herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/34/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2010 r. W sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy

ZARZĄDZENIE Nr II/34/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 czerwca 2010 r.


W sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.07.1998r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.), art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2002r. Nr 237, poz. 2015 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję zespół powypadkowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

 1. Zbigniew Ślęzak – przedstawiciel pracowników
 2. Jolanta Piątkowska – wykonująca zadania służby bhp
 3. Arkadiusz Łysik – sekretarz gminy

§ 2.

 1. Podstawowym obowiązkiem zespołu jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, a w szczególności ma obowiązek:
  1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
  2. jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku,
  3. przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
  4. przesłuchać świadków wypadku,
  5. zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby innych specjalistów,
  6. zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
  7. dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.),
  8. określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
 2. Zespół przystępuje do w/w czynności niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku.

§ 3.

 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza — nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, według wzoru ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy.
 2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony w ust.1, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.
 3. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.
 4. Członek zespołu ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić.
 5. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.

§ 4.

 1. Zespół jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.
 2. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego.
 3. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.
 4. Zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz poucza ich o prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

§ 5. W przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy zespół ma obowiązek ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w karcie wypadku.

§ 6.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-07-2010 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2010 11:48