herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/38/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 lipca 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/38/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 lipca 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700       Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25 300,00
4300 Zakup usług pozostałych - 25 312,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12,00
70095    Pozostała działalność 25 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
4260 Zakup energii 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00
710      Działalność usługowa 0,00
71035    Cmentarze 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 000,00
750       Administracja publiczna 0,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 7,00
4580 Pozostałe odsetki 7,00
75056   Spis powszechny i inne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
4300 Zakup usług pozostałych - 200,00
75095    Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80104   Przedszkola 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 004 020,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 004 020,00
80110   Gimnazja 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4307 Zakup usług pozostałych - 37,78
4309 Zakup usług pozostałych - 2,22
4437 Różne opłaty i składki 37,78
4439 Różne opłaty i składki 2,22
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90003    Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 9 000,00
90095    Pozostała działalność 7 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
926       Kultura fizyczna i sport 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00
92605     Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 680,00
4430 Różne opłaty i składki 2 200,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-08-2010 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-08-2010 08:40