herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XXXII/09
z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 9 września 2009r. w godz.1430- 1610
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1430 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Przywitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnik Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał – stanowi to załącznik nr 3.

Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo;
  1. przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego dot. odwołania przewodniczącego Rady,
  3. głosowanie,
  4. podjęcie uchwały.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do porządku j/w nie wniesiono zmian.

Ad.2 Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo – druk nr 1/XXXII.

a) przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo Przewodniczący Rady odczytał wniosek grupy radnych Gminy Stare Czarnowo o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania radnego Kazimierza Mendaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. O odczytanie opisu sprawy poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Władysława Kałuckiego.

Wiceprzewodniczący Rady przeczytał dalszą część wniosku: opis sprawy, propozycję rozstrzygnięcia oraz nazwiska wnioskodawców: Dobrzański Władysław, Grzywiński Wiesław, Róg Zenon, Drwal Marcin

Do wniosku grupy radnych dołączone były załączniki: porządek obrad i projekt uchwały.
Wniosek wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego dot. odwołania Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady zaproponował zgłaszanie osób do Komisji Skrutacyjnej.
Do komisji j/w zgłoszeni zostali radni: Bogumiła Cioch, Bożena Froncala oraz Zenon Róg.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę do składu komisji skrutacyjnej.

Następnie poddał przegłosowaniu zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej, który w wyniku jawnego głosowania przyjęto jednogłośnie.

W celu ukonstytuowania się komisji zarządził 5-cio minutową przerwę.

Radny Grzywiński zwrócił się do Przewodniczącego z pytaniem, czy przewiduje dyskusję przed głosowaniem?

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że porządek sesji został sporządzony m.in. przez radnego i nie zawiera takiego punktu.
Radny Grzywiński nie zgodził się na podejmowanie uchwały bez dyskusji.

Radny Róg zauważył, że jeśli powstał błąd przy sporządzaniu porządku obrad nie dopisując punktu o dyskusji, to Biuro Rady powinno ten błąd sprostować. Jednocześnie stwierdził, że Biuro Rady jest po to, żeby obsługiwać radnych, a nie tylko przewodniczącego.

Pracownik Urzędu ds. obsługi Rady Pani Urszula Świerkosz wyjaśniła, że taki porządek obrad otrzymała od radnych, a sama go tylko powieliła. Natomiast projekt uchwały otrzymała jako brudnopis, który przepisała nadając mu poprawną formę nie zmieniając treści. Dodała, że nie wolno jej poprawiać złożonego u niej przez grupę radnych porządku obrad, bo jest to niezgodne z przepisami. Można w dniu sesji wprowadzić zmiany do ustalonego wcześniej porządku (w tym; przypadku za zgodą wnioskodawcy wniosku). Powołała się na art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w którym jest mowa o zasadach i wymogach zwoływania sesji.

Radny Róg złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podpunktu – dyskusja .

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiany do porządku obrad należy zgłaszać po otwarciu sesji, a nie w trakcie jej trwania (radny Grzywiński zarzucił Przewodniczącemu, że nie chce dyskutować bo chce ukryć prawdę).
Przewodniczący Rady w wyniku burzliwej dyskusji poddał do przegłosowania wprowadzenie do porządku obrad podpunktu „dyskusja”.
W wyniku głosowania za wprowadzeniem tego podpunktu Rada Gminy na stan 15 radnych , w obecności 15 radnych - 10 radnych głosowało „za”, 5 radnych „wstrzymało się „ wprowadziła zmianę w porządku obrad tj. w punkcie 2, jako podpunkt „c” (pozostałe podpunkty otrzymały dalszą kolejność).

Następnie obradujący udali się na wcześniej ogłoszoną przerwę.

Po przerwie radna Cioch odczytała skład komisji skrutacyjnej:

 1. Bogumiła Cioch – przewodnicząca komisji

 2. Bożena Froncala – członek komisji

 3. Zenon Róg – członek komisji

Przewodniczący Rady zaproponował sporządzenie listy osób, które kolejno będą brały udział w dyskusji.

Do dyskusji w kolejności zgłosili się radni:

 1. Władysław Dobrzański
 2. Wiesław Grzywiński
 3. Zenon Róg
 4. Wiesław Pączka
 5. Wiesław Kałucki
 6. Bogumiła Cioch

c) dyskusja:

Radny Dobrzański powiedział, że wniosek wyszedł sam z siebie, zwrócił uwagę, że przewodniczący od trzech lat nic nie robi, nie realizuje nawet zaleceń pokontrolnych komisji, a jest przecież odpowiedzialny za pracę radnych. Zarzucił, że w ostatnim roku Przewodniczący jest na sesji może drugi raz, że nie bierze udziału w gminnych uroczystościach (wymienił zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego). Przypomniał, że w czasie odwiedzin gości z zagranicy Przewodniczący nie reprezentował Rady, tylko Wójt sam ich podejmował. Dlatego właśnie ten wniosek musieli złożyć.

Radny Grzywiński zapytał Przewodniczącego o to, kto jest odpowiedzialny za wcielanie w życie podejmowanych uchwał.
Nawiązał do sprawy poruszanej na poprzedniej sesji dotyczącej wykorzystania wozu bojowego oraz pisma złożonego przez p. M. Baryła, dodał, że z tego co wie, to całą tę sprawę nagrał p. Przewodniczący.
(wówczas wywiązała się dyskusja między Panią M. Baryła a radnym o treści pisma, w którym Pani Baryła żąda wyjaśnień i przeprosin).
Dalej radny stwierdził, że cała sprawa rozpoczęła się od protokołu Komisji Rewizyjnej z dn.15-16 stycznia 2008r. i dyskutowana była na sesji w dn.08.02.2008r. to p. Przewodniczący nie powiedział nic do tej sprawy. W związku z zadanym pytaniem przytoczył jako przykład uchwałę nr XXXV/260/06 z dn. 28.04.2006r. w sprawie zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy na działkę 438/4 będącą własnością osoby fizycznej (odczytał treść uchwały). Zwrócił uwagę, że w uchwale mówi się o nie stosowaniu dopłat wynikających z różnicy powierzchni, a taka została wypłacona p. Polak w wysokości 2600 zł. W związku z tym pyta, kto swobodnie dysponuje budżetem?. Ma jeszcze inne uwagi. Po raz kolejny zapytał, kto pokrył koszty adwokata reprezentującego Wójta w sądzie?

Radny Róg powiedział, że z Panem Mendakiem zna się już długo i jako do kolegi i człowieka nie ma zastrzeżeń, ale ani w tej kadencji ani w poprzedniej nie sprawował władzy, ponieważ jest mocno uzależniony od p. Wójta. Wyraził żal, że nie był na komisjach i nie stawał w ich obronie wtedy, kiedy komisje dominował Wójt albo p.Skarbnik.
Zacytował art.61 Konstytucji RP. o udostępnianiu dokumentów organom sprawującym władzę, w związku z tym, że p. Skarbnik nie chciała na komisjach udostępnić wszystkich dokumentów. Ma żal do Przewodniczącego, że wtedy go nie było, żeby stanąć w obronie komisji. Jeszcze raz podkreślił uzależnienie Przewodniczącego od p.Wójta, stwierdził, że cytuję ”…czas odkroić głowę od koryta…” i dlatego będzie głosował za odwołaniem Przewodniczącego.

Radny Pączka zwrócił uwagę, że przed każdą ważną sesją dostaje pismo o przedstawieniu dokumentu z KRK. Dostał takie pismo przed absolutorium i teraz również. Uważał, że tę sprawę można inaczej załatwić, wyjaśnić.

Radny Grzywiński zwrócił uwagę, że Wójt nie odpowiada na protokoły komisji. Stwierdził, że w takim razie po co te komisje pracują. Zarzucił Przewodniczącemu kłamstwo i manipulowanie Radą, również to, że nie informuje Rady o tym, co dzieje się w gminie np: kiedy będą dożynki albo jakie są inwestycje. Jak coś nie pasuje np: z drogą koło Gminy , to Wójt mówi, że to Grzywiński. Powiedział, że nie przyszliśmy tutaj po dietę , chcemy pracować, by w tej Radzie był spokój. Taka jest intencja tego wniosku, bo w tym duecie to jest niemożliwe. Nie polujemy na funkcje i stanowiska. Przytoczył jako przykład złego funkcjonowania Gminy artykuł, który ukazał się w Biuletynie BIP dot. rozpoczęcie roku szkolnego, który powiązano z Bożym Narodzeniem. Ogólnie zarzucił złe funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy.

Radny Kałucki odniósł się do zarzutów wymienionych we wniosku, a w szczególności do nieobecności Przewodniczącego Rady na sesjach. Przyznał, że zdarzyło się mu kilkakrotnie prowadzić sesje, ale zawsze były one przygotowywane przez Przewodniczącego, który zawsze go informował wcześniej o nieobecności. Zauważył, że przygotowanie sesji wymaga trochę czasu, trzeba przygotować pisma, wykonać kilka telefonów itp. Dodał, że praca Przewodniczącego nie polega tylko na obecności na sesjach, bo to już jest finał, a tego co się dzieje wcześniej to nikt nie widzi . Zwrócił się do radnych, żeby wzięli to pod uwagę.

Radna Cioch powiedziała, że celowo zabiera głos jako ostatnia, bo chciała usłyszeć jakie zarzuty postawią wnioskodawcy zwołania sesji nadzwyczajnej. Zdziwiła się, że radny Dobrzański po trzech latach pyta o to, kto realizuje wnioski poszczególnych komisji. Przecież realizacją wniosków zajmuje się Wójt, a nie Przewodniczący Rady. Dodała, że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący przychodzą na posiedzenia komisji budżetowej, którą reprezentuje. Jeżeli p.Przewodniczący nie chodzi na inne komisje, to pewnie wynika to z podziału obowiązków pomiędzy Przewodniczącym a Wiceprzewodniczącym. Radnemu Grzywińskiemu zwróciła uwagę o to, że nie wie kto wykonuje podjęte uchwały, przecież w każdej uchwale jest powiedziane komu powierza się jej wykonanie. Uważa, że niepotrzebnie na tej sesji dyskutuje się o sprawach dotyczących p. Wójta. Zwołujący sesję nadzwyczajną wciąż używają tych samych argumentów np. sprawa „wywalenia Pana Zenka z komisji rewizyjnej” Wyjaśniła, że o składzie komisji rewizyjnej decyduje cała Rada, a ten został zmieniony na wniosek jej Przewodniczącego - radnego Grzywińskiego. Nie spotkała się, żeby przewodniczący był wulgarny i wprowadzał złą atmosferę. Mówi się, że jest podział w Radzie. Radna uważa, że nie jesteśmy dziećmi, każdy ma wyrobione zdanie i potrafi samodzielnie podejmować decyzje. W przeciwieństwie do radnego Roga będzie głosowała przeciw odwołaniu Przewodniczącego. Uważa, że zwoływanie sesji nadzwyczajnej powinno być w celu ważnym i istotnym dla całej Gminy, a działania p.Przewodniczącego według niej nie są negatywne i szkodliwe dla Gminy.

Radny Róg zrzucił Przewodniczącemu, że w ciągu ośmiu lat nie wykonał żadnego telefonu do niego, że dzwoni tylko do swoich popleczników, ustala terminy sesji tak jak im pasuje nie biorąc pod uwagę innych radnych. Nie mógł liczyć na wsparcie Przewodniczącego próbując wstrzymać sprzedaż „gimbusa”, jak również wtedy, gdy Wójt „pierze mózgi” radnym, Przewodniczącego nie ma.

Radny Grzywiński nawiązał do wypowiedzi radnej Cioch odnośnie doboru składu komisji rewizyjnej. Przypomniał, że radna sama zrezygnowała z członkowstwa w tej komisji mówiąc, że nie chce pracować w takiej komisji, gdzie podaje się nieprawdę. Następnie wycofała wniosek i po upływie trzech miesięcy wróciła do komisji z „obstawą”. Jako Przewodniczący tej komisji nie ma ruchu, bo komisja decyduje większością głosów. Uważa, że jego osoba w komisji jest niepotrzebna bo nie będzie udawał, że w Radzie jest wszystko „ok. ” a nie jest.

Radna Marczewska poinformowała, że została nazwana „konfidentem p.Wójta”. Przyznała, że p.Przewodniczący dzwoni do niej, żeby ustalić termin sesji. Jednak nie życzy sobie, żeby przed ważnym głosowaniem ktoś do niej wydzwaniał i mówił jak ma głosować, bo jak inaczej zagłosuje to jest „półgłówkiem”. To jak głosuje, to jest jej indywidualna sprawa i nie będzie ktoś ją nastawiał jak ma głosować.

Sołtys Starego Czarnowa M. Baryła nawiązała do wypowiedzi radnego Grzywińskiego dotyczącej jej pisma i wykorzystania wozu bojowego do podlewania sadzonek. Stwierdziła, że OSP nie zrobiła nic złego a wręcz przeciwnie jest to dla nich chlubą. Dodała, że wszędzie jednostki OSP to robią i jeżeli we wsi mówiono, że było to na zlecenie Wójta czy Przewodniczącego, to trzeba było to wyjaśnić i sprostować a nie nasyłać kontrolę.

Radny Grzywiński dodał, że skoro miał zgłoszenia w tej sprawie to musiał to sprawdzić, bo to jego obowiązek i komisji rewizyjnej.

Radny Róg dodał, że za straż jest odpowiedzialny Wójt.

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie miał zabierać głosu w dzisiejszej dyskusji, ale nie może milczeć. Dla jednego z Panów musi być racja po jego stronie, nie ma innej opcji, a jeśli coś mu się tłumaczy, to jest to według niego „pranie mózgu”. Nie jest dyktatorem chociaż niekiedy ma twardą rękę, ale za to miękkie serce. Na szczęście za dużo po tyłku nie dostał, bo sobie nie zasłużył. Mówicie ( tutaj zwrócił się do radnych), że wprowadzacie dobrą atmosferę, a te wszystkie informacje i odwoływania się do trzech instancji i ministrów. Poprosił o obiektywizm w stosunku do swojej osoby. Przecież nie można oczekiwać, że będzie się „kopał, gryzł albo kłócił z Przewodniczącym…” Jeżeli pracuje się w spokoju, to można dużo zrobić, a gdy są waśnie to się nic nie zrobi. Przypomniał kadencję 1998-2002 gdzie było czterech Wójtów i kilku Przewodniczących i nic nie można było w tej Radzie zrobić. Prosił, żeby spojrzeć obiektywnie na każdą miejscowość, wszędzie jest coś zrobione na korzyść, zebrały się pieniądze i można je inwestować i wydawać dla dobra Gminy. Nie oczekuję obiektywizmu wie, że do końca kadencji może liczyć na większość i można jeszcze dużo dobrego zrobić w następnej kadencji i później, bo tak łatwo nie zrezygnuje.

Przewodniczący Rady ustosunkował się do pytań radnych zadawanych w trakcie dyskusji, stwierdzając;

 • w sprawie braku odzewu na protokół komisji rewizyjnej;
  Wyjaśnił, że protokoły komisji kierowane są do Wójta nie do Przewodniczącego i jeżeli komisja domaga się czegokolwiek powinna wskazać skąd na to wziąć pieniądze.

 • o jego nieobecności na różnych spotkaniach;
  Jeżeli nie był zaproszony to na nich nie był i nic dziwnego, że inni radni też nie byli.

 •  kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie uchwał w życie ;
  Zauważył, że ma takie same uprawnienia jak radni z tą różnicą , że dodatkowo organizuje pracę Rady. Uważa, że organizacja pracy przebiega sprawnie i obiektywnie. Pani Ula zawsze służy pomocą i nigdy nie odmówiła współpracy z radnymi.

 • sprawa wozu bojowego;
  Oświadcza, że nie jest władny nim dysponować. Został wmieszany w tę sprawę tylko dlatego, że Instytut badawczy prowadził badania w Puszczy Bukowej min. na terenie, który jemu podlega, bo jest leśnikiem i się tego nie wstydzi.

 • zarzut, że sfingował pismo P. Baryły;
  Przypomniał, że to pismo otrzymał na sesji w obecności wszystkich radnych a nie je sfingował.
  Radny Grzywiński zwrócił uwagę, że z jego strony nie padło sformułowanie – sfingował pismo, tylko powiedział, że Przewodniczący otrzymał pismo na sesji od p. Baryły. Dalej zapytał, czy to jest nagrywane?( tak - poinformowała protokolantka).
  Przewodniczący Rady kontynuując wypowiedź przypomniał, że w uchwale dotyczącej zamiany działek jest odpowiedni zapis, wszyscy radni ją przegłosowali. Pani Polak została wypłacona różnica tak, jak jest zapisane w tej uchwale ( radny Grzywiński poprosił, żeby Przewodniczący zajrzał do Internetu i przeczytał uchwałę).

 • Dalej Przewodniczący Rady na zarzut;
  - nie uczestniczenia w posiedzeniach komisji rewizyjnej;
  Stwierdził, że nie będzie w nich uczestniczył, bo będzie to traktowane jak „gumowe ucho”. Dodał, że nikt nie wierzy , że Wójt szantażował komisję. Swojego czasu komisja żądała całych teczek z danymi osobowymi, które „wyciekały” i były z tym problemy. Następnie zgodnie z prawem to co radni zażądali wg specyfikacji z danej teczki to otrzymywali. Wszystkie pisma do, których Przewodniczący ma dostęp musiały być udostępnione bo p. Skarbnik nie jest „szaloną kobietą” i nie będzie ryzykowała (radny Róg zwrócił uwagę, że mówił o wszystkich komisjach a nie o komisji rewizyjnej). Przewodniczący Rady zdziwił się jakie to może być wsparcie ze strony Przewodniczącego na danej komisji. Podzielił się z Wiceprzewodniczącym Kałuckim komisjami i będzie uczestniczył w komisji rewizyjnej, a on komisji budżetowej. Jakiego wsparcia oczekuje komisja rolnictwa, przecież nigdy nie robi problemu, na posiedzenia wyjazdowe zawsze podpisuje delegacje, nigdy nie było zakazu wyjazdu.

 • odnośnie telefonów do P. Roga;
  Uważa, że radny nieładnie się zachował tak mówiąc.
  Dodał, że jego kompetencje ograniczają się do tego, że może tylko prosić danego radnego o dostarczenie dokumentu o niekaralności, ponieważ radny takiego nie dostarczył, dlatego wystosowane zostało pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości i oczekujemy na odpowiedź. Dotarły do niego głosy, że radny Pączka jest karany. Jeżeli okaże się to prawdą i radny uczestniczył w głosowaniach, to będzie to kłopot dla wszystkich. Może trzeba będzie wiele uchwał ponownie głosować (radny Grzywiński powołał się na Ordynację Wyborczą twierdząc, że Przewodniczący się myli co do głosowania nad uchwałami. Zauważył, że radnego Pączka nęka się zawsze przed głosowaniem, przed absolutorium albo dzisiejszym).

 • odnośnie nieobecności na sesjach ,komisjach;
  Przewodniczący Rady powiedział, że w ciągu siedmiu lat nie było go na trzech sesjach. Dodał, że nie chce się wtrącać w prace komisji, nie ingeruje i pozostawia komisjom wolną rękę co do ustalania terminów posiedzeń. Podziękował za uwagę i zaproponował przystąpienie do głosowania.

d) głosowanie tajne.

Radna Cioch poprosiła o sprawdzenie obecności radnych ( podinspektor d/s obsługi Rady potwierdziła obecność 15 radnych).
Następnie radna odczytała treść kart do głosowania i wyjaśniła procedurę głosowania (w jaki sposób należy wypełnić aby głos był ważny). W tym czasie zwróciła uwagę radnemu Rogowi, by nie wychodził z sali (radny Róg chciał wyjść z sali, bo zadzwonił jego telefon). Następnie rozdała radnym karty do głosowania (stwierdzono, że urna do głosowania jest pusta) i przystąpiono do głosowania.
Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i ustalenia wyniku głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej –B. Cioch odczytała protokół komisji podając wyniki głosowania i tak - „za” odwołaniem Przewodniczącego Rady głosowało 7 radnych, „przeciw” głosowało 8 radnych.

W wyniku głosowania Kazimierz Mendak nie został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Stare Czarnowo.

Uchwała nie została podjęta.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.3. Wolne wnioski.

Radna Cymerman powiedziała, że jest seniorką, w huku i wrzasku pracowała 42 lata jako dyrektor szkoły i nauczyciel. Myślała, że teraz na emeryturze będzie trochę spokoju tymczasem tutaj go nie ma. Krzyczy się tutaj i podnosi głos, a tylko mówi się, o spokoju. Uważa, że jeśli się krzyczy to znaczy, że nie ma się innych argumentów, a jak mówi się ciszej to znaczy, że ma się rację. Takie zachowanie przypomina radnej dyktaturę proletariatu, stwierdziła, że tylko spokój może nas uratować. Uważa, że dobrze się stało, że nie odwołano Przewodniczącego. Przypomniała, że został tylko rok wspólnej pracy i Rada powinna się zmobilizować aby zrobić coś dobrego i pozytywnie zapisać się. Zaapelowała, żeby zachować „stop” i tak nie krzyczeć.

Radna Froncala przyznała, że głosowała za odwołaniem Przewodniczącego, ale wybór większości szanuje. Zaproponowała zorganizowanie wycieczki do Gminy Kobylanka sugerując, że można się tam dużo nauczyć. Jest to piękna gmina, która zajęła pierwsze miejsce w kraju.

Radny Róg zwrócił się do radnej Cymerman, że będzie mówił cicho, że to co powiedziała było piękne ale szkoda, że urodziła się 3 lata za późno. Stwierdził, że radna oraz inni radni też z Kołbacza wyrządzili szkodę głosując w koalicji niektóre uchwały w tej kadencji. Jeżeli spotkamy się w następnej kadencji, to radna się przekona jaką szkodę wyrządziła.

Radny Grzywiński powiedział, że z racji wieku i pełnionych funkcji wysłuchał wypowiedzi radnej Cymerman z powagą. Dodał, że on osobiście ślubował społeczeństwu, które go wybrało, a radna sądząc po tym co mówi i jak się zachowuje ślubowała komuś innemu. Zapytał, czy radna wspominając o dyktaturze wie jak się ona skończyła.

Sołtys Mielnicki pogratulował Przewodniczącemu, a następnie zwrócił uwagę Wójtowi na dziury w drodze koło p. Marczewskiej sugerując, że może zdarzyć się tragedia ( Wójt Gminy odpowiedział, że w innych sprawach potrafi p.sołtys wykonać telefon, a tu na sesji nadzwyczajnej zgłasza takie sprawy).

Radna Cioch podziękowała radnej Cymerman za piękną wypowiedź, zwróciła jej uwagę, że osoby powołujące się na jej wiek i stanowisko robią to fałszywie. Dodała, że zawsze będzie radną wspierać, posłużyła się jej słowami, mówiąc, że tylko spokój może nas uratować.

Ad.4. Zakończenie obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak podziękował za kolejny mandat zaufania, a następnie ogłosił zakończenie XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godz. 1610.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokół sporządziła:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-11-2009 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2009 10:05