herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/43/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 września 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/43/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 września 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1,00
70095   Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00
4260 Zakup energii 1 000,00
750     Administracja publiczna 0,00
750   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 235,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 370,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 430,00
4307 Zakup usług pozostałych - 59 245,00
4309 Zakup usług pozostałych 41 260,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
75414   Obrona cywilna 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80104   Przedszkola 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 13 000,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
9000   Gospodarka odpadami - 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 000,00
90095   Pozostała działalność 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00
4260 Zakup energii 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00
4430 Różne opłaty i składki - 10 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 000,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 020,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 600,00
4430 Różne opłaty i składki 4 250,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-10-2010 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-10-2010 11:07