herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/50/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2010 r. w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy.

UCHYLONE

ZARZĄDZENIE Nr II/50/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2010 r.


w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1202, Nr 214, poz. 1806 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje Komisje w składzie:

  1. Zbigniew Ślęzak - przewodniczący Komisji -BHP, gosp. komunalna
  2. Natalia Szulc- Andrysiak - członek Komisji -oświata, rekreacja, sport
  3. Kazimierz Nowicki - członek Komisji -budownictwo
  4. Bogdan Adrabiński - członek Komisji -gospodarka gruntami

§ 2. Do zadań komisji należy:

  1. Zinwentaryzowanie wszystkich obiektów sportowych stanowiących własność gminy.
  2. Dokonywanie przeglądu technicznego pod względem bezpieczeństwa użytkowania w/w obiektów 4 krotnie w ciągu roku kalendarzowego tj. do ostatniego dnia kończącego kwartał kalendarzowy.
  3. Sporządzanie kwartalnego protokołu kończącego prace.
  4. Przekazanie do realizacji inspektorowi ds. budownictwa usunięcie ewentualnych usterek bądź nieprawidłowości.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr I/24/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zinwentaryzowania oraz sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-10-2010 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 04-03-2015 13:01