herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/41/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr II/41/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 lipca 2009r.


w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm./ oraz art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr II/41/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 lipca 2009 r.

 

REGULAMIN NABORU
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY STARE CZARNOWO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze z wyłączeniem stanowiska skarbnika gminy oraz zastępcy wójta.

Rozdział II
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej  na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3.

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt w oparciu o informacje przekazane przez Sekretarza Gminy o wakującym stanowisku lub w związku z tworzeniem nowego stanowiska pracy.
 2. Sekretarz Gminy opracowuje projekt opisu stanowiska w sytuacji tworzenia nowego stanowiska pracy i przedkłada go Wójtowi do akceptacji.
 3. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 2 zawiera:
  1. określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,
  2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
  3. określenie niezbędnego wyposażenia,
  4. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska.
 4. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
 5. Przykład opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział III
Komisja Rekrutacyjna

§ 4.

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1. Wójt lub Zastępca Wójta;
  2. Sekretarz Gminy, będący jednocześnie Sekretarzem Komisji:
  3. Skarbnik Gminy;
  4. inne osoby upoważnione przez Wójta.
 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział IV
Etapy naboru

§ 5. Etapy naboru na wolne stanowiska urzędnicze stanowią:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów na którą składa się:
  rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny.
 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
 8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział V
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 6.

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in:
  1. prasie;
  2. urzędach pracy.
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki;
  2. określenie stanowiska urzędniczego;
  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które preferowane dodatkowo;
  4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;
  5. wskazanie wymaganych dokumentów;
  6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 4. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Przykład ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział VI
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 7.

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys - curriculum vitae;
  3. kserokopie świadectw pracy;
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  6. referencje;
  7. oryginał kwestionariusza osobowego;
  8. inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
 4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 8.

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VIII
Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

§ 9.

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 5. Przykład listy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IX
Selekcja końcowa kandydatów

§ 10.

 1. Na selekcję końcową składają się rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna:
  1. celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji;
  2. rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
   • predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
   • posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
   • obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
   • cele zawodowe kandydata.
  3. rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna;
  4. każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
 3. Test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

Rozdział X
Ogłoszenie wyników

§ 11.

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego. Komisja Rekrutacyjna może nie wybrać żadnego ze zgłoszonych kandydatów jeżeli nie spełnione zostały wymogi przepisów prawa warunkujące zatrudnienie lub wyniki przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej będą niskie (tj. poniżej 60% możliwych do uzyskania punktów).
 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Rozdział XI
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 12.

 1. Po zakończeniu procedury naboru Sekretarz Komisji sporządza protokół.
 2. Protokół zawiera w szczególności:
  1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
  2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
  3. uzasadnienie danego wyboru bądź braku dokonania wyboru.
 3. Przykład protokołu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.

Rozdział XII
Informacja o wynikach naboru

§ 13.

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki;
  2. określenie stanowiska urzędniczego;
  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania;
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 5 i załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu.

Rozdział XIII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-10-2009 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2009 08:26