herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/31/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/31/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 czerwca 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600        Transport i łączność 0,00
60016    Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00
700       Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095    Pozostała działalność 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 524,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 524,00
710       Działalność usługowa 0,00
71035    Cmentarze 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52,00
4300 Zakup usług pozostałych - 112,00
750       Administracja publiczna 0,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 350,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 350,00
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412    Ochotnicze straże pożarne 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
4430 Różne opłaty i składki - 300,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80110    Gimnazja 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki - 1 000,00
80146    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 600,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 0,06
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,06
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 442,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 442,00
90095    Pozostała działalność 1 442,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00
4430 Różne opłaty i składki - 1 000,00
4580 Pozostałe odsetki 12,00
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 000,00
926       Kultura fizyczna i sport 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 650,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 480,00
Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-07-2010 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2010 13:31