herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XXIX/09
z XXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r. w godz. 1400-1620
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1400 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Przywitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu, tj. Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, sołtysów, przedstawicieli gazety „Kurier Szczeciński” oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 8 radnych ,co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. (Nieobecni radni: Grzywiński w., Froncala B., Drwal M., Róg Z., Dudziński M., Dobrzański W.)
Na sesję spóźniła się radna Marczewska R., ogółem więc w sesji uczestniczyło 9 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał – stanowi to załącznik nr 3.

Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXIX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r. oraz z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2009 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 – druk nr 1/XXIX;
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu;
  2. opinie stałych komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy za rok 2008;
  3. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Stare Czarnowo;
  4. opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo – druk nr 2/XXIX;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. – druk nr 3/XXIX;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2008 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 – druk nr 4/XXIX;
  1. dyskusja,
 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2008.
 13. Sprawozdanie z działalności sołtysów za rok 2008.
 14. Odpowiedzi na zgłaszanie interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku.

Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady poddał przegłosowaniu porządek sesji. Za takim porządkiem głosowało 8 radnych „za”.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. oraz z XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów.
Ze względu na brak dyskusji, poddał do przegłosowania oba protokoły.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 9 radnych (głosowała już spóźniona radna Marczewska)– 9 głosami „za” przyjęła protokoły z odbytych sesji – stanowią one załącznik nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.

Następnie odczytał pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie możliwości udzielenia przez jednostki samorządu terytorialnego gminie Kamień Pomorski pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej dla poszkodowanych, określonej w drodze uchwały przez organ stanowiący jednostki przekazującej dotację (stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady poinformował o pracach stałych komisji, i tak:

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pracowała w dniu 07.04.2009 r.
 • Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska pracowała w dniu 17.04.2009 r.
 • Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pracowała w dniach 17.04.2009 r. oraz 22.04.2009 r.- Komisja Rewizyjna pracowała w dniu 20.04.2009 r.

Następnie poinformował , iż w piątek 3 kwietna gościła na terenie Naszej Gminy Pani Heidrun Blihm Posłanka do Bundestagu w towarzystwie Burmistrza Locknitz Lothara Meistringa. Odwiedziny miały na celu zapoznaniem się ze stanem realizacji wspólnych przedsięwzięć tj. remont budynku przedszkola w Kołbaczu, budowy ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaku cysterskiego. Przy okazji zaprezentowano Pani Poseł najważniejsze obiekty na terenie Gminy.  Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w restauracji na polu golfowym w Binowie.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawił Wójt M. Woś, który m.in.:

 • po ostatniej sesji tj. 31 marca złożył wniosek o dofinansowanie likwidacji azbestu do WFOŚiGW,
 • uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z Euroregionu Pomerania, teraz jest okres że wszystkie stowarzyszenia odbywają walne zgromadzenia,
 • został zaproszony przez Prezydenta P. Krzystka na ostateczne rozmowy w celu ustalenia stanowiska dotyczącego przebiegu granic, dot. to Uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. – podtrzymał co zostało ustalone,
 • ogłosił przetarg na wykonanie studium wykonalności do projektu budowy systemu kanalizacji
 • spotkał się z przedstawicielem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze Stargardu Szczecińskiego, chcą oni złożyć wspólnie z nami wniosek dotyczący Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie,
 • uczestniczył w Mierzęcinie w szkoleniu organizowanym przez Remondis w sprawie segregacji odpadów oraz spalarni
 • brał udział w pracy komisji w konkursie „Palma Wielkanocna”, następnie w niedzielę palmowa zostały wręczone nagrody dla laureatów,
 • nasze drużyny rozpoczęły sezon piłkarski,
 • odbyły się dwa spotkania, z przedstawicielami Marbudu oraz inspektorem nadzoru tej budowy, chcemy zrobić dodatkową powierzchnię magazynową, poddasze było zaprojektowane otwarte i chcemy je zabudować, należy ustalić gdzie co będzie zamontowane. Na zapleczu budynku Sali sportowej jest hałda ziemi, miało być boisko do koszykówki, ale uważam że lepsze będzie boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,
 • odbył się Kiermasz Wielkanocny w hali szkoły w Kołbaczu zorganizowany przez Panie z Kołbacza,
 • gościł osoby zajmujące się likwidacją fosforu aktywnego w wodzie, chcemy to najpierw zrobić w Kołowie w dwóch jeziorkach, jeżeli okaże się to skuteczne i uda się oczyścić, będziemy próbować w innych akwenach,
 • uczestniczył w uroczystości nadania honorowego obywatelstwa L. Wałęsie w Szczecinie na Zamku. Kiedyś padło wiele złych słów na temat Pana Wałęsy, teraz spotkał go ten zaszczyt, został zauważony, nie było próby zakłócenia tej ceremonii,
 • prowadził rozmowy z przedstawicielem Regionalnej Inspekcji Ochrony Środowiska w sprawie kanalizacji w Binowie, potrzebne jest uzupełnienie raportu. Te uzgodnienia trwają blisko 2 lata, ale myślę że uzyskamy pozwolenie na budowę
 • gościliśmy przedstawicieli gminy Locknitz , z którą składamy wspólny wniosek do Euroregionu Pomerania na remont przedszkola w Kołbaczu,
 • odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w sprawie absolutorium,
 • był w siedzibie Kuriera Szczecińskiego, miał przyjemność porozmawiać z redaktorem, dzisiaj pani Redaktor jest obecna. W kurierze ukazał się artykuł Pani Kuczyńskiej nt. wyroku sądowego, uważam że był on bardzo obiektywny
 • 23 kwietnia był w Prokuraturze w Gryfinie na przesłuchaniu w charakterze świadka, trwało to cały dzień trwało. Jeszcze 12 maja jedzie na przesłuchanie,
 • 20 kwietnia był przesłuchiwany na komisariacie policji w sprawie doniesienia złożonego przez p. Grzywińskiego w sprawie nieprawnego używania tytułu magistra (tutaj Wójt pokazał swój dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich)

Ad. 5. Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację o stanie finansowym gminy przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran, która stwierdziła, że:
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła na 2008 rok budżet po stronie dochodów w wysokości 8.951.207 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 1.025.624 zł. Jednocześnie po stronie wydatków budżet na rok 2008 zaplanowany by na kwotę 12.213.814 zł, w tym zadania zlecone 1.025.624 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.262.607 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.300.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł.
Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na rok 2008 wyniósł po stronie dochodów 10.349.218,46 zł – wykonany został w kwocie 10.549.189,48 zł (101,93%).
W trakcie trwania roku budżetowego powstała różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku, a budżetem po zmianach i wynosiła 1.398.011,46 zł.
Wydatki budżetowe po zmianach na zadania własne i zlecone wynosiły 14.296.825,46 zł i zostały wykonane w kwocie 11.889.960,05 zł co stanowi 83,31% planu.
Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się deficytem w wysokości 1.340.770,57 zł. Wysokość powstałego deficytu (przy planowanym deficycie w wysokości 3.947.607) spowodowana została niewykonaniem wydatków, w szczególności inwestycyjnych z powodu braku odpowiednich dokumentów projektowych i uzgodnień z odpowiednimi jednostkami, nie ujęciem projektów Gminy w umowach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz poczynionymi oszczędnościami w wydatkach bieżących.
Powstały deficyt sfinansowany został kredytem zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Chojnie w wysokości 900.000 zł oraz środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 440.770,57 zł.

(szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Cioch odniosła się do spotkania Wójta w sprawie remontu przedszkola. Czy w planach jest ujęte zaplecze, ta część za przedszkolem, tam byśmy chcieli zrobić ogródek, czy będzie to możliwe w ramach tego remontu przedszkola.

Radna Marczewska przypomniała o dziurach w drodze do Dobropola, część jest już załatana. Czy plac zabaw będzie uzupełniony.

Radny Żerebecki poprosił o uzupełnienie piaskownic w Kołbaczu i Nieznaniu. Przypomniał o remoncie dziur na wjeździe oraz na moście w Kołbaczu. Odniósł się do spotkania Wójta z Remondis, zapytał czy w związku z tym będą nowe pojemniki, plac na duże rzeczy.

Radny Piątkowski zapytał czy przyszła odpowiedź na pismo które Wójt wysłał do SGGW, czy były interwencje w sprawie dróg powiatowych, jakie są wyniki tych interwencji.

Ad. 7. Zapytania sołtysów.

Sołtys Dębiny – U. Kozber

 • poprosiła o naprawę dziur w drodze
 • zapytała czy będzie przeprowadzona konserwacja placu zabaw oraz czy będzie postawiony na nim nowy obiekt

Sołtys Nieznania – R. Bielski

 • podziękował za wywóz śmieci i prosił o częstszą taką akcję
 • zapytał o problem opon, co z nimi robić, jaki jest zakres utylizacji tych opon

Sołtys Dobropola – Cz. Mielnicki

 • podziękował za pracę pod plac zabaw
 • zauważył, że przy drogach jest brudno, wyrzucane są śmieci
 • podobnie jak radna Marczewska, odniósł się do dziur w miejscowości

Sołtys Kołbacza – S. Kopczyńska

 • podziękowała za wywóz śmieci z Kołbacza
 • zauważyła, że dwie panie z Urzędu Pracy porządkują chodniki, w Kołbaczu robi się coraz czyściej

Sołtys Kołowa – A. Kotuła

 • poparł problem drogi z Dobropola
 • zgłosił usterki na świetlicy
 • zwrócił uwagę, iż droga od Kołowa w stronę puszczy jest zarośnięta, niewidoczna
 • poparł sołtysa Niaznania odnośnie opon, rolnicy mają ich bardzo dużo, należy pomyśleć o akcji zbioru opon.

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 – druk nr 1/XXIX.

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak zapoznał:

 • z uchwałą nr XXIV / 74 / 2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu za 2008 r.
  Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie jest pozytywna i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 • wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo Markowi Woś za rok 2008.
  Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnosi do Rady Gminy Stare Czarnowo o udzielenie P. Markowi Woś – Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2008 r. (wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
 • stanowiskami stałych komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy za rok 2008 – wszystkie opinie były pozytywne (stanowią one załącznik nr 10 , 11 i 12 do niniejszego protokołu).
 • z uchwałą nr XLIX / 181 / 2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.
  Skład Orzekający RIO w Szczecinie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.
  (Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Dyskusja:

Radna B. Cioch odniosła się do wykonania budżetu, stwierdziła, że analiza tego budżetu dokonywana była w każdej komisji stałej Naszej Rady. Zrobiła zestawienie syntetyczne i pragnie przedstawić – dochody zmieniły się w stosunku do pierwotnie przyjętego planu budżetu na rok 2008 o 15,62 %. Jest to spowodowane otrzymaniem dotacji zarówno od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz dotacji na remont dróg. Życzyłabym Wójtowi, żeby ten wskaźnik za rok 2009 się podwoił. Nie będzie to łatwe. Dzisiejsza sesja, tak ważna sesja w roku, jest nam przykro, że członkowie rady sobie to zlekceważyli. Ale jest to odbicie pracy tych radnych za cały poprzedni rok. Nie ma ich. Potrafią tylko bojkotować. Nie zabierają dzisiaj głosu.
Zmiany w wydatkach wyniosły 17%, jest to odzwierciedleniem, bo skoro dochody wzrastają to i wydatki również muszą wzrosnąć. Przy analizie budżetu nie stwierdziliśmy naruszenia dyscypliny finansowej, co cieszy bardzo, a jest to zasługa (w tym momencie przepraszam Pana Wójta), ale jest to zasługa Skarbnika Gminy. Ona to wszystko trzyma i dziękujemy bardzo, bo to jest Nasza prawa dłoń, pomocna w Naszej pracy. Panu Wójtowi podziękujemy za realizację finansową i merytoryczną, mimo tylu przeszkód i kłód rzucanych pod nogi, dziękujemy za zrealizowanie tego co już widać w gminie.
Radna dodała, że jeżeli ktoś z radnych chciałby zapoznać się ze sporządzonymi przez komisję tabelami, w których wskazane są zmiany w działach, to te materiały będą zarówno w Obsłudze Rady jak i u Pana Przewodniczącego. Jeśli ktoś będzie chciał się tym zainteresować to bardzo proszę skorzystać.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 (stanowi on załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 9 radnych – przy 9 głosach „za” – podjęła uchwałę (udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo P. Markowi Woś z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok). Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy P. Marek Woś podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium za 2008 r., podziękował za to, że radni są z nim i dalej będą walczyć o dobro gminy. Podziękował również swoim współpracownikom, Pani Skarbnik oraz Sekretarzowi Gminy.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo – druk nr 2/XXIX.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały.
Następnie odczytał pismo ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie dotyczące pozytywnego uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli
(pismo to stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Dyskusja – brak.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 9 radnych – głosami 9 „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/215/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie j/w. Uchwala została podjęta jednogłośnie. (Stanowi ona załącznik 18 do niniejszego protokołu.)

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok – druk nr 3/XXIX.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o kilka słów.

Skarbnik Gminy A. Baran zapoznała z projektem uchwały oraz uzasadnieniem.

Dyskusja – brak.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 9 radnych – głosami 9 „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/216/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie j/w. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.)

Ad. 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2008 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2008 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 przedstawiła P. Elżbieta Adrabińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, która stwierdziła m.in.: w 2008 roku Ośrodek realizował zadania zlecone gminie o charakterze obligatoryjnym, zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację powyższych zadań przekazane przez Wojewodę wyniosły: 1 288.637,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 271.290,92 zł.
Środki na realizację zadań własnych przekazane przez Radę Gminy wyniosły 221.865,53 zł, kwota wykorzystanych środków 221.772,68 zł.
Zadania własne finansowane wyłącznie z budżetu gminy wyniosły 70.923,12 zł. Ponadto w 2008 r. realizowano program „Pomoc w zakresie dożywiania”, „Równe szanse”.
(szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Dyskusja:

Radna Cioch spytała Kierownik Ośrodka jak ocenia swoją współpracę z Urzędem Gminy oraz z radnymi.

Kierownik Ośrodka – E. Adrabińska stwierdziła, że współpraca układa się pomyślnie, podziękowała Wójtowi oraz Pani Skarbnik, która była pomocna w projekcie „Równe Szanse”. Natomiast jeśli chodzi o radnych, myślę że ktokolwiek się zwrócił do Ośrodka po pomoc lub informację, był zadowolony z pracy i pomocy naszych pracowników

Ad. 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2008.

Informację przedstawił Komendant Rewiru Dzielnicowego w Starym Czarnowie – Pan M. Łuszczewski, który stwierdził m.in. że w 2008 roku pracowało 4 funkcjonariuszy, w tym roku jest już 5. Przestępstwa na terenie gminy są na jednym poziomie, ponad 70 wyroków przestępczych, zgłoszeń było dużo, ale często były to wykroczenia a nie przestępstwa.
Wzrosła statystyka wykrywalności, jesteśmy w czołówce w powiecie pod tym względem.
W zeszłym roku odbyły się dwie rozprawy w sprawie rozpijania nieletnich.
Wykroczenia pozostały na tym samym poziomie, wystawiliśmy 52 mandaty na kwotę 14 500 zł.
Wiele razy interweniowaliśmy, przeważnie były one związane z alkoholem. Leczenie tych ludzi niewiele pomaga, nawet leczenie przymusowe. Często nie ma miejsca w ośrodku, trzeba długo czekać. Do izby wytrzeźwień doprowadzono 10 osób. Ale izba kosztuje 250 zł, dlatego wywozimy w skrajnych przypadkach, kiedy zachowanie pijanego jest ordynarne i może doprowadzić do tragedii.
Uważam, że praca w 2008 roku funkcjonariuszy była dobra.

Radna Cioch odniosła się do wskaźnika wykrywalności, jest na wysokim poziomie, ale działki w Kołbaczu są nagminnie okradane, dewastowane płoty, wyrywane klamki. Należy coś z tym zrobić.

Komendant odpowiedział, że rzeczywiście tak jest, ale tych działek jest ponad 200, można kogoś wynająć do pilnowania, ale nie może być tak, że co noc dwóch policjantów będzie pilnowało działek.

Radny Kałucki stwierdził, że skrzyżowanie w Kołbaczu przy ul. Szarych Mnichów jest niebezpieczne, są tam parkowane samochody. Prosił, żeby zwrócić na to uwagę, żeby te samochody tam nie stały

Radna Cymerman poinformowała, że wiele osób, zarówno starszych jak i dzieci wypowiada się wulgarnie w miejscach publicznych. Czy policja ma prawo wyegzekwować karę pieniężną za używanie wulgaryzmów.

Komendant odpowiedział, że tak. Ale ci ludzie mają to już „wpojone”, oni nie kontrolują tych słów. Oczywiście używanie wulgaryzmów w miejscach publicznych jest karalne, ale bardzo trudne do wyegzekwowania, ciężko jest „złapać” taką osobę na wypowiadaniu tych słów w obecności policjanta.

Sołtys Kopczyńska stwierdziła, że przez Kołbacz jeździ bardzo dużo samochodów ciężarowych z prędkością w miejscowości powyżej 80 km/h. Czy policja mogłaby interweniować, wystawić radar.

Komendant odpowiedział, że radaru nie posiadają. Natomiast jeśli nawet stoi gdzieś policja, to ci kierowcy mają przeważnie radio, powiadamiają się nawzajem, nikt wtedy nie jedzie więcej niż 60 km/h.
(szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności sołtysów za rok 2008.

Sprawozdanie przedstawili sołtysi: Kołbacza – p. Kopczyńska, Binowa – p. Sadkowska, Kołowa – p. Kotuła oraz Dębiny – p. Kozber.
(szczegółowe sprawozdania stanowią załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

Ad. 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt Marek Woś:

 • zagospodarowanie terenu przy przedszkolu, plan na śmieci – zgłaszała radna Cioch
  Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu to inne zadanie niż remont, teraz się skupiamy na remoncie. Natomiast jeżeli chodzi o plac na śmieci, nie możemy organizować czegoś takiego, możemy zorganizować akcję odbioru tych rzeczy, ale nie możemy zrobić na terenie gminy składowisk, mamy podpisane umowy z firmami, które się tym zajmują.
 • plac zabaw w Dobropolu, droga – zgłaszała radna Marczewska
  Plac zabaw zostanie doposażony. Jeżeli chodzi o drogę to rozmawiałem z szefem dróg powiatowych ale nie do końca się wywiązał z umowy, proszę o trochę cierpliwości.
 • piasek do piaskownic, remont dziur, spotkanie z Remondis – zgłaszał radny Żerebecki
  Piasek dowieziemy. Dziury w drodze, rozumiem ten problem występuje w niemal każdej miejscowości. Spotkanie z Remondis, chodziło raczej o teorię, nowe metody segregacji śmieci. Nie ma propozycji żeby ulokować na naszym terenie spalarnię śmieci, proszę się nie obawiać.
 • pismo do SGGW – zgłaszał radny Piątkowski
  Pismo wysłaliśmy, termin odpowiedzi minął, myślę że zmobilizujemy do udzielenia odpowiedzi.
 • doposażenie placu zabaw – zgłaszała sołtys Dębiny
  Plac będzie doposażony
 • opony – zgłaszał sołtys Nieznania
  Myślę że opony będziemy wywozić, zorganizujemy taki wywóz
 • śmieci wyrzucane przy drogach – zgłaszał sołtys Dobropola
  Wiemy, że ludzie z miasta wyrzucają śmieci przy drogach. Źle nie jest, nie mamy wiele wysypisk śmieci, „dzikich wysypisk”.
 • usterki w świetlicy, zarastająca droga – zgłaszał sołtys Kołowa
  Byli fachowcy odnośnie prądu, nie dojechali do świetlicy, umknęło nam. Na temat drogi była umowa „niepisana”, że krzewy i gałęzie zostaną podcięte. Umówię się, żeby to wycięto.

Ad. 15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady przypomniał, że absolutorium to nie tylko ocena Wójta. Budżet, zmiany w budżecie, to uchwala Rada Gminy. Wójt wykonuje uchwały, które my podejmujemy, czyli w pewnym sensie jest to ocena naszej pracy jako radnych.

Ad. 16. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Sesja skończyła się o godzinie 1620.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokół sporządziła
Angelika Jagła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-08-2009 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2009 08:56