herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/74/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/74/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia  2009

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  46.389 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758       Różne rozliczenia - 46 389,00
75818     Rezerwy ogólne i celowe - 46 389,00
4810 Rezerwy - 46 389,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  46.389 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750         Administracja publiczna 35 704,00
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 387,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 63,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 955,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 469,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 301,00
4260 Zakup energii 4 336,00
4270 Zakup usług remontowych 214,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 344,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 46,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 370,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 004,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 147,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 234,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 150,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 299,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 718,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 581,00
756         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 849,00
75647     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 849,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 849,00
757       Obsługa długu publicznego 8 265,00
75702    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8 265,00
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 8 265,00
926     Kultura fizyczna i sport 1 571,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 571,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 571,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-01-2010 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 28-01-2010 11:39