekty pocysterskie w sposób naturalny, bez opłat.
  Obiekty te wytrwały tyle lat, to wytrwają jeszcze te 2, 3, 4 czy 5 lat. Ze Stowarzyszenia Gmin Cysterskich mamy możliwość uzyskania pieniędzy na zagospodarowanie tych obiektów.
  Odnośnie jednostek organizacyjnych, chodzi o rozliczanie finansowe tych jednostek. Doszliśmy do momentu, kiedy należało rozdzielić księgowość urzędu gminy z księgowością ZS w Kołbaczu oraz OPS. Mieliśmy jedną kandydatkę do ZS oraz dwie do OPS. Od 1 stycznia księgowe pełnią już swoje funkcję.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, eternit (zgłaszała radna Froncala);
  Wójt poinformował, że mamy jeszcze trochę czasu aby wniosek uzupełnić i złożymy wniosek na dofinansowanie obszarów wiejskich w ramach programu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców poprzez budowę chodników w miejscowościach Kartno, Żelisławiec, Dobropole”. Pomoc finansowa wynosi 50% poniesionych kosztów.Złożenie wniosku do 3 kwietnia i na pewno go złożymy.
  (Radna spytała o jakie miejscowości chodzi, czy Glinna nie). Wójt wyjaśnił, że dla każdej miejscowości są różne zadania, które będziemy uruchamiać i tak np. czekamy na uruchomienie dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Czarnowo i Nieznań. Na razie czekamy jak zostanie ogłoszony nabór wniosków. Z RPO przygotowujemy wniosek i dokumentację na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi Dębina – Komorówko. Dofinansowanie wynosi 50%. W ramach RPO złożono wniosek na budowę ścieżek rowerowych. Obecnie wykonujemy dokumentację. W listopadzie 2008 r. złożyliśmy wniosek na dofinansowanie rozwoju ośrodków lokalnych kultury w Gminie Stare Czarnowo w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury. Otrzymaliśmy środki w wysokości 250 tys. zł na remont świetlicy w Binowie, Glinnej i Dębinie.
  Jeżeli chodzi o eternit to mieliśmy przygotowaną uchwałę, ale są niedomówienia i Pani Skarbnik napisała do RIO pismo z zapytaniami, które ułatwią nam podjęcie uchwały.
 • przekazanie gruntów, posadzenie świerków, koszty oczyszczalni (zgłaszał radny Dobrzański):
  Jeśli chodzi o chodnik to jeżeli będzie możliwość wykonania tego to zrobimy. Jeśli chodzi o koszty oczyszczalni PUWiS przygotowuje program inwestycyjny i ten program musi być zatwierdzony przez Radę Gminy. Ale musimy mieć pieniądze na jego sfinansowanie. To są nasze obiekty. Przedsiębiorstwo będzie je eksploatowało. My jesteśmy właścicielami i my decydujemy o wielkości inwestycji.
 • ile gminę kosztuje przynależność do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (zgłaszał radny Grzywiński):
  Wójt poinformował, iż Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie kosztuje rocznie 1 zł od mieszkańca. Prezesem jest wójt gminy Stargard Szczeciński. Wójt Woś jest przewodniczącym zarządu związku. Staramy się zrobić jeden ruch żeby złożyć wniosek. Związek już uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW. Nie są to pieniądze stracone.
 • cmentarz w Żelewie, autobus do Żelewa, lampa, brak świetlicy w Nieznaniu (zgłaszał sołtys Świętek):
  W sprawie cmentarza, padła propozycja żeby pochówek odbywał się w sposób specjalny. Możliwe że to będzie jakiś argument, obiecuje że się tym zajmę. Odnośnie autobusu do Żelewa Wójt wyjaśnił, że argumentem uruchomienia autobusu na Glinną i Dębinę była budowa drogi. Uruchomienie nastąpiło w trakcie przerwy świątecznej. Nie wiemy jak obecnie wygląda wykorzystanie tej linii, ale mam nadzieję że będzie ona służyła. Nie mam argumentów natomiast na uruchomienie autobusu do Żelewa. Muszą być klienci. Jeżeli są nowe warunki – jak w przypadku Dębiny – zostało utworzone połączenie miejscowości Stare Czarnowo z Dębiną – to autobus ma rację bytu. Natomiast jeżeli u Pana w wiosce przybyło kilka dzieci to proszę pisać do gminy, do PKS, do Paan-busa, może da się coś zmienić. Ostatnio musieliśmy wystosować odpowiedź na pismo dotyczące autobusu na trasie Binowo – Żelisławiec – Kartno, ten kurs został skrócony bo nie było chętnych. Pan musi dać argumenty, że są pasażerowie i będą jeździć. Ale nie że wszyscy podpiszą się na wniosku że chcą autobus a potem otrzymujemy informację że tylko dwie osoby jeżdżą tym autobusem. Jeśli chodzi o lampę na drodze gminnej przed oczyszczalnią ścieków - Wójt stwierdził że można to załatwić na miejscu. Jeśli chodzi o świetlicę, Wójt poprosił o cierpliwość. Przypomniał że remont istniejących świetlic trwał półtorej kadencji. Jedna świetlica jest odzyskana. Będziemy remontować świetlicę w Binowie, Glinnej, Dębinie. Wszystkiego na raz nie da się zrobić. Tym bardziej że obiekty te niedawno zostały przez nas przejęte.

Ad. 23 Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami dot.

 • Pismo, które wpłynęło do urzędu gminy dnia 22 stycznia 2009 r. z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryfinie zawiadamiające, iż powiat Gryfino podzielony został na urzędowe, Terenowe Obwody badania zwierząt rzeźnych i mięsa, do których przydzieleni zostali lekarze weterynarii.
  (pismo to stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu).
 • Pismo przewodniczącego komisji rewizyjnej z dnia 2 lutego br. do RIO w sprawie dostępu do oryginału faktur związanych z wydatkami gminy
  (pismo to stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu)
 • Pismo pani Skarbnik dnia 3 lutego br. skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zachowania Pana Grzywińskiego
  (pismo to stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu).

Radny Grzywiński stwierdził, że jeżeli chodzi o podatki to wójt zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy ogłoszeń komunikatu komu i w jakiej wysokości może podatek umorzyć. Odnośnie OPS uważa, że w swojej kadencji raz pytali o jedną sprawę i została ona na miejscu wyjaśniona, chodziło o wydatki bieżące za miesiąc listopad i grudzień. Radny uważa, że Komisja Rewizyjna nic nie może. Dlatego zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą uważa za instytucję wiarygodną i miarodajną, aby dowiedzieć się co Komisji Rewizyjnej przysługuje.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Grzywiński doczytał się że jest 4 członków a nie 5 i dlatego zmieniliśmy statut. Następnie radny Grzywiński otrzymał specyfikację wszelkich dokumentów. Był proszony aby zakreślił które dokumenty chce otrzymać do wglądu. Napisał pismo do RIO i Pani Skarbnik też napisała, że jest nieprawdą że komisja rewizyjna nie ma dostępu do dokumentów. Jakoś pozostali członkowie komisji mieli wgląd. Każdy radny może przyjść pracować na komisji rewizyjnej i każdy radny otrzyma do wglądu dokumenty które będzie chciał, na które pozwala prawo.

Radny Róg pogratulował radnej Rusinek wygranej. Odwołując się do pisma Pani skarbnik stwierdził że jest to „masło maślane”. Robicie mętlik okrutny. Słowo honoru p. Kazia już nic dla mnie nie znaczy. Obłuda jest w tej radzie. Tyle lat tu jestem, już piątą kadencję i nie spotkałem się nigdy z taką radą. To moje uwagi do komisji rewizyjnej. Intryga sięga zenitu. Bywałem w innych komisjach i nic takiego nie było. Gratuluje takiego składu. Czy wójta interesują tylko sprawy policji, prokuratury, sądu. Na komisji powinniście to wyjaśnić i Grzywiński chciał rozrobić. Wójcie, pan tu nie jest szefem. Proszę państwa z całym szacunkiem, jestem rozczarowany, i tym głosowaniem. Demokracja rządzi się swoimi prawami. Dokumentów jest dużo, tylko po co to wyjaśniać na policji, prokuraturze.

Wójt uznał, że gdyby od początku były przestrzegane zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej to by nie doszło do tego konfliktu, który w tej chwili jest. Zasady działania i tryb pracy komisji rewizyjnej Gminy Stare Czarnowo stanowią załącznik do statutu gminy. Żaden z protokołów pana Grzywińskiego nie jest zgodny z tymi zasadami. Pan z komisji rewizyjnej zrobił samowolkę, czego przykładem jest protokół z 16 stycznia zeszłego roku, który stał się zaczynem tych wszystkich dochodzeń. A nie teraz dochodzi do sytuacji że pani skarbnik oburzona postawą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stara się przeciwstawić temu. Mimo że nie miała za wiele czasu gdyż była poddana kontroli, to napisała pismo do RIO, napisała coś z sensem. A teraz słyszy się że to pismo nic nie znaczy. Słowo oparte na prawie niektórzy luźno komentują że za długo, że nic niewarte. Jeśli przekraczane jest prawo to się powiadamia odpowiednie organy i zostały one powiadomione i niepotrzebnie wracamy teraz do tematu.

Radna Cioch stwierdziła, że praca w komisji rewizyjnej jest bardzo przykra, każdy dokument który jest przeglądany, ma swoją złośliwą oprawę. Przykładem jest 2 lutego na posiedzeniu komisji, gdzie zapytała przewodniczącego jak długo planuje pracę na tej komisji i dlaczego zakres pracy został poszerzony bez uzgodnienia z członkami komisji. Radny Grzywiński odpowiedział, cytuję: „to ja będę ustalał tematy pracy”. Nie było to zgodne z planem pracy, to były tematy bardzo obszerne. Pani Agata przyniosła materiały, pan Wiesław wziął część dokumentów, resztę dał pani Bożence. Dlatego radna uznała, że skoro też jest członkiem komisji poprosiła od pani Bożenki o część materiałów do opracowania. Radny Grzywiński zdenerwował się, że nie ma dostępu do wszystkich dokumentów i napisał to pismo do RIO. Radna stwierdziła, że radny niepotrzebnie pisał że toczy się sprawa na policji. Na komisji Grzywiński czuje się panem i władcą. Nie można dyskutować bo są złośliwe uwagi. Cytuję, powiedział na temat pani Skarbnik: „skąd ona ma delegacje, po co ona jeździ, gdzie ona jeździ…”.

Zaproponował panu Grzywińskiemu żeby w związku z wyborem nowego członka komisji rewizyjnej, przeprowadzić szkolenie w ramach komisji, zgodnie z załącznikiem do statutu i żeby to zrobił prawnik. Radny Grzywiński stwierdził, że to nic nie da bo prawnik jest zatrudniony przez wójta. Radna zaproponowała żeby to szkolenie przeprowadził obcy prawnik i żeby to szkolenie również protokołowała pani Ula.
W sprawie dotyczącej udostępniania dokumentów stwierdziła że wszystkie dokumenty zostały udostępnione. Poprosiła tylko o miejsce, stolik żeby można było je położyć i spokojnie przejrzeć.
Nie potwierdza faktu, że dokumenty nie zostały udostępnione.

Radny Grzywiński powiedział, że napisał to pismo do RIO i czeka na odpowiedź. Oddaje się do dyspozycji Rady.

Radny Róg stwierdził, że obowiązkiem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady jest obecność na komisjach i Pani Skarbnik. Problemu by nie było. Na co Radna Cioch odpowiedziała, że gdy pojawiły się pytania to przyszła Pani Skarbnik i zastępca wójta i wszystko wyjaśnili.

Ad. 24 Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Sesja zakończyła się o godzinie 1620.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokół sporządziła:
Angelika Jagła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-08-2009 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2009 13:00